Tłumaczenia na język angielski:

 • irritability   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • petulance   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • touchiness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • peevishness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • fretfulness   
  (noun   )
 • irascibility   
 • sensitivity   
  (noun   )
 • testiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
delikatność
 
nadpobudliwość, przewrażliwienie, impulsywność
 
Nerwowość, niepokój podczas gorącej dysputy
 
Pobudliwość
 
skłonność do obrażania się
 
Nadpobudliwość
 
Neurotyczność, huśtawka nastrojów
 
dysforia
 
nieprzyzwoitość
 
poufność
 
drastyczność
 
Nerwowość
 
Choleryczność
 
Nadwrażliwość
 
zbytnia wrażliwość
 
niecierpliwość, porywczość, nerwowość
 
np. sytuacji, misji; kłopotliwość, problematyczność

Przykładowe zdania z "drażliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mogą to być bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość
en These may consist of ‧ headaches, muscle pain, extreme anxiety, tension, restlessness, confusion and irritability
pl Objawy hipoglikemii mogą obejmować: zimne poty, zmęczenie, bóle głowy, szybkie tętno, napady głodu, drażliwość, nerwowość lub nudności
en The symptoms may include cold sweat, tiredness, headache, rapid heartbeat, hunger pangs, irritability, nervousness or nausea
pl Należy zachować szczególną ostrożność zalecając produkt leczniczy Kuvan pacjentom leczonym preparatami lewodopy, ponieważ może być przyczyną zwiększonej pobudliwości i drażliwości
en Caution should be exercised when prescribing Kuvan to patients receiving treatment with levodopa, as it may cause increased excitability and irritability
pl W przypadku klinicznych objawów działań niepożądanych lub przedawkowania klobazamu (senność, niedociśnienie tętnicze i drażliwość u młodszych dzieci) dawkę dobową zmniejszano o ‧ % tygodniowo
en In the event of clinical signs of side effects or overdosage of clobazam (i. e., drowsiness, hypotonia, and irritability in young children), this daily dose was reduced by ‧ % every week
pl Niemniej jednak częstość występowania drażliwości była statystycznie większa po ‧ dawkach i po pierwszej dawce PROCOMVAX w porównaniu ze szczepionkami monowalentnymi
en However, the frequency of irritability was statistically higher after all three injections of PROCOMVAX combined and after the first injection of PROCOMVAX compared to the monovalent vaccines
pl Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze
en Common: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
pl U niektórych pacjentów, którzy nagle przerywają stosowanie leku XERISTAR, mogą wystąpić objawy, takie jak zawroty głowy, zmęczenie, uczucie mrowienia podobne do kłucia szpilkami lub igłami, zaburzenia snu (realistyczne sny, koszmary senne, trudności w zasypianiu), niepokój lub pobudzenie, lęk, nudności lub wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka i nadmierna potliwość lub zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Some patients who stop taking XERISTAR suddenly have had symptoms such as dizziness, fatigue, tingling feelings like pins and needles, sleep disturbances (vivid dreams, nightmares, inability to sleep), feeling restless or agitated, feeling anxious, feeling sick (nausea) or being sick (vomiting), tremor (shakiness), headaches, feeling irritable, diarrhoea, excessive sweating or vertigo
pl Zaburzenia psychiczne Nie znana: drażliwość
en Psychiatric disorders Not known: irritability
pl U pacjentów próbujących odzwyczaić się od palenia tytoniu stwierdzano na przykład: nastrój dysforyczny lub depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub gniew; lęk; trudności w skupieniu uwagi; niepokój psychoruchowy; zmniejszoną częstość akcji serca; wzmożone łaknienie i zwiększenie masy ciała
en For example, dysphoric or depressed mood; insomnia, irritability, frustration or anger; anxiety; difficulty concentrating; restlessness; decreased heart rate; increased appetite or weight gain have been reported in patients attempting to stop smoking
pl W pierwszym badaniu polegającym na nieprzerwanym przyjmowaniu fluoksetyny w dawce ‧ mg na dobę przez ‧ kolejnych cykli zaobserwowano poprawę w zakresie pierwszorzędowego parametru skuteczności (drażliwość, lęk i dysforia
en In the first study of continuous ‧ mg daily dosing for ‧ cycles, improvement was observed in the primary efficacy parameter (irritability, anxiety and dysphoria
pl w rzeczywistości (omamy), mania (stan psychiczny charakteryzujący się epizodami nadmiernej ruchliwości, podniecenia lub drażliwości), obłęd, myśli samobójcze
en hallucinations), mania (mental condition characterised by episodes of overactivity, elation or irritability), paranoia, suicidal thoughts
pl Depresja, drażliwość
en Depression, irritability
pl Niepokój, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieci
en Anxiety, sleep disorders and behavioural changes, including hyperactivity and irritability (predominantly in children
pl Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ osób i u mniej niż ‧ na ‧ osób): zmiany w liczbie krwinek (czerwonych, białych, płytek krwi), zmniejszenie apetytu, depresja, drażliwość, bóle głowy, omdlenia, zatrzymanie płynów (obrzęki), zaburzenia smaku, bóle brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, nieprzyjemny zapach skóry, wysypka, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie masy ciała i zmiany w wynikach badań laboratoryjnych
en Common side effects (likely to occur in more than ‧ out of ‧ persons and less than ‧ out of ‧ persons): changes in number of blood cells (red cells, white cells and platelets), reduced appetite, depression, irritability, headache, fainting, fluid retention (swelling), taste disturbances, pain in the abdomen, vomiting, nausea, constipation, skin odour, rash, abnormal kidney function, weight gain and altered laboratory test values
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Komisja zajmuje się uchybieniami stwierdzonymi w czasie takich inspekcji w taki sposób, jaki uzna za najbardziej odpowiedni i skuteczny, z uwzględnieniem ich wagi oraz pilności i ewentualnej drażliwości z politycznego punktu widzenia
en The shortcomings found during such inspection missions have been addressed by the Commission in whatever way deemed most appropriate and effective, having regard to their gravity as well as to matters of urgency and political sensitivity
pl ABILIFY stosowany jest w leczeniu dorosłych, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwością
en ABILIFY is used to treat adults who suffer from a condition with symptoms such as feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
pl F‧ jest esencją pasji i drażliwości./ Pierwszy egzemplarz/ wyprodukowano w ‧ roku,/ aby rzekomo uczcić/ ‧- lecie powstania firmy
en The F‧ is also the essence of all that famous Ferrari petulance and passion.I mean, this car was launched in ‧, supposedly to celebrate the company' s ‧th birthday
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87 zdań frazy drażliwość.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.