wymowa: IPA: ˌfjjɔlɛˈtɔvɨ [fjɔlɛˈtɔvɨ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • violet   
  (Adjective, Adjectival  ) (noun, adjv   )
   
  having a bluish-purple color
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  having a bluish-purple color
   
  having a bluish-purple color
 • purple         
  (Adjectival, Noun;Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  mający kolor powstały z nałożenia barwy czerwonej i niebieskiej
   
  mający kolor siódmego pasma tęczy, taki jak kolor kwiatu fiołka itp.; mający kolor pochodny, powstały ze zmieszania kolorów podstawowych: czerwonego i niebieskiego;
   
  colour
   
  colour
 • amethyst   
  (Adjectival, Noun  ) (noun, adjv   )
   
  colour
   
  colour
   
  colour
 • lilac   
  (noun   )
 • magenta   
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
violet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

altannik fioletowy
Ptilonorhynchus violaceus; satin bird; satin bowerbird
dziewanna fioletowa
Verbascum phoeniceum; purple mullein
kolor fioletowy
violet; purple
Sierpodudek fioletowy
Violet Woodhoopoe
zasłonak fioletowy
Cortinarius violaceus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fioletowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Londo, podaj mi kod dostępu do twojego fioletowego archiwum
en Londo...... tell me the access code for your purple files
pl Coś jakby czerwono- fioletowy
en Sort of... reddishy- purple
pl Etykieta ma być biała z pionową fioletową kreską
en The label shall be white with a diagonal violet line
pl % wagi marchwi mającej niewielki ślad zielonego lub fioletowego/purpurowego zabarwienia na wierzchołku
en % by weight of carrots having a slight trace of green or violet/purple colouring at the top
pl szparagi białe: do ‧ % ilości lub wagi szparagów fioletowych w klasach ekstra i I oraz do ‧ % w klasie
en white asparagus: ‧ % by number of weight of violet asparagus in class
pl Występuje w różnych kształtach (różaneczniki o kulistym krzewie lub na łodydze, na wysokiej łodydze, w kształcie piramidy i w wielu innych niezwykłych kształtach) i kolorach (w tym biały, łososiowy, czerwony, karminowy, różowy, fioletowy i liliowy), może być jednobarwny lub z odcieniami innego koloru (w postaci żyłek lub na obrzeżach
en It is available in various shapes (spherical shrub or standard azaleas, tall-stemmed, pyramid and various unusually shaped varieties) and colours (including white, salmon, red, carmine, pink, purple and lilac) and can be either pure or tinged with another colour (veined or edged
pl Kryteria umożliwiające ocenę zaawansowania procesu dojrzewania to: pełna zmiana koloru skórki, przechodzącej z żółtozielonej w fioletową, oraz przebarwienie miąższu, który staje się przynajmniej w połowie fioletowy
en The criteria used for determining the degree of ripeness of the fruit are when the colour of the skin has fully changed from greenyyellow to dark purple and at least half the flesh is a dark violet colour
pl W obecności skrobi zmodyfikowanych wytworzone zabarwienie zmienia się na fioletowe, czerwone lub brązowe, odpowiednio do stopnia modyfikacji struktury krystalicznej skrobi naturalnej
en In the presence of modified starches the colour produced turns violet, red or brown, according to the degree of modification of the crystalline structure of native starch
pl Jednakże dopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu kalafiorów o wyraźnej fioletowej/purpurowej lub zielonej barwie, pod warunkiem, że są one typowe dla wybranej klasy
en However, the marketing of cauliflowers with a definite violet/purple or green colour is allowed provided they are characteristic of the chosen class
pl Dodać ‧ ml roztworu rodanku potasu (ppkt ‧) i kontynuować miareczkowanieaż do całkowitego zniknięcia koloru fioletowego
en Add ‧ ml of the potassium thiocyanate solution and continue titration until the violet blue colour has completely disappeared
pl Należy stosować etykiety białe z poprzeczną fioletową linią.”
