wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia, meteorologiczny zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;
   
  increase in the average temperature of the earth's atmosphere to cause climate change

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalne
global warming
współczynnik ocieplenia globalnego
Global Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl na piśmie. - (PL) Globalne ocieplenie klimatu spowodowane działalnością człowieka jest faktem.
en Global climate warming caused by human activity is a fact.
pl W konkluzjach Prezydencji z marcowego posiedzenia Rady Europejskiej stwierdzono, że Unia Europejska jest nadal zaangażowana w odgrywanie wiodącej roli i stworzenie w grudniu bieżącego roku, w Kopenhadze, globalnego i szczegółowego porozumienia klimatycznego, mającego ograniczyć ocieplenie globalne do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza.
en The Presidency conclusions of the European Council of March this year stated that the European Union remained committed to playing a leading role and bringing about the global and comprehensive climate agreement in Copenhagen in December this year, designed to limit global warming to below 2° Celsius.
pl preparat oznacza do celów realizacji zobowiązań na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem niszczenia, mieszaninę złożoną z dwóch lub więcej substancji, z których przynajmniej jedna jest fluorowanym gazem cieplarnianym, z wyjątkiem przypadków, w których całkowity współczynnik ocieplenia globalnego preparatu wynosi mniej niż
en preparation means for the purposes of the obligations in this Regulation, excluding destruction, a mixture composed of two or more substances at least one of which is a fluorinated greenhouse gas, except where the total global warming potential of the preparation is less than
pl CO‧ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie
en CO‧ is the main greenhouse gas responsible for global warming
pl Stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad ‧ °C
en To stabilise greenhouse gas concentration at a level that prevents global warming above ‧ °C
pl (FI)Panie przewodniczący! W sprawie zmian klimatycznych na całym świecie istnieją ustalone i powszechnie uznawane dane, a wpływ człowieka na obecne globalne ocieplenie jest oczywisty ponad wszelką wątpliwość.
en (FI) Mr President, there is well established and recognised data on climate change worldwide, and the human origins of the current global warming trend are beyond any serious scientific doubt.
pl Jeszcze nadejdzie rewolta podatników wywołana zdecydowanie większymi przekrętami - ratowaniem skorumpowanych i niekompetentnych banków, wspieraniem umierającego euro i oszustwem globalnego ocieplenia - ale przyjdzie na nią czas, a jej ofiary - w przeciwieństwie do Karola i Kamili - będą zasługiwać na wszystko, co ich spotka.
en Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
pl ograniczania szkód wyrządzanych w środowisku naturalnym lub zagrożeń związanych z przetwarzaniem i zużyciem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych) przez ograniczenie zużycia energii i związanych z nim emisji do powietrza
en the reduction of environmental damage or risks related to the conversion and use of energy (global warming, acidification, depletion of non-renewable resources) by reducing energy consumption and related air emissions
pl Właśnie w ten sposób świat powinien zareagować, skoro ponad 90 % wiodących naukowców w tej dziedzinie twierdzi, że globalne ocieplenie to fakt i że jest ono spowodowane przez człowieka.
en That is how the world should of course react when more than ninety percent of leading researchers in the field say that global warming is real and that it is man-made.
pl mając na uwadze, że globalne ocieplenie oraz zmiany klimatyczne są obecnie uznawane za bardzo poważne zagrożenie spowodowane przez człowieka, któremu trzeba natychmiast przeciwdziałać
en whereas global warming and climate change are recognised as a very serious, urgent and man-made threat
pl Przed przedłożeniem wniosku komitetowi, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja bada potrzebę zamieszczenia na etykietach dodatkowej informacji dotyczącej wpływu na środowisko, w tym informacji na temat współczynnika ocieplenia globalnego, biorąc pod uwagę istniejące modele etykietowania stosowane już do produktów i urządzeń, o których mowa w ust
en Before submitting a proposal to the Committee referred to in Article ‧, the Commission shall review the desirability of including additional environmental information, including the global warming potential, on labels, taking due account of existing labelling schemes already applicable to the products and equipment referred to in paragraph
pl Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, kiedy czytamy oświadczenia prezydenta Republiki Czeskiej, że nie ma czegoś takiego, jak globalne ocieplenie.
en We are most concerned when we read the statements by the President of the Czech Republic, who maintains that global warming does not exist.
pl Jak prezydent Maumoon Abdul Gayoom podkreślał na ostatnim szczycie ONZ, Malediwy, znajdując się nie więcej niż 1,5 metra nad poziomem morza, pozostają zagrożone nieustannym wzrostem poziomu wody w oceanach w wyniku globalnego ocieplenia.
en As President Maumoon Abdul Gayoom stressed at the recent United Nations Summit, the Maldives, which are no more than 1.5 metres above sea level, are threatened by the continuous rise in the level of the oceans as a result of climate warming.
