wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektroniczna
electronic government
aukcja elektroniczna
electronic auction
bankowość elektroniczna
electronic banking
czasopismo elektroniczne
web magazine; webzine; e-zine; electronic magazine; ezine
dokument elektroniczny
electronic document
dowód elektroniczny
digital evidence
Elektroniczna
Electronic
elektroniczna wymiana danych
EDI; electronic data interchange
elektroniczne instrumenty muzyczne
electronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazd
EFC; Electronic Fee Collection
elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data transmission
elektroniczne uzgadnianie sald
electronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentami
electronic document management
elektroniczny podpis cyfrowy
electronic digital signature
elektroniczny przelew na konto
electronic transfer account (ETA)
elektroniczny system celny
electronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulców
Antilock Braking System (ABS)
element elektroniczny
electronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektroniczny
e-form; electronic form
głosowanie elektroniczne
e-voting; electronic voting
handel elektroniczny
e-commerce; electronic commerce
książka elektroniczna
eBook; electronic book; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego
qualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)
qualified electronic signature (QES)
materiał elektroniczny
electronic material
niepożądana reklama elektroniczna
unsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznego
support for e-commerce transactions
odpady elektroniczne
electronic scrap; electronic waste
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateli
Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens; IDABC
papieros elektroniczny
electronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektroniczny
electronic funds transfer; electronic money; electronic cash
poczta elektroniczna
e-mail; email; electronic mail
podpis elektroniczny
electronic signature
program elektronicznej obsługi celnej
electronic customs programme
przemysł elektroniczny
electronics industry
publikacja elektroniczna
electronic publishing
Sport elektroniczny
Electronic sports
sprzęt elektroniczny
electronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchu
electronic standard movement messages
standardowy dokument elektroniczny
structured electronic document
system elektronicznego zgłaszania
electronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)
Electronic Stability Control (ESC) System
system poczty elektronicznej
electronic mail system
system przelewów elektronicznych
electronic funds transfer
urządzenie elektroniczne
electronic device
usługa doręczenia elektronicznego
electronic delivery service
usługi elektroniczne
e-service; electronic services
usługi świadczone drogą elektroniczną
eletronically supplied services; electronically supplied services
Wizytówka elektroniczna
Electronic Business Card
wymiana danych elektronicznych
interchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Statek rybacki z kraju trzeciego może dostarczyć deklarację przedkładaną przed wyładunkiem lub przed przeładunkiem w formie elektronicznej, jeżeli państwo członkowskie, z którego wyznaczonych portów wyładunku i przeładunku zamierza on skorzystać, oraz państwo bandery przedmiotowego statku zawarły porozumienie o elektronicznej wymianie danych
en A third country fishing vessel may submit the pre-landing or pre-transhipment declaration in electronic format if the Member State whose designated ports of landing and transhipment facilities it intends to use and the flag State of the vessel have agreed to electronic exchange of data
pl Zgodnie ze sporządzoną przez Komisję oceną skutków obecnie już 85 % złomu elektronicznego podlega zbiórce.
en According to the Commission's impact assessment, 85% of electronic waste is already being collected.
pl ułatwienie elektronicznej wymiany danych pomiędzy właściwymi organami publicznymi, zainteresowanymi stronami i właściwymi dostawcami usług ITS, w skali transgranicznej
en the facilitation of the electronic data exchange between the relevant public authorities and stakeholders and the relevant ITS service providers, across borders
pl Nie będą rozpatrywane wersje wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu
en Versions of proposals for indirect RTD actions submitted on a removable electronic storage medium (eg, CD-ROM, diskette), by email or by fax will be excluded
pl Opinia Komitetu Regionów Usługa powszechna w łączności elektronicznej oraz Przyszłość sieci i internetu
en Opinion of the Committee of the Regions on universal service in electronic communications and future networks and the internet
pl Państwa członkowskie zapewniają, aby w celu wdrożenia art. ‧a właściwe krajowe organy regulacyjne były uprawnione do wydawania wiążących instrukcji, w tym instrukcji na temat ograniczeń czasowych dotyczących wdrożenia, przedsiębiorstwom udostępniającym publiczne sieci łączności lub świadczącym publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej
en Member States shall ensure that in order to implement Article ‧a, competent national regulatory authorities have the power to issue binding instructions, including those regarding time limits for implementation, to undertakings providing public communications networks or publicly available electronic communications services
pl ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/WE oraz uchylającej dyrektywę ‧/‧/WE (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja ECON
en ***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions, amending Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC and repealing Directive ‧/‧/EC (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- ECON Committee
pl zakupy elektroniczne według miejsca pochodzenia: pozostałe kraje świata
en electronic purchases by origin: rest of the world
pl Złożone układy sterowania elektronicznego pojazdu to układy sterowania elektronicznego, które podlegają hierarchii sterowania, w której sterowana funkcja może być zastąpiona przez wyższy poziom układu/funkcji sterowania elektronicznego
en Complex electronic vehicle control systems are those electronic control systems which are subject to a hierarchy of control in which a controlled function may be over-ridden by a higher level electronic control system/function
pl w sposób elektroniczny lub za pomocą innych środków technicznych zgodnie z akapitem drugim
en by electronic means or any other technical means in accordance with the second subparagraph
pl Powiadomienia są przekazywane drogą elektroniczną zgodnie ze wzorami i metodami udostępnionymi państwom członkowskim przez Komisję
en The notifications shall be transmitted electronically in accordance with models and methods made available to the Member States by the Commission
pl Istnieje ponadto silny związek między współpracą międzynarodową przy projektach a zdolnością Unii do promowania na świecie jej modelu regulacyjnego w zakresie zagadnień audiowizualnych i konwergencji między obszarem audiowizualnym a łącznością elektroniczną
en In addition, there is a strong link between international cooperation on projects and the Union’s ability to promote in the world its regulatory model on audiovisual issues and the convergence between audiovisual and electronic communications
pl Zdaniem Komisji należy przeformułować przyjętą w 2003 roku dyrektywę w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu zapewnienia jasności i pewności prawa.
