wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • admissible     
  (adjv   ) []
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • permissible   
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • allowable   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Akceptowalny
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Niezabroniony
 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Możliwy w grach
 
Możliwy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowy
TACs; total allowable catches
dopuszczalna dawka dobowa
acceptable daily intake
dopuszczalna ładowność
permissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
occupational exposure limits (OEL)
dopuszczalne dzienne pobranie
acceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycie
tolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnień
authorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne oferty
admissible tenders
dopuszczalne poziomy
maximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
occupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisji
emission limit value
dopuszczalny poziom oddziaływania
permissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzyka
acceptable risk level
maksymalne stężenie dopuszczalne
maximum admissible concentration; threshold limit value
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
maximum residue limits; maximum residue level; maximum residue limit; MRL
połów dopuszczalny
authorised catch
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne
regulation on maximum permissible limits
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
indicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działań
acceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ r
en Those provisional maximum residue limits expire on ‧ July
pl D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Jeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczych
en If loads are lifted by means of hoists the maximum authorised load deriving from stability and strength shall be prominently displayed on panels on deck and at the control stations
pl w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafen
en Whereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
pl Dopuszczalne poziomy emisji podano w załączniku
en The emission levels shall not exceed the limits prescribed in Annex
pl wymogi te muszą obejmować także zobowiązanie do stosowania dopuszczalnych wartości emisji ustalonych dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń oraz odpowiednich warunków spalania, biorąc pod uwagę techniczny stan zakładu i warunki działania
en whereas these requirements must include an obligation to observe emission limit values for certain pollutants and appropriate combustion conditions, taking account of the technical character of the plant and of the operating conditions
pl Należy zatwierdzić klucz podziału pomiędzy państwa członkowskie zmienionych w ten sposób nowych wielkości dopuszczalnych połowów
en The allocation of the new fishing opportunities among the Member States, as thus amended, should be confirmed
pl Jeżeli ze względów praktycznych wybiera się inne rozwiązanie, to jest ono dopuszczalne, pod warunkiem że nie ma to wpływu na poziom PKB i DNB
en If for practical reasons a different treatment is preferred, this is acceptable as long as the levels of GDP and GNI are not affected
pl Parametry jakości wody mieszczą się zawsze w dopuszczalnym zakresie, który podtrzymuje aktywność i czynności fizjologiczne normalne dla danego gatunku i etapu rozwojowego
en Water-quality parameters shall at all times be within the acceptable range that sustains normal activity and physiology for a given species and stage of development
pl Osoba zawierająca transakcje lub składająca zlecenia, które stanowią manipulację na rynku, może być w stanie ustalić, że powody, dla których dokonała transakcji lub złożyła zlecenie były uzasadnione oraz że transakcje lub zlecenia były zgodne z praktyką dopuszczalną na danym rynku regulowanym
en A person who enters into transactions or issues orders to trade which are constitutive of market manipulation may be able to establish that his reasons for entering into such transactions or issuing orders to trade were legitimate and that the transactions and orders to trade were in conformity with accepted practice on the regulated market concerned
pl Nie wyklucza to możliwości dopuszczenia przez Państwo Członkowskie większej masy do celów przewozu niepodzielnych ładunków lub do celów niektórych krajowych czynności transportowych, które nie mają znaczącego wpływu na międzynarodową konkurencję w sektorze transportu, w granicach technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej zespołu
