Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

annualizacja godzin pracy
annualisation of working hours
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
compensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy wspomniane przepisy krajowe są zgodne z dyrektywą, a w szczególności: z klauzulą ‧, która stanowi, że przepisy krajowe powinny ułatwiać rozwój zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin; z klauzulą ‧ i z klauzulą ‧, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyeliminowania przeszkód natury prawnej ograniczających dostęp do pracy w niepełnym wymiarze czasu, jako że nieuwzględnienie dla celów emerytalnych nieprzepracowanych tygodni stanowi niewątpliwie istotną przeszkodę przy wyborze pracy w niepełnym wymiarze o charakterze wertykalnym?
en Are those national provisions compatible with Directive ‧/‧/EC and, in particular, Clause ‧ [of the Framework Agreement], which provides that national legislation must facilitate the development of part-time work, and Clauses ‧ and ‧, which provide that the Member States are to eliminate obstacles of a legal nature which may limit access to part-time work, since it is unquestionable that the failure to take into account for pension purposes the weeks not worked constitutes a significant disincentive to choosing vertical part-time working arrangements?
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols przeciwko Land Tirol (Polityka społeczna- Porozumienia ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz w sprawie pracy na czas określony- Niekorzystne przepisy przewidziane przez regulacje krajowe dla pracowników kontraktowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo lub na podstawie umowy na czas określony- Zasada równego traktowania
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v Land Tirol (Social policy- Framework agreements on part-time work and on fixed-term work- Disadvantageous provisions provided for by national legislation for contractual public servants working part-time, on a casual basis, or under a fixed term contract- Principle of equal treatment
pl przedłużenie ekspozycji na hałas poza normalne godziny pracy na odpowiedzialność pracodawcy
en the extension of exposure to noise beyond normal working hours under the employer
pl Na wniosek osoby zainteresowanej oraz z powodów uważanych za ważne dla organu celnego, pełni on funkcje, z zastrzeżeniem dostępności źródeł, ustanowione do celów procedur i praktyk celnych poza wyznaczonymi godzinami pracy lub poza urzędami celnymi
en At the request of the person concerned and for reasons deemed valid by the customs, the latter shall, subject to the availability of resources, perform the functions laid down for the purposes of a customs procedure and practice outside the designated hours of business or away from customs offices
pl Porozumienie takie musi przestrzegać ograniczeń określonych w art. ‧ ust. ‧, ale może ono w szczególności określać środki, które mają zostać przyjęte, aby zmniejszyć tygodniowy wymiaru czasu pracy przeciętnie do ‧ godzin do końca okresu przejściowego
en Such an agreement must respect the limits set out in Article ‧, but it may set out, in particular, the measures to be adopted to reduce weekly working hours to an average of ‧ by the end of the transitional period
pl Nie wystarczy, że otrzymujemy niższe wynagrodzenie za taką samą pracę; często jesteśmy również zmuszane do podejmowania pracy nietypowej lub pracy w niepełnym wymiarze godzin itp.
en It is not enough that we have lower pay for equal work, we are also very often forced to take atypical work or part-time work etc.
pl podkreśla, że długie godziny pracy stanowią ogromne obciążenie dla pracowników i negatywnie wpływają na stan ich zdrowia, samopoczucie i zadowolenie z życia
en Emphasises the fact that long working hours put employees under great pressure and have a negative effect on their health, well-being and satisfaction with life
pl Jedyne zastrzeżenie podniesione przez Komisję dotyczy faktu, iż większość szkoleń ma zostać przeprowadzona w miejscu pracy, a tym samym przy obliczaniu kosztów w odniesieniu do poszczególnych uczestników szkolenia te mogłyby być odliczone jako godziny produktywne
en The only misgivings expressed by the Commission concerned the observation that a large part of the training was to be on-the-job training, with the result that the training might have to be deducted from trainee costs as productive hours
pl Podzielam opinię sprawozdawczyni, że ważnym intrumentem będzie wprowadzenie skutecznego zarządzania czasem pracy personelu poprzez precyzyjne określenie liczby godzin zalecanych do realizacji każdego projektu.
en Like the rapporteur, I believe an important tool to introduce will be an effective means of managing staff members' working time, by strictly setting the number of recommended hours for each project.
pl Kwota finansowania na gospodarstwo wynosi maksymalnie ‧ godzin pracy na gospodarstwo, co odpowiada kwocie ‧ EUR
en A limit ofhours, corresponding to a maximum aid amount of EUR ‧ per agricultural holding, will be imposed
pl wykaz portów wyznaczonych do przeładunku, o których mowa w art. ‧, z określeniem godzin ich pracy
en the list of designated ports for the purpose of transhipment specifying their operating hours, as referred to in Article
pl MI może zostać dezaktywowany po trzech następujących po sobie kolejnych sekwencjach roboczych lub ‧ godzinach pracy silnika, podczas których układ monitorowania odpowiedzialny za aktywowanie MI przestaje wykrywać nieprawidłowości oraz jeżeli nie zostały zidentyfikowane żadne inne nieprawidłowości, które aktywowałyby niezależnie MI
en The MI may be de-activated after three subsequent sequential operating sequences or ‧ engine running hours during which the monitoring system responsible for activating the MI ceases to detect the malfunction and if no other malfunction has been identified that would independently activate the MI
pl W sytuacji, gdzie kobiety stanowią 59% dyplomantów trudno jest zrozumieć, dlaczego większość nowych stanowisk dla kobiet to praca w niepełnym wymiarze godzin, czasem niepewna i niestabilna, źle opłacana i z nikłymi perspektywami na awans zawodowy.
