Tłumaczenia na język angielski:

  • Structural Funds   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Fundusz strukturalny
Structural Funds and Cohesion Funds
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
SIFT working group; working group structural funds information team
kategorie interwencji funduszy strukturalnych
categories of intervention; fields of intervention

Przykładowe zdania z "fundusze strukturalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wzywa Komisję do podniesienia z ‧ % do co najmniej ‧ % odsetka funduszy strukturalnych i spójności, który winien być wydawany na poprawę wydajności energetycznej istniejących domów, oraz do zobligowania państw członkowskich do pełnego korzystania z tej możliwości
en Calls on the Commission to raise from ‧ % to a minimum of ‧ % the proportion of structural and cohesion funding which should be spent on improving the energy efficiency of existing homes, and to require Member States to take full advantage of this opportunity
pl podkreśla znaczenie usprawnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do środków finansowych z funduszy strukturalnych, aby obywatele europejscy odczuli zwiększenie stosunku między kosztami a zyskami, jakie przynoszą wydatki Unii; uważa w tym aspekcie, że należy sprzyjać większej dywersyfikacji finansowania i postawić sobie w szczególności za cel większe rozwijanie potencjału kapitału ryzyka
en Emphasises the importance of improving SME access to financing from the Structural Funds in order to increase the cost-effectiveness of EU expenditure for the public; takes the view, in this regard, that greater diversification of financing should be promoted and that particular efforts should be made to develop more fully the potential of risk capital
pl Należy opracować mechanizm zarządzania jak najbliższy mechanizmowi obowiązującemu dla funduszy strukturalnych Wspólnoty, ustalonemu rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
en An operational mechanism of management must also be envisaged as close as possible to that in force for the Community Structural Funds, as fixed by Regulation (EC) No
pl uważa fundusze strukturalne za podstawowe narzędzie wspierania zdolności innowacyjnych, szczególnie zaś dążenia do spójności, a tym samym zmniejszania dysproporcji gospodarczych między regionami; proponuje istotne zwiększenie wysokości kwot przeznaczanych w funduszach strukturalnych na badania i innowacje
en Considers the Structural Funds to be a vital tool for supporting innovation capacity, and in particular for achieving cohesion and reducing economic disparities between regions; proposes that the amount allocated from the Structural Funds to research and innovation be increased considerably
pl MŚP, szczególnie początkujące przedsiębiorstwa turystyczne oraz te, które oferują nowe produkty turystyczne lub prowadzące działalność w nowych lokalizacjach lub regionach turystycznych, muszą mieć lepszy dostęp do informacji i być w stanie wykorzystać dostępne europejskie programy finansowania w ramach funduszy strukturalnych.
en SMEs, primarily tourism business start-ups and those offering new tourism products or developing economic activity in new localities or tourist regions, must have better access to information and be able to make use of available European funding programmes through the Structural Funds.
pl z ubolewaniem stwierdza, że powiększają się społeczne i gospodarcze różnice, szczególnie w europejskich obszarach metropolitalnych i w miastach, lecz także w obszarach wiejskich; wzywa państwa członkowskie do zajęcia się tym problemem w sposób bardziej energiczny oraz do zwrócenia na niego większej uwagi na etapie planowania programów służących dystrybucji środków pochodzących z funduszy strukturalnych
en Regrets that social and economic disparities are on the increase, particularly in metropolitan regions and cities in the EU, but also in rural areas; calls on the Member States to tackle this problem more energetically and to take greater account of it when planning programmes with a view to the award of appropriations from the structural funds
pl Ze środków tych można również w stosownych przypadkach finansować udział kwalifikujących się beneficjentów IPA w odpowiednich programach międzynarodowych i międzyregionalnych w ramach celu funduszy strukturalnych dotyczącego europejskiej współpracy regionalnej i stosownych wielostronnych programach obejmujących baseny mórz w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa
en It may also support, as appropriate, the participation of the eligible IPA beneficiaries in the relevant transnational and interregional programmes under the Structural Funds’ European territorial cooperation objective and in the relevant multilateral sea basins programmes under the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI
pl Przedmiot: Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych
en Subject: Take-up of Structural Fund appropriations
pl W odniesieniu do środków w programach operacyjnych, organizacja, podejmowanie decyzji i realizacja wykonywane są zgodnie z regulacjami obowiązującymi dla zarządzania funduszami strukturalnymi
en As regards the measures in the operational programmes, organization, decision-making and implementation shall be carried out in compliance with the regulations in force for the management of the structural Funds
pl wzywa Komisję, aby wskazała państwom członkowskim dostępne możliwości finansowania metod prowadzenia badań przesiewowych i profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, jak również możliwości dalszych badań naukowych w dziedzinie chorób układu krążenia za pośrednictwem Siódmego ramowego programu w dziedzinie badań, funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
en Calls on the Commission to point out to Member States the funding opportunities available for cardiovascular disease and high blood pressure screening and prevention methods as well as for further research into cardiovascular disease, such as through the Seventh Research Framework Programme, the Structural Funds and the European Development Fund
pl z zadowoleniem wita postęp w przygotowywaniach do wdrożenia polityk strukturalnych i przyjmowaniu ustawodawstwa, przez co powstają mechanizmy i instrumenty dla prawidłowego wykorzystania funduszy strukturalnych
