wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (19)

farba
dye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; blood; colour; dyeing; hue; dye; paint; pigment; ink
farba akwarelowa
water-color; water-colour; watercolor; watercolour
farba drukarska
printer’s ink; printing ink
farba fotochromowa
chromotropic ink
farba olejna
oil paint
farba optycznie zmienna
colour-shifting ink
farba plakatowa
poster color; poster colour; poster paint; tempera
farba reaktywna
fugitive ink
farba termochromowa
thermochromic ink; termochromic ink
farba wodna
water-color; water-colour; watercolor; watercolour
farba zmienna optycznie
optically variable ink; OVI
farby i lakiery
paints and varnishes
Kropla farby
Paint Drip
sklep z farbami
paint shop
wielokolorowa farba zabezpieczająca
multicolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl farby ścienne (zgodnie z EN ‧): ‧ % produktu (m/m
en wall paints (according to EN ‧): ‧ % of the product (m/m
pl Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach
en Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings
pl Toluen jest używany jako surowiec w systemach zamkniętych do celowej produkcji benzyny, pianek uretanowych i innych produktów chemicznych oraz, w dużo mniejszych ilościach, jako nośnik rozpuszczalnikowy w farbach, atramentach, klejach, produktach farmaceutycznych i kosmetykach
en Toluene is used primarily as the raw material in closed systems for the deliberate manufacture of benzene, urethane foams and other chemical products, and, in much smaller quantities, as a solvent carrier in paints, inks, adhesives, pharmaceutical products and cosmetics
pl Masz na sobie tyle farby, że starczyło jeszcze na sklep?
en Oh, I see you got enough paint on yourself, you manage to get any on the store?
pl jako plastyfikatorów w farbach, powłokach malarskich i szczeliwach
en as plasticisers in paints, coatings or sealants
pl Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków
en Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes
pl Odporność na wodę: Lakiery oraz powłoki i farby podłogowe muszą posiadać odporność na wodę zgodną z normą EN ISO ‧-‧, czyli gwarantującą niezmieniony połysk i kolor po ‧-godzinnym okresie działania wody i ‧-godzinnym okresie powrotu do stanu normalnego
en Resistance to water: Varnishes, floor coatings and floor paints shall have a resistance to water, as determined by ISO ‧-‧ such that after ‧ hours exposure and ‧ hours recovery no change of gloss or of colour occurs
pl Powierzchnia niedrukująca jest tak przygotowana, aby przyjmować wodę, a tym samym odrzucić farbę drukarską
en The non-printing area is treated to attract water and thus reject ink
pl Będę miał kłopot, jeśli któryś z nich puści farbę
en What I gotta worry about now... is the guys that got pinched today, if they flip
pl W tym kontekście EKES zwrócił w szczególności uwagę na normy techniczne substancji niebezpiecznych TRGS ‧ dotyczące alternatyw dla środków do usuwania farby opartych na DCM, opracowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS), w wersji z lutego ‧ r
en In this respect the EESC took note in particular of the Technical Rules for Hazardous Substances TRGS ‧ for alternatives to DCM-based paint strippers produced by the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS), version dated February
pl Zwolniona przestrzeń zostanie wykorzystana do modernizacji procesu produkcji w ramach hal produkcyjnych i umożliwi stoczni wykonywać także prace inne niż montażowe, na przykład pokrywanie farbą, produkcję mniejszych części statków itp
en The space freed up will be used for streamlining the production flow inside the assembly halls and will enable the yard to carry out work other than assembly work, such as painting, production of various smaller ship parts, etc
pl środki czyszczące i pielęgnujące, jak mydło, proszek do prania i do szorowania, detergenty, wybielacze, środki do mycia okien, wosk, politury, farby, rozpuszczalniki, środki do dezynfekcji, owadobójcze, grzybobójcze, woda destylowana
en Cleaning and maintenance products such as soaps, washing powders, scouring powders, detergents, disinfectant bleaches, conditioners, window-cleaning products, waxes, polishes, dyes, unblocking agents, disinfectants, insecticides, fungicides and distilled water
pl Ponadto, wszystkie powyższe modele są powlekane antybakteryjną farbą specjalnie do stosowania w środowiskach medycznych
en Furthermore, the above models are coated with antibacterial paint specifically for the use in medical environments
pl Skąd chcesz wziąć tę farbę?Z wysypiska komunalnego? Z jego starych obrazów
en So where are you gonna get this old paint, the city dump?
