Tłumaczenia na język angielski:

  • LU   
  • livestock unit   

Przykładowe zdania z "duża jednostka przeliczeniowa inwentarza", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zarośla w znacznym stopniu odpowiadają potrzebom zwierząt, zapewniając zarówno młode pędy, jak i roślinność zielną rosnącą w cieniu korony roślin; pojemność pastwiska wynosi ‧,‧ dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza
en The scrub pasture contributes significantly to meeting the needs of the animals by providing both young shoots and the herbaceous vegetation which grows in the shade of the plant crown; pasture capacity is ‧,‧ livestock units
pl Należy ustanowić szczegółowe zasady obliczania dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza w przypadku ustanawiania szczególnych uprawnień poprzez odniesienie do istniejącej tabeli konwersji dla sektora wołowiny, cielęciny, owiec i kóz
en Specific rules should be provided for the calculation of the livestock unit in case of establishment of special entitlements by referring to the existing conversion table provided for in the beef, veal, sheep and goat sectors
pl Pastwiska zaroślowe znacząco przyczyniają się do spełniania potrzeb zwierząt, zapewniając młode pędy oraz rośliny ziołowe rosnące w cieniu korony zarośli; wydajność pastwisk wynosi ‧,‧ dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
en The scrub pasture contributes significantly to meeting the needs of the animals by providing both young shoots and the herbaceous vegetation which grows in the shadows of the plant crown; pasture capacity is ‧,‧ livestock units
pl Data złożenia wniosku stanowi termin operacyjny do ustalenia roku, na który przydzielane są zwierzęta objęte premią specjalną i premią z tytułu krów mamek, oraz do wyznaczenia liczby dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) stosowanej do obliczenia gęstości obsady zwierząt
en The date of submission of the application shall constitute the operative event for determining the year to which animals covered by the special premium and suckler cow premium schemes are allocated and the number of livestock units (LUs) to be used for calculating the stocking density
pl Na potrzeby obliczenia działalności rolniczej wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza (DJP), o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, liczba zwierząt posiadanych przez rolnika w okresie wyznaczonym przez państwo członkowskie jest przeliczona na DJP na podstawie tabeli konwersji przewidzianej w art. ‧ ust
en For the purpose of calculating the agricultural activity expressed in livestock units (LU) referred to in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, the number of animals held by the farmer in a period set by the Member State shall be converted to LU by reference to the conversion table provided for in Article
pl % wszystkich rolników składających wnioski w ramach systemów pomocy z tytułu bydła, płatności od pogłowia lub płatności od dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza w ramach wsparcia specjalnego z tytułu bydła, wsparcia specjalnego uzależnionego od indywidualnej kwoty mlecznej ustalonej zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub wsparcia specjalnego uzależnionego od faktycznej produkcji mleka
en % of all farmers applying for aid under the bovine aid schemes, headage payments or livestock unit payments for bovine animals under specific support or specific support based on the individual milk quota determined in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or specific support based on the actual production of milk
pl wniosek o pomoc odnośnie do zwierząt gospodarskich oznacza wniosek o przyznanie pomocy w ramach systemu premii z tytułu owiec i kóz oraz systemów płatności z tytułu wołowiny i cielęciny, przewidzianych odpowiednio w tytule ‧ sekcje ‧ oraz ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz płatności od pogłowia lub od dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza w ramach wsparcia specjalnego
en livestock aid application means the applications for the payment of aid under the sheep and goat premiums scheme and the beef and veal payments schemes provided for in Sections ‧ and ‧ of Title IV, respectively, of Regulation (EC) No ‧/‧ and livestock headage or livestock unit payments under specific support
