Tłumaczenia na język angielski:

  • organic crop production   

Przykładowe zdania z "ekologiczna produkcja roślinna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przed ‧ lipca ‧ r. Komisja bada dostępność i stosowanie nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które są uzyskiwane metodami produkcji ekologicznej oraz skuteczność wykonania niniejszego rozporządzenia, a także w miarę potrzeb wprowadza odpowiednie zmiany
en Before ‧ July ‧ the Commission will examine the availability and use of seed or vegetative propagating material obtained by the organic production method and the effective implementation of the present regulation and will, if necessary, make the appropriate amendments
pl Celem pomocy jest zorganizowanie na terenie Łotwy długoterminowych prezentacji w sektorach produkcji roślinnej i zwierzęcej (w tym rolnictwa ekologicznego
en The objective of the aid is to organise long-term demonstrations in the plant and animal production sectors (including organic farming) across Latvia
pl Rolnictwo ekologiczne, produkcja roślinna i zwierzęca (A‧- uprawy rolne; ogrodnictwo towarowe, ogrodnictwo, A‧- hodowla zwierząt, A‧- uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt (działalność mieszana
en Organic farming, plant and animal production (A‧- Growing of crops; market gardening; horticulture, A‧- Farming of animals, A‧- Growing of crops combined with farming of animals (mixed farming
pl Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w produkcji produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a), innych niż nasiona oraz roślinny materiał rozmnożeniowy
en The organic production method implies that for the production of products referred to in Article ‧)(a) other than seeds and vegetative propagating material
pl Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w celu wytworzenia produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a), z wyjątkiem materiału siewnego i roślinnego materiału rozmnożeniowego
en The organic production method implies that for the production of products referred to in Article ‧ (a) other than seeds and vegetative propagating material
pl nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego i mineralnego, dodatki paszowe, niektóre produkty używane w żywieniu zwierząt oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie są stosowane wyłącznie w przypadku gdy zostały one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art
en non organic feed materials from plant origin, feed materials from animal and mineral origin, feed additives, certain products used in animal nutrition and processing aids shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
pl Istotne jest zwiększenie przejrzystości podaży i popytu na nasiona oraz roślinny materiał rozmnożeniowy, które są produkowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w celu pobudzenia wzrostu produkcji z użyciem tych metod, a także stosowania nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego produkowanych zgodnie z tymi metodami
en It is important to make the supply and demand for seed and vegetative propagating material produced by the organic production method more transparent in order to stimulate increased production and use of seed and vegetative propagating material produced by this method
pl Konieczne jest stworzenie ogólnych wspólnotowych ram obejmujących zasady ekologicznej produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz produktów akwakultury, w tym zasad dotyczących zbioru dziko rosnących roślin i wodorostów, zasad konwersji, jak również zasad dotyczących produkcji żywności przetworzonej, w tym wina, a także paszy oraz drożdży ekologicznych
en A general Community framework of organic production rules should be established with regard to plant, livestock, and aquaculture production, including rules for the collection of wild plants and seaweeds, rules on conversion, as well as rules on the production of processed food, including wine, and feed and organic yeast
pl Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji
en Organic plant production should contribute to maintaining and enhancing soil fertility as well as to preventing soil erosion
pl używany jest tylko materiał siewny lub roślinny materiał rozmnożeniowy wytworzony za pomocą metody produkcji ekologicznej określonej w ust
en only seed or vegetative propagating material produced by the organic production method referred to in paragraph ‧ is used
pl Państwa członkowskie mogą na swoim terytorium stosować do ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej bardziej rygorystyczne przepisy, jeżeli przepisy te stosuje się również do produkcji nieekologicznej, oraz pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym i nie zakazują ani nie ograniczają obrotu produktami rolnictwa ekologicznego, które wytworzono poza terytorium danego państwa członkowskiego
en Member States may apply stricter rules within their territory to organic plant and livestock production, where these rules are also applicable to non-organic production and provided that they are in conformity with Community law and do not prohibit or restrict the marketing of organic products produced outside the territory of the Member State concerned
pl W celu zapewnienia spójności z prawodawstwem Wspólnoty dotyczącym innych dziedzin w przypadku produkcji roślinnej i zwierzęcej państwom członkowskim należy zezwolić na stosowanie na swoim terytorium zasad bardziej rygorystycznych niż wspólnotowe zasady dotyczące produkcji ekologicznej, jeżeli zasady te stosuje się również do produkcji nieekologicznej oraz jeżeli są one zgodne z prawem wspólnotowym
en For the sake of consistency with Community legislation in other fields, in the case of plant and livestock production, Member States should be allowed to apply within their own territories, national production rules which are stricter than the Community organic production rules, provided that these national rules also apply to non-organic production and are otherwise in conformity with Community law
pl W rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ określa się cele i zasady mające zastosowanie do produkcji ekologicznej oraz ustanawia podstawowe wymogi w zakresie produkcji, znakowania i kontroli produktów ekologicznych w produkcji roślinnej, zwierzęcej i akwakulturze
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No ‧/‧, defines objectives and principles applicable to organic production and lays down basic requirements with regard to production, labelling and control of organic products in the plant, livestock and aquaculture production
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ przewiduje odstępstwo, na podstawie którego Państwa Członkowskie mogą zezwolić, podczas okresu przejściowego upływającego ‧ grudnia ‧ r., na stosowanie w produkcji ekologicznej nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są produkowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w przypadku gdy wytwórcy nie są w stanie uzyskać materiału rozmnożeniowego takimi metodami
en Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ provides for a derogation by which Member States may authorise, during a transitional period expiring on ‧ December ‧, the use in organic production of seed and vegetative propagating material not produced by the organic production method, where the producers are unable to obtain propagating material from the organic production method
pl Odstępstwo przewidziane w art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧, zgodnie z którym Państwa Członkowskie mogą udzielić zezwolenia na stosowanie nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych we wspomnianym artykule, zostaje utrzymane po ‧ grudnia ‧ r. w odniesieniu do gatunków niewymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia
en The derogation provided for in Article ‧)(a) of Regulation (EEC) No ‧, according to which Member States may authorise the use of seed or vegetative propagating material not obtained by the organic production method, subject to the conditions set out in that Article, is maintained after ‧ December ‧ as regards species not listed in the Annex to this Regulation
pl W produkcji ekologicznej można stosować nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. ‧ oraz wyłącznie wtedy, gdy są one wymienione w załączniku V, a także przestrzegane są ograniczenia określone w tym załączniku
en Non-organic feed materials of plant and animal origin may be used in organic production subject to the restrictions laid down in Article ‧ and only if they are listed in Annex V and the restrictions laid down therein are complied with
pl Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w przypadku materiału siewnego i roślinnego materiału reprodukcyjnego roślina mateczna dla materiału siewnego oraz rośliny rodzicielskie dla roślinnego materiału rozmnożeniowego zostały wytworzone zgodnie z przepisami lit. a) i b) poprzedniego ustępu przez co najmniej jedno pokolenie lub, w przypadku roślin wieloletnich, dwa sezony wegetacyjne
en The organic production method implies that for seeds and vegetative reproductive material, the mother plant in the case of seeds and the parent plant(s) in the case of vegetative propagating material have been produced in accordance with the provisions of subparagraphs (a) and (b) of the previous paragraph for at least one generation or, in the case of perennial crops, two growing seasons
pl Aby rośliny lub produkty roślinne mogły być uznane za ekologiczne, na działkach w okresie konwersji należy stosować zasady, o których mowa w art. ‧, ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i rozdziale ‧ niniejszego rozporządzenia, i tam gdzie ma to zastosowanie, szczególne zasady produkcji określone w rozdziale ‧ niniejszego rozporządzenia przez przynajmniej dwa lata przed wysiewem lub, w przypadku łąki lub upraw roślin wieloletnich, przez co najmniej dwa lata przed jej wykorzystaniem jako paszy z rolnictwa ekologicznego, lub, w przypadku roślin wieloletnich innych niż rośliny łąkowe, przez przynajmniej trzy lata przed pierwszym zbiorem produktów ekologicznych
en For plants and plant products to be considered organic, the production rules as referred to in Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Chapter ‧ of this Regulation and where applicable the exceptional production rules in Chapter ‧ of this Regulation must have been applied on the parcels during a conversion period of at least two years before sowing, or, in the case of grassland or perennial forage, at least two years before its use as feed from organic farming, or, in the case of perennial crops other than forage, at least three years before the first harvest of organic products
pl Każde Państwo Członkowskie powinno wobec tego zapewnić, aby została utworzona i udostępniona odbiorcom baza danych, w której będą mogły zostać zarejestrowane nasiona i sadzeniaki ziemniaka wyprodukowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej oraz odpowiednie ogólne kryteria produkcji nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego
en Each Member State should therefore ensure that a database, in which seed and seed potatoes produced by the organic production method and respecting the general criteria for production of seed and vegetative propagating material can be registered, is established and is made available to the users
pl stosowanie nieekologicznych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego, materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego i mineralnego, dodatków paszowych, niektórych produktów używanych w żywieniu zwierząt oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zostały one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art
en in the case of non-organic feed materials from plant origin, feed materials from animal and mineral origin, feed additives, certain products used in animal nutrition and processing aids shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
pl roślinny składnik paszy pochodzi z produkcji ekologicznej, a składnik paszy uzyskany ze zwierząt akwakultury jest efektem zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa
en the plant fraction of feed shall originate from organic production and the feed fraction derived from aquatic animals shall originate from sustainable exploitation of fisheries
pl produkcja materiału siewnego, roślinnego materiału rozmnożeniowego i sadzonek stanowi działalność podejmowaną przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, prowadzące produkcję ekologiczną obok produkcji tych produktów metodami konwencjonalnymi
en Whereas production of seed, vegetative propagating material and transplants is an activity undertaken by specialized operators practising organic production in addition to production of these products by a conventional production method
pl W przypadku gdy mają zastosowanie warunki określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dozwolone jest użycie pasz nieekologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w ograniczonej proporcji w przypadku, gdy rolnicy nie są w stanie uzyskać paszy wyłącznie z produkcji ekologicznej
en Where the conditions laid down in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ apply, the use of a limited proportion of non-organic feed of plant and animal origin is allowed where farmers are unable to obtain feed exclusively from organic production
pl produkty czyszczenia i odkażania w produkcji roślinnej stosuje się tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej zgodnie z art
en products for cleaning and disinfection in plant production shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
pl w ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby
en organic plant production shall use tillage and cultivation practices that maintain or increase soil organic matter, enhance soil stability and soil biodiversity, and prevent soil compaction and soil erosion
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65454 zdań frazy ekologiczna produkcja roślinna.Znalezione w 6,48 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.