Tłumaczenia na język angielski:

 • ice age   
  (Noun  )
   
  period of extensive glaciation
   
  period of extensive glaciation
   
  period of extensive glaciation
 • Glacial epoch   
  (Noun  )
 • Pleistocene   
  (Noun  ) (noun   )
 • Pleistocene epoch   
  (Noun  )

Did you mean: Epoka lodowcowa

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Epoka lodowcowa 2: Odwilż
Ice Age: The Meltdown

Przykładowe zdania z "epoka lodowcowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)
en Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
pl Teraz, po skazaniu Liu Xiaobo, zobaczyliśmy, że policja zakazała nawet imprezy homoseksualnej, co wyraźnie grozi doprowadzeniem do politycznej epoki lodowcowej w Chinach dla dysydentów, obrońców praw człowieka i homoseksualistów.
en Now, following the judgment against Liu Xiaobo, we have even seen a homosexual party banned by the police, which clearly threatens to result in a political ice age in China for dissidents, human rights defenders and homosexuals.
pl Pod koniec epoki lodowcowej/ nadeszła maszyna./ Nadeszła z zewnątrz./ Z kosmosu./ Nadeszła z jednym tylko celem,/ by zmienić ludzkość w mutantów. > > DarkProject SubGroup < < > > Mroczna Strona Napisów
en It came for one purpose, to change the men into mutants
pl W takim razie mamy do czynienia z zagrożeniem sprzed ‧ ‧ lat, które mogło być przyczyną wyginięcia ssaków epoki lodowcowej
en In that case,I believe we' re in the presence Of a ‧, ‧- year- old terror
pl Kiedy burza minie, nastanie nowa epoka lodowcowa
en When this storm is over...... we' il be in a new ice age
pl Humor językowy w filmach animowanych. Na podstawie filmów "Shrek", "Epoka lodowcowa" i "Kubuś Puchatek"
en Language humour in an animated cartoon on the basis of films "Shrek", "Ace Age" and "Winnie the Pooh".
pl Spójrzmy na epokę lodowcową, dobrze?
en Give me the Ice Age, okay?
pl Słyszeliście o epoce lodowcowej?
en It has!Did you ever hear of the Ice Age?
pl Ostatnie decyzje dotyczące polityki wojskowej w odniesieniu do Gruzji i NATO również świadczą o tym, że wraz z duetem władzy Putin - Miedwiediew nowa epoka lodowcowa nastała nie tylko w kraju, ale też na politycznej arenie międzynarodowej.
en The recent military policy decisions in respect of Georgia and NATO also indicate that, with the new Putin-Medvedev duo in power, a new Ice Age has begun, not only in the domestic but also in the foreign policy arena.
pl Myślałem, że mówimy o globalnym ociepleniu, a nie epoce lodowcowej
en I thought you were talking about global warming, not an ice age
pl Epoka lodowcowa...... milion lat skalnych konstrukcji
en An ice age here...... million years of mountain building there
pl Nie potrzebujemy tu epoki lodowcowej
en We don' t need that ice age
pl Duże stężenie gazów cieplarnianych w pokrywach lodowych dowodzi, że nadmierne ocieplenie doprowadziło do nastania epoki lodowcowej, która trwała ‧ wieki
en The concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...... indicates that runaway warming pushed Earth into an ice age...... which lasted two centuries
pl XX wieku, po trzech dziesięcioleciach globalnego ochłodzenia, naukowcy byli zgodni, że stoimy w przededniu nowej epoki lodowcowej.
en In the 1970s, after three decades of global cooling, there was a consensus amongst scientists that we were facing a new ice age.
pl Ludzkość przetrwała ostatnią epokę lodowcową
en Mankind survived the last Ice Age
pl Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.
en For seven months, there was an 'ice age'.
pl Próba odzyskania Stacy przez zabicie zwierzęcia... jak w epoce lodowcowej
en Trying to win Stacy back by killing an animal.Very caveman
pl Analiza transferu humoru w audiodeskrypcji do polskiej wersji językowej filmu "Epoka lodowcowa II".
en An analysis of the transfer of humour in the audio description for the Polish language version of “Ice Age II”
pl Słuchaj.Tak jak dinozaury zostały wytępione przez epokę lodowcową, tak i wy niedługo będziecie
en Listen, like the dinosaurs being destroyed by the Ice Age...... you, too, will soon be extinct
pl A wy przez połowę reklamy opowiadacie historię epoki lodowcowej
en Instead of which, you spend half the commercial giving us a third- grade version of the history of the Ice Age
pl Prawdą jest, że świat uległ niewielkiemu ociepleniu w okresie ostatnich 150 lat, aczkolwiek było ono powolne i nieregularne, ale jest to całkowicie zgodne ze znanymi długookresowymi cyklami klimatycznymi, które były przyczyną optimum rzymskiego, ciepłego średniowiecza i małej epoki lodowcowej.
en It is true that the world has warmed slightly, although slowly and intermittently, over the last 150 years, but this is entirely consistent with well-established long-term natural climate cycles that gave us the Roman Optimum, the Medieval Warm Period and the Little Ice Age.
pl Czy warto tłumaczyć audiodeskrypcję? Analiza wymiarów obrazowania na podstawie anglojęzycznej wersji skryptu audiodeskrypcji do filmu pt. "Epoka Lodowcowa 2: Odwilż" oraz jej tłumaczenia na język polski.
en Is it worth translating audio description? The analysis of conventional imagery based on English audio description to "Ice Age 2: the Meltdown" and ints Polish translation.
pl Zginęli w epoce lodowcowej, ‧ tysięcy lat temu
en They died, in the last lce Age, ‧, ‧ years ago
pl Jest tam od czasów epoki lodowcowej
en Much of Bangladesh reclaimed by the sea
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy epoka lodowcowa.Znalezione w 0,445 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.