wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia, meteorologiczny zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  increase in the average temperature of the earth's atmosphere to cause climate change

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalne
global warming
współczynnik ocieplenia globalnego
Global Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Począwszy od szczytu w 2007 r., kiedy to został ustalony 20% cel w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wykorzystywania zasobów energii odnawialnej do roku 2020, globalne ocieplenie stało się priorytetem dla każdego kraju na świecie.
en Starting with the 2007 Summit, when a 20% target was decided for reducing greenhouse gas emissions and the use of renewable energy resources by 2020, global warming has become a priority for every country in the world.
pl Jednocześnie globalne ocieplenie może stanowić szansę.
en At the same time, global warming may present an opportunity.
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do ‧ °C- przygotowania do konferencji klimatycznej na Bali i dalsze działania
en having regard to its resolution of ‧ November ‧ on limiting global climate change to ‧ Degrees Celsius- the way ahead for the Bali Conference on Climate Change and beyond
pl Jak długo jeszcze faszystowska UE może nakładać coraz bardziej retorsyjne podatki i środki kontroli na zwykłych obywateli pod pozorem antropogenicznego globalnego ocieplenia, podczas gdy coraz większa liczba prawdziwych naukowców odrzuca tę teorię jako nieuzasadnioną i skompromitowaną?
en How much longer can the fascistic EU impose ever more punitive taxes and controls on ordinary citizens on the pretext of man-made global warming, when an ever-increasing number of real scientists are rejecting the theory as unfounded and demolished?
pl dostosowywania metody określania odpowiedniego współczynnika ocieplenia globalnego preparatów
en the adaptation of the method for determining the relevant global warming potential of preparations
pl Unia Europejska musi zacząć nawiązywać współpracę oraz rozwijać finansowe, techniczne i naukowe współdziałanie z krajami, które najbardziej potrzebują pomocy, czyli z krajami mniej wyposażonymi, aby stawić czoło czasami niszczycielskim skutkom globalnego ocieplenia.
en The European Union must set about developing cooperation and financial, technical and scientific collaboration with the countries most in need of help, countries less well-equipped to confront the sometimes devastating effects of global warming.
pl Moim zdaniem kwestią, jaką należy rozpatrzyć jest to, dlaczego tak łatwo osiągamy porozumienie w zakresie instrumentów na rzecz dostosowania do zmian klimatycznych, a tak trudno jest nam się porozumieć w odniesieniu do sposobów rzeczywistego zwalczania globalnego ocieplenia.
en To my mind, the question is this: why do we find it so easy to agree on instruments for adaptation and yet so difficult to agree on ways of actually combating global warming?
pl Jeśli weźmiemy pod uwagę, że debata na temat globalnego ocieplenia i strategii w zakresie trwałego rozwoju toczy się już od niemalże dwóch dziesięcioleci, staje się jasne, jak wiele czasu zabiera wywarcie wpływu na taki polityczny proces i jak trudno jest osiągnąć rzeczywiste strategiczne dostosowanie.
en If we consider that the debate on global warming and sustainability strategies has been running for almost two decades, it becomes clear how long it takes to influence such a political process and how difficult it is to effect an actual strategic realignment.
pl Król Kanut jest nadal żywy w Radzie Unii Europejskiej, która zaczyna i kończy swoje wnioski w sprawie Arktyki podkreślaniem rzekomo wielkiego znaczenia globalnego ocieplenia.
en King Canute lives on in the Council of the European Union, which begins and ends its conclusion on Arctic affairs with the alleged importance of global warming.
pl W oparciu o prace, między innymi, Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu i zalecenia pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego, Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu regularnie będzie przeglądać i, w razie potrzeby, zmieniać współczynniki ocieplenia globalnego każdego z tych gazów cieplarnianych, w pełni uwzględniając wszystkie związane decyzje Konferencji Stron. Zmiana współczynników ocieplenia globalnego będzie stosować się tylko do zobowiązań wynikających z artykułu ‧ w odniesieniu do okresu zobowiązań przyjętego po tej zmianie
en Based on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a global warming potential shall apply only to commitments under Article ‧ in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision
pl Widmo globalnego ocieplenia.
en The spectre of global warming.
pl Globalne ocieplenie jest nieodwracalne i nie powinny nas już zaskakiwać częste susze lub powodzie w przyszłości.
en Global warming is irreversible and the frequent occurrence of droughts or flooding in the future should no longer surprise us.
pl Spotkanie w Cancún musi oznaczać globalne, prawnie wiążące porozumienie, które pomoże utrzymać globalne ocieplenie na poziomie nieprzekraczającym dwóch stopni Celsjusza.
en Cancún must signify a global, legally binding agreement, which will help maintain global warming below two degrees Celsius.
