wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farb
farbadye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; colour; dyeing; hue; blood; dye; paint
farba fotochromowachromotropic ink
farba olejnaoil paint
farba optycznie zmiennacolour-shifting ink
farba reaktywnafugitive ink
farba termochromowathermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznieoptically variable ink; OVI
farby i lakierypaints and varnishes
farby olejneoil
Kropla farbyPaint Drip
produkt do usuwania farbypaint stripper
sklep z farbamipaint shop
wielokolorowa farba zabezpieczającamulticolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
różne materiały o niewielkiej wartości jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowaniaVARIOUS MATERIALS OF LITTLE VALUE SUCH AS PAINTS, VARNISHES, WALLPAPER, ETC., USED IN THE BUILDING, FITTING-OUT AND DECORATION OF TEMPORARY STANDS OCCUPIED BY REPRESENTATIVES OF THIRD COUNTRIES AT A TRADE FAIR OR SIMILAR EVENT, WHICH ARE DESTROYED BY BEING USED
Tym samym podstawowa kwota grzywny nałożonej na przedsiębiorstwo Farbo została obniżona o hipotetyczną kwotę grzywny, jaka zostałaby na nie nałożona za trwające trzy lata naruszenieTherefore the basic amount of Frabo’s fine was reduced by the hypothetical amount of the fine that would have been imposed on Frabo for a three year infringement
produkty i materiały, takie jak farby i lakiery, obrzutki, tapety, materiałowe pokrycia ścienne, szyby okienne, tynk, kit, kleje do tapet itd., zakupione na potrzeby drugorzędnego utrzymania i remontów mieszkaniaproducts and materials, such as paints and varnishes, renderings wallpapers, fabric wall coverings, window panes, plaster, cement putty, wallpaper pastes, etc., purchased for minor maintenance and repair of the dwelling
W technice wklęsłodruku farba drukarska jest przenoszona na podłoże (np. papier) przez stalowy cylinder drukujący, wygrawerowany elektromechanicznie lub techniką laserowąWith rotogravure technology, the printing ink is transferred onto a surface (e.g. paper) by a steel printing cylinder which is engraved electromechanically or by laser
Wizyta u przemysłowego konsumenta penta, który wytwarza żywice alkidowe dla przemysłu lakierniczego, ujawniła, że popyt na żywice alkidowe może się jeszcze bardziej obniżyć w przyszłości ze względu na przygotowywane przepisy w zakresie ochrony środowiska, które nałożą ograniczenia na emisję lotnych związków organicznych z farb stosowanych do celów architektonicznych i przemysłowychA visit to an industrial user of penta, which produces alkyd resins for the paint industry, revealed that the demand for alkyds is expected to decline even sharper in the future due to the forthcoming changes in environmental legislation, which will impose restrictions on emissions of volatile organic compounds (VOC) from paint used for both architectural and industrial applications
Najnowsze badania wskazują, że MEE został zastąpiony innymi rozpuszczalnikami we wszystkich farbach i produktach do usuwania farby znajdujących się w powszechnej sprzedażyAccording to the most recent surveys, DEGME has now been replaced by other solvents in all paints and paint strippers sold to the general public
Farby, lakiery i inne składniki wykończeniowe użyte na narażonych powierzchniach wewnętrznych nie są zdolne do wytwarzania nadmiernych ilości dymu, gazów toksycznych bądź oparów, co ustala się zgodnie z Kodeksem MOM w sprawie procedur testów przeciwpożarowychPaints, varnishes and other finishes used on exposed interior surfaces shall not be capable of producing excessive quantities of smoke or toxic gases or vapours, to be determined in accordance with the IMO Fire Test Procedures Code
Opakowanie jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie Plast-farbPackaging as a tool for gaining the competitive edge. A case study of the Plast-farb company
W przypadku pozostałych dostawców (urządzeń lub farb bądź maszyn niskociśnieniowych) sprzedaż dla przemysłu unijnego wynosi od ‧ % do ‧ % ich łącznych obrotówFor other suppliers (of machinery or paint or low pressure machines), their sales to the Union industry range between ‧ % and ‧ % of their total turnover
proces druku rolowego, w którym farba drukarska przekazywana jest na powierzchnię drukowaną poprzez przeciśnięcie jej przez porowaty nośnik obrazu, w którym powierzchnia drukowana jest otwarta, a dostęp do powierzchni nie drukowanej jest odcięty, z wykorzystaniem ciekłych farb drukarskich, które schną poprzez parowaniea web-fed printing process in which the ink is passed onto the surface to be printed by forcing it through a porous image carrier, in which the printing area is open and the non-printing area is sealed off, using liquid inks that dry only through evaporation
Produkty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynkuPaint strippers containing DCM are used by members of the general public at home to remove paints, varnishes and lacquers both indoors and outdoors
