Tłumaczenia na język angielski:

  • Eurobond   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "euroobligacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Powinniśmy także z zadowoleniem przyjąć poparcie Parlamentu dla euroobligacji i obligacji służących finansowaniu projektów, które pomogą w naprawie gospodarczej, stymulując realną gospodarkę UE i zachęcając do tworzenia potrzebnych jej infrastruktur.
en We should also all welcome Parliament's support for Eurobonds and project bonds, which will promote recovery by stimulating the real economy and encouraging the creation of infrastructures vital to the European economy.
pl Euroobligacje te mogą być emitowane przez EFSF, europejski mechanizm stabilizacji albo w przyszłości przez nową agencję europejską.
en These Eurobonds can be issued by the EFSF, by the ESM or by a new European agency in the future.
pl Właśnie tutaj potrzebne są euroobligacje.
en This is where the Eurobonds are necessary.
pl Po drugie, zaproponujcie globalny pakiet dotyczący unii fiskalnej i gospodarczej; po trzecie, nie bójcie się i przedstawcie wniosek w sprawie jednolitego rynku euroobligacji.
en Secondly, propose a global package on fiscal and economic union and, thirdly, do not be afraid, propose a single eurobond market.
pl Jeżeli chodzi o europejski semestr, jedyną rzeczą, której chcemy, jest koordynacja z wszystkimi innymi elementami: z euroobligacjami, z obligacjami projektowymi, z mechanizmem itp....
en In terms of the European Semester, the only thing that we want is to coordinate with everything: with Eurobonds, with project bonds, with the mechanism, etc. ...
pl Komisja, w tym jeden z moich poprzedników, od wielu lat proponuje euroobligacje.
en The Commission has, for many years, including one of my predecessors, put forward the idea of Eurobonds.
pl W rzeczywistości euroobligacje już istnieją.
en In fact, Eurobonds already exist.
pl Uważam, że powinniśmy podążać tą drogą, a w szczególności zachęcać inwestorów dostarczających kapitału podwyższonego ryzyka do rozważenia inwestowania w euroobligacje na sfinansowanie potrzebnych nam projektów.
en I think we should be going along that line and particularly encouraging venture capitalists looking at euro project bonds to finance the various projects we need.
pl Popieram też wprowadzenie euroobligacji, gdyż uważam je za wspólny instrument zarządzania długiem.
en I also agree with the implementation of Eurobonds, as I believe them to be a common instrument for debt management.
pl Jeśli chodzi o euroobligacje, to dzielą się one na trzy kategorie.
en With regard to Eurobonds, there are three categories.
pl Teraz wielu polityków europejskich wzywa do wprowadzenia kolejnej tabletki nasennej: euroobligacji.
en Now many European politicians are calling for the introduction of another sleeping tablet: Eurobonds.
pl Proponuje się, aby możliwy był zakup euroobligacji jedynie za szwedzkie i duńskie korony.
en It is proposed that we should only allow the purchase of Eurobonds with Swedish and Danish Crowns.
pl Emisja euroobligacji ani nie jest właściwym instrumentem dla wzmocnienia strefy euro, ani jej termin nie jest odpowiedni w Europie, dotkniętej kryzysem finansowym, gospodarczym i społecznym.
en The issuing of Eurobonds is neither an appropriate instrument to strengthen the eurozone, nor is the timing right in a Europe which is affected by the financial, economic and social crisis.
pl Tak więc chociaż kwestia euroobligacji jest z pewnością bardzo ważna, musimy również wziąć pod uwagę, że propozycja ta została niedawno odrzucona przez Radę podczas majowych dyskusji dotyczących europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej.
en So while the issue of eurobonds is certainly a very important matter, we also have to take into account that this proposal was recently rejected by the Council in the May discussions concerning the European Financial Stability Mechanism.
pl W sytuacji, gdy doświadczamy problemów finansowych, trudno byłoby nam znaleźć bardziej oczywiste źródło środków na realizację wspólnych celów europejskich niż podatki od transakcji finansowych, euroobligacje, europejskie obligacje przeznaczone do finansowania konkretnych projektów oraz inne innowacyjne instrumenty finansowe.
