wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (65)

administracja elektroniczna
electronic government
adres poczty elektronicznej
electronic mail address; e-mail address
aukcja elektroniczna
electronic auction
bankowość elektroniczna
electronic banking
czasopismo elektroniczne
web magazine; webzine; e-zine; electronic magazine; ezine
czytnik książek elektronicznych
e-reader; e-book; e-book device; e-book reader
dokument elektroniczny
electronic document
dowód elektroniczny
digital evidence
elektrofon elektroniczny
electronic musical instrument; electronic instrument
Elektroniczna
Electronic
elektroniczna baza danych
electronic database; electronic information service; on-line database; computer database
elektroniczna maszyna licząca
electronic computer; computing machine; computing device; computer; data processor; information processing system
elektroniczna wymiana danych
EDI; electronic data interchange
elektroniczne instrumenty muzyczne
electronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazd
EFC; Electronic Fee Collection
elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data transmission
elektroniczne uzgadnianie sald
electronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentami
electronic document management
elektroniczny podpis cyfrowy
electronic digital signature
elektroniczny przelew na konto
electronic transfer account (ETA)
elektroniczny system celny
electronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulców
Antilock Braking System (ABS)
element elektroniczny
electronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektroniczny
e-form; electronic form
głosowanie elektroniczne
e-voting; electronic voting
handel elektroniczny
e-commerce; electronic commerce
instrument elektroniczny
electronic instrument; electronic musical instrument
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego
qualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)
qualified electronic signature (QES)
materiał elektroniczny
electronic material
niepożądana reklama elektroniczna
unsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznego
support for e-commerce transactions
obwód elektroniczny
electronic network; network
odpady elektroniczne
electronic scrap; electronic waste
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateli
Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens; IDABC
papieros elektroniczny
electronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektroniczny
electronic funds transfer; electronic money; electronic cash
poczta elektroniczna
E-mail; e-mail; email; electronic mail
podpis elektroniczny
electronic signature
program elektronicznej obsługi celnej
electronic customs programme
przemysł elektroniczny
electronics industry
publikacja elektroniczna
electronic publishing
Sport elektroniczny
Electronic sports
Wizytówka elektroniczna
Electronic Business Card

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stosowanie formatu określonego w załączniku do obowiązującej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz niedawne zmiany w państwach członkowskich pokazują, że wspomniany format należy ulepszyć, aby zapewnić wzajemną kompatybilność wymiany danych zgodnie z przyjętym formatem XML
en The application of the format defined in the annex of current version of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧, laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on electronic recording and reporting of fishing activities and on means of remote sensing and repealing Regulation (EC) No ‧/‧ and recent developments in Member States have shown that this format shall be further improved to ensure mutually compatible data exchange according to the agreed XML format
pl Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)- Urząd
en Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)- Office
pl Niezbędne jest stworzenie organizacyjnych ram i procedury, które umożliwią transgraniczną interoperacyjność systemów elektronicznych kart zdrowia
en It is essential to create an organisational framework and process that will enable cross-border interoperability of electronic health record systems
pl wykorzystanie przez firmy Internetu i innych sieci elektronicznych
en use of the Internet and other electronic networks by enterprises
pl lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop
en or by filling in an electronic order form on EU-Bookshop
pl Dostawcy powinni być zobowiązani do udostępniania informacji technicznych, niezbędnych do przeprogramowywania urządzeń elektronicznych w pojazdach silnikowych
en Suppliers should be obliged to give access to the technical information necessary for re-programming electronic devices in a motor vehicle
pl W myśl podejścia PE, obowiązek powiadamiania mieliby nie tylko dostawcy publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej (PPECS), ale również dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego (ISSP
en Under the EP’s approach, the obligation to notify applies not only to providers of publicly available electronic communications services but also to information society service providers (PPECS and ISSPs
pl Technologia zastosowana do elektronicznej identyfikacji owiec i kóz została rozwinięta w stopniu, pozwalającym na ich zastosowanie
en The technology for the electronic identification of ovine and caprine animals has been developed to the stage where it can be applied
pl Każdy operator macierzysty zapewnia również przesłanie odpowiedniego powiadomienia na telefon komórkowy lub inne urządzenie, przykładowo za pomocą wiadomości SMS, wiadomości poczty elektronicznej lub poprzez okno dialogowe w komputerze, gdy usługi transmisji danych w roamingu osiągną ‧ % przyjętego limitu finansowego lub objętościowego
