Tłumaczenia na język angielski:

 • ice age   
  (Noun  )
   
  period of extensive glaciation
   
  period of extensive glaciation

Did you mean: Epoka lodowcowa

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Epoka lodowcowa 2: Odwilż
Ice Age: The Meltdown

Przykładowe zdania z "epoka lodowcowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To jest jak w Epoce Lodowcowej, w porządku?
en Give me the Ice Age, okay?
pl XX wieku, po trzech dziesięcioleciach globalnego ochłodzenia, naukowcy byli zgodni, że stoimy w przededniu nowej epoki lodowcowej.
en In the 1970s, after three decades of global cooling, there was a consensus amongst scientists that we were facing a new ice age.
pl Jest tam od czasów epoki lodowcowej
en Much of Bangladesh reclaimed by the sea
pl Myślałem, że mówimy o globalnym ociepleniu, a nie epoce lodowcowej
en I thought you were talking about global warming, not an ice age
pl Próba odzyskania Stacy przez zabicie zwierzęcia... jak w epoce lodowcowej
en Trying to win Stacy back by killing an animal.Very caveman
pl Spójrzmy na epokę lodowcową, dobrze?
en Give me the Ice Age, okay?
pl Czy warto tłumaczyć audiodeskrypcję? Analiza wymiarów obrazowania na podstawie anglojęzycznej wersji skryptu audiodeskrypcji do filmu pt. "Epoka Lodowcowa 2: Odwilż" oraz jej tłumaczenia na język polski.
en Is it worth translating audio description? The analysis of conventional imagery based on English audio description to "Ice Age 2: the Meltdown" and ints Polish translation.
pl Zginęli w epoce lodowcowej, ‧ tysięcy lat temu
en They died, in the last lce Age, ‧, ‧ years ago
pl Myślisz, że epoka lodowcowa powstaje w mgnieniu oka?
en You think an ice age can just happen all of a sudden- like?
pl Ten system rządów pozwolił naszej społeczności przetrwać epokę lodowcową
en This system of government has allowed our culture to survive an ice age
pl Pod koniec epoki lodowcowej/ nadeszła maszyna./ Nadeszła z zewnątrz./ Z kosmosu./ Nadeszła z jednym tylko celem,/ by zmienić ludzkość w mutantów. > > DarkProject SubGroup < < > > Mroczna Strona Napisów
en It came for one purpose, to change the men into mutants
pl Prawdą jest, że świat uległ niewielkiemu ociepleniu w okresie ostatnich 150 lat, aczkolwiek było ono powolne i nieregularne, ale jest to całkowicie zgodne ze znanymi długookresowymi cyklami klimatycznymi, które były przyczyną optimum rzymskiego, ciepłego średniowiecza i małej epoki lodowcowej.
en It is true that the world has warmed slightly, although slowly and intermittently, over the last 150 years, but this is entirely consistent with well-established long-term natural climate cycles that gave us the Roman Optimum, the Medieval Warm Period and the Little Ice Age.
pl Ostatnie decyzje dotyczące polityki wojskowej w odniesieniu do Gruzji i NATO również świadczą o tym, że wraz z duetem władzy Putin - Miedwiediew nowa epoka lodowcowa nastała nie tylko w kraju, ale też na politycznej arenie międzynarodowej.
en The recent military policy decisions in respect of Georgia and NATO also indicate that, with the new Putin-Medvedev duo in power, a new Ice Age has begun, not only in the domestic but also in the foreign policy arena.
pl W takim razie mamy do czynienia z zagrożeniem sprzed ‧ ‧ lat, które mogło być przyczyną wyginięcia ssaków epoki lodowcowej
en In that case,I believe we' re in the presence Of a ‧, ‧- year- old terror
pl Epoka lodowcowa lub era ocieplenia po prostu nie mieszczą się w tym momencie w naszej agendzie: "proszę wrócić za parę wieków”.
en Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
pl Nie potrzebujemy tu epoki lodowcowej
en We don' t need that ice age
pl Duże stężenie gazów cieplarnianych w pokrywach lodowych dowodzi, że nadmierne ocieplenie doprowadziło do nastania epoki lodowcowej, która trwała ‧ wieki
en The concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...... indicates that runaway warming pushed Earth into an ice age...... which lasted two centuries
pl A wy przez połowę reklamy opowiadacie historię epoki lodowcowej
en Instead of which, you spend half the commercial giving us a third- grade version of the history of the Ice Age
pl Epoka lodowcowa...... milion lat skalnych konstrukcji
en An ice age here...... million years of mountain building there
pl Analiza transferu humoru w audiodeskrypcji do polskiej wersji językowej filmu "Epoka lodowcowa II".
en An analysis of the transfer of humour in the audio description for the Polish language version of “Ice Age II”
pl Skały sprowadzone tu przez lodowiec w czasach epoki lodowcowej
en Stones that deteriorated in the era of the ice were
pl Kiedy burza minie, nastanie nowa epoka lodowcowa
en When this storm is over...... we' il be in a new ice age
pl Słuchaj.Tak jak dinozaury zostały wytępione przez epokę lodowcową, tak i wy niedługo będziecie
en Listen, like the dinosaurs being destroyed by the Ice Age...... you, too, will soon be extinct
pl Ludzkość przetrwała ostatnią epokę lodowcową
en Mankind survived the last Ice Age
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy epoka lodowcowa.Znalezione w 0,405 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.