Tłumaczenia na język angielski:

  • Structural Funds   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Fundusz strukturalny
Structural Funds and Cohesion Funds
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
SIFT working group; working group structural funds information team
kategorie interwencji funduszy strukturalnych
categories of intervention; fields of intervention

Przykładowe zdania z "fundusze strukturalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (LV) Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat europejskich funduszy strukturalnych.
en (LV) Mr President, I would like to speak about Europe's Structural Funds.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ regiony określone na poziomie ‧ NUTS całkowicie objęte Celem ‧ w ‧ r. na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przekroczy ‧ % średniego PKB w UE-‧, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the NUTS level ‧ regions totally covered by Objective ‧ in ‧ under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds whose nominal per capita gross domestic product (GDP) level, measured and calculated according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, will exceed ‧ % of the average GDP of the EU ‧ shall be eligible, on a transitional and specific basis, for financing by the Structural Funds under the Regional competitiveness and employment objective
pl Dlatego Komisja Europejska ma złożyć wniosek w sprawie uproszczenia procedur dotyczących funduszy strukturalnych i znieść konieczność krajowego współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2009 i 2010.
en That is why the European Commission is about to make a proposal to simplify Structural Fund procedures and waive the need for national cofinancing from the European Social Fund for 2009 and 2010.
pl W ramach programu operacyjnego fundusze strukturalne mogą finansować wydatki dotyczące operacji składające się z wkładów we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich
en As part of an operational programme, the Structural Funds may finance expenditure in respect of an operation comprising contributions to support financial engineering instruments for enterprises, primarily small and medium-sized ones, such as venture capital funds, guarantee funds and loan funds, and for urban development funds, that is, funds investing in public-private partnerships and other projects included in an integrated plan for sustainable urban development
pl Ta pozycja ma zawierać korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, Sekcja Orientacji, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Socjalny
en This item is intended to accommodate financial corrections in connection with the Structural Funds (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guidance Section, Financial Instrument for Fisheries Guidance, European Regional Development Fund and European Social Fund
pl Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, w przypadku wkładów przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr ‧ w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en Pursuant to the transitional provisions laid down in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, for contributions granted under Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No ‧ as regards the coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, as last amended by Regulation (EC) No ‧, the provisions relating to payments laid down in Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on arrangements for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds, as last amended by Regulation (EC) No ‧, must continue to be applied
pl Zwrot płatności zaliczkowych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
en Repayments of payments on account under the Structural Funds and the Cohesion Fund
pl zachęca w szczególności państwa członkowskie i regiony, aby wykorzystywały fundusze strukturalne do tworzenia na swoim terytorium sieci tematycznych w ramach wspólnego działania przewidzianego w programie roboczym Inteligentna energia dla Europy na rok ‧ celem pozyskiwania informacji o działaniach innych regionów UE w zakresie racjonalizacji zużycia energii oraz wymiany know-how i doświadczeń w tej dziedzinie
en Encourages Member States and the regions in particular to use Structural Funds to set up on their territories thematic networks in the framework of the Concerted Action provided for by the ‧ Intelligent Energy Europe Work Programme in order to be informed about practice in other EU regions as regards the efficient use of energy and to exchange know-how and experience in this domain
pl Zachowania nabywców wobec kompleksowych programów zdrowotnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
en Behaviour of beneficiaries towards comprehensive health programmes financed by EU Structural Funds
pl Kontrola Trybunału bada raczej program Phare w celu stwierdzenia, jak dobrze środki dostępne w ramach programu zostały wykorzystane, aby pomóc krajom kandydującym w ich przygotowaniach do zarządzania funduszami strukturalnymi
en The Court’s audit rather examines the Phare programme to assess how well the funding available under it was used to assist Candidate Countries to prepare for managing the Structural Funds
pl Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki regionalnej Unii Europejskiej
en The Structural Funds as a Tool of Regional Policy
pl wdrażanie funduszy strukturalnych na podstawie regionalnych programów operacyjnych województwa podkarpackiego w latach 2007 - 2013
en Implementation of the Structural Fund on the Basis of RegionalOperational Programmes for Podkarpackie Voivodship for the Period 2007-2013
pl Do problemu tego odniesiono się także w rozporządzeniu ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013 mających zagwarantować, że inwestycje te będą prawdziwym i trwałym wkładem w rozwój regionalny.
en This problem is also dealt with in the Regulation establishing the general provisions for the structural funds and the cohesion fund and in the guidelines for regional support in the 2007-2013 period aimed at ensuring that these investments make a real and sustainable contribution to regional development.
