Tłumaczenia na język angielski:

  • thank you and the same to you   

Przykładowe zdania z "dziękuję i wzajemnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dziękuję bardzo i dziękuję, że dane mi było być częścią wydarzenia społecznego, podczas którego ludzie dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę i życzą powodzenia wszystkim tym, którzy odchodzą.
en Thank you very much and thank you also for this being partly a social event, where people are thanking each other for the good cooperation and wishing all those who are leaving good luck.
pl Pan rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel pana rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swoją pracę.
en The Ombudsman often attends meetings of the Committee on Petitions and always provides detailed information on his work. Committee meetings are always attended by a representative of the Ombudsman who is present here today, and I would like to thank him for that as it demonstrates that we are following each other's work.
pl Powiedziałam, " miłego lunchu, " on odpowiedział, " Dziękuję, wzajemnie. "
en I said, " Have a nice lunch, " and he said, " Thank you.You, too. "
pl Obie Strony zawiadamiają się wzajemnie za pośrednictwem wspólnego mechanizmu monitorowania i przeglądu, gdy uznają, że poczyniły niezbędne przygotowania do pełnego uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT
en Both Parties shall notify each other through the Joint Monitoring and Review Mechanism when they consider they have made the necessary preparations for the FLEGT Licensing Scheme to become fully operational
pl Umawiające się Strony notyfikowały sobie wzajemnie zakończenie procedur niezbędnych do wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy, przyjętego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu ‧ stycznia ‧ r., w związku z tym Umowa wejdzie w życie z dniem ‧ lutego ‧ r., zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu dodatkowego
en The contracting parties having notified one another of the completion of the procedures required for entry into force of the Additional Protocol to the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement, as approved by the Council of the European Union at its meeting on ‧ January ‧, the Additional Protocol will enter into force with effect from ‧ February ‧, in accordance with Article ‧ thereof
pl KIERUJĄC SIĘ pragnieniem rozwoju i intensyfikacji wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa
en INSPIRED by the will to develop and intensify mutually advantageous cooperation in the field of fisheries
pl W każdy pierwszy poniedziałek grudnia Strony przekazują sobie wzajemnie wykaz dni ustawowo wolnych od pracy i dni odpoczynku na kolejny rok
en The Parties shall exchange a list of their official holidays and rest days on the first Monday of every December for the following year
pl Członkowie dokładają wszelkich starań, aby współpracować wzajemnie i wspierać osiągnięcie celów Grupy, w szczególności poprzez dostarczenie danych określonych w ust. ‧ lit. a
en Members shall use their best endeavours to cooperate and to promote the attainment of the objective of the Group, in particular by providing the data referred to in paragraph ‧ (a
pl wzywa Komisję do wskazania strategii tematycznej jako ram istniejącego i przyszłego prawodawstwa; sugeruje zaproponowanie skutecznego połączenia instrumentów, które nie są przeciwstawne, lecz się wzajemnie uzupełniają
en Urges the Commission to design the Thematic Strategy as an umbrella for existing and future legislation; suggests proposing an enforceable mix of instruments that are not contradictory but complementary to each other
pl poszerzenie oraz konsolidacja kontaktów gospodarczych i współpracy technicznej, a także współpracy w sektorze energetycznym, przemyśle, handlu i usługach, rolnictwie, rybołówstwie, inwestycjach, nauce, technologii i ochronie środowiska na wzajemnie korzystnych warunkach, z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju Stron
en to broaden and consolidate their economic and technical cooperation relations and also cooperation in energy, industry, trade and services, agriculture, fisheries, investment, science, technology and environment, on mutually advantageous terms, taking into account the differences in levels of development of the Parties
pl Jak wspomniał pan Crowley i inni, była to autentyczna próba podjęcia niektórych z tych kwestii - przy czym niektóre z nich są w wysokim stopniu wzajemnie sprzeczne.
en As Mr Crowley and others mentioned, this was a genuine attempt to address some of these issues - and some very conflicting issues.