en Each home provider shall also ensure that an appropriate notification is sent to the roaming customer’s mobile telephone or other device, for example by an SMS message, an e-mail or a pop-up window on the computer, when the data roaming services have reached ‧ % of the agreed financial or volume limit
pl Zgłoszenia w wersji elektronicznej będą akceptowane
en Electronic copies of applications will be accepted
pl Z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenia efektywności i przejrzystości procedur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji
en In view of new developments in information and telecommunications technology, and the simplifications these can bring in terms of publicising contracts and the efficiency and transparency of procurement procedures, electronic means should be put on a par with traditional means of communication and information exchange
pl Konsumentów należy zachęcać do częstszego dokonywania płatności elektronicznych w pierwszych dniach po wprowadzeniu nowej waluty
en Consumers should be encouraged to use electronic payments more often during the first days after its introduction
pl stosowne informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz ustaleń i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń
en the relevant information concerning the electronic equipment used and the arrangements and technical specifications for connection
pl Cieszę się z przyjęcia tego sprawozdania, gdyż jego celem jest między innymi zmniejszenie obciążeń biurokratycznych spoczywających na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przez udostępnienie im kredytów i inwestycje w innowacje oraz modernizację usług, na przykład poprzez elektroniczne zarządzanie, jak też dzięki wdrożeniu gospodarki cyfrowej.
en I am therefore pleased that this report has been adopted, as it aims, among other things, to reduce the bureaucratic burden on small and medium-sized enterprises (SMEs) by giving them access to credit, by investing in innovation and the modernisation of services, such as through electronic management, and by implementing a digital economy.
pl Państwa Członkowskie przekazują Komisji pocztą elektroniczną wymienione niżej dane
en The Member States shall communicate the following data to the Commission by electronic transmission
pl Kandydaci muszą posiadać adres poczty elektronicznej
en Please note that you must have an e-mail address
pl uświadomienie europejskim wytwórcom urządzeń technicznych i oprogramowania, możliwości oferowanych przez elektroniczną wymianę danych
en to alert European hardware and software manufacturers to the opportunities offered by electronic data interchange
pl Bankowość elektroniczna w Polsce
en Electronic banking in Poland
pl W ramach dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa ramowa) niniejsza dyrektywa dotyczy dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej dla użytkowników końcowych
en Within the framework of Directive ‧/‧/EC (Framework Directive), this Directive concerns the provision of electronic communications networks and services to end-users
pl Jest to znaczące, ponieważ właśnie w tej klasie wag elektronicznych koncentrował się przywóz z rozważanych krajów
en This is significant because it is the segment in which the imports from the countries concerned are concentrated
pl W celu zagwarantowania pewności prawa oraz zaufania konsumenta niniejsza dyrektywa musi ustanowić wyraźne ramy ogólne obejmujące niektóre aspekty prawne handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego
en In order to ensure legal certainty and consumer confidence, this Directive must lay down a clear and general framework to cover certain legal aspects of electronic commerce in the internal market
pl Środki bezpieczeństwa zaproponowane w procesie przeglądu ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
en The security measures proposed in the review of the Regulatory Framework on Electronic Communications Networks and Services
pl Zgłoszenie celne składa się z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych
en The customs declaration shall be lodged using an electronic data-processing technique
pl przekaz drogą elektroniczną oznacza przekaz za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania danych (włącznie z kompresją cyfrową) z wykorzystaniem przesyłu kablowego, transmisji radiowej, technologii optycznej lub każdego innego środka elektromagnetycznego
en transmission by electronic means shall mean transmission using electronic equipment for processing (including digital compression) of data and employing wires, radio transmission, optical technologies or any other electromagnetic means
pl Kiedy po okresie przejściowym rozpoczynającym się wraz z wejściem w życie niniejszego porozumienia Parlament Europejski i Komisja stwierdzą, że system funkcjonuje w sposób zadowalający, przekazywanie dokumentów Parlamentowi Europejskiemu odbywać się będzie w formie elektronicznego powiadomienia z podaniem łącza do rejestru, o którym mowa w ust
en When, after a transitional period starting from the entry into force of this Agreement, the European Parliament and the Commission conclude that the system is operational and satisfactory, the transmission of documents to the European Parliament shall be made by electronic notification with a link to the register provided for in paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 2,003 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.