wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  operating on behavior of electrons

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Picture dictionary

electronic
electronic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektroniczna
electronic government
aukcja elektroniczna
electronic auction
bankowość elektroniczna
electronic banking
czasopismo elektroniczne
web magazine; webzine; e-zine; electronic magazine; ezine
dokument elektroniczny
electronic document
dowód elektroniczny
digital evidence
Elektroniczna
Electronic
elektroniczna wymiana danych
EDI; electronic data interchange
elektroniczne instrumenty muzyczne
electronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazd
EFC; Electronic Fee Collection
elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data transmission
elektroniczne uzgadnianie sald
electronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentami
electronic document management
elektroniczny podpis cyfrowy
electronic digital signature
elektroniczny przelew na konto
electronic transfer account (ETA)
elektroniczny system celny
electronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulców
Antilock Braking System (ABS)
element elektroniczny
electronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektroniczny
e-form; electronic form
głosowanie elektroniczne
e-voting; electronic voting
handel elektroniczny
e-commerce; electronic commerce
książka elektroniczna
eBook; electronic book; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego
qualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)
qualified electronic signature (QES)
materiał elektroniczny
electronic material
niepożądana reklama elektroniczna
unsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznego
support for e-commerce transactions
odpady elektroniczne
electronic scrap; electronic waste
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateli
Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens; IDABC
papieros elektroniczny
electronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektroniczny
electronic funds transfer; electronic money; electronic cash
poczta elektroniczna
e-mail; email; electronic mail
podpis elektroniczny
electronic signature
program elektronicznej obsługi celnej
electronic customs programme
przemysł elektroniczny
electronics industry
publikacja elektroniczna
electronic publishing
Sport elektroniczny
Electronic sports
sprzęt elektroniczny
electronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchu
electronic standard movement messages
standardowy dokument elektroniczny
structured electronic document
system elektronicznego zgłaszania
electronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)
Electronic Stability Control (ESC) System
system poczty elektronicznej
electronic mail system
system przelewów elektronicznych
electronic funds transfer
urządzenie elektroniczne
electronic device
usługa doręczenia elektronicznego
electronic delivery service
usługi elektroniczne
e-service; electronic services
usługi świadczone drogą elektroniczną
eletronically supplied services; electronically supplied services
Wizytówka elektroniczna
Electronic Business Card
wymiana danych elektronicznych
interchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mamy im pokazać, że redukowanie związków... do anonimowych, elektronicznych impulsów... to perwersja
en We will provide a Iesson...... that reducing relationships...... to anonymous, electronic impulses...... is a perversion
pl Jeżeli nie jest to możliwe, odległość między elektroniczną jednostką sterowania a sztuczną siecią powinna wynosić ‧ ± ‧ mm
en If these are not available, the length between the electronic control unit and the AN shall be ‧ ± ‧ mm
pl Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającego
en Name, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
pl ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- komisja ITRE
en ***II Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- ITRE Committee
pl Krótki opis urządzeń elektronicznych sterujących i kontrolujących pracę narzędzi montowanych na ciągniku lub ciągnionych
en Description of the on-board electronics used for the operation and control of the vehicle-mounted or towed implements
pl W tym celu zaleca się wykorzystywanie podpisów elektronicznych, w szczególności zaawansowanych podpisów elektronicznych, jeżeli istnieje taka możliwość
en To this end, use of electronic signatures, in particular advanced electronic signatures, should, as far as possible, be encouraged
pl Powtórzę, że mój pogląd na elektroniczną identyfikację zawsze był jasny.
en Again, my view on electronic identification has always been clear.