pl Możliwości współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 20004-2006.
en Opportunities of co-financing investments in companies from structural funds of the European Union in years 2004-2005
pl Warunki i możliwości wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
en Conditions and opportunities of usage Structure Funds by Poland on a example European Regional Development Fund (ERDF).
pl Wzrost ten pozwoli państwom członkowskim na większą elastyczność w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, przyspieszając przy tym ich absorpcję, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu gospodarczego.
en This increase will offer Member States greater flexibility in using the structural funds, thereby speeding up their absorption, especially during the current economic crisis.
pl Z uwagi na zdecentralizowany sposób zarządzania funduszami strukturalnymi niemożliwe jest wyraźne zidentyfikowanie przez Komisję projektów, które są nakierowane lub będą w przyszłości nakierowane na kwestię Romów i jak wiele pieniędzy będzie dostępnych w ramach tych działań.
en Due to the decentralised way of managing the Structural Funds, it is not possible for the Commission to identify clearly which projects are targeting and will in the future target, and how much money will be available for, the Roma issue.
pl Inne podatki i opłaty (zwłaszcza podatki bezpośrednie oraz składka na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia i pensje), które wynikają ze współfinansowania przez fundusze strukturalne nie stanowią wydatków kwalifikowanych z wyjątkiem przypadków, gdy jest on faktycznie i definitywnie wytworzony przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę
en Other taxes and charges (in particular direct taxes and social security contributions on wages and salaries) which arise from co-financing by the Structural Funds do not constitute eligible expenditure except where they are genuinely and definitively borne by the final beneficiary or individual recipient
pl Dalsze przyjęcie ustawodawstwa, które zapewnia zgodność działań finansowanych z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności z politykami Wspólnoty i jej ustawodawstwem, włączając reguły konkurencji, reguły dotyczące przyznawania zamówień publicznych, ochrony środowiska naturalnego, zniesienia nierówności i wspierania równości mężczyzn i kobiet
en Further adopt legislation which ensures compatibility of operations financed by the Structural Funds and Cohesion Fund with Community policies and legislation, including rules on competition, on the award of public contracts, on environmental protection, on elimination of inequalities and promotion of equality between men and women
pl uwzględniając swój raport prognostyczny w sprawie zasad dobrego rządzenia i uproszczenia Funduszy Strukturalnych po roku ‧ (CdR ‧/‧ fin
en Having regard to its Outlook report on Governance and simplification of the Structural Funds after ‧ (CdR ‧/‧ fin
pl posiada dowody wskazujące na niższy wskaźnik błędu w EFS niż ‧ % podawane ogólnie dla funduszy strukturalnych; zachęca Komisję, żeby przekazała własny wskaźnik błędu i zbadała, czy możliwa jest większa samodzielność EFS w następnym okresie finansowym
en Has evidence of a lower error rate in the ESF than the ‧ % reported for Structural Funds in general; encourages the Commission to put its own figure on the ESF error rate and to examine the possibility of greater autonomy for the ESF in the forthcoming financing period
pl Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA
en Repayment of unused aid from the European Social Fund, the European Regional Development Fund, the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, the Financial Instrument for Fisheries Guidance, the Cohesion Fund, the Solidarity Fund, the Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA) and the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA
pl Zaleca, by Parlament Europejski i Komisja Europejska oceniły możliwości wykorzystania potencjału władz krajowych lub regionalnych do monitorowania wdrażania programów operacyjnych i wydatkowania w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w celu weryfikowania poniesionych kosztów i osiągniętych wyników
en recommends that the EP and the European Commission assess the possibilities of using the capacity of national and/or regional authorities in monitoring the implementation of operational programmes and spending under the Structural and Cohesion Funds, in order to verify the costs incurred and the results achieved
pl Dodatkowo, w ramach całkowitych dostępnych środków niewystarczające środki przyznano na przygotowanie działań funduszy strukturalnych (patrz: pkt
en Moreover, within the total allocations available insufficient funding has been allocated to preparing future Structural Fund measures (see paragraph
pl Popiera propozycje Komisji Europejskiej, aby w ramach tej inicjatywy organizować okresowe konferencje tematyczne, a w ramach opcji szybkiej ścieżki włączać do programów zasadniczych funduszy strukturalnych szczególnie udane koncepcje polityki strukturalnej
en supports the European Commission's proposal to organise regular thematic conferences under this initiative and to integrate particularly useful ideas for structural policy into the main programmes under the fast-track scheme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41091 zdań frazy fundusze strukturalne.Znalezione w 8,709 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.