pl Zawartość pigmentów białych (białe pigmenty nieorganiczne o współczynniku załamania powyżej ‧,‧): zawartość białych pigmentów w farbach nie może przekraczać ‧ g na m‧ suchej powłoki o zdolności krycia ‧ %
en White pigment content (white inorganic pigments with a refractive index higher than ‧,‧): Paints shall have a white pigment content lower or equal to ‧ g per m‧ of dry film, with ‧ % opacity
pl Kremowa farba mogłaby to rozjaśnić
en A simple cream could really lighten things up
pl Stanowisko sterowania tłumikiem powinno być łatwo dostępne i oznaczone czerwoną farbą odblaskową
en The operating position shall be readily accessible and be marked in red light-reflecting colour
pl Farby drukarskie
en Printing inks
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla farb i lakierów do stosowania wewnątrz pomieszczeń i zmieniająca decyzję ‧/‧/WE (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision ‧/‧/EC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Znalazłem odpryski farby
en I found paint chips
pl Badania należy powtórzyć, jeżeli stosowane są pasma zaciemniające inne niż malowane farbą
en The tests must be repeated if obscuration bands other than painted bands are used
pl Artykuł ‧.‧, ust. ‧, lit. a) ma zastosowanie do statków wycieczkowych wodowanych w dniu ‧ kwietnia ‧ r. lub wcześniej, aż do pierwszego wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ‧.‧.‧ r., z postanowieniem, że tylko farby, lakiery, powłoki i inne materiały używane na powierzchniach od strony dróg ewakuacyjnych i inne materiały do powierzchniowego wykańczania paneli muszą być ognioodporne i, że dym lub toksyczne opary nie będą wydzielały się w jakichkolwiek niebezpiecznych ilościach
en Article ‧.‧, section ‧(a), applies to day-trip vessels laid down on or before ‧ April ‧ until the first issue or renewal of the Community certificate after ‧.‧.‧, with the proviso that only paints, varnishes, coatings and other materials used on surfaces facing escape routes and other materials for the surface treatment of panels must be fire-resistant and that smoke or toxic vapours may not develop to any dangerous extent
pl W celu zapewnienia odpowiedniego wycofywania farb i środków czyszczących w dozownikach aerozoli, nie spełniających limitów zawartości dla BEE, należy ustalić różne daty rozpoczęcia stosowania ograniczeń w odniesieniu do wprowadzenia na rynek po raz pierwszy i zakończenia sprzedaży BEE w farbach i środków czyszczących w dozownikach aerozoli
en In order to ensure an appropriate phase-out of spray paints and spray cleaners in aerosol dispensers not meeting the concentration limits for DEGBE, different dates should be fixed for the applicability of the restriction in respect of the first placing on the market and the final sale for DEGBE in spray paints and spray cleaners in aerosol dispensers
pl Składniki aktywne wykorzystywane w recepturach jako konserwanty, którym przypisuje się jedno z następujących oznaczeń ryzyka: R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧ (lub ich kombinację), mogą być stosowane, pod warunkiem że ich udział w recepturze preparatu farby nie przekracza ‧,‧ % (m/m
en Active ingredients used as preservatives in the formula and that are assigned any of the risk phrases R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ R‧ or R‧ (or combinations thereof) may nevertheless be used up to a limit of ‧,‧ % (m/m) of the total paint formulation
pl Za pół godziny mam Radę Nauczycielską,A farby i papier zostawiłam w domu
en I have a teachers ' conference in half an hour and I left the paint and paper- mâché at home
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 950 zdań frazy farby.Znalezione w 1,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.