Tłumaczenia na język angielski:

 • irritability   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • petulance   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • touchiness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • peevishness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • fretfulness   
  (noun   )
 • irascibility   
 • sensitivity   
  (noun   )
 • testiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
delikatność
 
nadpobudliwość, przewrażliwienie, impulsywność
 
Nerwowość, niepokój podczas gorącej dysputy
 
Pobudliwość
 
skłonność do obrażania się
 
Nadpobudliwość
 
Neurotyczność, huśtawka nastrojów
 
dysforia
 
nieprzyzwoitość
 
poufność
 
drastyczność
 
Nerwowość
 
Choleryczność
 
Nadwrażliwość
 
zbytnia wrażliwość
 
niecierpliwość, porywczość, nerwowość
 
np. sytuacji, misji; kłopotliwość, problematyczność

Przykładowe zdania z "drażliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku klinicznych objawów działań niepożądanych lub przedawkowania klobazamu (senność, niedociśnienie tętnicze i drażliwość u młodszych dzieci) dawkę dobową zmniejszano o ‧ % tygodniowoIn the event of clinical signs of side effects or overdosage of clobazam (i. e., drowsiness, hypotonia, and irritability in young children), this daily dose was reduced by ‧ % every week
Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie oraz bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnikaDizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
Agresywność, drażliwość, zaburzenia behawioralne, zachowania opozycyjne, nadpobudliwość, zaburzenia snuAggressiveness, irritability, behaviour disorders, opposing behaviour, hyperexcitability, sleep disorders
Objawy hipoglikemii mogą obejmować: zimne poty, zmęczenie, bóle głowy, szybkie tętno, napady głodu, drażliwość, nerwowość lub nudnościThe symptoms may include cold sweat, tiredness, headache, rapid heartbeat, hunger pangs, irritability, nervousness or nausea
U pacjentów leczonych preparatem Circadin rzadko występują działania niepożądane, lecz najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u od ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są: drażliwość, nerwowość, niepokój, bezsenność, nietypowe sny, migrena, hiperaktywność psychomotoryczna (pobudzenie psychoruchowe ze wzrostem aktywności), zawroty głowy, senność, bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, hiperbilirubinemia (podwyższony poziom bilirubiny we krwi – produktu rozpadu krwinek czerwonych, co może prowadzić do zażółcenia skóry i oczu), nadmierna potliwość, astenia (osłabienie) i zwiększenie masy ciałaSide effects are uncommon in patients treated with Circadin, but the most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are irritability, nervousness, restlessness, insomnia, abnormal dreams, migraine, psychomotor hyperactivity (restlessness with increased activity), dizziness, somnolence (drowsiness), abdominal (tummy) pain, constipation, dry mouth, hyperbilirubinaemia (raised blood levels of bilirubin, a breakdown product of red blood cells, which can cause yellowing of the skin and eyes), hyperhidrosis (excessive sweating), asthenia (weakness) and increased weight
Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), zmęczenie, pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnikaDizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), fatigue, agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
Niepokój, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieciAnxiety, sleep disorders and behavioural changes, including hyperactivity and irritability (predominantly in children
U pacjentów próbujących odzwyczaić się od palenia tytoniu stwierdzano na przykład: nastrój dysforyczny lub depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub gniew; lęk; trudności w skupieniu uwagi; niepokój psychoruchowy; zmniejszoną częstość akcji serca; wzmożone łaknienie i zwiększenie masy ciałaFor example, dysphoric or depressed mood; insomnia, irritability, frustration or anger; anxiety; difficulty concentrating; restlessness; decreased heart rate; increased appetite or weight gain have been reported in patients attempting to stop smoking
w rzeczywistości (omamy), mania (stan psychiczny charakteryzujący się epizodami nadmiernej ruchliwości, podniecenia lub drażliwości), obłęd, myśli samobójczehallucinations), mania (mental condition characterised by episodes of overactivity, elation or irritability), paranoia, suicidal thoughts
U pacjenta wystąpiła biegunka, drażliwość i kwasica metaboliczna z hipokaliemiąThe patient developed diarrhoea, irritability and metabolic acidosis with hypokalaemia
♦ Bardzo często (działania niepożądane, które mogą wystąpić częściej niż ‧ na ‧ dawek szczepionki): • ból lub dyskomfort w miejscu podania • zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania • gorączka (powyżej ‧°C) • senność, drażliwość, nietypowy płacz • problemy z karmieniemVery common (side effects which may occur in more than ‧ per ‧ doses of vaccine): pain or discomfort at the injection site redness or swelling at the injection site fever (more than ‧°C) drowsiness, irritability, unusual crying feeding problems
Pozostałe, sporadycznie występujące działania niepożądane to: biegunka, depresja, drażliwość, niepokój i ból piersiDiarrhoea, depression, irritability, restlessness and breast pain have also been reported in some cases and are considered uncommon