en The label shall be white with a diagonal violet line.`
pl Dopuszcza się zielone lub fioletowe/purpurowe wierzchołki o długości do ‧ cm w przypadku marchwi o długości nieprzekraczającej ‧ cm, oraz do ‧ cm w przypadku pozostałej marchwi
en Green or violet/purple tops up to ‧ cm long for carrots not exceeding ‧ cm in length, and up to ‧ cm for other carrots, are allowed
pl A gdzie fioletowa koszulka?
en You' re supposed to wear purple
pl Mówiła, że wybrała fioletowe oprawki
en She said she' s going with the purple frames
pl Kształt przekroju podłużnego korzenia wydłużony prostokątny, miąższ korzenia czerwony lub fioletowy
en Narrow oblong shape of root longitudinal section and root flesh red or purple
pl To naprawdę FIOLETOWA oranżada
en It actually says Purple Soda
pl Fioletowe rano, niebieskie po południu, pomarańczowe wieczorem
en Purple in the morning.Blue in the afternoon. Orange in the evening
pl W środowisku alkalicznym, w obecności winianu potasowo-sodowego, biuret i dwuwartościowa miedź tworzą fioletowy związek miedzi
en In an alkaline medium, in the presence of potassium sodium tartrate, biuret and bivalent copper from a violet cupric compound
pl Częste działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ pacjentów) − Objawy grypopodobne, zapalenie zatok, dreszcze, osłabienie − Niedokrwistość, mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi, mała liczba niektórych rodzajów białych krwinek lub wszystkich rodzajów komórek krwi, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, które mogą być powodowane przez małą liczbę płytek, inne zmiany komórek krwi − Małe stężenie cukru i małe stężenie potasu we krwi − Niepokój, depresja, mrowienie, uczucie splątania, zawroty głowy, pobudzenie, omamy drżenia i inne objawy nerwowe
en Flu-like symptoms, sinusitis, chills, weakness-Anaemia, low numbers of cells called platelets that help the blood to clot, low numbers of some types of white blood cells or of all types of blood cells, red or purple discoloration of the skin which may be caused by low platelet count, other blood cell changes-Low blood sugar, low blood potassium-Anxiety, depression, tingling, confusion, dizziness, agitation, trembling, hallucinations and other nervous symptoms-Low blood pressure, inflammation of a vein (which may be associated with the formation of a blood clot)-Breathing difficulty, chest pain, fluid accumulation in the lungs-Jaundice, redness of the skin-Swelling of the lips or face-Allergic reactions (sometimes severe), including widespread blistering rash and skin peeling, severe skin reaction following exposure to light or sun-Itchiness-Hair loss-Back pain
pl Jego barwa jest ciemnoczerwona lub czerwono-fioletowa
en The colour is dark red or red-violet
pl Mieszać roztwór przy pomocy mieszadła magnetycznego (ppkt ‧.‧), dodać kilka kropli czerwieni bromokrezolowej (ppkt ‧.‧) i dodawać rozcieńczony roztwór amoniaku (ppkt ‧.‧) do momentu zmiany barwy na fioletową (początkowo roztwór jest słabo kwasowy z powodu pozostałości kwasu octowego użytego do przemywania
en Stir the solution using a magnetic stirrer (‧.‧), add a few drops of bromocresol purple (‧.‧) and add the dilute ammonia solution (‧.‧) until the colour turns violet (the solution is initially weakly acid from the residue of acetic acid used for rinsing
pl Dalsze zmiany techniczne zostały uzgodnione przez ONZ w ‧ r. i uwzględnione w zmienionym wydaniu fioletowej księgi opublikowanym w ‧ r
en Further technical amendments were agreed by the UN in ‧ and included in a revised edition of the Purple Book published in
pl Etykieta winna mieć kolor biały i być ukośnie przekreślona linią w kolorze fioletowym
en The label shall be white with a diagonal violet line
pl Paszport cudzoziemca, fioletowy
en Aliens passport, violet in colour
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 175 zdań frazy fioletowy.Znalezione w 0,407 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.