Tłumaczenia na język angielski:

  • thank you and the same to you   

Przykładowe zdania z "dziękuję i wzajemnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dziękuję bardzo i dziękuję, że dane mi było być częścią wydarzenia społecznego, podczas którego ludzie dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę i życzą powodzenia wszystkim tym, którzy odchodzą.
en Thank you very much and thank you also for this being partly a social event, where people are thanking each other for the good cooperation and wishing all those who are leaving good luck.
pl Pan rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel pana rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swoją pracę.
en The Ombudsman often attends meetings of the Committee on Petitions and always provides detailed information on his work. Committee meetings are always attended by a representative of the Ombudsman who is present here today, and I would like to thank him for that as it demonstrates that we are following each other's work.
pl Powiedziałam, " miłego lunchu, " on odpowiedział, " Dziękuję, wzajemnie. "
en I said, " Have a nice lunch, " and he said, " Thank you.You, too. "
pl chronią, integrują, uwypuklają i umacniają tradycyjną i miejscową wiedzę, know-how i praktyki, zapewniając, zgodnie z krajowym prawem lub/i polityką, że właściciele tej wiedzy odniosą bezpośrednie korzyści, na sprawiedliwych podstawach i wzajemnie uzgodnionych warunkach, z komercyjnego wykorzystania tej wiedzy lub rozwoju technicznego opartego na niej
en protect, integrate, enhance and validate traditional and local knowledge, know-how and practices, ensuring, subject to their respective national legislation and/or policies, that the owners of that knowledge will directly benefit on an equitable basis and on mutually agreed terms from any commercial utilisation of it or from any technological development derived from that knowledge
pl Firma Novo Nordisk A/S złożyła wnioski o wzajemnie uznanie preparatu Activelle pod różnymi nazwami, tabletki powlekane zawierające ‧, ‧ mg estradiolu i ‧, ‧ mg octanu noretisteronu, na podstawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu udzielonego przez Szwecję w dniu ‧ sierpnia ‧ r
en Novo Nordisk A/S submitted applications for mutual recognition of Activelle and associated names, estradiol ‧mg and norethisterone acetate ‧ mg film-coated tablets on the basis of the marketing authorisation granted by Sweden on ‧ August
pl Organy regulacyjne ściśle ze sobą współpracują i wzajemnie się konsultują oraz dostarczają sobie nawzajem i Agencji wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich zadań zgodnie z niniejszą dyrektywą
en Regulatory authorities shall closely consult and cooperate with each other, and shall provide each other and the Agency with any information necessary for the fulfilment of their tasks under this Directive
pl Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy, poprzez swoje organy celne, w dziedzinach znajdujących się w granicach ich uprawnień i dostępnych zasobów oraz w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych, w szczególności poprzez zapobieganie działaniom sprzecznym z przepisami celnymi, prowadzenie postępowań w sprawie tych działań i zwalczanie ich
en The Contracting Parties through their customs authorities shall assist each other, in the areas within their competence and within the limits of available resources, and in the manner and under the conditions laid down in this Agreement, to ensure the correct application of customs legislation, in particular by preventing, investigating and combating operations in breach of that legislation
pl Cel ‧ % mniej CO‧ do ‧ r., który ma zostać zrealizowany za pośrednictwem innych dyrektyw, oraz cel ‧-procentowy udział EO, którego dotyczy omawiany wniosek, są ze sobą ściśle skorelowane i wzajemnie się uzupełniają
en The objective of cutting CO‧ by ‧ % by ‧, which is to be achieved by means of other directives, and the target of ‧ % of final energy from renewables, which is dealt with in this draft, are closely correlated and complement each other
pl Rozdział ‧ tworzy mechanizm, za pomocą którego organy ochrony konkurencji udzielają sobie wzajemnie informacji dla zapewnienia skutecznego i szybkiego przebiegu przydzielania spraw innemu organowi
en Chapter ‧ creates a mechanism for the competition authorities to inform each other in order to ensure an efficient and quick re-allocation of cases
pl Każda taka wymiana personelu jest uprzednio wzajemnie uzgadniana w drodze wymiany listów między Stronami, z powołaniem na niniejszą Umowę i jej postanowienia dotyczące własności intelektualnej oraz na odpowiednie działania w ramach współpracy
en Every such exchange of personnel shall be mutually agreed in advance by an Exchange of Letters between the Parties, referencing this Agreement and its pertinent intellectual property provisions as well as the cooperative activity concerned
pl Państwa Członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o przypadkach, w których przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na stosowanie środków wymaganych zgodnie z pierwszym akapitem ust. ‧ i w których możliwe jest podjęcie skoordynowanych działań w celu znalezienia rozwiązania
en Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph ‧ and coordinated action could be taken to pursue a solution
pl Szef misji i państwo przyjmujące regularnie konsultują się wzajemnie i przyjmują stosowne środki, aby zapewniać bliską i wzajemną współpracę na każdym odpowiednim szczeblu
en The Head of Mission and the Host State shall consult regularly and take appropriate measures to ensure close and reciprocal liaison at every appropriate level
pl W tym celu Umawiające się Strony, zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi, a gdzie sytuacja tego wymaga, przepisami konstytucyjnymi i ich ramami prawnymi, pomagają sobie wzajemnie w sposób i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, w szczególności poprzez
en For this purpose, the Contracting Parties shall, in accordance with their legal, and where appropriate, constitutional provisions and their legal framework, assist each other in the manner and under the conditions set out in this Agreement, in particular by