pl Do celów art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ działalność rolnicza prowadzona w okresie referencyjnym wyrażona w dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza (DJP) oznacza działalność obliczoną zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en For the purposes of Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧, the agricultural activity carried out in the reference period expressed in livestock units (LU) shall be the one which was calculated in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl % wszystkich rolników składających wnioski w ramach systemu pomocy odnośnie do owiec/kóz, płatności od pogłowia lub płatności od dużej jednostki przeliczeniowej inwentarza owiec/kóz w ramach wsparcia specjalnego
en % of all farmers applying for aid under the ovine/caprine aid scheme and headage payments or livestock unit payments for ovine/caprine animals under specific support
pl Odstępstwo potencjalnie dotyczy około ‧ gospodarstw w Irlandii Północnej, stanowiących ‧,‧ % wszystkich gospodarstw, ‧ % użytków rolnych i ‧ % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza
en Approximately ‧ holdings in Northern Ireland corresponding to ‧,‧ % of total farms, ‧ % of the Utilized Agricultural Land and ‧ % of the Livestock Unit are potentially encompassed by the derogation
pl Należy ustanowić szczegółowe zasady obliczania jednostek żywego inwentarza w przypadku określania uprawnień podlegających specjalnym warunkom poprzez odniesienie do istniejącej tabeli przeliczeniowej, ustanowionej dla sektora wołowiny
en Specific rules should be provided for the calculation of the livestock unit in case of establishment of entitlements subject to special conditions by referring to the existing conversion table provided for in the beef sector
pl Dni wypasu dla bydła i koni poniżej ‧ roku życia, kóz i owiec są przeliczane na dni wypasu jednostki żywego inwentarza poprzez zastosowanie współczynników przeliczeniowych, odpowiednio ‧,‧, ‧,‧ i
en The grazing days for cattle and horses less than two years old, goats and sheep are converted into grazing days per LSU by applying the coefficients ‧,‧, ‧,‧ and ‧,‧ respectively
pl Liczba dni wypasu dla bydła i koni poniżej ‧ lat życia, kóz i owiec przeliczana jest na dni wypasu jednostki żywego inwentarza poprzez zastosowanie współczynników przeliczeniowych, odpowiednio ‧, ‧ i
en The grazing days for cattle and horses less than two years old, goats and sheep are converted into grazing days per LSU by applying the coefficients ‧, ‧ and ‧ respectively
pl Obliczanie dużych jednostek przeliczeniowych dla uprawnień szczególnych
en Calculation of livestock units for special entitlements
pl Wyniki monitorowania i kontroli przeprowadzonych w latach ‧–‧ wskazują, że odstępstwem objęto ‧ hodowli bydła, ‧ dużych jednostek przeliczeniowych i ‧ hektarów, stanowiących odpowiednio ‧,‧ %, ‧,‧ % i ‧,‧ % ich całkowitej ilości w Danii
en Results of monitoring and controls show that, in period ‧-‧, ‧ cattle holdings, ‧ livestock units and ‧ hectare, corresponding respectively to ‧,‧ %, ‧,‧ % and ‧,‧ % of the total in Denmark were encompassed by the derogation
pl Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustala współczynniki przeliczeniowe zwierząt na dużą jednostkę przeliczeniową, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Annex V of Regulation (EC) No ‧/‧ fixes the conversion rates of animals to livestock units as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Jednakże w przypadku gospodarstw z większą niż ‧ jednostką przeliczeniową pracy pomoce mogą być przyznawane na inwestycje, które pozwolą zwiększyć liczbę krów mlecznych na koniec planu o nie więcej niż ‧ %
en However, for farms with more than ‧ man-work units, aids may be granted for investments such as will permit the increase in the number of dairy cows by no more than ‧ % at the end of the plan
pl Do Malty nie ma jednak zastosowania ustęp drugi, a odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się bez wymogu utrzymania przez rolnika co najmniej ‧ % działalności rolniczej wykonywanej przed przejściem do jednolitego systemu płatności i wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych
en However, for Malta, the second subparagraph shall not apply and the derogation provided for in the first subparagraph shall apply without the condition that the farmer maintain at least ‧ % of the agricultural activity exercised before the transition to the single payment scheme expressed in livestock units
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧, Państwo Członkowskie może zwolnić rolnika, który posiada uprawnienia do płatności, dla których nie posiadał hektarów w okresie referencyjnym, z obowiązku zapewnienia liczby kwalifikujących się hektarów odpowiadających liczbie uprawnień, pod warunkiem że rolnik prowadzi co najmniej ‧ % działalności rolniczej wykonywanej w okresie referencyjnym, wyrażonej w jednostkach przeliczeniowych dużych (LU
