wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • purple         
  (Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  colour
 • violet   
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  having a bluish-purple color
 • amethyst   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Sierpodudek fioletowy
Violet Woodhoopoe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejszy wskaźnik jest fioletowy w kwaśnych roztworach, szary w roztworach obojętnych i zielony w roztworach alkalicznych
en This indicator is violet in acid solution, grey in neutral solution, and green in alkaline solution
pl Nie wiem, czemu jest fioletowa
en I don' t know why it' s purple
pl Mam od nich fioletowe palce
en My fingers are stained purple with them
pl Fioletowe zanieczyszczenie przejdzie w fazę organiczną
en The violet impurity will transfer to the organic phase
pl Pamiętacie ten fioletowy top, który miała na sobie Sandra?
en Remember the purple top that Sandra had on?
pl W przypadku obecności skrobi zmodyfikowanych wytworzone zabarwienie zmieni się na fioletowe, czerwone lub brązowe, zgodnie ze stopem modyfikacji struktury krystalicznej skrobi rodzimej
en In the presence of modified starches the colour produced turns violet, red or brown, according to the degree of modification of the crystalline structure of native starch
pl Są tu fioletowe kwiaty?
en Can there be purple flowers?
pl Fioletowe, brązowe, czarne i białe Skreśla się środek barwiący nr ‧ odpowiadający numerowi indeksu barwy
en Violets, browns, blacks and whites-Delete colouring agent No ‧ corresponding to colour index number
pl Kryteria umożliwiające ocenę zaawansowania procesu dojrzewania to: pełna zmiana koloru skórki, przechodzącej z żółtozielonej w fioletową, oraz przebarwienie miąższu, który staje się przynajmniej w połowie fioletowy
en The criteria used for determining the degree of ripeness of the fruit are when the colour of the skin has fully changed from greenyyellow to dark purple and at least half the flesh is a dark violet colour
pl Niniejszej normy nie stosuje się do szparagów zielonych i fioletowo-zielonych o średnicy poniżej ‧ mm oraz szparagów białych i fioletowych o średnicy poniżej ‧ mm, pakowanych w wiązki lub opakowania jednostkowe
en This standard does not apply to green and violet/green asparagus of less than ‧ mm diameter and white and violet asparagus of less than ‧ mm diameter, packed in uniform bundles or unit packages
pl Cyrkon identyfikuje się dzięki tworzeniu z czerwienią alizarynową S charakterystycznego czerwono-fioletowego osadu w środowisku silnie kwaśnym. ‧ ISO ‧ [footnote]
en Zirconium is identified by the characteristic red-violet precipitate produced with alizarin red S under strongly acidic conditions
pl obszary górskie, kolor fioletowy;
en Mountains, purple.
pl Nędzny partacz w tanim, fioletowym garniturze i makijażu
en bit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup
pl Mieszać roztwór przy pomocy mieszadła magnetycznego (ppkt ‧.‧), dodać kilka kropli czerwieni bromokrezolowej (ppkt ‧.‧) i dodawać rozcieńczony roztwór amoniaku (ppkt ‧.‧) do momentu zmiany barwy na fioletową (początkowo roztwór jest słabo kwasowy z powodu pozostałości kwasu octowego użytego do przemywania
en Stir the solution using a magnetic stirrer (‧.‧), add a few drops of bromocresol purple (‧.‧) and add the dilute ammonia solution (‧.‧) until the colour turns violet (the solution is initially weakly acid from the residue of acetic acid used for rinsing
pl Coś jakby czerwono- fioletowy
en Sort of... reddishy- purple
pl To naprawdę FIOLETOWA oranżada
en It actually says Purple Soda
pl legitymacja dla cudzoziemców L (zezwolenie na pobyt krótkoterminowy; dokument pobytowy L w kolorze fioletowym
en identity document L for foreign nationals (short-term residence permit; L residence permit, mauve
pl Kwiatostan jest stożkowy, wydłużony, średnio spójny, o wysokości co najmniej ‧ cm i średnicy od ‧ do ‧ cm; zewnętrzne przysadki są barwy zielonej z licznymi pasmami fioletowo-brunatnymi, duże, wydłużone o szpiczastym wierzchołku zakończonym żółtym kolcem; wewnętrzne przysadki są barwy żółtej słomkowej z fioletowymi pasmami; szypułka ma długość od ‧ do ‧ cm (zgodnie z odstępstwem dopuszczonym w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧) i grubość średnio od ‧ do ‧,‧ cm
en The heads form a prolonged cone shape, moderately compact, and of a minimum length of ‧ cm and a diameter of between ‧ and ‧ cm; large, long green external bracts with extensive purple-brown shading, with pointed summits ending in a yellow thorn; straw yellow internal bracts with purple veins; stalks of a length of between ‧ and ‧ cm (an exception allowed for by Regulation (EC) No ‧/‧) and of a thickness of between ‧ and ‧,‧ cm
pl Fioletowa gabardyna
en Purple gabardine
pl Odcień barwy: Suwak steruje wartością odcienia barwy. Wartość odcienia barwy jest liczbą w zakresie od-‧ do ‧ i odpowiada przesunięciu na palecie kolorów. Poniższa tabelka przedstawia w skrócie zmiany dla kolorów podstawowych: Podstawowa Odcień=-‧ Odcień=‧ Czerwona Fioletowy Żółto-pomarańczowy Zielony Żółto-zielony Zielono-niebieski Zielony Pomarańczowy Zielono-żółty Niebieski Błękitny Fioletowy Kolor fuksji Indygo Karmazyn Niebiesko-zielony Zielono-niebieski Jasny granat Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o hue=... ‧ zakres od "-‧ " do " ‧ "
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
pl ból i trudności w oddawaniu moczu (bardzo rzadko) występowanie fioletowych, wypukłych
en inflammation of blood vessels, often with skin rash (very rare); the appearance of plum
pl Zaświadczenie o zezwoleniu na pobyt dla obywatela Państwa CzłonkowskiegoWspólnot Europejskich) (fioletowa książeczka
en Residence permit certificate for a citizen of a Member State of the European Communities) (violet booklet
pl Mamo...?/ Czemu Biblia jest fioletowa?
en Lily:Hmm? Katie
pl Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [karta pobytowa K (z paskiem w kolorze fioletowym): członkowie służb zawodowych przedstawicielstw konsularnych i członkowie ich rodzin mający ten sam status]
en Legitimationskarte K (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation K (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione K (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto (identity card type K (violet stripe): members of the established domestic staff of consular representations and members of their families having the same status
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,463 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.