en In times of tight financial circumstances, we would be hard pressed to find any more obvious resources to fulfil joint European objectives than taxes imposed on financial transactions on an international or European level, the Eurobond, the EU project bond, and other innovative financial instruments.
pl Mechanizm ten umożliwia Unii Europejskiej wprowadzenie pierwszych euroobligacji, które mają na celu sfinansowanie - przy niskich stopach procentowych - długu państwowego na wypadek ataków spekulacyjnych.
en This mechanism allows the European Union to devise the first Eurobonds, which are designed to finance sovereign debt at low interest rates in the event of speculative attacks.
pl Co do euroobligacji, nie jest to nowy pomysł.
en Regarding Eurobonds, this is not a new idea.
pl Jeżeli chodzi o euroobligacje, zarówno Komisja, jak i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz eksperci twierdzą, że to idea trafna, ale przedwczesna, i dlatego spóźniliśmy się.
en With regard to eurobonds, the Commission, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), and the experts say that it is a good idea, but that it is a premature idea, therefore we are late.
pl Dzieje się tak dlatego, że w Europie, w której solidarność, spójność i metoda wspólnotowa stały się pustymi frazesami, owa rzekoma pomoc ma na celu wyłącznie spłacenie należności banków, z winy których pogrążyliśmy się w spirali zadłużenia. Wszystko to odbywa się za publiczne pieniądze w oparciu o neoliberalne działania przewidziane w pakcie euro plus, bez inwestycji w celu ponownego pobudzenia wzrostu i zatrudnienia, bez euroobligacji, bez podatku od transakcji finansowych i bez działań na rzecz zwalczania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które niszczą euro.
en That is because in this Europe, where solidarity, cohesion and Community method have become empty words, this supposed aid is only to pay the banks that pushed us into the vortex of debt currently sucking us under, all at public expense, with the neoliberal measures of the Euro Plus Pact, with no investment to relaunch growth and employment, no Eurobonds, no financial transactions tax and no measures for dealing with the macro-economic imbalances that are destroying the euro.
pl W motywach rezolucji podniesiono koncepcję euroobligacji, mętnie sformułowaną i nieprecyzyjną.
en The recitals raise the concept of Eurobonds, woolly-worded and with no details.
pl Uważam, że euroobligacje są szczególnym tematem i opowiadam się za ich wprowadzeniem, jako że stanowią logiczną kontynuację procesu integracji i oznaczają jego pogłębienie.
en In my opinion, Eurobonds are a special topic and I support their introduction, as they are a logical continuation of the integration process and they mark a deepening of the process.
pl Wszyscy twierdzą, że trzeba podjąć działania w czterech kwestiach: po pierwsze, paktu stabilności z realnymi sankcjami; po drugie, stałego, powiększonego funduszu kryzysowego - to nie ja go proponuję, to pan prezes Trichet uważa, że trzeba go powiększyć, a tymczasem szefowie państw lub rządów nie chcą go powiększać, chcielibyśmy zaś przywrócić zaufanie na rynkach; po trzecie, realnego zarządzania gospodarczego i fiskalnego, unii fiskalnej i gospodarczej; wreszcie po czwarte, jednolitego rynku euroobligacji.
en Everyone says that action needs to be taken on four points: first, a stability pact with real sanction mechanisms; second, a permanent, enlarged crisis fund - I am not the one proposing it, Mr Trichet says that it must be enlarged, the Heads of State or Government do not want to enlarge it, and we want confidence to return to the markets; third, real economic and fiscal governance, fiscal and economic union and, fourth, a single eurobond market.
pl Uważamy, że nie można akceptować tego, że w tej chwili nie jest przygotowywany żaden wniosek w sprawie euroobligacji.
en We do not think it is acceptable that no proposal is now being made on Eurobonds.
pl Popieram zatem wprowadzenie rozważanych od dawna euroobligacji, które mogą się stać wspólnym instrumentem zarządzania długiem, łącząc część długu państwowego.
en I agree, therefore, to the introduction of the long-discussed Eurobonds, which can lead to joint management of debt by aggregating part of the sovereign debt.
pl Zwróciłbym tu uwagę na kwestię politycznej, a zatem i parlamentarnej, kontroli nad euroobligacjami.
en Here, I would raise the issue of the political, and therefore parliamentary, control of these Eurobonds.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy euroobligacja.Znalezione w 0,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.