Tłumaczenia na język angielski:

 • guild   
  (Noun  ) (noun   )
   
  association of tradespeople
   
  association of tradespeople
   
  association of tradespeople
 • gild   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Korporacja dawniej
 
cech rzemieślniczy
 
hist. historia, historyczny, historycznie w średniowiecznej Europie stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym lub towarzyskim, w szczególności łączące interesy kupców i innych grup zawodowych;
 
bractwo, cech, federacja
 
daw. związek kupców
 
hist. konfraternia, związek
 
konfederacja, korporacja
 
Średniowieczne stowarzyszenie kupców
 
hist. zrzeszenie, stowarzyszenie
 
Cech
 
w Europie śrdw. stowarzyszenie kupców XII-XIV w.
 
Stowarzyszenie o charakterze zawodowym, w średniowieczu
 
dawniej stowarzyszenie, cech, podział kupców w carskiej Rosji na dwie klasy
 
organizacja, liga
 
Konfederacja dawnych rzemieślników

Przykładowe zdania z "gildia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Gildia nie słucha twoich rozkazów
en The Guild does not take your orders
pl Wiedzą, że nie mogą tu lądować bez zgody Gildii
en They know the Guild will strand any force that lands here without its consent
pl Przenosimy pałac królewski na Arrakis, oczywiście za pozwoleniem Gildii
en We' re moving the royal palace to Arrakis, with the Guild' s approval, of course
pl Z powodu wolnego rynku, nowych praw gildii, pojawiły się nowe możliwości
en Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened
pl Działalność i oddziaływanie Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu
en Activities and impact Wielkopolskiej Agri-Horticultural Guild in Poznań
pl Możemy odrzucić skargi na pana otrzymane z posiadłości sir Georga dotyczące tego, co zrobił pan psu i zgodzić się na pana awans na pełnoprawnego członka Gildii
en We maybe able to see the complaint of Sir George' s estate against you with regard to his dog rather differently and approve your graduation to full membership of the guild
pl Zamek Toompea, Kościół Św.Marii- ratusz Wielką Gildię
en Toompea Castle, St. Mary' s Church- the To wn HaII and the Great Guild HaIl
pl Z Gildii Planetarnej
en A Spacing Guild representative
pl Na łapówki dla Gildii Planetarnej
en For bribes to the Spacing Guild
pl Jestem wicemistrzem Gildii, do spraw turystyki
en I am Vice Guild Master in charge of tourism
pl Jestem Rerpf, reprezentuję Gildię Kupców i Handlarzy by zabezpieczyć nasze interesy
en I am Rerpf, and I' m here on behalf of the Guild of Merchants and Traders to protect our interests
pl Co robiliście w Gildii Złodziei?
en Why were you at the Thieves Guild?
pl Nawigatorzy Gildii Planetarnej, od ‧ lat ulegali mutacji i wykorzystują gaz z przyprawy do zaginania przestrzeni
en The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over ‧, ‧ years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space
pl I tak, przywódcy licznych gangów,/ gildii i innych stowarzyszeń/ mętów wszelakich w Ankh- Morpork/ dowiedziało się,/ że przybył ktoś,/ kto posiada wielkie skarby
en NARRA TOR:And so, the Ieaders of a number of the many gangs, guilds and coIlections of other nefarious dirt bags of Ankh Morpork were aware that someone had arrived in the city who appeared to have much treasure
pl Należycie go gildii?
en So you' re part of the Mining Guild?- No, not actually
pl Role społeczne w grupach online. Na przykładzie roli członka gildii w grze World of Warcraft
en Social roles in groups of online players through the example of a role of a guild member in the game World of Warcraft
pl Zwodna jest równowaga sił pomiędzy cesarzem,Kongresem Rodów Królewskich i podobno bezstronną Gildią Planetarną, która zachowuje monopol na transport międzygwiezdny
en A deceptive balance of power exists between the Emperor...... the Congress of Royal Houses, and the supposedly impartial Spacing Guild...... with its invulnerable monopoly on interstellar transport
pl Przemytnicy przekazują naszą daninę w postaci przyprawy Gildii Planetarnej
en The smugglers transport our spice tribute to the cursed Spacing Guild
pl Czy słyszałeś kiedyś o Labiryncie Gildii Antiusu?
en Have you ever heard of the Antius Guild Maze?Of course
pl Pilot Gildii Planetarnej na pas startowy
en Spacing Guild navigator docking central transportpart
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20 zdań frazy gildia.Znalezione w 0,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.