wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektroniczna
electronic government
aukcja elektroniczna
electronic auction
bankowość elektroniczna
electronic banking
czasopismo elektroniczne
web magazine; webzine; e-zine; electronic magazine; ezine
dokument elektroniczny
electronic document
dowód elektroniczny
digital evidence
Elektroniczna
Electronic
elektroniczna wymiana danych
EDI; electronic data interchange
elektroniczne instrumenty muzyczne
electronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazd
EFC; Electronic Fee Collection
elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data transmission
elektroniczne uzgadnianie sald
electronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentami
electronic document management
elektroniczny podpis cyfrowy
electronic digital signature
elektroniczny przelew na konto
electronic transfer account (ETA)
elektroniczny system celny
electronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulców
Antilock Braking System (ABS)
element elektroniczny
electronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektroniczny
e-form; electronic form
głosowanie elektroniczne
e-voting; electronic voting
handel elektroniczny
e-commerce; electronic commerce
książka elektroniczna
eBook; electronic book; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego
qualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)
qualified electronic signature (QES)
materiał elektroniczny
electronic material
niepożądana reklama elektroniczna
unsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznego
support for e-commerce transactions
odpady elektroniczne
electronic scrap; electronic waste
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateli
Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens; IDABC
papieros elektroniczny
electronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektroniczny
electronic funds transfer; electronic money; electronic cash
poczta elektroniczna
e-mail; email; electronic mail
podpis elektroniczny
electronic signature
program elektronicznej obsługi celnej
electronic customs programme
przemysł elektroniczny
electronics industry
publikacja elektroniczna
electronic publishing
Sport elektroniczny
Electronic sports
sprzęt elektroniczny
electronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchu
electronic standard movement messages
standardowy dokument elektroniczny
structured electronic document
system elektronicznego zgłaszania
electronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)
Electronic Stability Control (ESC) System
system poczty elektronicznej
electronic mail system
system przelewów elektronicznych
electronic funds transfer
urządzenie elektroniczne
electronic device
usługa doręczenia elektronicznego
electronic delivery service
usługi elektroniczne
e-service; electronic services
usługi świadczone drogą elektroniczną
eletronically supplied services; electronically supplied services
Wizytówka elektroniczna
Electronic Business Card
wymiana danych elektronicznych
interchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W związku z tym urządzenia do elektronicznego składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału oraz planów i projektów powinny spełniać określone wymagania dodatkowe
en Accordingly, the devices for the electronic receipt of offers, requests to participate and plans and projects should comply with specific additional requirements
pl Zmniejsza to zaufanie przedsiębiorstw do handlu elektronicznego i przyczynia się do rozdrobnienia przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym rynku.
en This leads to reduced business confidence in e-commerce and fuels the fragmentation of intellectual property protection rules, which stifles innovation in the Single Market.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz
en This appropriation is intended to cover the costs of preparation, publication (in both printed and electronic formats) and distribution of the activities included in the chapter, including the cost of paper, typing, printing, distribution and other provisions of external services
pl W swym raporcie na ten temat Komisja podkreśliła przede wszystkim następujące zasady: rynki należy analizować na podstawie zasad konkurencji; zobowiązania można nakładać tylko na te przedsiębiorstwa, które zajmują pozycję dominującą; wszelkie usługi i sieci komunikacji elektronicznej należy traktować podobnie (neutralność technologiczna
en In its report on the subject, the Commission stressed the following principles in particular: markets must be analysed on the basis of the principles of competition; operators can be regulated only if they have a dominant position; all electronic communications services and networks are to be treated in a similar manner (technological neutrality
pl Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
en The Parties and the arbitration panel shall transmit any request, notice, written submission or other document by e-mail, with a copy submitted on the same day by facsimile transmission, registered post, courier, delivery against receipt or any other means of telecommunication that provides a record of the sending thereof
pl korzystanie z telefonu komórkowego w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do odczytywania poczty elektronicznej
en mobile phone usage in the last three months for private purposes for reading e-mails
pl Sytuacja konsumenta w Polsce w umowach zawieranych na odległość w handlu elektronicznym
en Consumer situation in Poland in respect of distance contracts in electronic commerce
pl Uwzględniając wzrastające zainteresowanie rozwojem technologii wytwarzania urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego oraz potrzebę zapewnienia ogólnej zgodności różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, dyrektywa Rady ‧/EWG[‧], ostatnio zmienionadyrektywą ‧/EWG[‧]
