Tłumaczenia na język angielski:

  • thank you and the same to you   

Przykładowe zdania z "dziękuję i wzajemnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pan rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel pana rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swoją pracę.
en The Ombudsman often attends meetings of the Committee on Petitions and always provides detailed information on his work. Committee meetings are always attended by a representative of the Ombudsman who is present here today, and I would like to thank him for that as it demonstrates that we are following each other's work.
pl Dziękuję bardzo i dziękuję, że dane mi było być częścią wydarzenia społecznego, podczas którego ludzie dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę i życzą powodzenia wszystkim tym, którzy odchodzą.
en Thank you very much and thank you also for this being partly a social event, where people are thanking each other for the good cooperation and wishing all those who are leaving good luck.
pl Powiedziałam, " miłego lunchu, " on odpowiedział, " Dziękuję, wzajemnie. "
en I said, " Have a nice lunch, " and he said, " Thank you.You, too. "
pl Trudno, będę dalej próbować. Być może w końcu nawet niemiecki przekład się sprawdzi i wzajemnie się zrozumiemy.
en Never mind, I will keep on trying and perhaps eventually even the German translation will get it right and we will understand one another.
pl Organy regulacyjne ściśle ze sobą współpracują i wzajemnie się konsultują oraz dostarczają sobie nawzajem i Agencji wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich zadań zgodnie z niniejszą dyrektywą
en Regulatory authorities shall closely consult and cooperate with each other, and shall provide each other and the Agency with any information necessary for the fulfilment of their tasks under this Directive
pl Jeżeli światła sygnalizacyjne są zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone z badaną próbką i zasilane są prądem o napięciu różnym od napięcia znamionowego wynoszącego odpowiednio ‧ V, ‧ V lub ‧ V, napięcie prądu należy dostosować do wartości określonej przez producenta dla osiągnięcia prawidłowej charakterystyki fotometrycznej danego światła
en Where signalling lamps are grouped, combined or reciprocally incorporated into the test sample and operating at voltages other than the nominal rated voltages of ‧ V, ‧ V or ‧ V respectively, the voltage shall be adjusted as declared by the manufacturer for the correct photometric functioning of that lamp
pl Gdy tylko to możliwe, konsultują się również wzajemnie w sprawie publicznych oświadczeń i związanej z tym zewnętrznej polityki komunikowania
en Whenever possible, they shall also consult each other on their public statements and external communication policy in connection therewith
pl Jest to oczywiście pożądane, jednak często i błędnie twierdzi się, że skuteczność i równy dostęp wykluczają się wzajemnie.
en I think this is really desirable, of course, but it is frequently, and wrongly, assumed that efficiency and equity are mutually exclusive.
pl Strony uznają wzajemnie równoważność swoich programów monitorowania zgodności w sprawie dobrej praktyki laboratoryjnej, które są zgodne z decyzjami i zaleceniami OECD, o wymienionymi powyżej i procedurami i zasadami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi wymienionych w sekcji
en The Parties recognise the equivalence of each other
pl Gdy między kilkoma nieidentycznymi sprawami istnieje tak ścisły związek, że wskazane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia wydania sprzecznych ze sobą orzeczeń, które nie zostałyby wzajemnie uznane w odnośnych państwach, konwencja przewiduje koordynowanie postępowań sądów rozpoznających te sprawy w różnych państw członkowskich
en When several non-identical actions are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together, in order to avoid the risk of irreconcilable judgments that would not be mutually recognised by the States concerned, the Convention provides for coordination of the proceedings of the courts of the different States before which such actions are pending
pl Cechy techniczne infrastruktury i instalacji stałych muszą być kompatybilne wzajemnie oraz z pociągami, które mają być wykorzystywane w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości
en The technical characteristics of the infrastructures and fixed installations must be compatible with each other and with those of the trains to be used on the trans-European high-speed rail system
pl W związku z tym, preparaty, które są inhibitorami tej aktywnej drogi wydalania nerkowego lub są wydalane tą drogą, takie jak cymetydyna i amantadyna, mogą wzajemnie oddziaływać z pramipeksolem, powodując zmniejszenie klirensu jednego lub obu leków
en Therefore, medicinal products that are inhibitors of this active renal elimination pathway or are eliminated by this pathway, such as cimetidine and amantadine, may interact with pramipexole resulting in reduced clearance of either or both medicinal products
pl Współpraca wspólnotowa będzie koncentrować się na wzajemnie uzgodnionych priorytetach w celu zapewnienia skuteczności i trwałości pomocy
en Community cooperation will be concentrated on mutually agreed priorities to ensure that assistance is effective and lasting
pl Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa homeopatycznych produktów leczniczych produkowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie, w szczególności informacje, określone w art. ‧ i
en Member States shall communicate to each other all the information necessary to guarantee the quality and safety of homeopathic medicinal products manufactured and marketed within the Community, and in particular the information referred to in Articles ‧ and
pl W przypadku jakichkolwiek sporów, które mogą powstać w związku z wymianą handlową, Umawiające się Strony postanawiają zasięgać wzajemnie swoich opinii, bez uszczerbku dla swoich praw i obowiązków wynikających z GATT
en The contracting Parties agree to consult each other, without prejudice to their rights and obligations under GATT, on any dispute which may arise in connection with trade
pl Po pierwsze, jakkolwiek Horneman Chemplas i Xinhui Alida są wzajemnie powiązane, cena oferowana przez Horneman Chemplas spółce Xinhui Alida była rozsądną ceną rynkową, zawierającą nieznaczny narzut pokrywający cenę zapłaconą przez firmę Horneman wraz z poniesionymi przez nią kosztami
en Firstly, although Horneman Chemplas and Xinhui Alida are related parties, the price charged by Horneman Chemplas to Xinhui Alida was found to be a reasonable market price, including a small mark-up by Horneman on the price at which it had purchased the goods in order to cover its costs
pl Nie ma powodu, dla którego - przy założeniu tolerancji i ostrożności - nie moglibyśmy wzajemnie uznawać dokumentów sporządzanych w drodze umów lub aktów notarialnych, lecz niedokładnie w ten sam sposób lub w tej samej formie.