pl Zatem zdaniem EKES-u spójność terytorialna powinna stanowić wspólny cel, realizowany z udziałem wszystkich poziomów geograficznych, z poszanowaniem zasady pomocniczości; cel ten można realizować skutecznie jedynie wówczas, gdy wszystkie szczeble podejmą za niego odpowiedzialność w sposób skoordynowany i wzajemnie uzupełniający
en Thus, the EESC considers that territorial cohesion should be a common objective to which all geographical levels contribute, while respecting the subsidiarity principle, but which can be effectively achieved only if all the levels assume their responsibilities in a coordinated and complementary way
pl Działanie przygotowawcze- Zharmonizowane normy i procesy w e-biznesie dla MŚP reprezentujących wzajemnie powiązane sektory przemysłowe
en Preparatory action- Harmonised e-business processes and standards between European SMEs of interrelated industry sectors
pl Ponadto, odnośnie do informacji przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ ASOR, właściwe władze w Państwach Członkowskich powiadamiają się wzajemnie o naruszeniach ASOR popełnionych na ich terytorium przez przewoźników prowadzących działalność w innych Państwach Członkowskich i o wszelkich nałożonych karach
en In addition to the information provided for in Article ‧ of the ASOR, the competent authorities in the Member States shall inform one another of offences against the ASOR committed in their territory by carriers established in another Member State and of any penalty imposed
pl Państwa Członkowskie wprowadzające alternatywne systemy kontroli przewidujące gwarancje równoważne z tymi, jakie ustanowiono w art. ‧ i art. ‧ lit. a) i c) w związku z przemieszczaniem w obrębie ich terytoriów owiec i kóz, mogą wzajemnie udzielać sobie zgody na odstępstwa od kontroli przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) i obowiązku okazywania świadectw przewidzianych w art. ‧, na zasadzie wzajemności
en Member States which implement an alternative control system providing guarantees equivalent to those laid down in Article ‧ and Article ‧ (a) and (c) as regards movements within their territory of ovine and caprine animals may grant one another derogations from the inspection provided for under Article ‧ (b) and the obligation to produce a certificate provided for under Article ‧ on a reciprocal basis
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczące niektórych środków wzajemnej komunikacji między Państwami Członkowskimi a Komisją w odniesieniu do jaj i mięsa drobiowego oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr ‧[‧] wprowadziło system, według którego Państwa Członkowskie oraz Komisja notyfikują sobie wzajemnie ceny na rynkach jaj i mięsa drobiowego w celu należytego zarządzania tymi rynkami
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ concerning certain reciprocal communications between the Member States and the Commission relating to eggs and poultrymeat and repealing Regulation (EEC) No ‧ introduced a system whereby the Member States and the Commission notify each other of the prices on the eggs and poultrymeat markets, with a view to their sound management
pl podkreśla znaczenie dialogu społecznego promowanego przez Komisję jako wartościowej platformy służącej wspieraniu konsultacji społecznych i trwałych relacji między pracodawcą i przedstawicielami pracowników i zapewnieniu pewności prawnej i przestrzegania umów w sporcie; w tym zakresie przyjmuje z zadowoleniem fakt, że EPFL i Fifpro, wzajemnie uznając się za partnerów społecznych, wspólnie wystąpiły do Komisji Europejskiej o oficjalne powołanie unijnej komisji dialogu społecznego w sektorze zawodowej piłki nożnej, z udziałem klubów UEFA jako równorzędnych partnerów
en Underlines the importance of social dialogue promoted by the Commission as a valuable platform to promote social consultation and stable relations between employer and employee representatives and ensure legal certainty and contractual stability in sport; in this respect, welcomes the fact that the EPFL and Fifpro, mutually recognising each other as social partners, and have jointly requested to the Commission the formal establishment of an EU social dialogue committee in the professional football sector, with the clubs and UEFA taking part as equal partners
pl Krajowe świadectwa kapitana statku wzajemnie uznane na podstawie dyrektywy ‧/EWG, przedstawione w załączniku I do niniejszej dyrektywy, wydane nie później niż w ciągu ‧ miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy, pozostają ważne bez obowiązku wymiany
en The national boatmasters
pl Jest to kwestia związana z podstawowymi i niekiedy wzajemnie sprzecznymi prawami obywateli, stowarzyszeń i przedsiębiorstw.
en This is a subject that touches upon fundamental and sometimes conflicting rights of citizens, associations and undertakings.
pl Mogę zapewnić panią poseł, że Europa rozumie, że Irlandia przechodzi trudny okres, ale uważam, że w takiej samej sytuacji jest kilka krajów, kilka krajów doświadczy jej w przyszłości, a trudności ekonomiczne i solidarność wzajemnie się nie wykluczają.
en You can rest assured that Europe understands that it is going through this difficult time, but I think that several countries are in this situation, several countries will experience the same thing in the future, and austerity and solidarity are not mutually exclusive.
pl Komisja może, w dowolnym momencie, zaprosić rządy odnośnych państw trzecich do wzięcia udziału w konsultacjach w celu wyjaśnienia sytuacji co do spraw określonych w ust. ‧ i dojścia do wzajemnie uzgodnionego rozwiązania
en The Commission may, at any time invite the third-country government concerned to take part in consultations with the aim of clarifying the situation as to the matters referred to in paragraph ‧ and arriving at a mutually agreed solution
pl Państwa członkowskie powinny informować się wzajemnie o projektach wzorów nowych rewersów narodowych monet euro, w tym o napisach na brzegu i o wielkości emisji, przed formalnym przyjęciem wzoru
en Member States should inform each other on the draft designs of new national sides of euro coins, including the edge letterings, and of the volume of issuance before they formally approve these designs
pl Jak możemy się upewnić, że różnorodność biologiczna i biopaliwa nie będą się wzajemnie wykluczać?
en How can we ensure that biodiversity and biofuels do not become an either/or situation?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1560534 zdań frazy dziękuję i wzajemnie.Znalezione w 115,915 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.