Tłumaczenia na język angielski:

  • Eurobond   

Did you mean: Euroobligacja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "euroobligacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dzięki emisji euroobligacji mechanizm kryzysowy mógłby być finansowany za pośrednictwem rynków, korzystając z zagranicznego kapitału i środków chętnych inwestorów, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na budżety krajowe.
en Through the issue of Eurobonds, the crisis mechanism would be financed on the markets, drawing on foreign capital and people looking to invest, without any negative effect on national budgets.
pl Mówi on to, co powtarza wiele osób: najlepszym rozwiązaniem problemu greckiego zadłużenia jest rozwiązanie europejskie, czyli euroobligacje lub Europejski Fundusz Walutowy, nienakładające kosztów na europejskiego podatnika, ale dające rozwiązanie na przyszłość.
en He is saying what many people are saying: the best solution to the Greek debt is a European solution - euro obligations, or a European monetary fund, without any costs to the European taxpayer, but with a solution for the future.
pl Z jednej strony euroobligacje są produktem, który przeczy logice gospodarczej, a z drugiej - gospodarne kraje strefy euro znów muszą niesłusznie ponosić koszty.
en On the one hand, Eurobonds are a product that goes against all economic sense, while on the other, fiscally prudent euro area countries are once again unfairly required to pay the price.
pl Trzeba emitować euroobligacje, a strefę euro należy chronić w perspektywie długookresowej, korzystając z systemów europejskich, nie zaś międzyrządowych.
en Eurobonds need to be issued and the euro area must be protected in a sustainable way through European, not intergovernmental, systems.
pl Euroobligacje są niedorzeczne”.
en Eurobonds are nonsense.'
pl Panie Przewodniczący! Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do niezwłocznego przeprowadzenia studium wykonalności na temat emisji euroobligacji.
en Mr President, a few days ago, the European Parliament passed a resolution calling on the European Commission to carry out a feasibility study into the issue of Eurobonds without delay.
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Chcę zapytać pana posła Klutego, jak można pogodzić jego propozycję dotyczącą europejskich obligacji skarbowych i euroobligacji ze stanowiskiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w tych sprawach, oraz jakich spodziewa się on rezultatów postawienia takiego środka przed niemieckim Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe.
en (DE) Madam President, I wanted to ask Mr Klute how his proposal for Europe-wide treasury bonds and eurobonds can be reconciled with the attitude of the German Federal Constitutional Court on such matters, and what he thinks the outcome would be were such a measure to be brought before the German Federal Constitutional Court in Karlsruhe.
pl To samo odnosi się do polityki, którą obecnie państwo zalecacie, ponieważ teraz wspominacie o euroobligacjach, których jednym ze skutków byłyby wyższe stopy procentowe dla państw Europy Środkowej.
en That also goes for the policy that you are recommending today, because now you are talking about Eurobonds which, among other things, would lead to higher interest rates for the countries of Central Europe.
pl Skoro pan komisarz Oettinger informuje nas, że przez kolejne 10 lat będzie potrzebował 1 bilion euro na inwestycje w infrastrukturę energetyczną - to jest około 100 milionów euro rocznie na sprostanie podwójnemu wyzwaniu w zakresie zmian klimatu i bezpieczeństwa energetycznego - i skoro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie to nadzwyczaj ambitny cel, to czy nie mogliby Państwo przedłożyć wniosków dotyczących emisji euroobligacji na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę, a nie na finansowanie wydatków bieżących rządów?
en Since Mr Oettinger tells us he needs EUR 1 000 billion over 10 years for energy infrastructure investment - that is about EUR 100 billion a year to help tackle the twin challenge of climate change and energy security - and since that would be extremely ambitious for the European Investment Bank to take on, could you not bring forward proposals for the issuance of Eurobonds to finance investment in infrastructure rather than to finance current government spending?
pl W grudniu Parlament wysłał wyraźny sygnał Radzie w sprawie euroobligacji, ale ani ze strony Rady, ani ze strony Komisji nie uzyskał konstruktywnej odpowiedzi.
en In December, Parliament sent a clear signal to the Council on eurobonds but there has been no constructive response from either the Council or the Commission.
pl Należy opracować rozwiązania na rzecz przyszłych inwestycji, czy to w oparciu o euroobligacje, czy też inne pomysły.
en It is necessary to develop solutions for making future investments, whether through eurobonds or through other solutions.