en By way of derogation from Articles ‧) and ‧), a farmer who has such payment entitlements for which he did not have hectares in the reference period, shall be authorised by the Member State to derogate from the obligation to provide a number of eligible hectares equivalent to the number of entitlements on the condition he maintains at least ‧ % of the agricultural activity exercised in the reference period expressed in livestock units (LU
pl TABELA PRZELICZENIOWA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP) (O KTÓREJ MOWA W ART. ‧ UST
en TABLE OF CONVERSION OF ANIMALS TO LIVESTOCK UNITS (REFERRED TO IN ARTICLE
pl Rolnik, który otrzymał płatności za ekstensyfikację, zobowiązuje się do utrzymywania, średnio w okresie dowolnego roku kalendarzowego liczby bydła nie większej niż wyrażonej w jednostkach żywego inwentarza przewidzianych w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧, niż średnia liczba uwzględniona w obliczeniach obsady zwierząt lub, jeśli jest wyższa, niż liczba uwzględniona w ostatnim roku, w którym rolnik zakwalifikował się do płatności za ekstensyfikację
en A farmer who has received extensification payments shall undertake not to hold, on average during any calendar year, more bovine animals expressed in livestock units as provided for in Annex ‧ of Regulation (EC) No ‧ than either the average of those that have been taken into account for the calculation of stocking density, or, if higher, the number taken into account in the last year in which he qualified for the extensification payment
pl Z powodu tego, że duża liczba dotacji dla rolnictwa powiązana jest z produkcją i czynnikami produkcji (powierzchnia wyrażona w akrach, stado itp.), dotacje te zazwyczaj powinny być rejestrowane w czasie produkcji lub kiedy czynniki produkcji są nabywane (szczególnie w przypadku gruntów i żywego inwentarza
en Because a large number of subsidies to agriculture are linked to production and the factors of production (acreage, herd, etc.), these subsidies should usually be recorded at the time of production or when the factors of production are acquired (especially in the case of land and livestock
pl wyraża zadowolenie z powodu stwierdzenia przez ETO poprawy systemu monitoringu i kontroli Komisji; ubolewa jednak, że poprawa ta nie obejmuje monitoringu, kontroli i audytu jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację projektów; uważa za nie do przyjęcia, że w konsekwencji w centralnym punkcie łańcucha między europejskim podatnikiem i odbiorcą końcowym w państwie rozwijającym się występuje nadal tak duża liczba błędów materialnych
en Welcomes the fact that the ECA has recorded an improvement in the Commission's supervisory and control systems; regrets however the fact that this improvement does not extend to supervision, control and audit of the implementing institutions; considers it unacceptable that, as a result, such a large number of material errors continue to occur at a central point in the chain between the European taxpayer and the final beneficiary in the developing country
pl Malik, duża dawka epi, ‧ jednostek
en We need you in Trauma
pl wyraża zadowolenie z powodu stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy poprawy komisyjnego systemu monitorowania i kontroli; ubolewa jednak, że poprawa ta nie obejmuje monitorowania, kontroli i audytu jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację projektów; uważa za nie do przyjęcia, że w rezultacie w głównym ogniwie łańcucha między europejskim podatnikiem i odbiorcą końcowym w państwie rozwijającym się występuje nadal tak duża liczba istotnych błędów; wzywa Komisję do szczególnego zadbania o to, aby zostały przeprowadzone obowiązkowe procedury przetargowe oraz aby nie pojawiały się podwójne wpisy
en Welcomes the fact that the Court of Auditors has recorded an improvement in the Commission's supervisory and control systems; however, regrets the fact that this improvement does not extend to supervision, control and audit of the implementing bodies; considers it unacceptable that, as a result, such a large number of material errors continue to occur at a central point in the chain between the European taxpayer and the final beneficiary in the developing country; calls on the Commission to ensure that, in particular, public procurement procedures which are required are carried out and that no double entries occur
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110685 zdań frazy duża jednostka przeliczeniowa inwentarza.Znalezione w 21,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.