pl Wiem, że to ciężka prawda, ale to właśnie globalne ocieplenie
en I know it' s an inconvenient truth, but it' s called global warming
pl Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla preparatu
en Method of calculating the total global warming potential (GWP) for a preparation
pl ograniczenia szkody wyrządzonej w środowisku naturalnym lub jej ryzyka związanego z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, zubożenie nieodnawialnych zasobów) przez ograniczenie zużycia energii
en the reduction of environmental damage or risks related to the use of energy (global warming, acidification, depletion of non-renewable resources) by reducing energy consumption
pl W celu zapewnienia przestrzegania zakazu stosowania niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych istnieje potrzeba ograniczenia możliwości modernizowania pojazdów silnikowych z wykorzystaniem systemów klimatyzacji zaprojektowanych w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧ oraz wprowadzenia zakazu napełniania systemów klimatyzacji takimi gazami
en In order to ensure that the prohibition of certain fluorinated greenhouse gases is effective, there is a need to limit the possibility of retrofitting motor vehicles with air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧ and to prohibit filling air-conditioning systems with such gases
pl To jest ‧. ‧ stopni Fahrenheita.Dzięki Bogu za globalne ocieplenie w lipcu
en Thank God HEATlNG Global in July
pl Ze względu na fakt, że cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie kontrola wycieków określonych fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji zainstalowanych w pojazdach oraz wprowadzenie od określonej daty zakazu stosowania systemów klimatyzacji zaprojektowanych w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, a ze względu na skalę i skutki niniejszej dyrektywy możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ Traktatu
en Since the objectives of this Directive, namely to control the leakage of the specific fluorinated greenhouse gases in the air-conditioning systems fitted to vehicles and to prohibit from a certain date air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty
pl Stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad ‧ °C
en To stabilise greenhouse gas concentration at a level that prevents global warming above ‧ °C
pl Ze skutkiem od dnia upływu ‧ miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu wykrywania wycieków lub od ‧ stycznia ‧ r., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później, w odniesieniu do nowych pojazdów wyposażonych w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż ‧, o ile wskaźnik wycieku z tego systemu nie przekroczy ‧ gramów fluorowanych gazów cieplarnianych rocznie dla systemu pojedynczego parownika lub ‧ gramów rocznie dla systemu podwójnego parownika, Państwa Członkowskie
en With effect from ‧ months from the date of adoption of a harmonised leakage detection test or ‧ January ‧, whichever is later, in respect of new vehicles fitted with air conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, unless the rate of leakage from that system does not exceed ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a single evaporator system or ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a dual evaporator system, Member States shall
pl Liczba osób zabitych i rannych jest poważnym zagadnieniem natury humanitarnej, zdrowotnej, finansowej, społecznej i demograficznej, a koszty związane z tą tragedią niosą ze sobą różne negatywne konsekwencje dla jakości życia, zrównoważonego rozwoju i w końcu globalnego ocieplenia.
en The number of those killed or injured is a huge humanitarian, health, financial, social and demographic issue, and the cost involved in this tragedy has a variety of negative implications for quality of life, sustainable development and, last but not least, global warming.
pl mając na uwadze, że niedawne badania naukowe dostarczyły dalszych dowodów na antropogeniczne zaburzenia ziemskiej atmosfery; mając na uwadze, że fizyka zmian klimatu dokonuje oceny konkretnych skutków dotychczasowego poziomu globalnego ocieplenia wywołanego przez wysokość emisji w przeszłości; mając na uwadze dane zgromadzone na podstawie takich badań świadczą o pilnej potrzebie wdrożenia środków przystosowawczych i łagodzących w celu ograniczenia poważnego zagrożenia dla ludzi, różnorodności biologicznej flory i fauny, siedlisk i infrastruktury, przede wszystkim w krajach rozwijających się, ale także w Europie i innych bogatszych częściach globu
en whereas recent scientific studies have delivered further proof of the anthropogenic disturbance of the earth's atmosphere; whereas the physical science of climate change is assessing the concrete implications of already existing levels of global warming caused by historical emissions; whereas the data collected from such studies underline the urgent need for adaptation and mitigation measures to be implemented in order to limit alarming risk to humans, the biodiversity of flora and fauna, habitats and infrastructure, first and foremost in the developing world but also in Europe and other wealthier parts of the world
pl Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C w perspektywie roku ‧ i dalszej
en Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Limiting Global Climate Change to ‧ degrees Celsius- The way ahead for ‧ and beyond
pl W świetle spodziewanych efektów procesu globalnego ocieplenia, są wszelkie podstawy, by sądzić, że będą one szczególnie mocno odczuwalne w rolnictwie i leśnictwie i do pewnego stopnia także w rybołówstwie
en In view of the anticipated effects of global warming, there is every reason to expect that they will be felt particularly heavily in agriculture and forestry and to some extent also in the fisheries industry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 4,241 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.