pl Po pierwsze trzeba umocnić instrumenty stworzone w klimacie stanu wyjątkowego: należy stworzyć europejski fundusz walutowy; poczynić postępy w zakresie euroobligacji; trzeba posunąć się do przodu z architekturą nadzoru i regulacyjną i w zakresie budowania europejskiego wymiaru zarządzania kryzysem bankowym.
en First, it is important to consolidate the instruments that have been created in this climate of emergency: a European monetary fund must be created; progress must be made with Eurobonds; progress must be made with the European supervisory and regulatory architecture, and progress must be made with a European dimension for managing the banking crises.
pl Jeśli chodzi o euroobligacje, to otwierają one możliwości w zakresie dużych projektów infrastrukturalnych.
en Regarding Eurobonds, again, there are possibilities here for major infrastructure projects.
pl Nie chodzi w niej o wprowadzenie euroobligacji - partie CDU/CSU z całą pewnością będą temu przeciwne - ale raczej o wyciągnięcie wniosków z kryzysu rynków finansowych, co oznacza ni mniej, ni więcej, że spekulację należy również opodatkować.
en It is not about the introduction of Eurobonds - and the CDU/CSU parties will certainly speak out against that - but rather it is about learning the lessons of the crisis in the financial markets, and that means quite simply that speculation must be taxed too.
pl Wreszcie, musimy zagwarantować finansowanie innowacji w celu pobudzenia szybkiego i trwałego wzrostu w zakresie największych europejskich projektów infrastrukturalnych, wprowadzając na rynek euroobligacje.
en Finally, we must ensure that innovation is funded, in order to stimulate strong and sustainable growth in major European infrastructure projects, through the creation of Eurobonds.
pl Potrzebujemy zatem euroobligacji, obligacji przeznaczonych do finansowania konkretnych projektów.
en Therefore, we need these Eurobonds, these project bonds.
pl Po pierwsze, czy uważa Pan, że wprowadzenie euroobligacji może pomóc w ustabilizowaniu euro?
en Firstly, do you believe that the introduction of Eurobonds can help to stabilise the euro?
pl Trzeba odrzucić pozostałe wezwania zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu, dotyczące wprowadzenia euroobligacji i podatku węglowego.
en The other calls contained in the report, namely for the introduction of Eurobonds and a carbon tax, should be rejected.
pl Jestem zwolennikiem emisji euroobligacji.
en I welcome the issue of Eurobonds.
pl Wyemitujmy euroobligacje i połączmy ich emisję z wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych w Unii Europejskiej.
en We are launching eurobonds and we are linking this launch with the introduction of the financial transaction tax in the European Union.
pl Droga ta prowadzi do ustanowienia euroobligacji oraz podatku od transakcji finansowych.
en This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
pl Państwa członkowskie nie dysponują środkami umożliwiającymi podjęcie takich działań, a jeżeli miałyby zaciągnąć kredyty za pomocą euroobligacji, ciężar długów spadłby na barki przyszłych pokoleń, a euro stałoby się słabą walutą.
en Member States do not have the funds to do this, and if they were to borrow with Eurobonds, future generations would be saddled with the burden of debt and the euro would become weak.
pl Przedmiotowy mechanizm to zalążek tego, czym euroobligacje mogłyby być w przyszłości, jeżeli chodzi o zdolność do finansowania budżetu Unii i uwolnienie rynków finansowych od zaciskania pasa z powodu długu państwowego państw członkowskich.
en This mechanism is an embryo of what the Eurobonds could be in future in terms of their ability to finance the Union's budget and to release the financial markets' stranglehold on the sovereign debt of Member States.
pl Co więcej, w przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się do dokładniejszej analizy możliwości emisji euroobligacji i nałożenia podatku węglowego.
en Moreover, the report calls for the possibilities of issuing Eurobonds and imposing a CO2 tax to be examined in greater detail.
pl Jeśli euroobligacje zostaną przyjęte, wniosek będzie taki, że nie trzeba oszczędzać, nie trzeba odkładać na przyszłość, nie trzeba prowadzić reform, bo zawsze będzie ktoś, kto za wszystko zapłaci.
en If Eurobonds are adopted, then it follows that there is no need to economise, no need to put money aside for the future, and no need to carry out reforms, because someone will always pay them off.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy euroobligacja.Znalezione w 0,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.