Tłumaczenia na język angielski:

 • irritability   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • petulance   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • touchiness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • peevishness   
  (noun   )
   
  cecha tego, kto jest drażliwy, kogo łatwo rozdrażnić
 • fretfulness   
  (noun   )
 • irascibility   
 • sensitivity   
  (noun   )
 • testiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
delikatność
 
nadpobudliwość, przewrażliwienie, impulsywność
 
Nerwowość, niepokój podczas gorącej dysputy
 
Pobudliwość
 
skłonność do obrażania się
 
Nadpobudliwość
 
Neurotyczność, huśtawka nastrojów
 
dysforia
 
nieprzyzwoitość
 
poufność
 
drastyczność
 
Nerwowość
 
Choleryczność
 
Nadwrażliwość
 
zbytnia wrażliwość
 
niecierpliwość, porywczość, nerwowość
 
np. sytuacji, misji; kłopotliwość, problematyczność

Przykładowe zdania z "drażliwość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, headache, irritability, diarrhoea, hyperhydrosis and vertigo are the most commonly reported reactions
pl Powiedział:" Kampania prezydencka była cyniczna...... i pełna manipulacji. Jej drażliwość wywołała klimat nieufności. "
en He said, " The campaign waged by the President was so ruthless...... in its manipulation of the middle- class fears of minorities...... had been so exploitive and divisive that it created a climate of distrust. "
pl Inne działania niepożądane to: drażliwość, senność, gorączka, biegunka, wymioty, utrata łaknienia, infekcje ucha środkowego oraz nietypowy płacz o wysokim tonie
en Other side effects include irritability, sleepiness, fever, diarrhoea, vomiting, loss of appetite, middle ear infection, and unusual high-pitched crying
pl Często: pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, wrogość/agresywność, bezsenność, nerwowość/drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia Dane uzyskane po wprowadzeniu preparatu do obrotu: nieprawidłowe zachowanie, uczucie gniewu, lęk, splątanie, omamy, zaburzenia psychotyczne, samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze
en Common: agitation, depression, emotional lability/mood swings, hostility/aggression, insomnia, nervousness/irritability, personality disorders, thinking abnormal Post-marketing experience: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, psychotic disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation
pl Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ osób i u mniej niż ‧ na ‧ osób): zmiany w liczbie krwinek (czerwonych, białych, płytek krwi), zmniejszenie apetytu, depresja, drażliwość, bóle głowy, omdlenia, zatrzymanie płynów (obrzęki), zaburzenia smaku, bóle brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, nieprzyjemny zapach skóry, wysypka, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie masy ciała i zmiany w wynikach badań laboratoryjnych
en Common side effects (likely to occur in more than ‧ out of ‧ persons and less than ‧ out of ‧ persons): changes in number of blood cells (red cells, white cells and platelets), reduced appetite, depression, irritability, headache, fainting, fluid retention (swelling), taste disturbances, pain in the abdomen, vomiting, nausea, constipation, skin odour, rash, abnormal kidney function, weight gain and altered laboratory test values
pl Komisja zajmuje się uchybieniami stwierdzonymi w czasie takich inspekcji w taki sposób, jaki uzna za najbardziej odpowiedni i skuteczny, z uwzględnieniem ich wagi oraz pilności i ewentualnej drażliwości z politycznego punktu widzenia
en The shortcomings found during such inspection missions have been addressed by the Commission in whatever way deemed most appropriate and effective, having regard to their gravity as well as to matters of urgency and political sensitivity
pl na lek ACOMPLIA, należą: nudności i zakażenie górnych dróg oddechowych. ia Do częstych działań niepożądanych, które wystąpiły u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów, ale mniej niż u len ‧ na ‧ pacjentów stosujących lek ACOMPLIA, należą: niestrawność, wymioty, zaburzenia snu, nerwowość, depresja, drażliwość, zawroty głowy, biegunka, lęk, świąd, nadmierne pocenie się, skurcze lub długotrwały skurcz mięśni, zmęczenie, siniaki, ból i wo
