wymowa: IPA: [ˈɡɔmpka] ˈɡɔ̃mpka  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sponge     
  (Noun  ) (verb, noun   ) [material]
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
   
  zool. zoologia prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  zool. zoologia, zoologiczny prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  najczęściej miękki, piankowy przedmiot wchłaniający wodę, wykorzystywany do utrzymania czystości ludzkiego ciała i przedmiotów;
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
 • sponges   
   
  fishery related term
 • parazoan   
  (Noun  )
 • poriferan   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
sponge
 
daw. dawniej, dawny zdrobn. zdrobniale gęba

Picture dictionary

sponge
sponge
sponge
sponge

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gąbki
sponge; sponges; poriferan; Porifera; phylum Porifera
hodowla gąbek
sponge culture
połów gąbek
sponge fisheries

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gąbka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Boże, chciałbym być gąbką
en Oh.God. I wish I was a loofah
pl Podniosłem materac i wycisnąłem urynę z cuchnącej gąbki. Później zacząłem zbierać i popychać ohydną kałużę w kierunku drzwi i pod nimi.
en I lifted my mattress and began squeezing the urine out of the filthy foam on tc the floor. I then started to scrape and push the pool towards the bottom of the door. It was a long slow process.
pl Pobieranie próbek odbywa się metodą gąbki ściernej z powierzchni wielkości około ‧ cm‧ w każdym miejscu pobrania wymienionym i ponumerowanym poniżej zgodnie z załącznikiem A normy ISO
en A surface of about ‧ cm‧ per site shall be swabbed using one single abrasive sponge for all the following sites as indicated and numbered below in accordance with Annex A of standard ISO
pl W ciele gąbka TachoSil rozpuszcza się i ulega całkowitemu rozkładowi
en In the body TachoSil will dissolve and disappears completely
pl Jesteśmy wdzięczni za nową bieżnie na stadionie, ale ciągle będziemy wyciskać gąbkę na głowę Pana syna
en That we' re grateful forthe athletics track, but couldn' t resist squeezing a smelly sponge over his son' s head
pl Namocz gąbkę
en Soak the sponge
pl Oznacza to, że gąbka przywiera do powierzchni tkanki, krew krzepnie (miejscowa hemostaza) i następuje uszczelnienie tkanki
en This means that the sponge sticks to the tissue surface, the blood coagulates (local haemostasis) and the tissue is sealed
pl Dalsze badania kontrolowane obejmujące ‧ pacjentów (‧ TachoSil, ‧ gąbka hemostatyczna) poddanych operacjom z zakresu chirurgii sercowo-naczyniowej wykazały pomocnicze działanie preparatu przy uszczelnianiu tkanek, hamowaniu krwawień i wzmacnianiu szwów
en A further controlled study in ‧ patients (‧ TachoSil, ‧ haemostatic fleece) demonstrated sealing, haemostasis and suture support in patients undergoing cardiovascular surgery
pl anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki, drążki
en Anodes, balls, bars (including notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks
pl Gąbkę można przyciąć na wymiar i nadać jej odpowiedni kształt, jeśli jest za duża
en The sponge can be cut to the correct size and shaped if too large
pl napotkanie wrażliwego ekosystemu morskiego oznacza napotkanie przez statek biowskaźników wrażliwego ekosystemu morskiego występujących w ilości powyżej progowego poziomu połowu na wystawienie, tj. ponad ‧ kg żywego korala i/lub ‧ kg żywej gąbki
en VME encounter means an encounter by a vessel with VME indicator organisms occurring above the threshold level of a catch per set of more than ‧ kg of live coral and/or ‧ kg of live sponge
pl Lek EVRA należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. • W przeciwnym razie może wystąpić zwiększone ryzyko zajścia w ciążę • W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty • Jako zabezpieczenie w razie nieprawidłowego zastosowania, plastra, należy zawsze dysponować niehormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi (takimi jak prezerwatywy, pianka czy gąbka
en Always use EVRA exactly as described in this leaflet. If you do not, you may increase your risk of getting pregnant Check with your doctor or pharmacist if you are not sure Always keep non-hormonal contraceptives (such as condoms, foam or sponge) as a back-up in case you make a mistake when using the patch
pl Nie wiedziałem, że gąbka ma być mokra
en I didn' t know the sponge is supposed to be wet
pl Pomyślałem, że przyjdą w środku nocy z maszyną i zaczną to osuszać i czyścić. Rzuciłem nasiąkniętą gąbkę do kąta i podszedłem do okna, by złapać trochę powietrza.
en They’d be around in the middle of the night with the cleaning machine to clean and dry it all up. I threw the damp piece of foam into the corner and stood at the window to catch my breath.
pl Gąbka pokryta tkaniną, gęstość
en Cloth-covered foam, thickness
pl Pobieranie próbek do badań na obecność Salmonella odbywa się metodą gąbki ściernej
en When sampling for Salmonella analyses, an abrasive sponge sampling method shall be used
pl Ona jest miła, i wspomniała, że podoba jej się sposób w jaki układasz gąbki
en She' s nice, and she mentioned that she adored how you arranged the sponges
pl Gdy gąbka zetknie się z płynami (takimi jak krew, limfa lub roztwór soli fizjologicznej), następuje aktywacja fibrynogenu i trombiny, które tworzą sieć fibrynową
en When the sponge comes into contact with fluids (such as blood, lymph or saline solution) the fibrinogen and the thrombin are activated and form a fibrin network
pl Gąbka jest umieszczana na narządzie wewnętrznym w celu powstrzymania krwawienia lub uszczelnienia tkanki
en The doctor will place the sponge on the internal organ to stop the bleeding or to seal the tissue
pl Żółta strona gąbki TachoSil jest zatem stroną czynną
en The yellow side of the sponge is therefore the active side
pl W razie potrzeby gąbki można przyciąć
en Sponges can be cut to size if needed
pl Jeśli potrzebna jest więcej niż jedna gąbka, gąbki powinny na siebie zachodzić
en If more than one sponge is needed, the sponges should overlap
pl Pobieranie próbek odbywa się metodą gąbki ściernej
en An abrasive sponge sampling method must be used
pl Odłóż tę gąbkę
en Put the sponge down
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy gąbka.Znalezione w 0,259 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.