en welcomes the progress made in preparing for the implementation of structural policies and adoption of legislation which creates mechanisms and instruments for a proper use of structural funds
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr ‧ w odniesieniu do koordynacji działań Funduszy Strukturalnych pomiędzy nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No ‧ as regards coordination of the activities of the different structural funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments (OJ No L ‧, ‧.‧, p
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the procedure for making financial corrections to assistance granted under the Structural Funds (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Korekty finansowe związane z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności
en Financial corrections in connection with the Structural Funds and the Cohesion Fund
pl Fundusze strukturalne, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny, muszą być instrumentem zatrudnienia, ale także europejskiej strategii na rzecz integracji społecznej ułatwiając rozwój rynkom pracy szczególnie zorientowanym na ten cel
en The Structural Funds, and the European Social Fund in particular, must be a tool for employment, and also for the European strategy on social inclusion, by encouraging the development of labour markets specifically geared to that end
pl W celu zapewnienia przejrzystości i uproszczenia zarządzania tymi środkami należy uwzględnić od roku ‧ zezwolenie na zwolnienie beneficjentów z wymogu przedstawiania faktur, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych [‧]
en In the interests of clarity and in order to simplify the management of those measures, provision should be made from ‧ onwards to allow the exemption of beneficiaries from the requirement to present invoices under Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧ as regards eligibility of expenditure of operations part-financed by the Structural Funds
pl Artykuł ‧ ogólnych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych poświęcony partnerstwu powinien być brany pod uwagę w tej samej perspektywie
en Article ‧ on Partnership in the general provisions on the Structural Funds should be taken in consideration in the same perspective
pl Po czwarte, podjęto działania w celu zbadania nowych źródeł finansowania kluczowych infrastruktur do celów badań morskich, zwłaszcza za pośrednictwem funduszy strukturalnych.
en Fourth, steps have been taken to explore new sources of financing critical marine research infrastructures, particularly through the Structural Funds.
pl zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich, by zajmując się sytuacją lub problemami rybołówstwa przybrzeżnego systematycznie uwzględniały kwestie płci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn, także w projektach pilotażowych finansowanych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i funduszy strukturalnych, ponieważ tego rodzaju połowy charakteryzują się strukturą ekonomiczną opartą na małych przedsiębiorstwach rodzinnych, w których kobiety odgrywają najważniejszą rolę, zasługującą na uznanie prawne i społeczne
en Calls on the Commission and the Member States to take systematic account of the gender dimension and gender equality when dealing with any of the situations and problems linked to inshore fishing and in pilot projects financed by the CFP and the structural funds, since this type of fishing is characterised by an economic structure which is chiefly based on small family firms, where women play a fundamental role which should receive legal and social recognition
pl Ponad 60% wszystkich wydatków rządowych przeznaczanych jest na projektu lokalne i regionalne, a jako koordynator PPE ds. polityki regionalnej wiem, że w zakresie zastosowania instrumentów europejskich w sposób wymierny doprowadziliśmy do pobudzenia poprzez ponowne przydzielenie priorytetów w ramach funduszy strukturalnych i polityki regionalnej.
en More than 66% of all government spending goes on local and regional projects and as EPP coordinator for regional policy I know that in using the European instruments we have given things a sizeable boost since 2007 by re-prioritising in the structural funds and in regional policy.
pl Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu MSP.
en Role of the Structural Fund in sponsorship of Small and Medium Enterprise(SME).
pl Zwłaszcza w trakcie obecnego kryzysu stosowne byłoby również wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych, zważywszy na znaczenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe dla Unii Europejskiej.
en During the current crisis in particular, it would be appropriate also to apply to the European Structural Funds, given the social, economic and environmental importance to the European Union.
pl Ważne jest, aby to podkreślić, ponieważ dziś niektórzy politycy rumuńscy tłumaczą konieczność zreorganizowania administracji, twierdząc, że jest to jedyny sposób, aby Rumunia pozyskała więcej pieniędzy z funduszy strukturalnych.
en It is important to highlight this, because today some Romanian politicians explain the necessity of administrative reorganisation by claiming that this is the only way Romania can receive more money from the Structural Funds.
pl Opowiadam się także za uproszczeniem dostępu MŚP do funduszy strukturalnych, zwłaszcza w zakresie systemów gwarancyjnych, co pozwoli na uniknięcie powielania systemów.
en I also advocate simplifying SMEs' access to the Structural Funds, particularly as regards guarantee schemes, so as to prevent their duplication.
pl Komitet popiera zamiar Komisji wykorzystania części środków funduszy strukturalnych w celu rozwoju potencjału badawczego i infrastruktury badawczej, tak aby całkowicie wykorzystać potencjał UE ‧ oraz uwzględnić sytuację przejściową w nowych Państwach Członkowskich
en The Committee supports the Commission's plan to fully realise the potential of an enlarged Europe, and also to reflect the transitional situation in the new Member States, by devoting some of the resources from the Structural Funds to building up research capacity and research infrastructures
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41091 zdań frazy fundusze strukturalne.Znalezione w 7,043 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.