NACE ‧.‧ i ‧.‧: sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb i szkła oraz sprzedaż detaliczna drewnaNACE ‧.‧ and ‧.‧: retail sale of a variety of hardware, paints and glass and retail sale of wood
Orica: produkcja i dostawa produktów i usług związanych z górnictwem, nawozów sztucznych, farb, chemikalii przemysłowych i specjalistycznychfor Orica: manufacture and supply of mining-related products and services, fertilisers, paints, surface coatings, industrial and specialty chemicals
wszelkie inne produkty (włączając w to farby inne niż farby ścienne o wydajności mniejszej niż ‧ m‧/l, lakiery, bejce, powłoki i farby podłogowe oraz produkty pokrewne): ‧ g/l (minus wodaall other products (including paints that are not wall paints and that have a spreading rate of less than ‧ m‧/l, varnishes, woodstains, floor coatings and floor paints, and related products): ‧ g/l (minus water
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznymCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to outdoor paints and varnishes is to be incorporated into the Agreement
Wniosek gwarantuje zatem, że po ‧ miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji MEE nie będzie wprowadzany do obrotu jako składnik farb i produktów do usuwania farby w stężeniu równym lub większym niż ‧,‧ % w masie (tzn. w stężeniu przekraczającym poziom wynikający ze skażenia lub wytwarzania wraz z innymi dozwolonymi składnikamiThe proposal therefore ensures that, from ‧ months after the entry into force of the Decision, DEGME shall not be placed on the market as a constituent in paints or paint strippers in concentrations equal or higher than ‧.‧ % by mass (i.e., at anything above levels caused by contamination of or co-production in other permitted constituents
Tak.Cytrusowo zielona farbaCitrus green body paint
Wyżej wymienioną substancję stosuje się także jako składnik preparatu kwasowego usuwającego farbę lub składnik zmywacza do graffiti, powłok używanych w puszkach na żywność (tzn. jako modyfikator do żywic), jako środek kaustyczny, preparat do usuwania brodawek, dodatek służący do konserwacji żywności oraz odczynnik analitycznyOther uses are as a constituent in acidic paint remover or graffiti remover, can coating for food (i.e. as modifier for resins) escharotic agent, wart remover, anti-microbial additive for food and analytical reagent
Co najmniej ‧ % wewnętrznego wymalowania obiektów i wynajmowanych kwater, w tym wynajmowanych przyczep turystycznych i kempingowych, wykonane jest przy użyciu farb i lakierów do zastosowania wewnętrznego, które mają przyznane wspólnotowe oznakowanie ekologiczne bądź inne krajowe lub regionalne oznakowania ekologiczne ISO typ IAt least ‧ % of the indoor painting of structures and rental accommodation, excluding rental caravans and mobile homes, shall be done with indoor paints and varnishes awarded the Community eco-label or other national or regional ISO Type I eco-labels
Osady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczneSludges from paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances
Części czynne niebezpieczne pokryte jedynie lakierem lub farbą lub zabezpieczone za pomocą utleniania lub podobnej obróbki należy pokryć folią metalową połączoną elektrycznie z tymi częściami, które w normalnych warunkach eksploatacyjnych znajdują się pod napięciemHazardous live parts covered only with varnish or paint, or protected by oxidation or by a similar process, are covered by a metal foil electrically connected to those parts which are normally live in operation
Podajcie beczkę farby!Pass down a barrel of paint, please
Badanie to dotyczy wszystkich typów zbiorników, w przypadku których zastosowano zewnętrzną ekologiczną powłokę ochronną np. powłokę/farbę organicznąThe test applies to all container types where exterior environmental protective coating is used, e.g. organic coating/paint
obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego (włącznie z osadami) w następstwie narażenia wynikającego z produkcji w jednym zakładzie (wyłącznie osady) oraz ze stosowania w hutnictwie szkła, przemyśle ferrytowym (wyłącznie osady), w produkcji warystorów, przetwarzaniu katalizatorów, preparowaniu smarów, przetwórstwie farb, przygotowywaniu preparatów kosmetyczno-farmaceutycznych oraz ich stosowania do celów prywatnych (wyłącznie osadyconcerns for effects on the local aquatic (including sediment) environment as a consequence of exposure arising from the production at one site (sediment only) and from the use in the glass processing industry, ferrites industry (sediment only), varistor industry, catalysts processing, lubricants formulation, paints processing, cosmetics pharmaceuticals formulation and cosmetics pharmaceuticals private use (sediment only
Świeża farba ulepsza to miejsce, mogę zachęcić tym kupcaWell....Fresh paint makes it look better
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 950 zdań frazy farby.Znalezione w 0,406 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.