wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektroniczneweb magazine; webzine; e-zine; electronic magazine; ezine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychEDI; electronic data interchange
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdEFC; Electronic Fee Collection
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaeBook; electronic book; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic scrap; electronic waste
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliInteroperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens; IDABC
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic funds transfer; electronic money; electronic cash
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektronicznee-service; electronic services
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mamy im pokazać, że redukowanie związków... do anonimowych, elektronicznych impulsów... to perwersjaWe will provide a Iesson...... that reducing relationships...... to anonymous, electronic impulses...... is a perversion
Jeżeli nie jest to możliwe, odległość między elektroniczną jednostką sterowania a sztuczną siecią powinna wynosić ‧ ± ‧ mmIf these are not available, the length between the electronic control unit and the AN shall be ‧ ± ‧ mm
Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającegoName, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja ITRE***II Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- ITRE Committee
Krótki opis urządzeń elektronicznych sterujących i kontrolujących pracę narzędzi montowanych na ciągniku lub ciągnionychDescription of the on-board electronics used for the operation and control of the vehicle-mounted or towed implements
W tym celu zaleca się wykorzystywanie podpisów elektronicznych, w szczególności zaawansowanych podpisów elektronicznych, jeżeli istnieje taka możliwośćTo this end, use of electronic signatures, in particular advanced electronic signatures, should, as far as possible, be encouraged
Powtórzę, że mój pogląd na elektroniczną identyfikację zawsze był jasny.Again, my view on electronic identification has always been clear.
uwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępiehaving regard to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive
określona struktura do przesłania danych z użyciem systemu elektronicznegoa predefined structure recognised for the electronic transmission of data
Tabele powinny być przesyłane w wersji papierowej i w formie elektronicznejThe tables are to be sent both as hard copy and in computerised form
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kózamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
Dyrektywa nr ‧/‧/WE (zwaną dalej dyrektywą ramową) ustanawia nowe ramy legislacyjne dla sektora łączności elektronicznej, które poprzez ujęcie w swoim zakresie wszystkich sieci i usług łączności elektronicznej podejmują próbę odpowiedzi na tendencje konwergencjiDirective ‧/‧/EC (hereinafter the Framework Directive), establishes a new legislative framework for the electronic communications sector that seeks to respond to convergence trends by covering all electronic communications networks and services within its scope
w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości ‧ MHz i ‧ MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocieon the harmonisation of the ‧ MHz and ‧ MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danychexpenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
W obydwu sprawozdaniach podkreślone zostało, że należy poświęcić szczególną uwagę określonym państwom, które pozostają w tyle jeśli chodzi o udostępnianie informacji w formie elektronicznej oraz o dostosowanie do wymogów wspólnotowych swoich systemów zarządzania i monitorowania.Both reports highlight the fact that greater attention needs to be paid to certain countries which are lagging behind in terms of providing information in electronic format, and complying with management and monitoring systems.
zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, ośrodków dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemówthe purchase or hire of special equipment, including electric, electronic and IT library, documentation and multimedia equipment and systems, as well as external services for the acquisition, development, installation, use and maintenance of this equipment and these systems
Powiadomienia, o których mowa w ust. ‧–‧, są dokonywane w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest czasowe użycie innych środków łącznościThe notifications referred to in paragraphs ‧ to ‧ shall be communicated electronically within the integrated network set up for this purpose, unless for imperative technical reasons it is necessary to use other means of communication temporarily
Ogólniej, wnioski obejmują zapewnienie informowania odbiorców usług komunikacji elektronicznej o możliwych działaniach, jakie może podjąć usługodawca w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub w odpowiedzi na incydent związanym z bezpieczeństwem lub integralnością.More generally, the proposals include the provision for customers of electronic communication services to be informed of possible actions that a service provider may take to address security threats, or in response to a security or integrity incident.
Zużyte meble, tekstylia oraz inne produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, są sprzedawane lub przekazywane na cele dobroczynne albo innym stowarzyszeniom, które zbierają i rozdają takie towaryUsed furniture, textiles and other products such as electronic equipment, shall be sold or given to charity or to other associations which collect and redistribute such goods
W tym celu Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie takie dokumenty i informacje składane w formie papierowej najpóźniej od dnia ‧ stycznia ‧ r. są przetwarzane w rejestrze na formę elektronicznąTo this end, Member States shall ensure that all such documents and particulars which are filed by paper means as from ‧ January ‧ at the latest are converted by the register to electronic form
Kandydaci muszą posiadać działający adres poczty elektronicznejYou must have a valid e-mail address
Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw WewnętrznychReport on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom with a view to the adoption of a framework decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
ogólny układ elementów elektrycznych i/lub elektronicznych oraz ogólny układ okablowaniathe general arrangement of the electrical and/or electronic components and the general wiring arrangement
Strona pozwana: Prezes Urzędu Komunikacji ElektronicznejDefendant: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jeżeli zainteresowana strona ze względów technicznych nie może złożyć swoich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi niezwłocznie powiadomić o tym KomisjęIf an interested party cannot provide its submissions and requests in electronic format for technical reasons, it must immediately inform the Commission
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 3,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.