Tłumaczenia na język angielski:

  • Structural Funds   
  • structural funds   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Fundusz strukturalny
Structural Funds and Cohesion Funds
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
SIFT working group; working group structural funds information team
kategorie interwencji funduszy strukturalnych
categories of intervention; fields of intervention

Przykładowe zdania z "fundusze strukturalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wzrost maksymalnego poziomu pomocy z funduszy strukturalnych w przypadku inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach znajdujących się w regionach peryferyjnych wydawałby się niezbędny z uwagi na trudności napotykane przez te przedsiębiorstwa, w celu wniesienia znaczącego wkładu w rozwój tych regionów
en An increase in the maximum rate of assistance from the Structural Funds in the case of investment in small and medium-sized firms situated in the outermost regions would appear necessary in view of the difficulties encountered by these firms, in order to make a significant contribution to the development of those regions
pl Unia Europejska nie może czekać do roku 2014 z uelastycznieniem swoich funduszy regionalnych i strukturalnych, musi to zrobić teraz, żeby Romowie również mogli na tym skorzystać.
en The EU must not wait until 2014 to make its structural and regional funding more flexible; it must do so now, so that the Roma can also benefit from it.
pl Mogę także powiedzieć, iż Komisja zamierza dokonać restrukturyzacji funduszy strukturalnych, tak aby inwestowanie w takie energooszczędne domy było także możliwe z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
en I can also say that the Commission is going to restructure the structural funds with the effect that it will also be possible to invest in such energy-efficient houses through the structural funds.
pl POTWIERDZAJĄ potrzebę gruntownej oceny funkcjonowania i efektywności funduszy strukturalnych w ‧ roku i potrzebę ponownego rozpatrzenia, przy tej okazji, odpowiedniej wielkości tych funduszy w świetle zadań Wspólnoty w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej
en REAFFIRM the need for a thorough evaluation of the operation and effectiveness of the Structural Funds in ‧, and the need to review, on that occasion, the appropriate size of these Funds in the light of the tasks of the Community in the area of economic and social cohesion
pl Fundusze strukturalne są zdecentralizowane.
en The structural funds are decentralised in nature.
pl Na przykład aktualnie obowiązujące ograniczenie funduszy strukturalnych, według którego tylko 3% zasobów właściwego programu operacyjnego może zostać przekierowane na działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, nie pozwala na to, żeby państwa członkowskie dokonały przeglądu swojej polityki odnośnie do pozyskiwania funduszy strukturalnych z zachowaniem nowych priorytetów europejskiej strategii energetycznej i zmian klimatycznych.
en For example, the restriction currently in force for the Structural Funds, that only 3% of resources from the relevant operational programme may be channelled towards energy efficiency measures, prohibits new Member States from reviewing their priorities for obtaining Structural Funds in accordance with the new priorities on Europe's energy strategy and climate change.
pl EKES popiera zwiększone wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia
en The EESC recommends making more use of the Structural Funds for the education and training of health care personnel
pl Po pierwsze, doceniam fakt, że w rezolucji Parlamentu Europejskiego uznaje się, że fundusze strukturalne w znacznej mierze pozostają głównym instrumentem finansowania celów w obszarze polityki społecznej.
en First, I appreciate the fact that the resolution of the European Parliament recognises that structural funds remain, to a large extent, the chief instrument for financing aims in the area of social policy.
pl Fundusze europejskie - a zwłaszcza zarządzanie funduszami strukturalnymi - musi zostać uproszczone i to polityczne przesłanie musimy przekazać dalej.
en The European funds - especially the management of the Structural Funds - need to be simplified and this is a political message which we need to get across.
pl Bez uszczerbku dla artykułu ‧, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, określa zadania, cele priorytetowe oraz organizację funduszy strukturalnych, co może obejmować grupowanie funduszy
en Without prejudice to Article ‧, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the assent of the European Parliament and consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall define the tasks, priority objectives and the organisation of the Structural Funds, which may involve grouping the Funds
pl Fundusze strukturalne muszą być wykorzystywane szybko i skutecznie.
en The structural funds must be used swiftly and efficiently.
