wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  Having an acrid taste.
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  having an acrid taste
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie, przenośnia taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

gorzka prawda; słowa prawdy
home truth (truths)
Gorzkie gody
Bitter Moon
gorzkie napoje spirytusowe
bitter-tasting spirit drinks
migdał gorzki
bitter almonds
pomarańcza gorzka
bitter orange; seville oranges; sour orange
Wielkie Jezioro Gorzkie
Great Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W ramach tej tolerancji najwyżej ‧ % liczby ogórków może mieć końce o gorzkim smaku
en Within this tolerance a maximum of ‧ % by number of cucumbers may have tips with a bitter taste
pl Człowiek rozróżnia cztery podstawowe smaki: słony, słodki, kwaśny i gorzki
en Human beings can distinguish four primary tastes: salty, sweet, sour and bitter
pl łubin żółty, odmiany inne niż gorzkie
en yellow lupin, varieties other than bitter
pl Jednakże sprawozdanie owo, mimo próby "osłodzenia gorzkiej do przełknięcia pigułki” jest na wskroś chybione i jest rzeczą jasną, że odrzucamy je z tego względu.
en However, this report, despite trying to 'sweeten the pill', is profoundly negative, which is obviously why we reject it.
pl Gorzki smak preparatu Norvir roztwór doustny można złagodzić mieszając lek z napojem mlecznym o smaku czekoladowym
en The bitter taste of Norvir solution may be lessened if mixed with chocolate milk
pl Większość w tym Parlamencie, która z ogromnym zadowoleniem przyjęła jednostronną deklarację niepodległości Kosowa, mimo faktu, że stanowi historyczną kolebkę narodu serbskiego, zbiera obecnie gorzkie żniwo swojej polityki, jakim jest wspierana przez Rosję niepodległość Abchazji i Osetii.
en The majority in this Parliament, who gave an enthusiastic welcome to Kosovo's unilateral declaration of independence, despite its being the historic cradle of the Serbian nation, is now harvesting the bitter fruits of its policy, with the Russian-backed independence of Abkhazia and Ossetia.
pl Publiuszu, czy nie gorzki widok takiego męża w takim obłąkaniu?
en O Publius, is not this a heavy case, to see thy noble uncle thus distract?
pl Współczesny obraz legendarnej Inkarri w filmach Claudii Llosy: "Madeinusa" (2006) o "Gorzkie mleko" (2009).
en Contemporary Image of the Legendary Inkarri Land in Claudia Llosa's Feature Films: "Madeinusa" (2006) and The Milk of Sorrow (2009)
pl Czas na gorzkie prawdy
en You' d better see it with your own eyes
pl Napoje spirytusowe gorzkie
en Bitter-tasting spirit drinks
pl Ufał, że ten zawsze powie mu prawdę, nawet jeśli będzie gorzka
en When the ' Bay of Pigs ' went up in smoke, Bobby was there
pl Gorzkie napoje spirytusowe
en Bitter-tasting spirit drinks
pl Cenię ponad wszystko pani towarzystwo, lecz niestety, ma pani dla mnie tylko słowa gorzkiej prawdy
en I cherish your company and yet, alas, you have nothing but harsh truths for me
pl Pewnego dnia twoje serce będzie złamane i zostaną rozlane gorzkie łzy
en One day your heart will be shattered and bitter tears will be shed
pl Gorzką prawdą jest to, że w Bułgarii nikt nie czuje już, że jego życie jest bezpieczne, i musimy stwierdzić, że bez pomocy ze strony Europy nasza państwowość jest zagrożona.
en The bitter truth is that in Bulgaria no one feels safe for their lives anymore and we have to admit that without help from Europe, statehood in our country is at stake.
pl W przypadku łubinu należy określić, czy jest to łubin słodki, czy gorzki
en For lupins, it should be specified whether they are bitter or sweet lupins
pl Wielbłądy jest lepszy.- Kamienie szlachetne i gorzki EIC
en I was headed to Iraq to trade her for a camel when she attacked me
pl O, przestań szlochać,// Moja niebogo,// Chłopiec był zawsze zwodnikiem;// Nogą w morzu,// Na lądzie nogą,// A wiary nie znajdziesz w nikim.// Puść go, gdzie chce,// Osusz łzy twe,// Rozjaśnij myśli twych noc,// I gorzkie ho!// I smutne he!
en " Sigh no more, ladies" sigh no more " Men were deceivers ever
pl pożądane jest, aby poprawić warunki dotyczące zawartości nasion łubinu gorzkiego w nasionach łubinu pastewnego w związku z rozwojem normalnie osiąganej jakości nasion
en Whereas it is desirable that the rules for the bitter lupin seed content of sweet lupin seed should be improved in the light of the development of the seed quality normally achieved
pl Składniki nieobowiązkowe: migdały gorzkie: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie migdałów słodkich; syrop glukozowy lub cukier inwertowany: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie cukru rafinowanego; miód wielokwiatowy: jako dodatek do innych środków słodzących w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; aromaty: wanilia w laskach lub wanilina, olejki cytrusowe, aromat migdałowy – pojedynczo lub łącznie w ilości zależnej od potrzeb; kandyzowana skórka pomarańczowa: w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; opłatki skrobiowe: stosowane jako baza produktu, kwas sorbinowy: zgodnie z obowiązującymi przepisami
en Optional ingredients: bitter almonds: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the sweet almonds; glucose syrup or invert sugar: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the caster sugar; mixed flower honey: in addition to the other sweetening matters, up to a maximum of ‧ % of the mixture; flavourings: vanilla pods or vanillin, essential oils of citrus fruit, almond flavouring, used separately or in combination, as needed; candied orange zest: up to a maximum of ‧ % of the mixture; rice paper: used as a base for the product; sorbic acid: according to the legislation in force
pl Rozporządzenie dotyczące praw i obowiązków zawarte w pakiecie jest niczym innym jak słodzeniem gorzkiej pigułki deregulacji transportu pasażerskiego.
en The regulation of rights and obligations contained in the package is no more than sugaring the pill of passenger transport deregulation.
pl Gorzkie napoje spirytusowe lub bitter to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy
en Bitter-tasting spirit drinks or bitter are spirit drinks with a predominantly bitter taste produced by flavouring ethyl alcohol of agricultural origin with natural and/or nature-identical flavouring substances as defined in Article ‧(b)(i) and (ii) of Directive ‧/‧/EEC and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(c) of that Directive
pl I wtedy dotarła do mnie gorzka prawda o sytuacji, w jakiej się znalazłem
en And then at once, I am confronted by the hard truth of present circumstances
pl Od czasu, gdy życie staje się czymś gorzkim, próbujemy uczynić nasze radości jeszcze słodszymi
en Since life is a bitter thing, we try to make ourjoys even sweeter
pl Gorzkie doświadczenie nauczyło niejedną osobę, że kiedy składa ona wnioski dotyczące reform, inni stale je blokują, odnosząc się do czegoś innego.
en It is a bitter experience, when one makes reform proposals, to find that others are constantly blocking them with reference to something else.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.