en This does not preclude the possibility for Member States to allow a higher mass either for the purpose of carriage of indivisible loads or for the purposes of certain national transport operations which do not significantly affect international competition in the transport sector, within the limits of the technically permissible maximum laden mass of the combination
pl W przypadku emisji ulotnych Państwa Członkowskie zastosują do urządzeń wartości emisji ulotnych jako dopuszczalną wartość emisji
en For fugitive emissions, Member States shall apply fugitive emission values to installations as an emission limit value
pl Dopuszczalny jest również delikatny smak i aromat drożdżowy albo owocowy (estry
en A very faint yeasty or fruity (ester) taste and aroma is permitted
pl W opinii tej EFSA stwierdza, że w proponowanym zakresie likopen można bezpiecznie stosować jako składnik żywności, zaznaczając jednakże, że spożycie likopenu przez przeciętnego konsumenta będzie niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI), przy czym w przypadku niektórych konsumentów wielkość ADI może być przekroczona
en In that opinion, EFSA came to the conclusion that lycopene may be safely used as a food ingredient for the proposed use; however, EFSA concluded that the consumption of lycopene by the average user will stay below the Acceptable Daily Intake (ADI), but that some users of lycopene may exceed the ADI
pl Zgłaszający powinien mieć możliwość dokonania wyboru między dopuszczalnymi formami zabezpieczenia
en The choice between the various acceptable forms of security should be left to the declarant
pl uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. a
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ and Article ‧ (a) thereof
pl Nowe wielkości dopuszczalne połowów i połowy eksperymentalne
en New and exploratory fishing opportunities
pl Jeżeli warunki ustalone w ust. ‧–‧ nie są przestrzegane, właściwy organ danego państwa członkowskiego będzie wymagać, poza sankcjami na szczeblu krajowym, płatności kwoty stanowiącej ‧ % najwyższej kwoty refundacji dopuszczalnej wobec przedmiotowego produktu w okresie poprzedzających dwunastu miesięcy
en If the conditions laid down in paragraphs ‧ to ‧ are not met, the competent authority of the Member State concerned shall, without prejudice to national sanctions, require payment of an amount equivalent to ‧ % of the highest refund applicable to the product in question during the ‧ preceding months
pl ustanowienie na poziomie Wspólnoty dopuszczalnych wartości biologicznych dla związków chromu (VI) zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE
en to establish at Community level a biological limit value for chromium (VI) compounds according to Directive ‧/‧/EC
pl Najwyższe dopuszczalne poziomy należy określić w sposób rygorystyczny na poziomie, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki korzystaniu z dobrych praktyk, oraz uwzględniając ryzyko związane ze spożyciem żywności
en Maximum levels should be set at a strict level which is achievable by following good practices and taking into account the risk related to the consumption of food
pl Podczas testu (testów), pojazd jest załadowany do jego maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy i jego maksymalnego technicznie dopuszczalnego obciążenia na kierowanej osi (osiach
en During the test(s), the vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass and its maximum technically permissible load on the steered axle(s
pl Wolelibyśmy by na naszej drodze pojawiały się tylko dopuszczalne petycje i musimy uświadamiać obywateli jakim sprawami możemy się zajmować.
en We would rather only admissible petitions came our way and we need to work very hard with citizens so that they know what we can and cannot deal with.
pl uznanie sprzeciwu nr B ‧ ‧ za dopuszczalny i kontynuacja postępowania
en opposition number B ‧ ‧ be permitted to stand and proceedings to continue
pl Produkcję klinkieru [t] z produkcji cementu, zważoną z dopuszczalną dla procesu pomiarowego niedokładnością mniejszą niż ± ‧ %, oblicza się przy użyciu następującego wzoru (bilans materiału, uwzględniając wysyłkę klinkieru, dostawy klinkieru jak również różnice w zapasach klinkieru
en Clinker output [t] from cement production, as weighed with a permissible uncertainty of less than ± ‧ % for the metering process, is calculated using the following formula (material balance taking into account dispatch of clinker
pl Dokumentacja złożona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zawiera informacje niezbędne do ustalenia, w stosownych przypadkach, dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL) i ostrej dawki referencyjnej (ARfD
en The dossiers submitted pursuant to Article ‧ shall contain the information needed to establish, where relevant, Acceptable Daily Intake (ADI), Acceptable Operator Exposure Level (AOEL) and Acute Reference Dose (ARfD
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 3,351 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.