wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farba
dye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; blood; colour; dyeing; hue; dye; paint
farba fotochromowa
chromotropic ink
farba olejna
oil paint
farba optycznie zmienna
colour-shifting ink
farba reaktywna
fugitive ink
farba termochromowa
thermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznie
OVI; optically variable ink
farby i lakiery
paints and varnishes
Kropla farby
Paint Drip
sklep z farbami
paint shop
wielokolorowa farba zabezpieczająca
multicolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Farby i lakiery do zastosowania wewnętrznego (‧ punkt
en Indoor paints and varnishes (‧ point
pl odpady po unieszkodliwianiu farb lub lakierów
en waste from paint or varnish removal
pl To dobrej jakości farba
en It' s good- quality paint
pl Farba we włosach Michelle pasuje do próbki farby, którą zabraliśmy z klubu Canvas
en The paint in Michelle' s hair matches the paint chips we took from Club Canvas
pl Połóż farbę na ściany i wróć do tego miejsca w którym zaczeliśmy
en Put a Nagel print up on the wall and you' re right back to where we started
pl W nawiązaniu do opinii SCCP Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami uzgodniła ogólną strategię mającą na celu wprowadzenie regulacji dotyczących substancji używanych w farbach do włosów, w ramach której wymaga się od przemysłu dostarczenia dokumentacji zawierającej dane naukowe dotyczące substancji używanych w farbach do włosów w celu poddania ich ocenie przez SCCP
en Following the opinions of the SCCP, the Commission, together with Member States and stakeholders, agreed on an overall strategy to regulate substances used in hair dye products, according to which the industry was required to submit files containing the scientific data on hair dye substances to be evaluated by the SCCP
pl Obie tkaniny pochodzą z tej samej firmy i, odkąd producenci nie duplikują swoich barwników, zidentyfikujemy farbę, co nas doprowadzi do miejsca zaprojektowania wzoru
en Both fabrics are made by the same company and, since manufacturers don' t duplicate each other' s dyesWe identify the dyes, trace it back to a design house
pl Lakiery, powłoki i farby podłogowe muszą posiadać odporność na wodę, zgodną z normą EN ISO ‧ metoda ‧, czyli gwarantującą niezmieniony połysk i kolor po ‧-godzinnym okresie działania wody i ‧-godzinnym okresie powrotu do stanu normalnego
en Varnishes, floor coatings and floor paints shall have a resistance to water, as determined by EN ISO ‧ method ‧, such that after ‧ hours exposure and ‧ hours recovery no change of gloss or of colour
pl Wymóg ten nie ma zastosowania do lakierów, bejc, powłok i farb podłogowych, farb podkładowych, adhezyjnych środków gruntujących lub wszelakich powłok przezroczystych
en This requirement does not apply to varnishes, woodstains, floor coatings, floor paints, undercoats, other adhesion primers or any other transparent coatings
pl farby i pokrycia ścienne
en paint and wall coverings
pl Dlaczego tak lubisz farby?
en Why do you love paint so much?
pl Zgodnie z treścią tekstu, w wersji kompromisowej, który teraz został przyjęty, dichlorometan będzie mógł w przyszłości być stosowany do usuwania farby wyłącznie w przemyśle, pod warunkiem przestrzegania rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa.
en According to the compromise text that has now been adopted, dichloromethane can in future be used as a paint stripper only in industry and under strict safety regulations.
pl Zrobił z siebie rodzaj farby
en Made him self a kind of paint
pl Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe
en If a sticker is used for biographical data the unique document number should be printed using fluorescent ink, and a special style of figures or typeface is obligatory
pl Dotyczy: zanieczyszczenia morza farbami przeciwporostowymi
en Subject: Marine pollution by anti-fouling paints
pl Potrzebujemy więcej farby?
en Bill?Steve wants to know if we need more paint
pl Obecnie przyjęte są kryteria dla ‧ grup produktów (produkty z papieru bibułkowego, zmywarki do naczyń, środki ulepszania gleby, materace, farby i lakiery do wnętrz, obuwie, wyroby włókiennicze, komputery osobiste, detergenty do prania, detergenty do zmywarek, papier do kopiarek, żarówki, komputery przenośne, chłodziarki, pralki, środki czyszczące ogólnego stosowania oraz środki czyszczące do urządzeń sanitarnych, detergenty do ręcznego zmywania naczyń
en Currently criteria have been adopted for ‧ product groups (tissue paper, dishwashers, soil improvers, bed mattresses, indoor paints and varnishes, footwear, textile products, personal computers, laundry detergents, detergents for dishwashers, copying paper, light bulbs, portable computers, refrigerators, washing machines, all purpose and sanitary cleaners, hand-dishwashing detergents
pl Zabawki malowane zawierającą ołów farbą są oczywiście, inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, od bardzo dawna zakazane w Europie.
en Toys with lead paint have, of course, been banned in Europe for a long time, unlike in the United States of America.
pl Z około ‧ tys. ton produkowanych obecnie w Unii Europejskiej ogółem, około ‧ tys. ton produkowanych jest na wywóz. ‧-‧ % pozostałej ilości DCM wykorzystywane jest w przemyśle farmaceutycznym, a ‧-‧ % sprzedawane jest w postaci pierwotnej jako podstawowy składnik środków do usuwania farby
en Of the approximately ‧ tonnes currently manufactured in Europe, approximately ‧ tonnes are exported. ‧-‧ % of the remainder goes to the pharmaceutical industry and ‧-‧ % for sale as virgin DCM in paint strippers
pl Wstąp do Lefaur po farbę
en You' il have to see LeFaur for the paint
pl Farby i lakiery do wnętrz
en Indoor paints and varnishes
pl Wyglądało, jakby ktoś pomalował to czarną farbą
en It was like someone took black paint and did this to me
pl Ta farba jest nadal testowana, to po prostu...Niemożliwe
en That paint is still in its test phase; it' s just. it' s not possible
pl EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
en TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS
pl tekst informujący, że niewykorzystana farba wymaga specjalnego traktowania w celu bezpiecznego jej usunięcia ze środowiska i nie powinna zatem być wyrzucana razem z odpadami gospodarczymi
en text advising that unused paint requires specialist handling for safe environmental disposal and that it should not therefore be thrown away with household refuse or poured away
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 950 zdań frazy farby.Znalezione w 1,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.