wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia, meteorologiczny zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  increase in the average temperature of the earth's atmosphere to cause climate change

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalne
global warming
współczynnik ocieplenia globalnego
Global Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W rzeczywistości rolnictwo ma decydujące znaczenie w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i odgrywa w tym względzie istotną rolę.
en Agriculture actually has a crucial place and a role to play in the fight against global warming.
pl Głosowałam za projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C - przygotowania do konferencji klimatycznej w Bali i dalsze działania (COP 13 i COP/MOP 3).
en I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on limiting global climate change to 2 degrees Celsius - the way ahead for the Bali Conference on Climate Change and beyond (COP 13 and COP/MOP 3).
pl w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Obecnie nie ma zbyt wielkiego entuzjazmu dla walki z globalnym ociepleniem, a raczej obserwuje się powszechny sceptycyzm społeczny.
en on behalf of the ALDE Group. - Mr President, there is not much enthusiasm for tackling global warming at the moment, rather widespread public scepticism.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Klęski to oczywiście konsekwencja globalnego ocieplenia.
en (DE) Mr President, ladies and gentlemen, disasters are, of course, also a consequence of global warming.
pl Intensywne rolnictwo praktykowane w ostatnich latach sprawiło, iż rolnicy w znacznym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia i stoją obecnie w obliczu jego niszczących skutków.
en The practice of intensive agriculture over the last years has made the farmers contribute, to a large extent, to global warming, and now they are facing its devastating effects.
pl W przypadku systemów klimatyzacji zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, producent powinien udostępnić również informacje na temat wskaźnika wycieku w takich systemach
en In the case of air conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, the manufacturer should also make available the leakage rate of these systems
pl Właśnie z tego względu ważne jest, aby przejść od debaty do czynów, poprzez zwiększenie elastyczności Funduszu Solidarności przy reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne, oraz ustanowić tę europejską służbę ochrony ludności, w sprawie której decyzja nadal nie zapadła, a która stanowi element mogący mieć faktycznie decydujące znaczenie w przyszłości, kiedy będziemy musieli stawić czoła tym sytuacjom nadzwyczajnym, które powtarzają się każdego lata w wyniku zmian klimatu i globalnego ocieplenia.
en This is why it is important that we move from debate to action, by making the Solidarity Fund more flexible in response to emergencies, and that we start up this European civil protection force, which is still pending, and which is what could really make a difference in the future when we are faced with these emergencies, which recur every summer as a result of climate change and global warming.
pl Główne wyzwania związane z procesem globalizacji, kryzysem gospodarczym i finansowym oraz globalnym ociepleniem zmuszają Europejczyków do coraz ściślejszej współpracy w celu zapewnienia skutecznej ochrony naszych wspólnych wartości i naszych interesów na arenie światowej.
en The major challenges presented by globalisation, the economic and financial crisis and global warming will cause Europeans to work even more closely together to provide an effective defence for our shared values and our interests in the world.
pl Wreszcie jeżeli chodzi o statystyki pokazujące trend ocieplenia globalnego, kluczowym czynnikiem, o którym wszyscy tutaj zapominają, jest to, że 65 % wszystkich światowych stacji meteo znajduje się w odległości 10 metrów od sztucznego źródła ciepła.
en Finally, as for the statistics showing a global warming trend, the key factor everyone is ignoring here is that 65% of the world's weather stations are within 10 metres of an artificial heat source.
pl Jeśli chodzi o budżet, szczególnie cieszą mnie wysiłki na rzecz walki z globalnym ociepleniem, wspierania MŚP, zwalczania zależności energetycznej oraz środki przyjęte na rzecz bardziej humanitarnej, bardziej humanistycznej Europy, lepiej przygotowanej do sprostania fundamentalnym wyzwaniom polityki migracji.
en I am particularly pleased, in terms of the budget, by the efforts made in favour of lines on the fight against global warming, support of SMEs, tackling energy dependence, as well as measures that were adopted for a more humane, more humanist Europe that is better equipped to meet the fundamental challenges of migratory policies.
pl Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (WOG) dla preparatu
en Method of calculating the total global warming potential (GWP) for a preparation
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jedynym konkretnym efektem kopenhaskiego szczytu klimatycznego było przyjęcie ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza.
en (DE) Mr President, ladies and gentlemen, the only concrete result of the climate summit in Copenhagen was the limiting of global warming to two degrees Celsius.
pl Uważam, że nowe wymogi i normy emisji CO2 przyczynią się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, zmniejszenia kosztów operacyjnych dzięki oszczędności paliwa oraz przyspieszenia innowacji i zwiększenia konkurencyjności europejskich producentów samochodów.
en I believe that new requirements and CO2 limits will help to fight global warming, lower running costs through savings on fuel and boost innovation and the competitiveness of European car manufacturers.
