wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektronicznewebzine; ezine; e-zine; web magazine; electronic magazine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychelectronic data interchange; EDI
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdElectronic Fee Collection; EFC
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaelectronic book; eBook; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic waste; electronic scrap
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliIDABC; Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic cash; electronic funds transfer; electronic money
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektroniczneelectronic services; e-service
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
W związku z tym urządzenia do elektronicznego składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału oraz planów i projektów powinny spełniać określone wymagania dodatkoweAccordingly, the devices for the electronic receipt of offers, requests to participate and plans and projects should comply with specific additional requirements
Zmniejsza to zaufanie przedsiębiorstw do handlu elektronicznego i przyczynia się do rozdrobnienia przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym rynku.This leads to reduced business confidence in e-commerce and fuels the fragmentation of intellectual property protection rules, which stifles innovation in the Single Market.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrzThis appropriation is intended to cover the costs of preparation, publication (in both printed and electronic formats) and distribution of the activities included in the chapter, including the cost of paper, typing, printing, distribution and other provisions of external services
W swym raporcie na ten temat Komisja podkreśliła przede wszystkim następujące zasady: rynki należy analizować na podstawie zasad konkurencji; zobowiązania można nakładać tylko na te przedsiębiorstwa, które zajmują pozycję dominującą; wszelkie usługi i sieci komunikacji elektronicznej należy traktować podobnie (neutralność technologicznaIn its report on the subject, the Commission stressed the following principles in particular: markets must be analysed on the basis of the principles of competition; operators can be regulated only if they have a dominant position; all electronic communications services and networks are to be treated in a similar manner (technological neutrality
Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłkiThe Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereof
korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznejmobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
Sytuacja konsumenta w Polsce w umowach zawieranych na odległość w handlu elektronicznymConsumer situation in Poland in respect of distance contracts in electronic commerce
Uwzględniając wzrastające zainteresowanie rozwojem technologii wytwarzania urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego oraz potrzebę zapewnienia ogólnej zgodności różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, dyrektywa Rady ‧/EWG[‧], ostatnio zmienionadyrektywą ‧/EWG[‧]To take account of the increasing concern about the technological developments in electrical and electronic equipment and the need to ensure the general compatibility of different electrical and electronic equipment, Council Directive ‧/EEC, as last amended by Directive ‧/EEC, laid down general provisions regarding electromagnetic compatibility for all products not covered by a specific directive
Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroliSuch information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
Aspekty bezpieczeństwa układu elektronicznego zgodnie z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminuSafety aspects of the electronic system in accordance with Annex ‧ to this Regulation
Uznaje się, że uczestniczenie EASA i właściwych organów państw członkowskich w wymianie i analizie informacji objętych dyrektywą ‧/‧/WE byłoby z korzyścią dla badania zdarzeń lotniczych poprzez dostęp elektroniczny do istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w centralnym archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnymIt is recognised that the participation of EASA and of the competent authorities of the Member States in the exchange and analysis of information covered by Directive ‧/‧/EC could benefit safety investigations through on-line access to relevant safety related information contained in the central repository of information on civil aviation occurrences
Nic nie wyklucza też przyjęcia środków w celu ulepszenia treści takich rejestrów, w tym w szczególności informacji o poszczególnych przedsiębiorcach, aktualizacji tych informacji i ułatwienia dostępu do nich, zwłaszcza drogą elektronicznąFurthermore, nothing precludes adopting measures to improve the content of the information in such registers, including, in particular, individual businessmen, updating this information and making it easier to access, specifically by electronic means
Komisja prowadzi zabezpieczony elektroniczny rejestr, o ograniczonym dostępie, obejmujący wnioski w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), c), d) i eThe Commission shall keep a secure, limited-access electronic register of the requests for judicial cooperation and replies referred to in Article ‧(b), (c), (d) and (e
Zawieranie umów w handlu elektronicznymFormatiun of contracts in e-commerce
Ustęp ‧ akapit pierwszy oraz ust. ‧ nie mają zastosowania do umów zawartych wyłącznie za pomocą wymiany poczty elektronicznej lub za pomocą równoważnych komunikatów indywidualnychParagraph ‧, first indent, and paragraph ‧ shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.I voted in favour of the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast), as I believe that the agreement reached with the Council meets the objective of contributing to the protection of human health and the environment, simplifying and giving greater coherence to existing legislation.
Zdaniem Komisji przepisy te mogą mieć poważny wpływ na liberalizację rynków łączności elektronicznej, którą umożliwiły wspólnotowe ramy prawne, a także na otwarcie tych rynków na konkurencjęTherefore, in the Commission's view, there is a danger that those provisions would significantly undermine the liberalisation of the markets for electronic communication, as well as the opening of those markets to competition, that have been achieved because of the common regulatory framework
Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowymThis appropriation is intended to cover unforeseen costs associated with electronic office equipment
Rozumie się, że przechowywanie w formie cyfrowej utworu chronionego na nośniku elektronicznym stanowi reprodukcję w rozumieniu artykułu ‧ Konwencji berneńskiejIt is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article ‧ of the Berne Convention
Ogłoszenia przesyłane są Komisji przez instytucje zamawiające albo za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku ‧ ust. ‧, albo za pomocą innych środkówNotices sent by contracting authorities to the Commission shall be sent either by electronic means in accordance with the format and procedures for transmission indicated in Annex VIII, paragraph ‧, or by other means
Zawiadomienia przekazywane są za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem wzorcowego formularza zamieszczonego w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaThe notification shall be made by fax or e-mail on the model form set out in Annex ‧ to this Regulation
(DE) Panie Przewodniczący! Granice państwowe nie powstrzymują odpadów, zwłaszcza elektronicznych i elektrycznych.(DE) Mr President, waste does not respect borders and that applies in particular to electronic and electrical waste.
Statki powiadamiają radiową stację brzegową oraz ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, o swoim zamiarze wpłynięcia lub opuszczenia strefy połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z co najmniej ‧ godzinnym wyprzedzeniem (telefonicznie: +‧–‧, faksem: +‧–‧, lub pocztą elektronicznąVessels shall notify the coastal radio station and the São Tomé and Príncipe Ministry responsible for fisheries of their intention to enter or leave São Tomé and Príncipe
Opinia w sprawie podejmowania, prowadzenia oraz nadzoru ostrożnościowego nad działalnością w zakresie instytucji pieniądza elektronicznego oraz koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie instytucji kredytowychGuideline of the ECB of ‧ ecember ‧ concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the ECB assisted by the national central banks
E-learning – szanse i wyzwania elektronicznej edukacji na odległośćE-learning – chances and challenges of electronic distance learning
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 2,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.