pl Jednym z wyników takiego podejścia było zmniejszenie możliwości dla niektórych urzędów centralnych, zwłaszcza tych, które będą odpowiedzialne za Europejski Fundusz Społeczny, uzyskania doświadczenia w zarządzaniu programami ESC, a tym samym przygotowania się do funduszy strukturalnych
en One result of this approach was to reduce the possibilities for some central ministries, particularly those that will be responsible for the European Social Fund, to gain experience in managing the ESC programmes and hence preparing for the Structural Funds
pl zaleca państwom członkowskim, żeby w związku ze śródokresowym przeglądem wykorzystania środków z funduszy strukturalnych zajęły się kwestiami wewnątrzmiejskiej mobilności i ograniczeniem zatorów za pomocą ITS oraz zamieściły je w wykazie priorytetów na lata ‧–
en Urges the Member States, in carrying out the mid-term review of structural fund utilisation, to assess and include among the priorities for ‧- ‧ urban mobility and reduced traffic congestion to be achieved by means of ITS
pl W budżecie zaplanowano wzrost dochodów o ‧,‧ punktu procentowego PKB w ‧ roku, napędzany następującymi czynnikami, przedstawionymi w porządku rosnącym pod względem ich znaczenia: (i) działania dyskrecjonalne zwiększające dochody z podatków i sprawniejsze egzekwowanie podatków; (ii) zakładane wpływy z podatków; oraz (iii) wzrost innych dochodów wspierany zwiększonym napływem środków w ramach funduszy strukturalnych UE
en Revenue is budgeted to increase by ‧,‧ pps. of GDP in ‧, driven by, in increasing order of importance, (i) discretionary tax-increasing measures and enhanced tax enforcement, (ii) assumed tax buoyancy and (iii) a rise in other revenue underpinned by a rise in EU structural funds
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, w szczególności jego art. ‧ ust
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds, and in particular Article ‧ thereof
pl Dotyczy: dostępu regionów peryferyjnych do funduszy strukturalnych po ‧ r
en Subject: Access to the Structural Funds for the outermost regions after
pl Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności (
en Implementation of the Structural Funds Regulation 2007-2013: results of negotiations on national cohesion strategies and operational programmes (
pl Znaczenie funduszy strukturalnych w rozwoju lokalnym na przykładzie Gminy Brodnica.
en Meaning of structural funds in local development on the example of administrative district Brodnica
pl Przede wszystkim w sprawozdaniu całkowicie popiera się zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczące przyspieszenia i uproszczenia korzystania z funduszy strukturalnych, obejmujące zwiększenie zaliczkowania, wdrożenie elastyczniejszych schematów kwalifikowania kosztów itp.
en First of all, this report supports in every case the measures proposed by the European Commission for accelerating and simplifying the implementation of the Structural Funds, which include increasing the advance payments, introducing more flexible schemes for settling expenses etc.
pl wzywa Komisję do stosowania zasad wyszczególnionych w planie działań w zakresie pomocy państwa również do specjalnych reguł odnoszących się do niektórych sektorów, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, produkcja węgla i transport, które często koncentrują się w obszarach kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych, a także do wysunięcia większej liczby propozycji odnośnie reformy tych specjalnych zasad
en Asks the Commission to apply the principles outlined in the SAAP also to the specific rules applicable to certain sectors, such as agriculture, fisheries, coal production and transport, which are often concentrated in areas eligible for structural funds, and to make more suggestions focused on reforming these specific rules
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), w szczególności jego art. ‧ ust
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the procedure for making financial corrections to assistance granted under the Structural Funds (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), and in particular Article ‧ thereof
pl Czy Komisja zgadza się, że powinno się zweryfikować wypłaty środków na rzecz regionu, który przez szereg lat otrzymywał środki z funduszy strukturalnych nie wykazując się jednak realizacją założonych celów?
en Does the Commission agree that payments should be reviewed if a region has been receiving structural funding for years without this resulting in it meeting the targets set?
pl Ponadto należy podjąć konkretne działania w celu przyspieszenia absorpcji funduszy strukturalnych UE, ponieważ umożliwiłoby to zwiększenie inwestycji we wzrost w perspektywie długoterminowej, nie zagrażając przy tym osiągnięciu uzgodnionych docelowych wartości deficytu budżetowego
en Moreover, concrete measures should be taken to accelerate the absorption of EU Structural Funds, because this would allow increasing investment in long-term growth without endangering the achievement of the agreed budget deficit targets
pl Wykorzystując doświadczenie i potencjał związany z inicjatywą wspólnotową URBAN, przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, należy wzmacniać zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez pełną integrację działań w tym obszarze w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, zwracając szczególną uwagę na inicjatywy dotyczące rozwoju lokalnego i zatrudnienia wraz z towarzyszącym im potencjałem innowacyjnym
en Building on the experience and strengths of the URBAN Community initiative provided for in Article ‧(b) of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds, sustainable urban development should be reinforced by fully integrating measures in that field into the operational programmes co-financed by the ERDF, paying particular attention to local development and employment initiatives and their potential for innovation
pl Mając na uwadze znaczenie uwidocznienia finansowania wspólnotowego, Komisja powinna przedstawić wytyczne mające ułatwiać każdej instytucji, organizacji pozarządowej, organizacji międzynarodowej lub innemu podmiotowi otrzymującemu dotację w ramach niniejszego Funduszu, właściwe ukazanie otrzymanego wsparcia, z uwzględnieniem praktyki stosowanej w zakresie innych instrumentów w ramach podziału zarządzania, takich jak fundusze strukturalne
en Bearing in mind the importance of visibility of Community funding, the Commission should provide guidance to facilitate the proper acknowledgement of the support received by any authority, non-governmental organisation, international organisation or other entity receiving a grant under this Fund, taking into account the practice with respect to other instruments under shared management, such as the Structural Funds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41091 zdań frazy fundusze strukturalne.Znalezione w 4,299 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.