Tłumaczenia na język angielski:

 • irritability   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • petulance   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • touchiness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • peevishness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • fretfulness   
  (noun   )
 • irascibility   
 • sensitivity   
  (noun   )
 • testiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
delikatność
 
nadpobudliwość, przewrażliwienie, impulsywność
 
Nerwowość, niepokój podczas gorącej dysputy
 
Pobudliwość
 
skłonność do obrażania się
 
Nadpobudliwość
 
Neurotyczność, huśtawka nastrojów
 
dysforia
 
nieprzyzwoitość
 
poufność
 
drastyczność
 
Nerwowość
 
Choleryczność
 
Nadwrażliwość
 
zbytnia wrażliwość
 
niecierpliwość, porywczość, nerwowość
 
np. sytuacji, misji; kłopotliwość, problematyczność

Przykładowe zdania z "drażliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku klinicznych objawów działań niepożądanych lub przedawkowania klobazamu (senność, niedociśnienie tętnicze i drażliwość u młodszych dzieci) dawkę dobową zmniejszano o ‧ % tygodniowo
en In the event of clinical signs of side effects or overdosage of clobazam (i. e., drowsiness, hypotonia, and irritability in young children), this daily dose was reduced by ‧ % every week
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie oraz bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Agresywność, drażliwość, zaburzenia behawioralne, zachowania opozycyjne, nadpobudliwość, zaburzenia snu
en Aggressiveness, irritability, behaviour disorders, opposing behaviour, hyperexcitability, sleep disorders
pl Objawy hipoglikemii mogą obejmować: zimne poty, zmęczenie, bóle głowy, szybkie tętno, napady głodu, drażliwość, nerwowość lub nudności
en The symptoms may include cold sweat, tiredness, headache, rapid heartbeat, hunger pangs, irritability, nervousness or nausea
pl U pacjentów leczonych preparatem Circadin rzadko występują działania niepożądane, lecz najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u od ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są: drażliwość, nerwowość, niepokój, bezsenność, nietypowe sny, migrena, hiperaktywność psychomotoryczna (pobudzenie psychoruchowe ze wzrostem aktywności), zawroty głowy, senność, bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, hiperbilirubinemia (podwyższony poziom bilirubiny we krwi – produktu rozpadu krwinek czerwonych, co może prowadzić do zażółcenia skóry i oczu), nadmierna potliwość, astenia (osłabienie) i zwiększenie masy ciała
en Side effects are uncommon in patients treated with Circadin, but the most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are irritability, nervousness, restlessness, insomnia, abnormal dreams, migraine, psychomotor hyperactivity (restlessness with increased activity), dizziness, somnolence (drowsiness), abdominal (tummy) pain, constipation, dry mouth, hyperbilirubinaemia (raised blood levels of bilirubin, a breakdown product of red blood cells, which can cause yellowing of the skin and eyes), hyperhidrosis (excessive sweating), asthenia (weakness) and increased weight
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), zmęczenie, pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), fatigue, agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Niepokój, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieci
en Anxiety, sleep disorders and behavioural changes, including hyperactivity and irritability (predominantly in children
pl U pacjentów próbujących odzwyczaić się od palenia tytoniu stwierdzano na przykład: nastrój dysforyczny lub depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub gniew; lęk; trudności w skupieniu uwagi; niepokój psychoruchowy; zmniejszoną częstość akcji serca; wzmożone łaknienie i zwiększenie masy ciała
en For example, dysphoric or depressed mood; insomnia, irritability, frustration or anger; anxiety; difficulty concentrating; restlessness; decreased heart rate; increased appetite or weight gain have been reported in patients attempting to stop smoking
pl w rzeczywistości (omamy), mania (stan psychiczny charakteryzujący się epizodami nadmiernej ruchliwości, podniecenia lub drażliwości), obłęd, myśli samobójcze
en hallucinations), mania (mental condition characterised by episodes of overactivity, elation or irritability), paranoia, suicidal thoughts
pl U pacjenta wystąpiła biegunka, drażliwość i kwasica metaboliczna z hipokaliemią
en The patient developed diarrhoea, irritability and metabolic acidosis with hypokalaemia
pl ♦ Bardzo często (działania niepożądane, które mogą wystąpić częściej niż ‧ na ‧ dawek szczepionki): • ból lub dyskomfort w miejscu podania • zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania • gorączka (powyżej ‧°C) • senność, drażliwość, nietypowy płacz • problemy z karmieniem
en Very common (side effects which may occur in more than ‧ per ‧ doses of vaccine): pain or discomfort at the injection site redness or swelling at the injection site fever (more than ‧°C) drowsiness, irritability, unusual crying feeding problems
pl Pozostałe, sporadycznie występujące działania niepożądane to: biegunka, depresja, drażliwość, niepokój i ból piersi
en Diarrhoea, depression, irritability, restlessness and breast pain have also been reported in some cases and are considered uncommon