en There is no earthly reason why with tolerance and care we cannot recognise one another's acts when they are done by contract or notarial act, but not in exactly the same manner and form.
pl Obecnie powszechnie uznawany jest fakt, że zapobieganie, opieka i leczenie są elementami współzależnymi oraz wzajemnie na siebie oddziałującymi
en It is now widely accepted that prevention, care and treatment are mutually dependent and synergistic
pl Specjalnie zaprojektowane składowiska (np.: umieszczanie na terenach, które są przykryte i izolowane wzajemnie oraz od środowiska naturalnego itp
en Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc
pl Wsparcie ze strony sieci Enterprise Europe Network Komisji Europejskiej, izb handlowych oraz dwustronnych eksportowych izb handlowych jest pomocne, lecz mogłoby zostać rozszerzone i lepiej skoordynowane wzajemnie oraz z innymi istniejącymi sieciami i organizacjami MŚP działającymi w tej dziedzinie
en Support from the Commission's Europe Enterprise Network, the Chambers of Commerce and the bi-lateral Export Chambers of Commerce are helpful but could be further extended, and better coordinated between each other and with other existing networks and SME organisations active in this field
pl inną działalność określoną wzajemnie przez Wspólny Komitet Współpracy Naukowej i Technologicznej, zgodnie ze stosowaną polityką i programami Stron
en other activities as may be mutually determined by the Joint Science and Technology Cooperation Committee in accordance with the applicable policies and programmes of the Parties
pl Przed przeprowadzeniem wspólnego przeglądu Strony informują się wzajemnie o składzie swoich zespołów, w których mogą znajdować się odpowiednie organy zajmujące się ochroną prywatności lub danych, cłami, imigracją, przestrzeganiem prawa, wywiadem oraz zakazami, a także innymi formami egzekwowania prawa, bezpieczeństwem granic i/lub bezpieczeństwem lotnictwa, w tym eksperci z Państw Członkowskich Unii Europejskiej
en The Parties will communicate to each other in advance of the joint review the composition of their respective teams, which may include appropriate authorities concerned with privacy/data protection, customs, immigration, enforcement, intelligence and interdiction, and other forms of law enforcement, border security and/or aviation security, including experts from Member States of the European Union
pl Powinny wzajemnie korzystać z wykonywanej przez siebie pracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i wzajemnie ją wspierać, a ponadto powinny podejmować decyzje w sposób spójny, obiektywny i w oparciu o fakty.
en They should make use of, and build upon, each other's work in the field of the protection of human rights, and should take their decisions coherently, objectively, and on the basis of facts.
pl Wymienione poniżej spółki naruszyły art. ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ Porozumienia EOG, uczestnicząc w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. ‧ Traktatu WE oraz art. ‧ Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym obszar EOG, które to naruszenie polegało na uzgadnianiu i koordynacji podwyżek cen, zapewnianiu się wzajemnie o zamiarach zastosowania podwyżek cen oraz wymianie informacji na temat strategii cenowej na rynku kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego w okresie od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ września ‧ r
en The following undertakings have infringed Article ‧ of the Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement by participating in a single and continuous infringement of Article ‧ of the Treaty and Article ‧ of the EEA Agreement covering the whole of the EEA, by which they agreed and coordinated price increases, reassured each other on their intentions to apply price increases and exchanged information on pricing strategy in the market for Acrylonitrile Butadiene Rubber from ‧ October ‧ to ‧ September
pl informują się nawzajem o wszelkich środkach ustawodawczych i administracyjnych oraz o decyzjach sądowych dotyczących wykonania niniejszej umowy oraz informują się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie takich decyzji
en notify each other of any legislative, administrative and judicial decisions concerning the implementation of the Agreement in this Annex and inform each other of measures adopted on the basis of such decisions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1560534 zdań frazy dziękuję i wzajemnie.Znalezione w 100,576 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.