en To take account of the increasing concern about the technological developments in electrical and electronic equipment and the need to ensure the general compatibility of different electrical and electronic equipment, Council Directive ‧/EEC, as last amended by Directive ‧/EEC, laid down general provisions regarding electromagnetic compatibility for all products not covered by a specific directive
pl Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli
en Such information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
pl Aspekty bezpieczeństwa układu elektronicznego zgodnie z załącznikiem ‧ do niniejszego regulaminu
en Safety aspects of the electronic system in accordance with Annex ‧ to this Regulation
pl Uznaje się, że uczestniczenie EASA i właściwych organów państw członkowskich w wymianie i analizie informacji objętych dyrektywą ‧/‧/WE byłoby z korzyścią dla badania zdarzeń lotniczych poprzez dostęp elektroniczny do istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w centralnym archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym
en It is recognised that the participation of EASA and of the competent authorities of the Member States in the exchange and analysis of information covered by Directive ‧/‧/EC could benefit safety investigations through on-line access to relevant safety related information contained in the central repository of information on civil aviation occurrences
pl Nic nie wyklucza też przyjęcia środków w celu ulepszenia treści takich rejestrów, w tym w szczególności informacji o poszczególnych przedsiębiorcach, aktualizacji tych informacji i ułatwienia dostępu do nich, zwłaszcza drogą elektroniczną
en Furthermore, nothing precludes adopting measures to improve the content of the information in such registers, including, in particular, individual businessmen, updating this information and making it easier to access, specifically by electronic means
pl Komisja prowadzi zabezpieczony elektroniczny rejestr, o ograniczonym dostępie, obejmujący wnioski w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), c), d) i e
en The Commission shall keep a secure, limited-access electronic register of the requests for judicial cooperation and replies referred to in Article ‧(b), (c), (d) and (e
pl Zawieranie umów w handlu elektronicznym
en Formatiun of contracts in e-commerce
pl Ustęp ‧ akapit pierwszy oraz ust. ‧ nie mają zastosowania do umów zawartych wyłącznie za pomocą wymiany poczty elektronicznej lub za pomocą równoważnych komunikatów indywidualnych
en Paragraph ‧, first indent, and paragraph ‧ shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.
en I voted in favour of the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast), as I believe that the agreement reached with the Council meets the objective of contributing to the protection of human health and the environment, simplifying and giving greater coherence to existing legislation.
pl Zdaniem Komisji przepisy te mogą mieć poważny wpływ na liberalizację rynków łączności elektronicznej, którą umożliwiły wspólnotowe ramy prawne, a także na otwarcie tych rynków na konkurencję
en Therefore, in the Commission's view, there is a danger that those provisions would significantly undermine the liberalisation of the markets for electronic communication, as well as the opening of those markets to competition, that have been achieved because of the common regulatory framework
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym
en This appropriation is intended to cover unforeseen costs associated with electronic office equipment
pl Rozumie się, że przechowywanie w formie cyfrowej utworu chronionego na nośniku elektronicznym stanowi reprodukcję w rozumieniu artykułu ‧ Konwencji berneńskiej
en It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article ‧ of the Berne Convention
pl Ogłoszenia przesyłane są Komisji przez instytucje zamawiające albo za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku ‧ ust. ‧, albo za pomocą innych środków
en Notices sent by contracting authorities to the Commission shall be sent either by electronic means in accordance with the format and procedures for transmission indicated in Annex VIII, paragraph ‧, or by other means
pl Zawiadomienia przekazywane są za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem wzorcowego formularza zamieszczonego w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
en The notification shall be made by fax or e-mail on the model form set out in Annex ‧ to this Regulation
pl (DE) Panie Przewodniczący! Granice państwowe nie powstrzymują odpadów, zwłaszcza elektronicznych i elektrycznych.
en (DE) Mr President, waste does not respect borders and that applies in particular to electronic and electrical waste.
pl Statki powiadamiają radiową stację brzegową oraz ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, o swoim zamiarze wpłynięcia lub opuszczenia strefy połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, z co najmniej ‧ godzinnym wyprzedzeniem (telefonicznie: +‧–‧, faksem: +‧–‧, lub pocztą elektroniczną
en Vessels shall notify the coastal radio station and the São Tomé and Príncipe Ministry responsible for fisheries of their intention to enter or leave São Tomé and Príncipe
pl Opinia w sprawie podejmowania, prowadzenia oraz nadzoru ostrożnościowego nad działalnością w zakresie instytucji pieniądza elektronicznego oraz koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie instytucji kredytowych
en Guideline of the ECB of ‧ ecember ‧ concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the ECB assisted by the national central banks
pl E-learning – szanse i wyzwania elektronicznej edukacji na odległość
en E-learning – chances and challenges of electronic distance learning
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 1,976 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.