wymowa: IPA: ˈɡɔʃjci /ˈɡɔʂkji/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • bitter   
  (Adjective  ) (noun, adjv   ) []
   
  having an acrid taste
   
  Having an acrid taste.
   
  taki, którego smak zawiera gorycz; przeciwny słodkiemu
   
  having an acrid taste
 • poignant   
  (adjv   )
 • pungent       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
bitter
 
przen. przenośnie, przenośnia taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny
 
przen. przenośnie taki, który jest smutny, bolesny, nieprzyjemny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

gorzka prawda; słowa prawdy
home truth (truths)
Gorzkie gody
Bitter Moon
gorzkie napoje spirytusowe
bitter-tasting spirit drinks
migdał gorzki
bitter almonds
pomarańcza gorzka
bitter orange; seville oranges; sour orange
Wielkie Jezioro Gorzkie
Great Bitter Lake

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gorzki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To piwo jest gorzkie.
en This beer tastes bitter.
pl Gorzkie napoje spirytusowe
en Bitter-tasting spirit drinks
pl Powinieneś coś zrobić z tym swoim gorzkim cynizmem!
en You know, you really should do something about that bitter cynicism of yours, cain
pl To gorzkie wspomnienie pozostało na wiele lat
en That has remained a very bitter memory over the years
pl Cydr otrzymuje się z gatunków jabłek na sok tradycyjnie uprawianych w obszarze produkcji, należących do jednej z następujących kategorii produkcyjnych: słodkie, kwaśne, gorzkie, kwaśno-gorzkie, słodko-gorzkie, gorzkie-półkwaśne, półkwaśne i półkwaśne-gorzkie
en The cider is produced from varieties of cider apple traditionally grown in the production area within the following technological groups: sweet, sour, bitter, sour/bitter, bitter/sweet, bitter/semi-sour, semi-sour and semi-sour/bitter
pl w odmianach Lupinus spp. innych niż łubin gorzki
en in Lupinus spp. other than bitter lupin
pl sękacz w polewie z gorzkiej czekolady
en Baumkuchen with a dark chocolate coating
pl Nie miałam wyjścia.Słone i gorzkie? Tak
en I had no choice but to fire her. – Salty and bitter? – Yes
pl Kaki są bardzo odżywcze; kiedy są słodkie, są pyszne, ale czasem trafia się gorzkie.
en Persimmons are highly nutritious and a great delicacy, but sometimes you get a sour one.
pl Powierzchnia nasion gorzkich w miejscu przecięcia zabarwia się na brązowo, podczas gdy powierzchnia nasion charakteryzujących się niską zawartością alkaloidów pozostaje żółta
en The cut surfaces of bitter grains turn brown while those low in alkaloids remain yellow
pl Moja żona święcie w nie wierzy, ja jestem trochę bardziej sceptyczny, ale jak powiedział mądry król Salomon, lepiej mieć garniec gorzkich ziół w domu, gdzie panuje miłość, niż mieć wołu, a wraz z nim nienawiść.
en My wife swears by them, I am a little bit more sceptical but, as King Solomon wisely says, it is better to have a dish of bitter herbs in a house where there is love than a stalled ox and hatred therewith.
pl bez gorzkiego smaku (z zastrzeżeniem szczególnych przepisów dla klas ‧ i ‧ objętych pozycją
en free of bitter taste (subject to the special provisions for classes ‧ and ‧ under the heading
pl Pracownicy na podstawie własnych gorzkich doświadczeń rozumieją teraz bolesne konsekwencje, które odbiją się na ich życiu wskutek przejęcia transportu drogowego przez grupy monopolowe.
en The workers now understand from bitter experience the painful consequences that the charge by monopoly business groups into road transport will have on their lives.
pl Calendula officinalis L dodaje się przed Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka
en Calendula officinalis L is inserted before Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Bitter fennel, fruit
pl " I wielu ludzi pomarło bo wody stały się gorzkie "
en " And many men died because the water was made bitter. "
pl To lekarstwo jest gorzkie.
en The medicine tastes bitter.
pl Przełknąć gorzką pigułkę, jaką jest niepodległość Kosowa, może pomóc układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
en Sweetening the pill of Kosovo's independence with a Stabilisation and Association Agreement may be a way forward.
pl Przysłowie o gorzkich ziołach rzadko miało tak dobre zastosowanie, jak w tym przypadku.
en Rarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
pl smak gorzki, słony i kwaśny
en bitter, salty and acidic flavours
pl Gorzkie napoje spirytusowe lub bitter to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparatami aromatycznymi w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia
en Bitter-tasting spirit drinks or bitter are spirit drinks with a predominantly bitter taste produced by flavouring ethyl alcohol of agricultural origin with flavouring substances as defined in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ and/or flavouring preparations as defined in Article ‧(d) of that Regulation
pl Słodko- gorzka perfekcja
en Bittersweet perfection
pl Gorzkie napoje spirytusowe lub bitter
en Bitter-tasting spirit drinks or bitter
pl Jedno małe, gorzkie, ty żałosny człowieczku
en One half- pint of bitter, you sad little man
pl Chodzi mi tutaj o przyjęcie budżetu na rok 2011; pewne aspekty tej procedury pozostawiły po sobie gorzki posmak, udało się jednak uniknąć szkodliwej konfrontacji między instytucjami.
en I have in mind the adoption of the 2011 budget, certain aspects of which leave a bitter taste in our mouths. However, you avoided a detrimental institutional confrontation.
pl Test ma na celu wykazanie istnienia gorzkich nasion w próbce
en The test is intended solely to provide qualitative evidence of the presence of bitter grains in the sample
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 354 zdań frazy gorzki.Znalezione w 0,583 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.