Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

annualizacja godzin pracyannualisation of working hours
praca w standardowych, stałych godzinachnine to five job
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychcompensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku otrzymania skargi lub gdy inspektor na podstawie swoich obserwacji na pokładzie stwierdzi, że marynarze są przemęczeni, inspektor przeprowadza bardziej szczegółową inspekcję, zgodnie z ust. ‧, w celu określenia, czy zarejestrowane godziny pracy i odpoczynku odpowiadają normom określonym w dyrektywie ‧/WE oraz czy są należycie przestrzegane, biorąc pod uwagę inne informacje dotyczące działania statkuIf a complaint has been received or the inspector from his own observations on board believes that the seafarers may be unduly fatigued, the inspector shall conduct a more detailed inspection, pursuant to paragraph ‧, to determine whether the working hours or rest periods recorded conform to the standards laid down in Directive ‧/EC and that they have been duly observed, taking into account other records relating to the operation of the ship
Aby osiągnąć te cele, należałoby również przeciwdziałać wszelkim formom zatrudnienia o niepewnym charakterze, w tym niepisanym umowom o pracę, umowom na mniej niż 10 godzin pracy tygodniowo oraz umowom na krótki czas określony, nie wspominając o miejscach pracy, w których nie przestrzega się minimalnym wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz w których konsekwentnie występuje wysoki wskaźnik wypadków oraz większe narażenie na choroby i inne zagrożenia.To achieve these objectives it would also be appropriate to take action against all forms of precarious employment, including unwritten work contracts, those of less than 10 working hours per week and short fixed-term contracts. That is not to mention jobs in which minimal health and safety requirements are ignored and where there is consequently a high accident rate and a greater risk of exposure to disease and various hazards.
średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu roku oraz średnia liczba godzin opłaconych w ciągu roku, z rozróżnieniem w każdym przypadku na pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz praktykantówthe annual number of hours worked and the annual number of hours paid, in each case distinguishing full-time employees, part-time employees, and apprentices
Sądzę, że w tym przypadku, w tak pięknych okolicach Wielkiej Brytanii, jak mój własny okręg wyborczy Yorkshire, nie chcielibyśmy utrudniać ludziom zwiedzania poszczególnych regionów, a ten pakiet dotyczący transportu drogowego w połączeniu z przepisami dotyczącymi godzin pracy kierowców nie powinny doprowadzić do zagłady transportu publicznego w obszarach wiejskich.I think that in this case, in the beautiful areas of Britain such as my own constituency of Yorkshire, we do not want any impediments to the enjoyment of our regions and this road transport package coupled with the drivers' hours regulation should not lead to public transport in rural areas becoming a thing of the past.
Wywołuje ona również konflikty społeczne i zmniejsza wartość wynagrodzeń pracowników; ułatwia zwalnianie z pracy i zmniejsza pewność porozumień umownych; narzuca dłuższe i elastyczniejsze godziny pracy oraz prowadzi do liberalizacji i prywatyzacji usług użyteczności publicznej.Policies that foster social strife, with the loss of value of workers' wages; easy dismissals and increasingly insecure contractual arrangements; longer and more flexible working hours and the liberalisation and privatisation of public services.
Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie artykułu dotyczącego włączenia punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie elastycznych godzin pracy i zapewnienie lepszych usług w zakresie opieki nad dzieckiem, dla pogodzenia życia rodzinnego z karierą zawodową.I would like to call attention to the importance of the article on the integration of the family angle through possibilities for flexible working hours and the creation of child-care facilities, for reconciling family life and a professional career.
Recesja odcisnęła swoje piętno na rynku pracy z opóźnieniem: w ‧ r. jej skutki były widoczne bardziej pod względem liczby przepracowanych godzin niż liczby zatrudnionych osób, a wielu pracowników, w szczególności w najbardziej dotkniętym sektorze produkcji, korzystało z funduszu dodatków do wynagrodzenia w celu uzupełnienia pensji za pracę w mniejszym wymiarze czasuThe recession has taken its toll on the labour market with a lag: in ‧, its impact materialised more in terms of hours worked than of headcount employment, with many workers, in particular in the hardest hit manufacturing sector, accessing the wage supplementation fund to complement their salary for the fewer hours worked
Na koniec, wspólne stanowisko określa, że pracodawcy muszą prowadzić dokumentację godzin pracy pracowników pracujących w ramach klauzuli opt-outFinally, the Common Provision stipulates that employers must keep a record of the working hours of employees working in the framework of the opt-out
Celem indeksu przepracowanych godzin jest pokazanie rozwoju ilości wykonanej pracyIt is the objective of the hours worked index to show the development in the volume of work done
(NL) Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować tłumaczom za ich pracę po godzinach.(NL) Mr President, I should like to thank the interpreters for working overtime.
