Tłumaczenia na język angielski:

  • Eurobond   

Did you mean: Euroobligacja

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "euroobligacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wyemitujmy euroobligacje i połączmy ich emisję z wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych w Unii Europejskiej.
en We are launching eurobonds and we are linking this launch with the introduction of the financial transaction tax in the European Union.
pl Potrzebujemy zatem euroobligacji, obligacji przeznaczonych do finansowania konkretnych projektów.
en Therefore, we need these Eurobonds, these project bonds.
pl Ci posłowie do Parlamentu, którzy wzywają do wprowadzenia euroobligacji, powinni jednak mieć świadomość, że wiążą się one ze znaczącymi obowiązkami oraz rygorystyczną dyscypliną budżetową, idącą znacznie dalej niż przedłożone nam obecnie propozycje dotyczące wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu.
en However, those in this House who are calling for eurobonds should also be aware that these entail significant obligations and a rigorous budgetary discipline which goes much further than the proposals for strengthening the Stability and Growth Pact that are now before us.
pl Jest zdania, że wprowadzenie euroobligacji pozwoliłoby na szybszą realizację priorytetowych projektów, pod warunkiem że umożliwi zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego
en believes that eurobonds issues would enable priority projects to be completed more rapidly, providing they enable the Community share in the financing to be increased
pl Nie można zaakceptować zasady głosowania odwróconą większością oraz ostrzejszych parametrów i sankcji bez złotej zasady chroniącej inwestycje państw członkowskich oraz bez euroobligacji służących finansowaniu inwestycji europejskich, a zarazem gwarantowaniu długu państwowego.Ta formuła nie wystarczy, by uporać się z kryzysem, a wręcz go pogorszy.
en One cannot accept the reverse majority rule and tougher parameters and sanctions without a golden rule to protect Member States' investments and without Eurobonds to fund European investments and, at the same time, to guarantee sovereign debt. This is not a good enough formula for tackling the crisis and it is destined to make it worse.
pl Wprowadzono symetrię w analizie wskaźników makroekonomicznych, pojawiła się możliwość sporządzenia przez Komisję do końca bieżącego roku studium dotyczącego euroobligacji, mamy zintegrowaną wizję kar jako ostatniego kroku w odniesieniu zarówno do zaburzeń równowagi makroekonomicznej, jak i paktu stabilności i wzrostu; pojawiła się też kwestia wprowadzenia głosowania odwrotną większością kwalifikowaną nad decyzjami Rady.
en The procedure includes the introduction of symmetry in the analysis of macroeconomic indicators, the possibility that the Commission will produce a study on Eurobonds by the end of this year, an integrated vision of penalties as a final step in relation both to macroeconomic imbalances and to the Stability and Growth Pact, and the question of introducing reverse qualified majority voting for Council decisions.
pl Jeśli chodzi o euroobligacje, to Komisja porusza ten temat od co najmniej 30 lat.
en Concerning Eurobonds, the Commission has been talking about Eurobonds for at least 30 years I think.
pl Trzeba emitować euroobligacje, a strefę euro należy chronić w perspektywie długookresowej, korzystając z systemów europejskich, nie zaś międzyrządowych.
en Eurobonds need to be issued and the euro area must be protected in a sustainable way through European, not intergovernmental, systems.
pl Mam więc po prostu przyjemność oświadczyć, że sprawozdanie, które przedkładam dziś rano, obejmuje również euroobligacje, gdyż debata musi odbyć się tutaj, na sali plenarnej.
en So, I simply have the pleasure of announcing that the report I am tabling this morning also covers eurobonds, because the debate must take place here, in plenary.
pl W tym celu faktycznie potrzebujemy euroobligacji.
en We do indeed require Eurobonds for that.
pl Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie usiłowała wprowadzić kluczowe poprawki zmierzające do wykorzystania euroobligacji, konwergencji fiskalnej oraz ograniczenia wysokości sankcji finansowych i innych zachęt.
en The Group of the Greens/European Free Alliance tried to introduce key amendments asking for the use of Eurobonds, fiscal convergence and the application of a cap on financial sanctions and other incentives.
pl Jeśli chodzi o euroobligacje, to dzielą się one na trzy kategorie.
en With regard to Eurobonds, there are three categories.
pl Dzięki emisji euroobligacji mechanizm kryzysowy mógłby być finansowany za pośrednictwem rynków, korzystając z zagranicznego kapitału i środków chętnych inwestorów, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na budżety krajowe.
en Through the issue of Eurobonds, the crisis mechanism would be financed on the markets, drawing on foreign capital and people looking to invest, without any negative effect on national budgets.
pl Ponadto, czy jesteście gotowi do odbycia z nami ostatecznej debaty na temat euroobligacji, które pozwoliłyby na pozyskanie zasobów, które sami musimy zainwestować w gospodarkę, aby ułatwić wzrost i zatrudnienie w państwach członkowskich najciężej dotkniętych kryzysem?
en Moreover, are you prepared to have a definitive discussion with us about Eurobonds in order to obtain the resources that we need to be able to invest in the economy to facilitate growth and jobs in the hardest hit Member States?