Inne działania niepożądane to: drażliwość, senność, gorączka, biegunka, wymioty, utrata łaknienia, infekcje ucha środkowego oraz nietypowy płacz o wysokim tonieOther side effects include irritability, sleepiness, fever, diarrhoea, vomiting, loss of appetite, middle ear infection, and unusual high-pitched crying
U noworodków, których matki stosowały paroksetynę w późnym okresie ciąży mogą wystąpić następujące objawy: zespół zaburzeń oddechowych, sinica, bezdech, drgawki, niestałość temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, hipoglikemia, hipotonia, hipertonia, hiperrefleksja, drżenie, zdenerwowanie, drażliwość, letarg, stały płacz, senność i trudności ze snemThe following symptoms may occur in the neonate after maternal paroxetine use in later stages of pregnancy: respiratory distress, cyanosis, apnoea, seizures, temperature instability, feeding difficulty, vomiting, hypoglycaemia, hypertonia, hypotonia, hyperreflexia, tremor, jitteriness, irritability, lethargy, constant crying, somnolence and difficulty in sleeping
Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnikaDizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
stan dezorientacji, depresja, bezsenność, lęk. pobudzenie, majaczenie, omamy, niepokój, nagłe zmiany nastroju, zmiany stanu psychicznego, zaburzenia snu, drażliwość, zaburzenia marzeń sennychUncommon: agitation, delirium, hallucinations, restlessness, mood swings, mental status changes, sleep disorder, irritability, abnormal dreams
Reakcje psychiczne i „ paradoksalne ” Podczas stosowania benzodiazepin lub leków o działaniu podobnym do działania benzodiazepin mogą wystąpić następujące objawy: niepokój, pobudzenie, drażliwość, obniżone hamowanie, agresywność, brak zdolności logicznego myślenia, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, depersonalizacja, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, ekstrowersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby i inne niepożądane reakcje behawioralnePsychiatric and paradoxical reactions Reactions like restlessness, agitation, irritability, decreased inhibition, aggressiveness, abnormal thinking, delusions, rages, nightmares, depersonalisation, hallucinations, psychoses, inappropriate behaviour, extroversion that seems out of character and other adverse behavioural reactions are known to occur when using benzodiazepines or benzodiazepine-like agents
Niniejsza metoda badania obejmuje procedurę in vitro, która- zależnie od potrzeb informacyjnych- może umożliwić ustalenie drażliwości substancji dla skóry na podstawie samodzielnego badania zastępczego w ramach strategii badawczej, zgodnie z podejściem uwzględniającym wartość naukową danychThis Test Method provides an in vitro procedure that, depending on information requirements, may allow determining the skin irritancy of substances as a stand-alone replacement test within a testing strategy, in a weight of evidence approach
Zaburzenia psychiczne Nie znana: drażliwośćPsychiatric disorders Not known: irritability
Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, dreszcze, gorączka, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, drażliwośćconditions Injection site inflammation, injection site reaction, fatigue, rigors, fever, influenza-like symptoms, malaise, irritability
Ponadto po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano występowanie: • reakcji alergicznych, w tym wysypki, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, świąd i pokrzywkę; • zmęczenia, niepokoju, pobudzenia, w tym zachowań agresywnych, drażliwości, drżenia, depresji, myśli i prób samobójczych (w bardzo rzadkich przypadkach), zawrotów głowy, senności, omamów, niezwykłe sny, w tym koszmarów sennych i trudności w zasypianiu, mrowienia i drętwienia, drgawek; • złego samopoczucia, bólu mięśni lub stawów, skurczów mięśni, suchości w jamie ustnej, nudności, wymiotów, niestrawności, biegunki, zapalenia wątroby; • nasilonej skłonności do krwawień, wybroczyn podskórnych, tkliwych na dotyk czerwonych guzków podskórnych najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty), kołatania serca; • obrzękówAdditionally, while the medicine has been on the market, the following have been reported: allergic reactions including rash, swelling of the face, lips, tongue, and/or throat which may cause difficulty in breathing or swallowing, itching, and hives; tiredness, restlessness, agitation including aggressive behaviour, irritability, tremor, depression, suicidal thoughts and actions (in very rare cases), dizziness, drowsiness, hallucinations, dream abnormalities, including nightmares and trouble sleeping, pins and needles/numbness, seizure; feeling unwell, joint or muscle pain, muscle cramps, dry mouth, nausea, vomiting, indigestion, diarrhoea, hepatitis; increased bleeding tendency, bruising, tender red lumps under the skin most commonly on your shins (erythema nodosum), palpitations; swelling
Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójczeCommon: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia. podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwościąPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense. feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87 zdań frazy drażliwość.Znalezione w 0,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.