pl Teraz, one są bardzo, bardzo blisko ‧ ‧: ‧: ‧, ‧-- > ‧: ‧: ‧, ‧ i, dbają o siebie wzajemnie
en Now, they' re very, very close and boy, they' re looking up for one another
pl Strażnicy i drugi pilot/ wykończyli się wzajemnie,/ a pilot oberwał przez przypadek
en The guards and the copilot take each other out, and the pilot caught a stray
pl Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie się wspierają w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywy
en The competent authorities of the host Member State and of the home Member State shall work in close collaboration and shall provide mutual assistance in order to facilitate application of this Directive
pl w przypadku wzajemnie sprzężonych światła mijania i światła drogowego (żarówka dwuwłóknowa lub dwie żarówki
en in the case of a reciprocally incorporated passing lamp and driving lamp (dual filament lamp or two filament lamps
pl zauważa, że usługi świadczone przez biblioteki cyfrowe w państwach członkowskich obejmują zasoby wytworzone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które są wzajemnie ze sobą powiązane za pomocą środków elektronicznych
en notes that digital library services in Member States comprise components constructed at national, regional and local level which are linked to each other by electronic means
pl Działania Unii i Państw Członkowskich wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają
en The Union's operations and those of the Member States shall complement and reinforce each other
pl Celem zapewnienia właściwego stosowania niniejszego Protokołu Wspólnota i Norwegia udzielają sobie wzajemnie, poprzez właściwe organy administracji celnej, pomocy w zakresie sprawdzania autentyczności świadectw przewozowych EUR.‧ i EUR-MED, deklaracji na fakturze oraz deklaracji EUR-MED na fakturze oraz prawdziwości informacji zawartych w tych dokumentach
en In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Norway shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.‧ and EUR-MED, the invoice declarations and the invoice declarations EUR-MED and the correctness of the information given in these documents
pl Zapewnienie dogłębnego, wspólnego zrozumienia złożonych i wzajemnie powiązanych wyzwań społeczno-gospodarczych, przed którymi stoi Europa, takich jak wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność, spójność społeczna, wyzwania społeczne, kulturowe i edukacyjne w poszerzonej UE oraz zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne, migracja i integracja, jakość życia i globalna współzależność, w szczególności w celu ulepszenia naukowych podstaw polityk prowadzonych w odnośnych dziedzinach
en Generating an in-depth, shared understanding of the complex and interrelated socio-economic challenges Europe is confronted with, such as growth, employment and competitiveness, social cohesion, social, cultural and educational challenges in an enlarged EU and sustainability, demographic change, migration and integration, quality of life and global interdependence, in particular with the view to providing an improved knowledge base for policies in the fields concerned
pl Uważa, że kształcenie dorosłych obejmuje wieloczęściową konceptualizację wzajemnie powiązanych elementów wiedzy, umiejętności i postaw, percepcji, zrozumienia itp
en believes that adult learning encompasses a multifaceted conceptualisation of inter-related elements, knowledge skills and attitudes, perceptions, understandings, etc
pl W szczególności należy podjąć środki zapobiegające wpływowi i minimalizujące wpływ, jaki na użytkowników i wzajemnie połączone sieci mogą mieć przypadki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
en In particular, measures shall be taken to prevent and minimise the impact of security incidents on users and interconnected networks
pl Artykuł ‧ Protokołu w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego, załączony do Układu o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony[‧], przewiduje, że Strony mają wzajemnie sobie pomagać w zapewnieniu prawid
en Article ‧ of the protocol on mutual administrative assistance for the correct application of customs legislation annexed to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part, provides that the parties are to assist each other in ensuring that customs legislation is correctly applied, in particular by the prevention, detection and investigation of contraventions of that legislation
pl Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie i następnie informują się o szczegółowych zasadach wykonywania, przyjętych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
en The Contracting Parties shall consult each other and subsequently keep each other informed of the detailed rules of implementation which are adopted in accordance with the provisions of this Agreement
pl Po pierwsze, jakkolwiek Horneman Chemplas i Xinhui Alida są wzajemnie powiązane, cena oferowana przez Horneman Chemplas spółce Xinhui Alida była rozsądną ceną rynkową, zawierającą nieznaczny narzut pokrywający cenę zapłaconą przez firmę Horneman wraz z poniesionymi przez nią kosztami
en Firstly, although Horneman Chemplas and Xinhui Alida are related parties, the price charged by Horneman Chemplas to Xinhui Alida was found to be a reasonable market price, including a small mark-up by Horneman on the price at which it had purchased the goods in order to cover its costs
pl Obecnie powszechnie uznawany jest fakt, że zapobieganie, opieka i leczenie są elementami współzależnymi oraz wzajemnie na siebie oddziałującymi
en It is now widely accepted that prevention, care and treatment are mutually dependent and synergistic
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1560534 zdań frazy dziękuję i wzajemnie.Znalezione w 289,366 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.