pl Inne działania niepożądane to: drażliwość, senność, gorączka, biegunka, wymioty, utrata łaknienia, infekcje ucha środkowego oraz nietypowy płacz o wysokim tonie
en Other side effects include irritability, sleepiness, fever, diarrhoea, vomiting, loss of appetite, middle ear infection, and unusual high-pitched crying
pl U noworodków, których matki stosowały paroksetynę w późnym okresie ciąży mogą wystąpić następujące objawy: zespół zaburzeń oddechowych, sinica, bezdech, drgawki, niestałość temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipotonia, hipertonia, hiperrefleksja, drżenie, zdenerwowanie, drażliwość, letarg, stały płacz, senność i trudności ze snem
en The following symptoms may occur in the neonate after maternal paroxetine use in later stages of pregnancy: respiratory distress, cyanosis, apnoea, seizures, temperature instability, feeding difficulty, vomiting, hypoglycaemia, hypertonia, hypotonia, hyperreflexia, tremor, jitteriness, irritability, lethargy, constant crying, somnolence and difficulty in sleeping
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl stan dezorientacji, depresja, bezsenność, lęk. pobudzenie, majaczenie, omamy, niepokój, nagłe zmiany nastroju, zmiany stanu psychicznego, zaburzenia snu, drażliwość, zaburzenia marzeń sennych
en Uncommon: agitation, delirium, hallucinations, restlessness, mood swings, mental status changes, sleep disorder, irritability, abnormal dreams
pl Reakcje psychiczne i „ paradoksalne ” Podczas stosowania benzodiazepin lub leków o działaniu podobnym do działania benzodiazepin mogą wystąpić następujące objawy: niepokój, pobudzenie, drażliwość, obniżone hamowanie, agresywność, brak zdolności logicznego myślenia, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, depersonalizacja, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, ekstrowersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby i inne niepożądane reakcje behawioralne
en Psychiatric and paradoxical reactions Reactions like restlessness, agitation, irritability, decreased inhibition, aggressiveness, abnormal thinking, delusions, rages, nightmares, depersonalisation, hallucinations, psychoses, inappropriate behaviour, extroversion that seems out of character and other adverse behavioural reactions are known to occur when using benzodiazepines or benzodiazepine-like agents
pl Niniejsza metoda badania obejmuje procedurę in vitro, która- zależnie od potrzeb informacyjnych- może umożliwić ustalenie drażliwości substancji dla skóry na podstawie samodzielnego badania zastępczego w ramach strategii badawczej, zgodnie z podejściem uwzględniającym wartość naukową danych
en This Test Method provides an in vitro procedure that, depending on information requirements, may allow determining the skin irritancy of substances as a stand-alone replacement test within a testing strategy, in a weight of evidence approach
pl Zaburzenia psychiczne Nie znana: drażliwość
en Psychiatric disorders Not known: irritability
pl Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, dreszcze, gorączka, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, drażliwość
en conditions Injection site inflammation, injection site reaction, fatigue, rigors, fever, influenza-like symptoms, malaise, irritability
pl Ponadto po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano występowanie: • reakcji alergicznych, w tym wysypki, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, świąd i pokrzywkę; • zmęczenia, niepokoju, pobudzenia, w tym zachowań agresywnych, drażliwości, drżenia, depresji, myśli i prób samobójczych (w bardzo rzadkich przypadkach), zawrotów głowy, senności, omamów, niezwykłe sny, w tym koszmarów sennych i trudności w zasypianiu, mrowienia i drętwienia, drgawek; • złego samopoczucia, bólu mięśni lub stawów, skurczów mięśni, suchości w jamie ustnej, nudności, wymiotów, niestrawności, biegunki, zapalenia wątroby; • nasilonej skłonności do krwawień, wybroczyn podskórnych, tkliwych na dotyk czerwonych guzków podskórnych najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty), kołatania serca; • obrzęków
en Additionally, while the medicine has been on the market, the following have been reported: allergic reactions including rash, swelling of the face, lips, tongue, and/or throat which may cause difficulty in breathing or swallowing, itching, and hives; tiredness, restlessness, agitation including aggressive behaviour, irritability, tremor, depression, suicidal thoughts and actions (in very rare cases), dizziness, drowsiness, hallucinations, dream abnormalities, including nightmares and trouble sleeping, pins and needles/numbness, seizure; feeling unwell, joint or muscle pain, muscle cramps, dry mouth, nausea, vomiting, indigestion, diarrhoea, hepatitis; increased bleeding tendency, bruising, tender red lumps under the skin most commonly on your shins (erythema nodosum), palpitations; swelling
pl Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze
en Common: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
pl Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia. podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwością
en People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense. feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87 zdań frazy drażliwość.Znalezione w 0,648 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.