wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia, meteorologiczny zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  increase in the average temperature of the earth's atmosphere to cause climate change
   
  increase in the average temperature of the earth's atmosphere to cause climate change

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalne
global warming
współczynnik ocieplenia globalnego
Global Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W obecnym klimacie gospodarczym coraz trudniej jest finansować inwestycje w czystą technologię i zieloną energię, które są tak potrzebne w zwalczaniu globalnego ocieplenia.
en In the current economic climate, it is becoming increasingly difficult to finance investments in clean technology and green energy, which are so necessary in the battle against global warming.
pl zmniejszenie szkód w środowisku naturalnym oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, zubożenie warstwy ozonowej, wyczerpywanie nieodnawialnych źródeł energii) poprzez zmniejszenie zużycia energii i uwalniania trujących substancji do atmosfery
en the reduction of environmental damage or risks related to the use of energy (global warming, acidification, ozone depletion, depletion of non-renewable resources) by reducing energy consumption and related emissions to air
pl mając na uwadze, że globalne ocieplenie pogłębia się, a koszty paliw kopalnych rosną, a także mając na uwadze dyskusję zainicjowaną przez Parlament Europejski i Komisję Europejską w sprawie przyszłości polityki energetycznej i zmian klimatycznych
en whereas global warming and costs of fossil fuels are increasing, and having regard to the debate launched by the European Parliament and the Commission on the future of energy policy and climate change
pl W takich warunkach, które coraz częściej będą stawać się normą w wyniku globalnego ocieplenia, zasoby lokalne zostały wyczerpane do granic, mimo tego, że w poprzednich latach pogoda była łagodniejsza, a Korsyka została oszczędzona.
en In conditions such as that, which will become ever more frequent as a result of global warming, the local resources were stretched to the limit, despite the fact that, in previous years, the weather was milder and Corsica had been spared.
pl mając na uwadze, iż wiodąca rola Unii Europejskiej w międzynarodowej walce z globalnym ociepleniem i jej szczególna odpowiedzialność jako unii krajów rozwiniętych budują tożsamość i oznaczają przyjęcie zobowiązania wobec obywateli Europy, jakim jest nie tylko sformułowanie średnio- i długoterminowych celów ochrony klimatu, ale także ich realizacja drogą dalekowzrocznych działań politycznych oraz politycznego dialogu z krajami rozwijającymi się
en whereas the leading role of the European Union in the international fight against global warming and its particular responsibility as a union of developed countries contribute to its sense of identity and imply an obligation, vis-à-vis the citizens of Europe, not only to formulate medium- and long-term climate objectives but to achieve those objectives through forward-looking political measures, as well as through political dialogue with developing countries
pl Globalne ocieplenie spowodowało znaczne cofnięcie się lodów.
en Global warming has caused the ice to recede significantly.
pl (RO)Panie przewodniczący, panie i panowie! Globalne ocieplenie to zagrożenie, którego długoterminowe efekty są niszczące.
en (RO) Mr President, ladies and gentlemen, global warming is a threat whose long-term effects are devastating.
pl mając na uwadze, że ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧C może zmniejszyć jego dramatyczne konsekwencje dla rolnictwa, a także w dziedzinie zagrożeń pogodowych, migracji i bioróżnorodności, ale ich nie wyeliminuje
en whereas limiting global warming to ‧ °C would reduce, but not eliminate, dramatic consequences for agriculture, weather hazards, migration and biodiversity
pl Do obliczenia ekwiwalentu dwutlenku węgla antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych nie objętych kontrolą Protokołu Montrealskiego wymienionych w załączniku A stosuje się współczynniki ocieplenia globalnego zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu i uzgodnione przez Konferencję Stron na jej trzeciej sesji
en The global warming potentials used to calculate the carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases listed in Annex A shall be those accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties at its third session
pl Wszystkie państwa członkowskie poczyniły wysiłki, ale to dzięki ambitnemu wnioskowi Komisji udało nam się toczyć walkę z globalnym ociepleniem, i bardzo liczę na wasze wysiłki, tak byśmy utrzymali Europę w awangardzie tej walki.
en All the Member States made an effort, but it was on the basis of an ambitious proposal by the Commission that we were able to conduct this fight against global warming, and I am very much counting on your efforts so that we can keep Europe in the vanguard of this fight.
