Tłumaczenia na język angielski:

  • disaster preparedness   
     
    The aggregate of measures to be taken in view of disasters, consisting of plans and action programmes designed to minimize loss of life and damage, to organize and facilitate effective rescue and relief, and to rehabilitate after disaster. Preparedness requires the necessary legislation and means to cope with disaster or similar emergency situations. It is also concerned with forecasting and warning, the education and training of the public, organization and management, including plans, training of personnel, the stockpiling of supplies and ensuring the needed funds and other resources.(Source: GUNN)
     
    zespół środków, które należy przedsięwziąć w obliczu klęsk żywiołowych

Przykładowe zdania z "gotowość do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl głęboko ubolewa, że niektóre państwa członkowskie, już raz w niedawnej przeszłości dotknięte pożarami o podobnych rozmiarach, poniosły w okresie pożarów tak wiele poważnych strat; w związku z tym uważa za niezbędne niezwłoczne zbadanie odpowiedniości środków prewencyjnych i gotowości w celu zapewnienia wyciągnięcia odpowiednich wniosków, pozwalających na zapobieganie w przyszłości niszczącym skutkom podobnych klęsk w państwach członkowskich i ograniczania ich konsekwencji; w związku z tym wzywa Komisję, by zwróciła się do państw członkowskich o informacje na temat programów operacyjnych służących radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi, w celu wymiany doświadczeń i wyciągnięcia wniosków w sprawie natychmiastowych działań, koordynacji organów administracyjnych i operacyjnych oraz dostępności niezbędnych zasobów ludzkich i sprzętu
en Deeply regrets the fact that so many and such heavy losses have occurred during the fires in certain Member States which had been recently affected by fires of similar magnitude; considers it necessary, in consequence, to examine immediately the adequacy of prevention and preparedness measures in order to ensure that the necessary lessons are drawn with a view to preventing and limiting the devastating effects of similar disasters in Member States in the future; in this regard, urges the Commission to ask Member States to supply details of their operational programmes in place for dealing with natural disasters, with a view to exchanging experience and drawing conclusions on immediate measures, coordination of administrative and operational bodies, and availability of the necessary human resources and material
pl uwzględniając rezolucję ‧/‧ Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przeglądu strategii z Jokohamy oraz planu działania na rzecz bezpieczniejszego świata- Wskazówki dla strategii zapobiegania klęskom żywiołowym, ograniczania ich skutków i gotowości, a także konferencję międzynarodową ONZ Barbados + ‧ w sprawie rozwijających się małych państw wyspiarskich, która odbyła się na Mauritiusie w styczniu ‧ r
en having regard to UN General Assembly Resolution ‧/‧ of ‧ December ‧ on the review of the Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World- Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation, and the UN Barbados plus ‧ International Meeting on Small Island Developing States (SIDS) held in Mauritius in January
pl Cykl zarządzania zagrożeniem powodziowym, obejmujący etapy: zapobiegania, ochrony, gotowości, reakcji na wypadek klęski żywiołowej oraz przywrócenia do poprzedniego stanu i przeglądu, powinien stanowić jeden z fundamentów planów zarządzania zagrożeniem powodziowym, których główny akcent powinno się skupić na aspektach zapobiegania, ochrony i gotowości
en The flood risk management cycle which includes the steps Prevention, Protection, Preparedness, Emergency response and Recovery and review should be one of the underlying elements of the flood risk management plans with a focus on the aspects of prevention, protection and preparedness
pl rozwijanie zdolności w zakresie gotowości do podejmowania działań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zapobiegania klęskom żywiołowym
en developing capacities for emergency preparedness and prevention of natural disasters
pl wzywa Komisję do podjęcia dogłębnej analizy następstw i skutków klęsk żywiołowych, zwłaszcza tych dotykających unijnych lasów, ujmując w niej oddziaływanie sieci Natura ‧, oraz do przedstawienia propozycji rozwoju wspólnotowej polityki kontrolowania pożarów lasów i propozycji wspólnego protokołu w sprawie zapobiegania pożarom i ich zwalczania
en Calls on the Commission to undertake an in-depth analysis of the consequences and repercussions of natural disasters, especially those affecting the Union's forests, including the impact on the Natura ‧ Network, and to submit proposals for the development of a Community policy for controlling forest fires and for a joint protocol on preventing and combating such fires