en uth Common side effects, that affect more than ‧ per ‧ but less than‧ per ‧, that have occurred in patients on ACOMPLIA include: upset stomach, vomiting, trouble with sleeping, nervousness, depression, irritability, dizziness
pl Częste działania niepożądane (częściej niż u ‧ na ‧ i rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpadaczkowymi- karbamazepiną i walproinianem sodu; • agresywność, drażliwość, pobudzenie, nadpobudliwość (stan nadmiernej pobudliwości); • zaburzenia snu (nieprawidłowy sen); • hiperkineza (nadmiernie wyrażone ruchy); • nudności, wymioty; • za mała liczba jednego z rodzajów białych krwinek
en Common side effects (between one in ‧ patients and one in ‧ patients): raised levels of liver enzymes, especially when given with either of the antiepileptic medicines carbamazepine and sodium valproate; aggressiveness, irritability, agitation, hyperexcitability (state of being unusually excitable); sleep disorders (abnormal sleeping); hyperkinesis (exaggerated movements); nausea, vomiting; a low number of a type of white blood cells
pl Rzadziej występujące działania niepożądane to: zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia i (lub) utrata równowagi (ataksja); zmniejszona koncentracja; apatia; stany niepokoju; depresja; pobudzenie; drażliwość; dezorientacja; nieadekwatne myślenie lub zachowanie (ekstrowersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby, obniżone hamowanie, agresywność, wybuchy gniewu, urojenia, depersonalizacja, psychoza); koszmary nocne; omamy; podwójne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem; zwiększona wrażliwość na hałas (przeczulica słuchowa); zaburzenia powonienia (omamy węchowe); zaburzenia mowy w tym mowa zamazana; drętwienie np. kończyn (niedoczulica); nudności; zmniejszone łaknienie; zwiększona wrażliwość na światło (światło słoneczne, promienie UV); złe samopoczucie
en Uncommon side effects include: dizziness; weakness; reduced coordination of movements; unsteadiness and/or falls (ataxia); decreased concentration; apathy; restlessness; depression; agitation; irritability; confusion, abnormal thinking and behaviour (extroversion that seems out of character, decreased inhibition, aggressiveness, rages, delusion, depersonalisation, psychosis); nightmares; hallucinations; double vision or other sight problems; increased sensitivity to noise (hyperacusis); smell disorder (parosmia); speech disorders, including slurred speech; numbness, e. g. in the extremities (hypoaesthesia); nausea; decreased appetite; increased sensitivity to light (sunlight, UV light); feeling vaguely ill (malaise
pl ABILIFY stosowany jest w leczeniu dorosłych, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwością
en ABILIFY is used to treat adults who suffer from a condition with symptoms such as feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
pl Zaburzenia psychiczne Bardzo często: nietypowy płacz, drażliwość, niepokój Często: nerwowość ‧ • Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu
en Psychiatric disorders:Very common: crying abnormal, irritability, restlessness Common: nervousness
pl U pacjentów próbujących odzwyczaić się od palenia tytoniu stwierdzano na przykład: nastrój dysforyczny lub depresyjny; bezsenność, drażliwość, frustrację lub gniew; lęk; trudności w skupieniu uwagi; niepokój psychoruchowy; zmniejszoną częstość akcji serca; wzmożone łaknienie i zwiększenie masy ciała
en For example, dysphoric or depressed mood; insomnia, irritability, frustration or anger; anxiety; difficulty concentrating; restlessness; decreased heart rate; increased appetite or weight gain have been reported in patients attempting to stop smoking
pl Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia. podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwością
en People with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense. feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
pl U niektórych pacjentów, którzy nagle przerywają stosowanie leku DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM po okresie leczenia dłuższym niż ‧ tydzień, mogą wystąpić objawy, takie jak: zawroty głowy, uczucie mrowienia podobne do kłucia szpilkami lub igłami, zaburzenia snu (realistyczne sny, koszmary senne, trudności w zasypianiu), niepokój lub pobudzenie, lęk, nudności lub wymioty, drżenie, bóle głowy, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość lub zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika
en Some patients, who suddenly stop taking DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM after more than ‧ week of therapy, have had symptoms such as dizziness, tingling feelings like pins and needles, sleep disturbances (vivid dreams, nightmares, inability to sleep), feeling restless or agitated, feeling anxious, feeling sick (nausea) or being sick (vomiting), tremor (shakiness), headaches, feeling irritable, diarrhoea, excessive sweating or vertigo
pl Niezbyt często: jadłowstręt Niezbyt często: pobudzenie, depresja, drażliwość, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu
en Uncommon: anorexia Uncommon: agitation, depression, irritability, personality disorder, sleep disturbed
pl W przypadku klinicznych objawów działań niepożądanych lub przedawkowania klobazamu (senność, niedociśnienie tętnicze i drażliwość u młodszych dzieci) dawkę dobową zmniejszano o ‧ % tygodniowo
en In the event of clinical signs of side effects or overdosage of clobazam (i. e., drowsiness, hypotonia, and irritability in young children), this daily dose was reduced by ‧ % every week
pl Ponadto po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano występowanie: • reakcji alergicznych, w tym wysypki, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, świąd i pokrzywkę; • zmęczenia, niepokoju, pobudzenia, w tym zachowań agresywnych, drażliwości, drżenia, depresji, myśli i prób samobójczych (w bardzo rzadkich przypadkach), zawrotów głowy, senności, omamów, niezwykłe sny, w tym koszmarów sennych i trudności w zasypianiu, mrowienia i drętwienia, drgawek; • złego samopoczucia, bólu mięśni lub stawów, skurczów mięśni, suchości w jamie ustnej, nudności, wymiotów, niestrawności, biegunki, zapalenia wątroby; • nasilonej skłonności do krwawień, wybroczyn podskórnych, tkliwych na dotyk czerwonych guzków podskórnych najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty), kołatania serca; • obrzęków
en Additionally, while the medicine has been on the market, the following have been reported: allergic reactions including rash, swelling of the face, lips, tongue, and/or throat which may cause difficulty in breathing or swallowing, itching, and hives; tiredness, restlessness, agitation including aggressive behaviour, irritability, tremor, depression, suicidal thoughts and actions (in very rare cases), dizziness, drowsiness, hallucinations, dream abnormalities, including nightmares and trouble sleeping, pins and needles/numbness, seizure; feeling unwell, joint or muscle pain, muscle cramps, dry mouth, nausea, vomiting, indigestion, diarrhoea, hepatitis; increased bleeding tendency, bruising, tender red lumps under the skin most commonly on your shins (erythema nodosum), palpitations; swelling
pl F‧ jest esencją pasji i drażliwości./ Pierwszy egzemplarz/ wyprodukowano w ‧ roku,/ aby rzekomo uczcić/ ‧- lecie powstania firmy
en The F‧ is also the essence of all that famous Ferrari petulance and passion.I mean, this car was launched in ‧, supposedly to celebrate the company' s ‧th birthday
pl w rzeczywistości (omamy), mania (stan psychiczny charakteryzujący się epizodami nadmiernej ruchliwości, podniecenia lub drażliwości), obłęd, myśli samobójcze
en hallucinations), mania (mental condition characterised by episodes of overactivity, elation or irritability), paranoia, suicidal thoughts
pl Depresja, drażliwość
en Depression, irritability
pl Częste: lęk, omamy słuchowe, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja, omamy, omamy wzrokowe, depresja, paranoja, drażliwość, zaostrzenie depresji, nerwowość, zaburzone poczucie odpowiedzialności, zmiany stanu psychicznego, nasilenie lęków, nasilenie stanu splątania
en Common: anxiety, auditory hallucination, insomnia, agitation, disorientation, hallucination, visual hallucination, depression, paranoia, irritability, depression aggravated, nervousness, affect lability, mental status changes, anxiety aggravated, confusion aggravated
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87 zdań frazy drażliwość.Znalezione w 0,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.