pl Ponadto chętnie dołączę swój głos do wypowiedzi posłów, którzy podkreślali, że badania nad efektywnością energetyczną budynków przynoszą dwojakie korzyści: tworzą miejsca pracy i następnie pozwalają nam przygotować się na przyszłość, a także pomagają nam w rozwiązywaniu problemów związanych z globalnym ociepleniem.
en Moreover, I will gladly add my voice to those Members who have emphasised how research into the energy efficiency of buildings has the twin advantage of creating jobs and subsequently allowing us to prepare for the future and of helping us to solve the problems of global warming.
pl Ze skutkiem od dnia upływu ‧ miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu wykrywania wycieków lub od dnia ‧ stycznia ‧ r., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później, w odniesieniu do nowych pojazdów wyposażonych w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż ‧, o ile wskaźnik wycieku z tego systemu nie przekroczy ‧ gramów fluorowanych gazów cieplarnianych rocznie dla systemu pojedynczego parownika lub ‧ gramów rocznie dla systemu podwójnego parownika, Państwa Członkowskie
en With effect from ‧ months from the date of adoption of a harmonised leakage detection test or ‧ January ‧, whichever is later, in respect of new vehicles fitted with air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, unless the rate of leakage from that system does not exceed ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a single evaporator system or ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a dual evaporator system, Member States shall
pl Ta sama lewica, która karze nas globalnym ociepleniem i nie martwi się zapewnieniem wysokiej jakości środowiska i przyzwoitego życia milionom mieszkańców Kampanii; aby zwieńczyć to wszytko: słyszałem, że mówi się o obronie interesu narodowego!
en The same left that is inflicting global warming on us and cannot be bothered to ensure a high-quality environment and a decent life for millions of residents of Campania; to top it all, I have heard talk of a national interest to be defended!
pl Skoro jednak mamy zamiar zaakceptować - jak ja - naukę opartą na wzajemnej weryfikacji, przedstawioną w ostatnim sprawozdaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, to taki właśnie stopień zmniejszenia emisji będzie niezbędny, o ile mamy utrzymać wzrost globalnego ocieplenia na poziomie 2°C.
en Mr President, to many colleagues, a target of a 95% reduction in CO2 emissions by 2050 may seem extreme but, if we are to accept - as I do - the peer-reviewed science as represented by the latest IPCC report, that level of reduction will be required if we are to keep the 2 °C increase in global warming in our sights.
pl Zmiany klimatu i globalne ocieplenie powinny pozostać priorytetami w agendzie politycznej stosunków między UE a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, oraz należy zwiększyć zaangażowanie w cele kopenhaskie.
en Climate change and global warming should remain a priority on the political agenda between the EU and the countries of Latin America and the Caribbean and a commitment to Copenhagen targets should be reinforced.
pl Mam nadzieję, że ostatnie trzy zimy przekonały wszystkich Państwa, iż nie grozi nam globalne ocieplenie.
en I hope the last three winters will have convinced all of you that there is no threat to us from global warming.
pl Panie przewodniczący! Po szczycie w Kopenhadze powinniśmy ponownie przeanalizować całe to zamieszanie z globalnym ociepleniem.
en Mr President, after Copenhagen, let us reassess the whole global warming story.
pl preparat oznacza do celów realizacji zobowiązań na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem niszczenia, mieszaninę złożoną z dwóch lub więcej substancji, z których przynajmniej jedna jest fluorowanym gazem cieplarnianym, z wyjątkiem przypadków, w których całkowity współczynnik ocieplenia globalnego preparatu wynosi mniej niż
en preparation means for the purposes of the obligations in this Regulation, excluding destruction, a mixture composed of two or more substances at least one of which is a fluorinated greenhouse gas, except where the total global warming potential of the preparation is less than
pl Teoria globalnego ocieplenia uczyniła diabelskim gazem CO2, naturalny składnik atmosfery.
en The global warming theory has cast CO2, a natural constituent of the atmosphere, as a demon gas.
pl wzywa Komisję i Radę do uznania oddziaływania globalnego ocieplenia na Afrykę Subsaharyjską oraz do podjęcia w Europie działań zmierzających do złagodzenia tych efektów poprzez przyjęcie surowych strategii redukcji emisji CO‧ na poziomie UE
en Calls on the Commission and Council to acknowledge the effects of global warming on sub-Saharan Africa and act in Europe to mitigate those effects by adopting stringent CO‧ reduction strategies at Union level
pl Wszelkie inicjatywy mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia należy przyjąć z zadowoleniem.
en All initiatives that aim to reduce global warming are welcome.
pl Technologia CCS może dostarczyć nam potężnej broni pomagającej nam osiągnąć zwycięstwo w walce z globalnym ociepleniem.
en CCS technology may provide us with a huge weapon to help us win the fight against global warming.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 2,155 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.