pl uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej terytorium, w których wzywał Komisję i państwa członkowskie do wysiłków na rzecz zacieśnienia współpracy w zakresie środków ochrony ludności w przypadku klęsk żywiołowych, z myślą o zapobieganiu ich niszczącym skutkom i ich minimalizowaniu, szczególnie poprzez udostępnienie dodatkowych zasobów w dziedzinie ochrony ludności
en having regard to its previous resolutions on natural and man-made disasters both within and outside the European Union, which called on the Commission and the Member States to work towards closer cooperation on civil protection measures in the event of natural disasters with a view to preventing and minimising their devastating impact, in particular by making available additional civil protection resources
pl podkreśla, że podejście Komisji powinno obejmować cały cykl przygotowania na wypadek katastrof, od zapobiegania im do usuwania ich skutków, zarówno w odniesieniu do klęsk żywiołowych, w tym strasznych suszy, jak i do katastrof spowodowanych przez człowieka, w Unii i w krajach trzecich, oraz że potrzebne są dalsze prace w obszarach objętych ww. komunikatem Komisji
en Stresses that the Commission's approach should cover the full disaster cycle from prevention to recovery, and natural disasters, including extreme droughts, and man-made disasters occurring in the Union or in third countries, and that further work is needed in the areas covered in the abovementioned Commission communication
pl wzywa UE do przeznaczenia co najmniej ‧ % dodatkowych funduszy na budżet pomocy humanitarnej w celu obniżania ryzyka klęsk żywiołowych i do znacznego zwiększenia w ramach budżetu na pomoc na rzecz rozwoju środków na zapobieganie klęskom i ograniczanie ich skutków oraz na łagodzenie skutków zmian klimatycznych i dostosowanie do tych zmian, przy czym nie powinno to ograniczyć pozostałych wysiłków, zwłaszcza tych podejmowanych w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji
en Calls on the EU to allocate at least ‧ % additional funding to humanitarian assistance budgets for reducing disaster risks and to increase significantly resources for DRR and climate-change mitigation and adaptation within development aid budgets, without jeopardising other efforts, in particular in the field of basic health and education
pl zwraca uwagę na fakt, że klęski żywiołowe mogą prowadzić do migracji ludności na dużą skalę, i uznaje, że chociaż zapobieganie klęskom i ograniczanie ich skutków należy przede wszystkim do kompetencji władz krajowych, obowiązkiem rządów krajów AKP i UE jest okazanie solidarności z narodami dotkniętymi tym problemem
en Notes that natural disasters may lead to large-scale population movement and acknowledges that, although DRR is above all a national responsibility, it is incumbent on ACP and EU governments to demonstrate solidarity with affected nations
pl stwierdza rosnącą częstotliwość występowania klęsk żywiołowych oraz ich niszczycielskie skutki; zdaje sobie również sprawę z coraz większej trudności w odróżnianiu katastrof naturalnych od tych, które są spowodowane przez człowieka; przyznaje, że ryzyko spowodowane jest w równym stopniu działalnością człowieka i brakiem planowania, co naturalnymi zagrożeniami; wzywa do ułożenia czasowej strategii mającej na celu włączenie zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków (DRR) do ogólnej pomocy dla rozwoju i pomocy humanitarnej UE, w oparciu o HFA; przyznaje, że bez integracji z DRR pomoc na rozwój może nieumyślnie zwiększyć ryzyko zagrożenia katastrofami
en Notes the growing number and frequency of natural disasters and their devastating impact; recognises as well the increasing difficulty of distinguishing natural from man-made disasters; acknowledges that risks are determined just as much by human activity and lack of planning as by natural hazards; calls for a time-bound strategy to mainstream Disaster Risk Reduction (DRR) into all EU development and humanitarian aid, guided by the HFA; recognises that without DRR mainstreaming, development interventions bear the risk of inadvertently increasing vulnerability to disasters
pl wyraża ubolewanie z powodu bardzo niskiego poziomu zasobów przydzielonych na instrument AKP-UE dla zapobiegania klęskom żywiołowym pomimo rosnących potrzeb, choć z zadowoleniem przyjmuje utworzenie tego instrumentu; wzywa UE do przydzielenia dodatkowych środków na ten instrument w ramach ‧. EFR i innych linii budżetu UE, aby w ten sposób zapewnić państwom i regionom AKP odpowiednią pomoc w zapobieganiu klęskom i ograniczaniu ich skutków, budowaniu potencjału w zakresie pomocy w razie klęsk, odbudowy i rozwoju (LRRD) i finansowaniu ulepszonych systemów wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania
en Regrets the very low level of resources allocated to the ACP-EU Natural Disaster Facility, despite increasing needs, while welcoming its creation; calls on the EU to allocate additional resources to the Facility under the ‧th EDF and other EU budget lines, in order to adequately assist ACP States and regions in DRR and emergency relief, rehabilitation and development (LRRD) capacity building and the financing of improved early-warning and rapid-response systems
pl Jeżeli kraje partnerskie lub grupy krajów partnerskich są bezpośrednio zaangażowane w sytuacje kryzysowe lub pokryzysowe albo są nimi dotknięte, w wieloletnich programach indykatywnych kładzie się szczególny nacisk na wzmocnienie koordynacji między pomocą, odbudową a rozwojem, aby umożliwić tym państwom przejście od sytuacji nadzwyczajnej do fazy rozwoju; programy dla krajów i regionów stale nawiedzanych przez klęski żywiołowe przewidują przygotowanie na możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych i zapobieganie im oraz zarządzanie skutkami takich klęsk żywiołowych
en Where partner countries or groups of partner countries are directly involved in, or affected by, a crisis or post-crisis situation, multiannual indicative programmes shall place special emphasis on stepping up coordination between relief, rehabilitation and development to help them make the transition from an emergency situation to the development phase; programmes for countries and regions regularly subject to natural disasters shall provide for disaster preparedness and prevention and the management of the consequences of such disasters
pl Łączne zagrożenie dla dozwolonych substancji, w tym wpływ lokalnych klęsk żywiołowych i zanieczyszczeń na bezpieczeństwo środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem łącznego zagrożenia i wpływu na zdrowie substancji zanieczyszczających środowisko, kanałów, którymi docierają one do człowieka, skutków długofalowych i narażenia na działanie małych dawek i strategii zapobiegania, jak również wpływu na grupy szczególnie wrażliwe, w szczególności dzieci
en Combined exposures of authorised substances, including impact of local environmental disasters and pollution on the safety of foodstuffs, with emphasis being placed on cumulative risks and health impacts of environmental pollutants, transmission routes to human beings, long-term effects and exposure to small doses, prevention strategies, as well as the impact on particularly sensitive groups, and especially children
pl apeluje do UE o współpracę z władzami haitańskimi w celu ustanowienia mechanizmu zapobiegania katastrofom i łagodzenia ich skutków oraz zarządzania zdolnościami w perspektywie długoterminowej, podkreślając, że działania na rzecz odbudowy muszą być oparte na priorytetach krajowych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad skuteczności pomocy i wspieraniu instytucji Haiti, aby umożliwić im skuteczne sprawowanie rządów; popiera propozycję prezydenta Prévala dotyczącą utworzenia stałej struktury w ramach ONZ, która będzie w stanie od samego początku zarządzać kryzysami spowodowanymi przez klęski żywiołowe
en Urges the EU to work with the Haitian authorities to establish a disaster prevention and mitigation mechanism and capacity management for the long term, emphasising that reconstruction efforts must be based on national priorities, while respecting aid-effectiveness principles and supporting Haiti’s institutions in order to enable them to govern effectively; supports President Préval’s proposal to create a permanent structure within the UN that is capable of managing, from day one, crises caused by natural disasters
pl mając na uwadze, że rośnie skala klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak powodzie, wyrządzających poważne szkody ludziom, gospodarce, środowisku i kulturze, co wymaga zwiększenia nie tylko zdolności reagowania na szczeblu UE, ale również wzmocnienia środków zmierzających do zapobiegania im i do usuwania ich skutków
en whereas natural and man-made disasters, such as floods, causing significant human, economic, environmental and cultural harm are on the increase, making it necessary to step up not only the EU-level response, but also prevention and recovery measures
pl Uwzględniając zmiany klimatu jako przyczynę oraz pożary i powodzie jako skutek, na konferencji w Kopenhadze Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie strategii zapobiegania klęskom żywiołowym i zwalczania ich, określić budżet niezbędny na zapobieganie i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, a z tego względu wzmocnić wzorcową wspólnotową jednostkę rezerwy taktycznej do zwalczania pożarów lasów.
en With climate change as the beginning and fires and floods as the result, the Commission should place particular emphasis at the Copenhagen conference on preparing a strategy to prevent and deal with natural disasters, determine the budget needed to cover the prevention and avoidance of natural disasters and therefore strengthen this exemplary EU forest fire tactical reserve unit.
