Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

annualizacja godzin pracy
annualisation of working hours
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
compensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy- co najmniej trzy loty dziennie w obie strony; loty rano i wieczorem, których rozkład powinien umożliwiać przelot tam i zpowrotem w ciągu jednego dnia i spędzenie przynajmniej ośmiu godzin w Bastii i ‧ godzin w Marsylii oraz lot w środku dnia
en at least three round trips per day from Monday to Friday, except on public holidays; morning and evening, to enable customers to make a return trip on the same day and spend at least ‧ hours in Bastia or ‧ hours in Marseille, and one in the middle of the day
pl osoby z wyłączeniem narażonych pracowników, praktykantów oraz studentów w czasie godzin pracy, oraz osoby narażone, określone w art. ‧ ust. ‧ lit. a), b) i c
en individuals in the population, excluding exposed workers, apprentices and students during their working hours and individuals during the exposures referred to in Article ‧)(a), (b) and (c
pl A pośród tego chóru pochwalnego, który z pewnością będzie czymś miłym dla rządu francuskiego od jutra, uważam, że musimy zająć się przede wszystkim interesami pracowników, od których będzie się wymagało jeszcze dłuższych godzin pracy, bez właściwie żadnego wyboru, podobnie jak ci wszyscy we Francji, od których w przyszłości będzie się oczekiwało pracy w niedziele.
en And, amid this chorus of praise that will certainly appease the French Government from tomorrow, I believe that we need to take an interest, first and foremost, in workers who are going to be required to work even more, without really having any choice in the matter, such as all those in France who are in future going to be asked to work on Sundays.
pl OECD i G-20 zrobiły w tym zakresie wiele dobrego, wykonano wiele dobrej pracy, a różni sprawozdawcy w Parlamencie pracują nad kwestią zwalczania oszustw podatkowych.
en There has been much good work by the OECD, the G20 and indeed the various rapporteurs in Parliament on the work to help combat tax fraud.
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r. SGR wprowadził także elastyczny system czasu pracy, aby lepiej godzić wymogi pracy i godziny pracy z potrzebami życia prywatnego
en The GSC also introduced a flexible working time system on ‧ January ‧ to better combine the requirements of work and working hours with those of private life
pl Na skutek dzisiejszego głosowania państwom członkowskim odebrano szansę określania na własne potrzeby przedziałów czasowych, zgodnie z którymi określa się porę nocną, a tym samym możliwość maksymalizacji liczby godzin pracy, w których można przewozić pasażerów lub towary w zależności od zmiennego czasu trwania światła dziennego w różnych państwach członkowskich.
en As a result of today's vote, Member States have had the opportunity taken away from them of defining for themselves the time framework determining the night period and therefore, the opportunity to maximise the number of working hours for transporting passengers or goods according to the varying daylight conditions in the various Member States.
pl Należy zapewnić, aby pracownicy określeni w dyrektywie ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC‧, dyrektywie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy na czas określony zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP‧ i dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy‧, nie są wyłączeni z zakresu niniejszej dyrektywy
en It should be ensured that the employees referred to in Directive ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by the ETUC, UNICE and CEEP and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship are not excluded from the scope of this Directive
pl Obecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G‧ oraz Szwecją i Turcją, Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS
en At present, in close harmony with G‧ partners along with Sweden and Turkey, the UK is also co-ordinating drafting of an annex to the OSCE Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons which will concentrate on stockpile management and security of MANPADS
pl Układ OBD powinien zawierać kumulacyjny licznik ciągłego MI w celu rejestracji kumulowanej ilości godzin pracy silnika przy aktywowanym ciągłym MI przez cały okres eksploatacji silnika
en The OBD system shall contain a cumulative continuous-MI counter to record the cumulative number of hours during which the engine has been operated over its life while a continuous-MI is activated
pl Jak już wspominano, niniejsza debata jest niewątpliwie ważna. Została nawet niedawno określona jako historyczna, między innymi z powodu liczby godzin poświęconych na tę pracę i z powodu debaty politycznej, która do niej doprowadziła.
en Mr President, as others have said, this debate is undoubtedly important; indeed it has just been called historic, among other things because of the number of hours devoted to this work and because of the political debate that has led up to it.
pl Udajecie nawet, że zwracacie szczególną uwagę na sprawy kobiet i matek, podczas gdy wasza idiotyczna polityka w zakresie "równouprawnienia płci” skutkuje utratą ich szczególnych praw socjalnych, takich jakie zwykły mieć we Francji w dziedzinie uprawnień emerytalnych czy dotyczących pracy w godzinach nocnych.
en You even pretend to pay special attention to women and mothers, when your idiotic 'gender' policy results in the loss of their specific social rights, such as the ones they used to have in France in the areas of retirement and night work.
