wymowa: IPA: /ˈɡwat̪kji/ ˈɡwatjci    

Tłumaczenia na język angielski:

 • smooth       
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
 • even         
  (Adjective  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  flat and level
   
  flat and level
 • calm         
  (verb, noun, adjv   )
 • clean             
  (advb, verb, adjv   )
 • flat             
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • glabrous   
 • glib     
  (adjv   )
 • glossy     
  (adjv   )
 • oily   
  (adjv   )
 • plain         
  (advb, noun, adjv   )
 • polished     
  (adjv   )
 • sleek   
  (verb, adjv   )
 • slick   
  (verb, noun, adjv   )
 • straight       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • unruffled   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
smooth
 
jednobarwny, bez wzorów, bez deseni
 
o ubraniu : bez ozdób
 
przebiegający bez trudności i powikłań
 
o włosach, sierści : niezwichrzony, niepuszysty

Picture dictionary

smooth
smooth

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

gładki jak aksamit
as smooth as velvet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gładki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kierujemy tutaj gładkim i niewielkim interesem
en We run a smooth little operation
pl Jest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmaku
en It is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavour
pl W pomieszczeniach dla kotów zaleca się stosowanie podłóg pełnych ciągłych o gładkim, nieśliskim wykończeniu
en The preferred flooring for cat enclosures is a solid continuous floor with a smooth non-slip finish
pl Podziałka i oznaczenia powinny być wykonane na gładkiej, matowej podzielni
en The scale and the inscriptions shall be marked on a support having a smooth matt surface
pl Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi
en Such premises may in particular comprise walls, ceilings and doors that are not smooth, impervious, non-absorbent or of corrosion-resistant material and natural geological walls, ceilings and floors
pl Pomieszczenia i konstrukcje urozmaicenia otoczenia powinny mieć gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie, w celu zminimalizowania zagrożenia okaleczeniem skóry płazów
en Enclosures and enrichment structures should have smooth surfaces and rounded edges to minimise the risk of injury to the amphibian's skin
pl A kiedy woda jest gładka, jak tam- czy to oznacza skałę?
en And when it' s smooth and flat like that over there?Does that mean a rock, Mr Allnut?
pl Gładkie, bezpieczne, szybkie
en Smooth, safe, fast
pl Najistotniejszą właściwością drewna okoumé jest jednak możliwość pocięcia go na dużego rozmiaru forniry bez sęków i skaz, dzięki czemu sklejka może posiadać dobre wykończenie oraz jednolitą i gładką powierzchnię
en The most essential characteristic of okoumé wood, however, is that it can be peeled into very large veneers without knots or other blemishes, allowing plywood to be produced with a good finish and a homogeneous, seamless surface
pl Zmiana reaktywności mięśni gładkich tętnic poddanych działaniu tritonu x100
en Changes in the Reactivity of Arterial Smooth Muscles Subjected to Triton x100.
pl Powierzchnię miejsca siedzącego zajętą przez maszynę ‧ DH pokrywa się muślinem bawełnianym o dostatecznych rozmiarach i odpowiedniej teksturze, określonym jako gładka tkanina bawełniana o ‧,‧ włóknach na ‧ cm‧ i o gramaturze ‧,‧ kg/m‧ lub jako dzianina albo włóknina o równoważnych właściwościach
en The area of the seating position taken up by the ‧ DH machine shall be covered by a muslin cotton, of sufficient size and appropriate texture, described as a plain cotton fabric having ‧,‧ threads per cm‧ and weighing ‧,‧ kg/m‧, or knitted or non-woven fabric having equivalent characteristics
pl Podłoże powinno być gładkie, lecz nie śliskie w celu zapobieżenia kontuzjom cieląt oraz być tak zaprojektowane, aby nie powodować poranienia lub cierpienia cieląt stojących lub leżących na nim
en Floors must be smooth but not slippery so as to prevent injury to the calves and so designed as not to cause injury or suffering to calves standing or lying on them
pl mg Różowa, kształtem zbliżona do owalnego, nieco wypukła, obustronnie podzielna; jedna strona gładka, na drugiej stronie wytłoczony napis „ Є‧ ”
en mg Pink, ovaloid, slightly convex, scored on both sides, embossed ‧ on one side and blank on the other side
pl Skórka ziarna jest gładka i błyszcząca
en It has a smooth, shiny skin
pl Jednolufowe, z lufą gładką
en Single-barrelled, smooth bore
pl Szkocki łosoś hodowlany ma postać zwartą, o fakturze od włóknistej do gładkiej
en Scottish farmed salmon are firm with a fibrous to smooth to even texture
pl PDE‧ jest enzymem znajdującym się w mięśniach gładkich ciał jamistych, naczyń, trzewi, mięśniach szkieletowych, płytkach krwi, nerkach, płucach i móżdżku
en PDE‧ is an enzyme found in corpus cavernosum smooth muscle, vascular and visceral smooth muscle, skeletal muscle, platelets, kidney, lung, and cerebellum
pl ściany gładkie, odporne, nienasiąkliwe i nieprzepuszczalne, w kolorach jasnych, zmywalne do wysokości co najmniej dwóch metrów, oraz do co najmniej trzech metrów w pomieszczeniach uboju
en smooth, durable, impermeable walls, with a light-coloured, washable coating up to a height of at least two metres, and of at least three metres in slaughter-rooms
pl Przekrój poprzeczny sera jest gładki, zwarty, równomiernie wybarwiony, może zawierać kminek
en The cut surface is smooth, close-textured, uniformly coloured and may be interspersed with caraway
pl Wtop metalu dodatkowego i metalu podstawowego musi być gładki i pozbawiony podtopień
en The fusion of the welded metal with the parent metal must be smooth and free from etching
pl W przypadku gładkiego przejścia polegamy na współodpowiedzialności Chin.
en We do rely on the co-responsibility of China for this smooth transition.
pl Liczby mówią nam znacznie więcej, niż wszystkie te gładkie słówka w sprawozdaniu: 88 % unijnych zasobów jest przełowionych, w porównaniu ze światową średnią wynoszącą ok.
en The figures tell us far more than all the fine words in this report. 88% of the EU's stocks are overfished, against a global average of about 27%.
pl Cozaar ‧, ‧ mg tabletka Niebieskie, owalne tabletki powlekane oznaczone ‧ po jednej stronie i gładkie po drugiej
en Cozaar ‧ mg tablet Blue, oval film-coated tablets marked ‧ on one side and plain on the other
pl Pisum sativum L. (partim)- Groch siewny łuskowy- Gładki
en Pisum sativum L. (partim)- Round pea
pl Proces kurczenia mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń krwionośnych zależy od przemieszczania się zewnątrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mięśni poprzez specjalne kanały jonowe
en The contractile processes of cardiac muscle and vascular smooth muscle are dependent upon the movement of extracellular calcium ions into these cells through specific ion channels
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 595 zdań frazy gładki.Znalezione w 0,678 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.