pl Niniejszą Konwencję stosuje się do zapobiegania, przygotowania do i reagowania na wypadki przemysłowe mogące powodować skutki transgraniczne, włączając skutki takich wypadków spowodowanych przez klęski żywiołowe, oraz do współpracy międzynarodowej dotyczącej niesienia pomocy wzajemnej, badań i rozwoju, wymiany informacji i wymiany technologii w zakresie zapobiegania, przygotowania do i reagowania w sytuacji wypadków przemysłowych
en This Convention shall apply to the prevention of, preparedness for and response to industrial accidents capable of causing transboundary effects, including the effects of such accidents caused by natural disasters, and to international cooperation concerning mutual assistance, research and development, exchange of information and exchange of technology in the area of prevention of, preparedness for and response to industrial accidents
pl wzywa do lepszego wykorzystania istniejących już finansowych i technicznych zasobów oraz naukowych usprawnień w zapobieganiu klęskom żywiołowym i łagodzeniu ich skutków
en Calls for better use of existing financial and technical resources and scientific improvements in the prevention of disasters and the alleviation of their consequences
pl wzywa do opracowania kompleksowej strategii o określonych ramach czasowych, której celem będzie włączenie strategii na rzecz zapobiegania klęskom i ograniczania ich skutków, gotowości na wypadek klęsk i walki ze zmianami klimatycznymi jako głównych priorytetów do wszystkich krajowych planów rozwoju, polityki UE na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej; podkreśla, że strategie te powinny wspierać działania społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych społeczności i władz w ramach długoterminowego podejścia służącego zmniejszaniu narażenia na klęski
en Calls for a time-bound comprehensive strategy to mainstream DRR, disaster preparedness and climate change strategies into all National Development Plans, EU development policy and humanitarian aid; stresses that these strategies should support action by civil society, local communities and authorities in a long-term approach to reducing vulnerability to disasters
pl podkreśla potrzebę zwiększenia funduszy na rozwój istotnych zasobów ludzkich w dziedzinie zapobiegania klęskom, gotowości w razie klęsk, łagodzenia ich skutków i zarządzania nimi oraz w celu dostosowania do zmian klimatycznych, a także na wzmocnienie współpracy na linii Południe-Południe w tych obszarach
en Stresses the need to increase funding for the development of the relevant human resources for disaster prevention, preparedness, mitigation and management and for climate change adaptation, as well as for strengthening South-South cooperation in these areas
pl wzywa państwa członkowskie UE do wspierania krajów AKP w opracowywaniu skoncentrowanych na potrzebach ludności planów zapobiegania klęskom i ograniczania ich skutków, zapobiegania zmianom klimatycznym i planów na wypadek sytuacji kryzysowych, które powinny uwzględniać strategie łagodzenia skutków i dostosowania, systemy wczesnego ostrzegania, strategie gotowości na wypadek klęsk i ewakuacji, strefy bezpieczeństwa w razie kryzysu, systemy ubezpieczeń oraz finansowanie środków humanitarnych do szybkiej dystrybucji; wzywa również kraje AKP do zagwarantowania, że działania te będą priorytetem na szczeblu krajowym i lokalnym, a silne podstawy instytucjonalne zapewnią ich wdrożenie i uwzględnienie potrzeb grup słabszych społecznie
en Calls on EU Member States to support ACP countries in designing people-focused DRR, climate change and pre-crisis plans that should include mitigation and adaptation strategies, early warning systems, disaster preparedness and evacuation strategies, emergency safety zones, insurance schemes and the funding of humanitarian resources for rapid distribution; calls also on ACP countries to ensure these actions are a national and local priority with a strong institutional basis for implementation and taking into consideration the needs of vulnerable groups
pl apeluje, aby światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (GCCA) stał się kluczowym instrumentem służącym rozwiązywaniu problemów związanych z zapobieganiem klęskom i gotowością w razie klęsk, a także dostosowaniem do zmian klimatycznych i łagodzeniem ich skutków
en Calls for the Global Climate Change Alliance (GCCA) to become a key instrument in addressing disaster prevention and preparedness as well as climate-change adaptation and mitigation
pl Będzie to korzystne nie tylko do celów kontroli CTBT, ale również do celów oceny ryzyka i zmniejszania skutków klęsk żywiołowych dzięki działaniom w zakresie ostrzegania przez katastrofami, gotowości i łagodzenia skutków
en In addition to CTBT verification, this will also be beneficial for the purposes of risk assessment and natural disaster reduction through disaster alert processes, preparedness and mitigation
pl zwraca uwagę na podatność wyspiarskich krajów Pacyfiku na występowanie klęsk naturalnych i na ich niszczące skutki dla gospodarek tych państw; popiera zatem apel Komisji o utworzenie regionalnego programu gotowości do walki z klęskami żywiołowymi
en Draws attention to the vulnerability of Pacific Island countries to natural disasters and the devastating effects they have on their economies; therefore endorses the Commission's call for the establishment of a regional disaster preparedness programme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1131897 zdań frazy gotowość do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.Znalezione w 84,711 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.