pl mając na uwadze, że różnice płac mężczyzn i kobiet w Europie wciąż wynoszą średnio od ‧% do ‧ %, że nie dokonał się rzeczywisty postęp we wdrażaniu zasady równej płacy za taką samą pracę, wprowadzonej trzydzieści lat temu dyrektywą ‧/‧/EWG w sprawie równych płac dla mężczyzn i kobiet oraz że ‧ % kobiet pracujących w UE jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, co często jest wymuszone brakiem finansowo przystępnych ułatwień w opiece nad dziećmi, podczas gdy odsetek ten dla mężczyzn wynosi ‧,‧ %
en whereas the wage gap between men and women in Europe is still, on average, between ‧% and ‧ % and whereas no real progress has been made on implementation of the principle of equal pay for work of equal value, which was introduced thirty years ago by Directive ‧/‧/EEC on equal pay for men and women, and whereas ‧ % of working women in the EU have a part-time job, compared with ‧,‧% of men, a choice often forced on them by a lack of affordable childcare facilities
pl W regularnych odstępach czasu w ramach planu akumulacji godzin pracy określonych przez producenta, oraz, w stosownych przypadkach, także wskazanych przez urząd homologacji, zgodnie z pkt ‧.‧.‧, silnik należy poddać badaniom ESC i ETC celem zbadania emisji gazów i cząstek stałych
en At the periodic intervals in the service accumulation schedule determined by the manufacturer, and, where appropriate, also stipulated by the approval authority according to paragraph ‧.‧.‧., the engine shall be tested for gaseous and particulate emissions over the ESC and ETC tests
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładnia art. ‧ WE- Uregulowanie krajowe przyznające niezależnym przedsiębiorcom prawo do odliczenia od ich zysku ryczałtowej kwoty, pod warunkiem że poświęcili co najmniej ‧ godzin na rok kalendarzowy na działalność przedsiębiorstwa- Nieuwzględnienie, jedynie w przypadku podatnika niebędącego rezydentem, godzin pracy poświęconych przedsiębiorstwu położonemu w innym państwie członkowskim
en Reference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Interpretation of Article ‧ EC- National legislation granting self-employed business operators the right to deduct a flat-rate amount from their profits provided that they have devoted at least ‧ hours per calendar year to the activities of the business- No account taken, solely in the case of a non-resident taxpayer, of hours devoted to an undertaking established in another Member State
pl Tam, gdzie urzędy celne znajdują się na wspólnym przejściu granicznym, dane administracje celne korelują godziny pracy i kompetencje tych urzędów
en Where customs offices are located at a common border crossing, the customs administrations concerned shall correlate the business hours and the competence of those offices
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy sytuacji dzięki uwzględnieniu punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie wprowadzenia elastycznych godzin pracy, lepsze usługi w dziedzinie opieki nad dzieckiem i dostępność zabezpieczenia społecznego za granicą; wzywa do zapewnienia takich warunków urlopu rodzicielskiego, które dają mężczyznom i kobietom prawdziwą swobodę wyboru; podkreśla, że godzenie życia rodzinnego i zawodowego stanowi obowiązek zarówno mężczyzn, jak i kobiet
en Calls on the Commission and the Member States to improve the situation by means of integration of the family angle through possibilities for flexible working hours, improved child-care facilities and social security provision accessibility across the borders; calls for parental leave conditions that genuinely allow men and women freedom of choice; stresses that reconciling work and family life is the responsibility of both men and women
pl Są okresy, w których dzień pracy trwa 12-13 godzin przez siedem dni w tygodniu, a inne są spokojniejsze.
en There are periods when working days will be 12 to 13 hours long, seven days a week, and others that are quieter.
pl nocna zmiana: każda zmiana obejmująca przynajmniej ‧ godziny pracy w porze nocnej
en night shift: any shift of at least three hours' work during the night time
pl W odniesieniu do stwierdzenia, iż Austrian Airlines wprowadziło zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, a różnicę w wynagrodzeniu pomiędzy pełnym a skróconym czasem pracy pokrywa państwo, należy zauważyć, że środki tego rodzaju stanowią powszechnie stosowaną praktykę
en As regards the statement that Austrian Airlines has introduced short-time work and that the difference between the normal working hours and the reduced working hours is paid by the State, this is a generally applicable measure
pl Jeżeli dokładna liczba godzin faktycznie przepracowanych nie jest znana, można ją oszacować na podstawie teoretycznej liczby godzin pracy i średniego wskaźnika nieobecności (choroba, urlop macierzyński itd
en If the exact number of hours actually worked is not known, it may be estimated on the basis of the theoretical number of working hours and the average rate of absences (sickness, maternity, etc
pl Państwa członkowskie i Komisja powinny poprawić statystyki oraz dołączyć porównywalne dane dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za pracę w niepełnym wymiarze godzin oraz różnic w wysokości emerytur obu płci
en Member States and the Commission should improve statistics and add comparable data on the part-time gender pay gap and the gender pension gap
pl wnioski pracowników o przeniesienie z systemu pracy w niepełnym wymiarze godzin do pracy w pełnym wymiarze godzin, w przypadku pojawienia się takiej możliwości w danym zakładzie
en requests by workers to transfer from part-time to full-time work or to increase their working time should the opportunity arise
pl Brak bezpieczeństwa w miejscu pracy, niskie wynagrodzenie i godziny nadliczbowe utrudniają godzenie życia zawodowego z osobistym i rodzinnym
en Insecurity in the work place, low wages and overtime hinder the reconciliation of professional and personal/family life
pl Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy zaczyna się o godzinie ‧.‧ (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego
en If Tuesday is a public holiday, the period shall begin at ‧.‧ (Brussels time) on the following working day
pl w sytuacji, w której wszystkie umowy o pracę innych pracowników danego przedsiębiorstwa ustalają wymiar tygodniowego czasu pracy i organizację czasu pracy, przepisy te nie stoją na przeszkodzie zawieraniu takich umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin z pracownikami tego samego przedsiębiorstwa, jak umowa będąca przedmiotem sporu w sprawie głównej, na mocy których wymiar tygodniowego czasu pracy i organizacja czasu pracy nie są ustalone, lecz zależą od ilości pracy do wykonania i są określane dla każdego przypadku z osobna, przy czym pracownicy mogą przyjąć tę pracę lub odmówić jej przyjęcia
en in circumstances where all the contracts of employment of the other employees of an undertaking make provision for the length of weekly working time and for the organisation of working time, they do not preclude a contract of part-time employment of workers of the same undertaking, such as that in the main proceedings, under which the length of weekly working time and the organisation of working time are not fixed but are dependent on quantitative needs in terms of work to be performed determined on a case-by-case basis, such workers being entitled to accept or refuse that work
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120140 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 14,803 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.