pl uwzględniając dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie
en having regard to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive
pl określona struktura do przesłania danych z użyciem systemu elektronicznego
en a predefined structure recognised for the electronic transmission of data
pl Tabele powinny być przesyłane w wersji papierowej i w formie elektronicznej
en The tables are to be sent both as hard copy and in computerised form
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
pl Dyrektywa nr ‧/‧/WE (zwaną dalej dyrektywą ramową) ustanawia nowe ramy legislacyjne dla sektora łączności elektronicznej, które poprzez ujęcie w swoim zakresie wszystkich sieci i usług łączności elektronicznej podejmują próbę odpowiedzi na tendencje konwergencji
en Directive ‧/‧/EC (hereinafter the Framework Directive), establishes a new legislative framework for the electronic communications sector that seeks to respond to convergence trends by covering all electronic communications networks and services within its scope
pl w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości ‧ MHz i ‧ MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie
en on the harmonisation of the ‧ MHz and ‧ MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
pl wydatki związane z zakupem, wynajmem, utrzymaniem i konserwacją sprzętu telekomunikacyjnego oraz inne wydatki związane z telekomunikacją, w tym koszty związane z komunikowaniem się przez telefon, telegraf, teleks i za pomocą elektronicznego przesyłania danych
en expenditure relating to the purchase, rental, upkeep and maintenance of telecommunications equipment and other telecommunications-related expenditure, including charges for communications by telephone, telegraph and telex and via electronic data transmission
pl W obydwu sprawozdaniach podkreślone zostało, że należy poświęcić szczególną uwagę określonym państwom, które pozostają w tyle jeśli chodzi o udostępnianie informacji w formie elektronicznej oraz o dostosowanie do wymogów wspólnotowych swoich systemów zarządzania i monitorowania.
en Both reports highlight the fact that greater attention needs to be paid to certain countries which are lagging behind in terms of providing information in electronic format, and complying with management and monitoring systems.
pl zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, ośrodków dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów
en the purchase or hire of special equipment, including electric, electronic and IT library, documentation and multimedia equipment and systems, as well as external services for the acquisition, development, installation, use and maintenance of this equipment and these systems
pl Powiadomienia, o których mowa w ust. ‧–‧, są dokonywane w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych przyczyn technicznych konieczne jest czasowe użycie innych środków łączności
en The notifications referred to in paragraphs ‧ to ‧ shall be communicated electronically within the integrated network set up for this purpose, unless for imperative technical reasons it is necessary to use other means of communication temporarily
pl Ogólniej, wnioski obejmują zapewnienie informowania odbiorców usług komunikacji elektronicznej o możliwych działaniach, jakie może podjąć usługodawca w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub w odpowiedzi na incydent związanym z bezpieczeństwem lub integralnością.
en More generally, the proposals include the provision for customers of electronic communication services to be informed of possible actions that a service provider may take to address security threats, or in response to a security or integrity incident.
pl Zużyte meble, tekstylia oraz inne produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, są sprzedawane lub przekazywane na cele dobroczynne albo innym stowarzyszeniom, które zbierają i rozdają takie towary
en Used furniture, textiles and other products such as electronic equipment, shall be sold or given to charity or to other associations which collect and redistribute such goods
pl W tym celu Państwa Członkowskie zapewniają, że wszystkie takie dokumenty i informacje składane w formie papierowej najpóźniej od dnia ‧ stycznia ‧ r. są przetwarzane w rejestrze na formę elektroniczną
en To this end, Member States shall ensure that all such documents and particulars which are filed by paper means as from ‧ January ‧ at the latest are converted by the register to electronic form
pl Kandydaci muszą posiadać działający adres poczty elektronicznej
en You must have a valid e-mail address
pl Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
en Report on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom with a view to the adoption of a framework decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
pl ogólny układ elementów elektrycznych i/lub elektronicznych oraz ogólny układ okablowania
en the general arrangement of the electrical and/or electronic components and the general wiring arrangement
pl Strona pozwana: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
en Defendant: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
pl Jeżeli zainteresowana strona ze względów technicznych nie może złożyć swoich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi niezwłocznie powiadomić o tym Komisję
en If an interested party cannot provide its submissions and requests in electronic format for technical reasons, it must immediately inform the Commission
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 2,897 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.