wymowa: IPA: /funt/ fũnt

Tłumaczenia na język angielski:

 • pound       
  (Noun  ) (verb, noun   ) [mass]
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
   
  unit of currency
   
  unit of currency
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy;
   
  anglosaska, pozaukładowa jednostka masy równa 0,453 592 37 kg;
   
  ekon. ekonomia waluta niektórych państw
   
  unit of mass (16 ounces avoirdupois)
 • lb   
 • quid   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
pound (unit of weight)
 
pound (unit of currency)
 
reg. śl. regionalizm śląski Kategoria:Regionalizmy śląskie pół kilo
 
daw. dawniej, dawny europejska jednostka masy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dobre 50 funtówa good L50
Funt szkockiPound Scots
funt szterlingquid; sterling; pound sterling; pound; British pound
funt-siłapound-force
niewarte funta kłakównot worth twopence

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "funt", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trzech dorosłych idiotów kontra ‧ funtów różowego ciała z ustamiThree fully grown men versus ‧ pounds of pink flesh with a mouth
Mamy prawie ‧ funtów, które wciąż musimy sprzedaćWe' ve nearly got ‧ pounds we still need to sell
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające maksymalną kwotę dopłaty wyrównawczej ze względu na znaczące rewaluacje funta szterlinga i korony szwedzkiej w ‧ rCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ fixing the maximum amount of compensatory aid for the appreciable revaluations of the pound sterling and the Swedish krona in
zauważa ponadto, że Izba Lordów szacuje straty krajowych dochodów z tytułu VAT w Zjednoczonym Królestwie na rok ‧/‧ na kwotę od ‧ do ‧ mln funtów szterlingów, czyli co najmniej ‧,‧ mln funtów szterlingów dziennie; cytuje sprawozdanie, które uściśla, że: obowiązujący obecnie mechanizm dotyczący transakcji VAT wewnątrz Wspólnoty nie jest możliwy do utrzymaniaNotes, furthermore, that the House of Lords estimates lost national VAT receipts in the United Kingdom for ‧ to ‧ at between GBP ‧ million and GBP ‧ million, which is at least GBP ‧,‧ million per day; cites the report which states: The current mechanism for intra-Community VAT transactions is not sustainable
Przelew, w ‧ równych częściach sumy miliarda funtów szterlingów, na ‧ konta bankowe z południowej Afryki podane wcześniej.Macie numery kont. Oczekuje potwierdzenia przelewu całej sumyA transfer, in/ four equal parts,/ of one billion/ pounds sterling,/ into the four South African/ bank accounts mentioned previously./ You have the account numbers./ I fully expect confirmation/ of the monies transferred by/ zero hundred hours Moscow time./ That' s midnight/ to you civilians./ Or I will systematically/ begin executing the hostages
Nie wiem czy dobrze wygląda, ona powiedziała Że była ‧ funtami i w niewoliI don' t know if she' s good- Iooking, She said she was ‧ pounds and into bondage
Jest nagroda za moją głowę, tysiąc funtówThere' s a reward for my head, a thousand pounds.A thousand pounds
Obejmują one: zwykłe opłaty związane z używaniem kart, niezależne od położenia geograficznego lub państwa członkowskiego; opłaty za przeliczenie waluty, jeśli płatności dokonuje się między państwami członkowskimi przy użyciu różnych walut, na przykład euro i funtów brytyjskich; po trzecie, opłaty za pobranie gotówki z bankomatu.These are: usual charges related to the use of cards independently of the geographic location or Member State; charges for currency conversion if the payment is made between Member States using different currencies, for example the euro and sterling; and third, charges at the point of sale of a cash withdrawal at an ATM.
Zamiast wspierać ratowanie euro w Irlandii powinniśmy pomóc Irlandii pozbyć się euro i przywrócić własna walutę, być może tymczasowo powiązaną z funtem, pozwalając krajowi spłacić pożyczki i odzyskać pozycję niepodległego i zamożnego kraju.Instead of helping to bail out the euro in Ireland, we should be helping Ireland to bail out of the euro and to re-establish its own currency, possibly with a temporary link to sterling, allowing it to pay off its loans and to re-establish itself as an independent and prosperous state.
Kupiła dwa funty masła.She bought two pounds of butter.
Do pięciu, i do ‧ funtówFour makes five and five' s £
Funty angielskie?English pounds
Opodatkowanie musi być jednak odpowiednie do istniejących okoliczności; na przykład w Wielkiej Brytanii bank Barclays zapłacił jedynie 113 milionów funtów z tytułu podatku od osób prawnych w 2009 roku, czyli znacznie poniżej brytyjskiej stawki w wysokości 28 %, natomiast Royal Bank of Scotland przeznaczył w tym samym roku 25 miliardów euro na uchylanie się od płacenia podatków, co kosztowało brytyjski i amerykański fiskus 500 milionów euro z tytułu utraconych przychodów.It is important, though, to introduce taxation which is relevant to the current circumstances since, in the UK for example, Barclays Bank only paid GBP 113 million in corporation tax in 2009, at well below the UK rate of 28%, while the Royal Bank of Scotland allocated EUR 25 billion to tax avoidance schemes that year and cost the British and US exchequer EUR 500 million in lost revenue.
Otrzymaliśmy pieniądze z Brighton w wysokości ‧ funtówMoney received from Brighton is £
Mamy ludzi oferujących nam tysiące funtów za wypchanego krokodylaWe' ve got people offering us thousands of pounds for a stuffed crocodile
Zarobi ‧ funtów w ‧ miesiące?One fifth.And he gets £‧ profit for three months?
Załóżmy, że jednostka zależna B posiada zewnętrzną pożyczkę w kwocie ‧ mln USD, która została przetransferowana do jednostki dominującej w wyniku udzielenia pożyczki wewnątrzgrupowej denominowanej w funtach szterlingachAssume that Subsidiary B holds US$‧ million of external debt the proceeds of which were transferred to Parent by an inter-company loan denominated in pounds sterling
Już wstałeś." Hrabina Morcar daje tysiąc funtów za zwrot błękitnego karbunkułuThe Countess of Morcar is offering a thousand pounds for the return of the blue carbuncle
Pretendent, Cassius Clay, ‧. ‧ funtów wagiThe challenger, Cassius Clay, two hundred and ten and a half pounds
Wszystkie płatności w ramach zamówienia będą dokonywane w funtach szterlingachAll payments under the contract will be in sterling
Wartość zamówienia objętego przetargiem należy wyrazić w funtach sterlingach, a wszystkie związane z nim dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskimTenders should be priced in sterling and all supporting documents must be in English
Dziś o ‧ funtów więcejFifty pounds up tonight
Naciągnęła nas na ‧ funty, ale to dobrze wydane pieniądzeShe touched us for ‧ pounds, and do you know why I think it was well- spent?
używanie przez personel samochodów firmowych: ‧ funtów za okres lipiec–grudzień ‧ r.; wszystkie kwoty odzyskane; samochody zostały w międzyczasie sprzedaneuse of pool cars by staff: GBP ‧ for the period July- December ‧; all costs recovered; the cars have since been sold
Ważę tylko ‧ i pół funta...... a ciocia Aunt Harriet mówi, że jestem skórą zdjętą z ojcaI weigh only eight and a half pounds...... and Aunt Harriet says I am the express image of my darling papa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 918 zdań frazy funt.Znalezione w 0,986 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.