pl Co więcej, w przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się do dokładniejszej analizy możliwości emisji euroobligacji i nałożenia podatku węglowego.
en Moreover, the report calls for the possibilities of issuing Eurobonds and imposing a CO2 tax to be examined in greater detail.
pl Skoro pan komisarz Oettinger informuje nas, że przez kolejne 10 lat będzie potrzebował 1 bilion euro na inwestycje w infrastrukturę energetyczną - to jest około 100 milionów euro rocznie na sprostanie podwójnemu wyzwaniu w zakresie zmian klimatu i bezpieczeństwa energetycznego - i skoro dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego będzie to nadzwyczaj ambitny cel, to czy nie mogliby Państwo przedłożyć wniosków dotyczących emisji euroobligacji na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę, a nie na finansowanie wydatków bieżących rządów?
en Since Mr Oettinger tells us he needs EUR 1 000 billion over 10 years for energy infrastructure investment - that is about EUR 100 billion a year to help tackle the twin challenge of climate change and energy security - and since that would be extremely ambitious for the European Investment Bank to take on, could you not bring forward proposals for the issuance of Eurobonds to finance investment in infrastructure rather than to finance current government spending?
pl Właśnie tutaj potrzebne są euroobligacje.
en This is where the Eurobonds are necessary.
pl Z gospodarczego punktu widzenia oznacza to, że Europejski Bank Centralny musi aktywniej odpierać ataki spekulacyjne na dług państwowy, a w 2011 roku trzeba położyć podwaliny pod europejską agencję ds. zadłużenia, która będzie mogła emitować euroobligacje.
en From an economic point of view, this means that the European Central Bank needs to be more active in response to speculative assaults on sovereign debt, and in 2011 we need to lay the foundations for a European debt agency that can issue eurobonds.
pl Studium wykonalności dotyczące emisji wspólnych euroobligacji mogłoby stanowić okazją do bardziej szczegółowego sprawdzenia instrumentów finansowych mających na celu obronę przed spekulacjami i do ich wcielenia w życie.
en The feasibility study on issuing joint Eurobonds could constitute an opportunity to examine in greater detail financial instruments for defending against speculation, and to put them into practice.
pl Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Barroso! Odpowiadając na pytania pana posła Schulza powiedział Pan, że wnioski dotyczące euroobligacji prawdopodobnie nie zostaną przyjęte.
en Mr President, Mr Barroso, in response to Mr Schulz's questions, you said that the Eurobonds proposal will probably not be successful.
pl Jeśli chodzi o euroobligacje, o czym wspomniał pan poseł Verhofstadt, musimy faktycznie uruchomić fundusz obrony i poinformować o tym obywateli, ale jeśli nie mamy funduszu inwestycyjnego, jeśli nie jesteśmy w stanie realnie udowodnić, że chcemy ponownego uruchomienia całej tej machinerii - dlatego też potrzebujemy euroobligacji nie tylko do celów obrony, ale i inwestycji - jeśli nie podążymy tą drogą, obywatele nic z tego nie zrozumieją, a zwłaszcza tej polityki.
en As far as Eurobonds are concerned, as mentioned by Mr Verhofstadt, what we need to tell citizens and what we need to mobilise is indeed a defence fund, but if we have no investment fund, if we can show no real evidence of wanting to get the machinery going again - and that is why we need Eurobonds not only for defence but also for investment - well, if we do not go down that road, citizens will fail to understand anything and in particular this policy.
pl Sprawozdanie to powinno odzwierciedlać nasze propozycje, które Parlament Europejski przyjął w tym tygodniu w całości, w tym w szczególności te dotyczące "opodatkowania transakcji finansowych” na szczeblu UE oraz emisji unijnych obligacji (euroobligacji).
en This report should be linked to our proposals, which the European Parliament as a whole adopted this week, including, in particular, the principle of a 'tax on financial transactions' at European level and of issuing EU bonds (Eurobonds).
pl Kiedy byłem w helsińskiej dzielnicy Mellunmäki, aby mówić o euroobligacjach, i wyjaśniłem, czym są, kobiety zaczęły mocniej ściskać torebki, a mężczyźni sprawdzali, czy mają jeszcze portfele.
en I went to Mellunmäki in Helsinki to talk about eurobonds, and when I said what they were the women clutched their handbags tightly and the men wondered whether they still had their wallets on them.
pl Trzeba odrzucić pozostałe wezwania zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu, dotyczące wprowadzenia euroobligacji i podatku węglowego.
en The other calls contained in the report, namely for the introduction of Eurobonds and a carbon tax, should be rejected.
pl Z pewnością pamięta Pan, że kiedy uruchomiliśmy ten mechanizm, Olli Rehn i ja wprowadziliśmy także możliwość gwarancji zbiorowych, które mniej lub bardziej zmierzały ku euroobligacjom.
en You will remember that, when we launched this mechanism, Olli Rehn and I introduced the possibility of collective guarantees, which was more or less going in the direction of Eurobonds.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy euroobligacja.Znalezione w 0,746 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.