en As women represent 59% of graduates, it is difficult to understand why the majority of new jobs for women are part-time, sometimes insecure and precarious, poorly paid and with few prospects of career progression.
pl Wspólne stanowisko przewiduje szczególne warunki w przypadku umów krótkoterminowych (gdy pracownik jest zatrudniony przez tego samego pracodawcę na okres lub okresy nieprzekraczające łącznie ‧ tygodni w okresie ‧ miesięcy): zgoda na zastosowanie klauzuli opt-out może być wtedy udzielona w czasie pierwszych czterech tygodni stosunku pracy, a limity prawne co do liczby godzin, które mogą być przepracowane w tygodniu w ramach klauzuli opt-out, nie miałyby zastosowania
en The Common Position provides for specific conditions in the case of short-term contracts (where a worker is employed by the same employer for a period, or periods, that do not exceed ‧ weeks in total over a period of ‧ months): the agreement to use the opt-out can then be given during the first four weeks of an employment relationship and the legal limits to the number of hours allowed to be worked per week in the framework of the opt-out would not apply
pl przerwy od pracy oraz okresy dziennego odpoczynku (godzina, data) z dokładnością do ‧ minuty
en breaks from work and daily rest periods (times and dates) with an accuracy of ‧ minute
pl Całkowita ilość godzin pracy pracowników wykonujących zadania wspólnotowe powinna być rejestrowana i poświadczana, przy minimalnej podstawie czasu pracy wynoszącej ‧ dni w roku
en All staff working time devoted to Community tasks must be recorded and certified on a basis of minimum of ‧ days/year
pl Całkowita liczba godzin przepracowanych w ciągu roku przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (przed korektą z tytułu dni faktycznie nieprzepracowanych) wynosi (A.‧) × (a + b
en The total annual number of hours worked by full-time employees (before corrections for days not actually worked) results to be (A.‧) × (a+b
pl Za godziny nadliczbowe przepracowane nocą należy się wynagrodzenie według stawki równej ‧ % stawki dziennej za pracę w godzinach nadliczbowych
en Overtime worked at night shall be paid at the rate of ‧ % of overtime worked by day
pl Dziś jednak debatujemy tutaj o dyrektywie wymierzonej przeciwko tym kryteriom, pozwalając państwom członkowskim ustalać tydzień pracy trwający do 60 lub 65 godzin średnio w ciągu trzech miesięcy.
en Today, however, we are here debating a directive intended to go against those criteria by allowing Member States to regulate working weeks of up to 60 or 65 hours averaged over three months.
pl W sprawozdaniu nie ma mowy o prawdziwych przyczynach występowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę, ani o fakcie, że kobiety i ludzie młodzi są pierwszymi ofiarami pracy w niepełnym wymiarze godzin, elastycznych umów o pracę i modelu flexicurity; natomiast, rozwiązania w nim proponowane zmierzają właśnie w tym kierunku.
en Not only does the report fail to address the real causes of unequal pay between men and women for the same work, and the fact that women and young people are the first victims of part-time work, flexible contracts of employment and flexicurity, on the contrary, the solutions it proposes move in precisely this direction.
pl wykres i tabela ukazujące roczne, niedostosowane stopy wzrostu całkowitego wskaźnika kosztów pracy (sekcje NACE Rev. ‧) oraz rekompensaty pracowników ESA ‧ za godziny przepracowane (podział A‧) wraz z wyjaśnieniem różnic w stopach wzrostu za ostatnie dwanaście kwartałów
en a graph and a table showing annual unadjusted growth rates of the total labour cost index (NACE Rev. ‧ sections) and of the ESA ‧ compensation of employees per hours worked (A‧ breakdown) with explanations for the differences in the growth rates for the last ‧ quarters
pl Całkowita liczba przepracowanych godzin jest oddzielnie rejestrowana w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (B.‧), w niepełnym wymiarze czasu pracy (B.‧) oraz w przypadku praktykantów (B
en The total number of hours worked is recorded separately for full-time (B.‧), part-time employees (B.‧) and apprentices (B
pl Od dnia ‧ października ‧ r. dla nowych homologacji typu oraz od dnia ‧ października ‧ r. dla wszystkich rejestracji, w przypadku kodu błędu generowanego zgodnie z sekcjami ‧.‧.‧ lub ‧.‧.‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE, układ OBD będzie przechowywał zapis kodu błędu wraz z liczbą godzin pracy silnika z aktywowanym MI przez przynajmniej ‧ dni lub ‧ godzin pracy silnika
en From ‧ October ‧ for new type approvals and from ‧ October ‧ for all registrations, in the case of a fault code being generated according to sections ‧.‧.‧ or ‧.‧.‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EC, the OBD system shall retain a record of the fault code and the hours run by the engine during the MI activation for at least ‧ days or ‧ hours of engine operation
pl Należy uwzględnić właściwe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do organizacji czasu pracy, w szczególności te z nich, które dotyczą godzin pracy marynarzy
en account should be taken of the relevant Conventions of the International Labour Organisation with regard to the organisation of working time, including in particular those relating to the hours of work of seafarers
pl Węgry nie są jednak jeszcze przygotowane do skrócenia przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów do ‧ godzin od dnia ‧ sierpnia ‧ r
en However, Hungary is not yet in a position to reduce average weekly working time of doctors in training to ‧ hours from ‧ August ‧ onwards
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120140 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 9,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.