Wreszcie bardzo mnie cieszy zaangażowanie G-20 w plan działań na rzecz zwalczania korupcji i w przyszłe prace nad kwestiami energii oraz zobowiązanie do dołożenia wszelkich wysiłków, by osiągnąć wyważony i dobry wynik negocjacji w sprawie klimatu w Cancún.Finally, I strongly welcome the G20's commitment to the G20 Anti-Corruption Action Plan, to future work on energy-related issues and to sparing no effort in reaching a balanced and successful outcome at the climate negotiations in Cancún.
W ten sposób, dyrektywa daje pewną swobodę w rozkładaniu godzin pracy na przestrzeni okresu odniesieniaThe directive thus provides a certain amount of freedom to stagger working hours over the reference period
następnie, jeżeli godzina zakończenia związanego okresu pracy różni się od godziny wyjęcia karty, lub, gdy w tym czasie nie wprowadzono miejsca zakończenia dziennego okresu pracy, zachęca posiadacza karty dothen, if the time of end of the related work period is different from the time of card withdrawal, or if no place of end of daily work period had been entered at that time, prompt the cardholder to
Jeśli chodzi o rozkłady lotów, przyloty i wyloty samolotów powinny być wykonywane w ramach godzin pracy portów lotniczych, zgodnie z właściwą decyzją Ministra Transportu i ŁącznościAs regards timetables, arrivals and departures of aircraft must be planned within the operating times of airports as determined by decision of the Minister for Transport and Communications
To ma być mój posiłek po ‧ godz. pracy?You call this vegetation a meal after a ten- hour workday?
Zanim u niej zdiagnozowano osobowość wieloraką... nie mogła utrzymać się w pracy... nie mogła zasnąć na dłużej niż godzinę... i miała dwie próby samobójcze.Ile ma osobowości?Before Montana was diagnosed with multiple personality disorder... she was unable to hold down a job... unable to sleep for more than an hour at a time... and she tried to commit suicide twice
art. ‧ ust. ‧ lit. g), h), i) oraz j) dotyczącym zatrudnienia obywateli krajów trzecich, integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczania wykluczenia społecznego, który stanowiłby silną podstawę dla nowych inicjatyw skierowanych do mniejszościPoints (g), (h), (i) and (j) of Article ‧, which deal with the employment of third-country nationals, the integration of persons excluded from the job market and combating social exclusion, would be a strong basis for new initiatives focusing on minorities
Normalny tydzień roboczy nie może jednak przekraczać trzydziestu siedem i pół godziny, godziny normalnego dnia pracy określane są zgodnie z wewnętrznymi przepisami wykonawczymi ustanowionymi przez DyrektoraHowever, the normal working week shall not exceed ‧,‧ hours, the hours of the normal working day being determined in accordance with the internal implementing rules laid down by the Director
przepracowano lub ma zostać przepracowana określona liczba godzin pracyof the number of working hours performed or to be performed
Informacje te muszą być przekazane urzędowi homologacji, łącznie z wynikami badań emisji przeprowadzonych w ramach całego planu akumulacji godzin pracyThis information shall be submitted to the approval authority along with the results of the emission tests conducted over the service accumulation schedule
pożądana liczba godzin pracy (fakultatywne w przypadku badania rocznegonumber of hours of work wished for (optional in the case of an annual survey
W ramach planu akumulacji godzin pracy można wykonywać nieplanowane czynności związane z konserwacją silnika lub pojazdu, przykładowo jeżeli układ OBD wykrył problem, który spowodował aktywowanie wskaźnika awarii (MIDuring the service accumulation schedule, unscheduled maintenance on the engine or vehicle may be performed, for example if the OBD system has specifically detected a problem that has resulted in the malfunction indicator (MI) being activated
Płace i wynagrodzenia, których wypłacanie kontynuuje pracodawca w przypadku choroby, wypadków przy pracy, urlopu macierzyńskiego lub pracy w niepełnym wymiarze godzin mogą zostać zarejestrowane tutaj lub w ramach kosztów ubezpieczenia społecznego, zależnie od metod prowadzenia księgowości w danej jednostceWages and salaries which the employer continues to pay in the event of illness, occupational accident, maternity leave or short-time working may be recorded here or under social security costs, dependent on the unit
Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do art. ‧-‧, ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclares that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles ‧ to ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community ports, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directive
Godziny pracyWork Interval
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120140 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 9,93 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.