pl (DE) Panie przewodniczący! W czasach zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia oczywiste jest przynajmniej to, że musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i musimy oszczędzać energię.
en (DE) Mr President, in times of climate change and global warming, this much is obvious: we must reduce greenhouse gas emissions and we must save energy.
pl Jednocześnie większość tych substancji ma wysoki współczynnik globalnego ocieplenia i należy do czynników przyczyniających się do wzrostu temperatury na naszej planecie
en At the same time, most of these substances have high global warming potential and are contributory factors towards increasing the temperature of the planet
pl stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad ‧ °C
en to stabilise greenhouse gas concentration at a level that prevents global warming above ‧ °C
pl On chce wiedzieć, o czym chcesz rozmawiać.O globalnym ociepleniu?
en Yeah, well, he wants to know what you want to talk about
pl preparat oznacza do celów realizacji zobowiązań na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem niszczenia, mieszaninę złożoną z dwóch lub więcej substancji, z których przynajmniej jedna jest fluorowanym gazem cieplarnianym, z wyjątkiem przypadków, w których całkowity współczynnik ocieplenia globalnego preparatu wynosi mniej niż
en preparation means for the purposes of the obligations in this Regulation, excluding destruction, a mixture composed of two or more substances at least one of which is a fluorinated greenhouse gas, except where the total global warming potential of the preparation is less than
pl Jednocześnie globalne ocieplenie może stanowić szansę.
en At the same time, global warming may present an opportunity.
pl - (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie i panowie! Sprawozdanie, sporządzone przez naszego kolegę, pana Florenza, doskonale podsumowuje rezultaty naszych długich rozważań, dotyczących tego ogromnego problemu, jakim jest globalne ocieplenie.
en - (FR) Madam President, Commissioner, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, the report by our fellow member, Mr Florenz, perfectly sums up the results of our long deliberations on this major problem of global warming.
pl Wydaje się, że zadanie obrony różnorodności biologicznej w Nagoi będzie równie trudne, jak odwrócenie niszczycielskiej tendencji w dziedzinie globalnego ocieplenia w Cancún.
en The task of conserving biodiversity promises to be just as difficult at Nagoya as at Cancún to reverse the ruinous trend in global warming.
pl Podczas gdy armia zelotów globalnego ocieplenia maszeruje do Kopenhagi, prawda jest taka, że ich orwellowski konsensus nie opiera się na zgodzie środowisk naukowych, ale na zastraszaniu, cenzurze i przekłamanych statystykach.
en As an army of global-warming zealots marches to Copenhagen, the truth is that their Orwellian consensus is based not on scientific agreement, but on bullying, censorship and fraudulent statistics.
pl Współczynnik ocieplenia globalnego (WOG) obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu ‧ lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma CO
en The global warming potential (GWP) is calculated in terms of the ‧ year warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO
pl Ze względu na fakt, że cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie kontrola wycieków określonych fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji zainstalowanych w pojazdach oraz wprowadzenie od określonej daty zakazu stosowania systemów klimatyzacji zaprojektowanych w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, a ze względu na skalę i skutki niniejszej dyrektywy możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ Traktatu
en Since the objectives of this Directive, namely to control the leakage of the specific fluorinated greenhouse gases in the air-conditioning systems fitted to vehicles and to prohibit from a certain date air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty
pl Zminimalizowany potencjał globalnego ocieplenia
en minimised global warming potential
pl Globalne ocieplenie to oszustwo.
en Global warming is a fraud.
pl Stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad ‧ °C
en To stabilise greenhouse gas concentration at a level that prevents global warming above ‧ °C
pl Konieczne jest podjęcie działania na poziomie wspólnotowym w celu spełnienia zobowiązań Wspólnoty wynikających z Protokołu, a w szczególności w celu wdrożenia przyspieszonego wycofywania wodorochlorofluorowęglowodorów, z należytym uwzględnieniem ryzyka wprowadzenia substancji alternatywnych o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia
en It is necessary for action to be taken at Community level to comply with the Community’s obligations under the Protocol and in particular to implement the accelerated phase out of hydrochlorofluorocarbons with due consideration to the risks of phasing in alternatives with high global warming potential
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 1,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.