en According to the Commission, it is advisable to reformulate the current directive relating to the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, adopted in 2003, on the grounds of clarity and legal certainty.
pl Łączność elektroniczna stanowi fundament całej gospodarki i na poziomie UE jest wspierana przez ramy regulacyjne, które weszły w życie w ‧ r
en Electronic communications underpins the whole of the economy, and at EU level is supported by a regulatory framework that entered into force in
pl Takie informacje użyteczności publicznej należy w razie potrzeby uaktualniać i przedstawiać w sposób zrozumiały w formie elektronicznej i papierowej, zależnie od decyzji państwa członkowskiego, także na stronach internetowych krajowych organów publicznych
en Such public interest information should be updated whenever necessary and should be presented in easily comprehensible printed and electronic formats, as determined by each Member State, and on national public authority websites
pl Sondaże kwartalne muszą być przeprowadzane w ciągu pierwszych dwóch tygodni pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec i październik), a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej pięć dni roboczych przed końcem odpowiednio stycznia, kwietnia, lipca i października, zgodnie z harmonogramem, który zostanie zawarty w umowie w sprawie przyznania dotacji
en The quarterly surveys must be carried out in the first two weeks of the first month of each quarter (January, April, July and October) and the results must be e-mailed to the Commission at least five working days before the end of January, April, July and October respectively and in accordance with the calendar that will be included in the grant agreement
pl Dotyczy: finansowania elektronicznej identyfikacji owiec i kóz w sposób korzystny dla rolników
en Subject: Funding the electronic identification of ovine and caprine animals for the benefit of farmers
pl Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu
en Versions of proposals for indirect RTD actions submitted on a removable electronic storage medium (eg, CD-ROM, diskette), by email or by fax will be excluded
pl W związku z wykorzystaniem centralnej platformy elektronicznej należy zmienić drugą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. ‧ akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału
en Consistently with the use of a central electronic platform, the Second Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article ‧ of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent
pl Formularze te będą łatwiejsze w użyciu od istniejących formularzy elektronicznych, a ich struktury nie będzie można zmieniać
en These forms will be easier to use than the current electronic forms and their structure will not be alterable
pl wszelkie nowe systemy łączności i wymiany informacji związane z administracją celną, w tym elektroniczne systemy celne, ustanowione zgodnie z aktami prawnymi Wspólnoty i przewidziane w programie prac, o którym mowa w art
en any new customs-related communication and information exchange systems, including electronic customs systems, established under Community legislation and provided for in the work programme referred to in Article
pl Firmy, które sporządzają swoje rejestry z zastosowaniem zintegrowanego elektronicznego lub automatycznego systemu przetwarzania danych i które posiadają już pozwolenie, zgodnie z przepisami pkt ‧.‧ i ‧, na stosowanie list towarowych szczególnego rodzaju, mogą również uzyskać pozwolenie na stosowanie tych list dla operacji tranzytowych obejmujących tylko jeden rodzaj towarów, o ile to ułatwienie jest niezbędne ze względu na programy przetwarzania danych używane przez te firmy
en Firms which use an integrated electronic or automatic data-processing system to keep their records and are already authorised under points ‧.‧ and ‧ to use loading lists of a special type may also be authorised to use such lists for common transit operations involving only one type of goods if this facility is made necessary by the computer programmes of the firms concerned
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy i dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (PE-CONS ‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
en European Parliament legislative resolution of ‧ November ‧ on the joint text approved by the Conciliation Committee for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (PE-CONS ‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
pl Straty w tej klasie wag elektronicznych pomniejszyły ogólną rentowność przemysłu Wspólnoty i nie pozwoliły na odniesienie pełnych korzyści z działania efektu euro i z wprowadzenia środków antydumpingowych dotyczących przywozu z Japonii i Singapuru
en The losses in this segment have reduced the overall profitability of the Community industry and prevented it from fully benefiting from the euro-effect and the anti-dumping measures against imports originating in Japan and Singapore
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 2,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.