pl Globalne ocieplenie to oszustwo.
en Global warming is a fraud.
pl Należy zatem zmniejszyć do minimum i wyeliminować produkcję oraz stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową wszędzie tam, gdzie dostępne są osiągalne z technicznego punktu widzenia alternatywy o niskim współczynniku globalnego ocieplenia
en It is therefore necessary to minimise and eliminate the production and use of ODS wherever technically feasible alternatives with low global warming potential are available
pl Z łatwością wszędzie można dostrzec przypadki marnotrawienia energii i lekceważenia konsekwencji globalnego ocieplenia.
en Cases where energy is wasted and the consequences of global warming are neglected can easily be seen everywhere.
pl Na październikowym posiedzeniu Rada Europejska podkreśliła, że porozumienie kopenhaskie powinno zawierać zapis, że globalne ocieplenie nie może przekroczyć 2°C, a także zawierać ambitne zobowiązania do ograniczenia emisji ze strony państw uprzemysłowionych, technologie dostosowania do zmian klimatu oraz ustalenia w sprawie finansowania.
en And as the European Council stressed in October, the Copenhagen agreement needs to include provisions on the objective that global warming should not exceed 2 °C, ambitious emission reduction commitments by developed countries, adaptation technology and a deal on financing.
pl Cele te są tak ważne i tak ambitne, że naprawdę mogą stworzyć wizję transformacji związaną z podejmowaniem środków przeciw globalnemu ociepleniu, stanowiąc w ten sposób niezbędny wzorzec oraz przykład światowego przywództwa.
en These objectives are so important and so ambitious that they really afford a transformational vision for undertaking measures against global warming, thus providing the necessary example and world leadership.
pl uznając, że udoskonalenia w zakresie efektywności energetycznej zmniejszają negatywne skutki cyklu energetycznego dla środowiska, włącznie z globalnym ociepleniem i zakwaszeniem
en Recognizing that improvements in energy efficiency reduce negative environmental consequences of the energy cycle including global warming and acidification
pl Krytycy zawsze próbują oskarżyć rybaków o nadmierne wykorzystywanie naszych zasobów morskich, ale winne są także globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska naturalnego i wiele innych czynników.
en Critics always try to blame the fishermen for over-exploitation of our marine resources, but global warming, environmental pollution and many other factors have also played a part.
pl Globalne ocieplenie postępuje od ostatniego zlodowacenia i jego występowanie w przeszłości nie było spowodowane przez samochody, którymi jeździli neandertalczycy.
en There has been global warming since the last glaciations, for example, and, after all, it was not the cars used by Neanderthal Man that caused the previous instances of global warming.
pl Wciąż przywiązujemy ogromną wagę do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C. Z tego powodu przygotowaliśmy krótko- i średniookresowe cele na rok 2020 oraz długoterminową strategię do roku 2050.
en We continue to attach great importance to the target of limiting global warming to 2°C. For this reason, we have put in place short- and medium-term targets for 2020 and a long-term strategy for 2050.
pl Ze względu na fakt, że cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie kontrola wycieków określonych fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji zainstalowanych w pojazdach oraz wprowadzenie od określonej daty zakazu stosowania systemów klimatyzacji zaprojektowanych w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, a ze względu na skalę i skutki niniejszej dyrektywy możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ Traktatu
en Since the objectives of this Directive, namely to control the leakage of the specific fluorinated greenhouse gases in the air-conditioning systems fitted to vehicles and to prohibit from a certain date air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting alone and can therefore, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty
pl Tak więc arktyczna letnia pokrywa lodowa nie zniknie przed 2013 rokim, a niedźwiedzie polarne nie topią się i nie potopią z powodu globalnego ocieplenia.
en So the Arctic summer ice will not vanish by 2013 and polar bears have not, and will not, drown because of global warming.
pl Optymalizacja zasobów wodnych, wybór gatunków roślin selekcjonowanych ze względu na odporność na zmiany klimatu oraz na choroby, ochrona gleb przed erozją, zachowywanie pastwisk, wzrost zalesienia, rekultywacja terenów zdegradowanych, bardziej efektywna gospodarka leśna, prowadzona w sposób ograniczający ryzyko wybuchu pożarów, jak również nowe środki monitorowania i kontroli chorób, to niezwykle istotne środki dostosowywania rolnictwa europejskiego do skutków globalnego ocieplenia.
en The optimisation of water resources, the choosing of crop varieties selected for their resistance to climate change and diseases, the protection of soil from erosion, the preservation of pastures, increased forestation, the restoration of damaged areas, better management of forests in such a way as to limit the risk of fire, and new measures to monitor and control disease are all extremely important measures to adapt European agriculture to the effects of global warming.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 3,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.