wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • admissible     
  (adjv   ) []
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • permissible   
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • allowable   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Akceptowalny
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Niezabroniony
 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Możliwy w grach
 
Możliwy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowy
TACs; total allowable catches
dopuszczalna dawka dobowa
acceptable daily intake
dopuszczalna ładowność
permissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
occupational exposure limits (OEL)
dopuszczalne dzienne pobranie
acceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycie
tolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnień
authorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne oferty
admissible tenders
dopuszczalne poziomy
maximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
occupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisji
emission limit value
dopuszczalny poziom oddziaływania
permissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzyka
acceptable risk level
maksymalne stężenie dopuszczalne
maximum admissible concentration; threshold limit value
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
maximum residue limits; maximum residue level; maximum residue limit; MRL
połów dopuszczalny
authorised catch
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne
regulation on maximum permissible limits
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
indicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działań
acceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku istotnych zmian w wiedzy naukowej o toksyczności, trwałości i akumulacji kadmu w żywych organizmach i osadach lub w przypadku udoskonalenia najlepszych dostępnych środków technicznych, Komisja rozważy stosowne projekty w celu potwierdzenia, jeśli to potrzebne, wartości dopuszczalnych w ściekach i wskaźników jakości wód lub ustalenia dodatkowych wartości dopuszczalnych i dodatkowych wskaźników jakości wód
en In the event of a change in scientific knowledge relating principally to the toxicity, persistence and accumulation of cadmium in living organisms and sediments, or in the event of an improvement in the best technical means available, the Commission shall consider appropriate proposals with the aim of reinforcing, if necessary, the limit values and the quality objectives, or of establishing additional limit values and additional quality objectives
pl W wysokości spuszczenia dopuszczalna tolerancja wynosi + ‧/-‧ mm
en A tolerance of + ‧/-‧ mm is allowed in height of fall
pl Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski uznane za dopuszczalne; podstawę rozpatrzenia stanowią kryteria dopuszczalności, wyboru oraz kryteria wyłączające określone w zaproszeniu do składania ofert
en Only the applications deemed admissible will be examined on the basis of the eligibility, exclusion and selection criteria set out in the call for proposals
pl dopuszczalny poziom bezpieczeństwa
en acceptable safety performance
pl Dopuszczalne odmiany podzielone są w zależności od rodzaju i czasu dojrzewania
en The permitted varieties are subdivided by type and ripening period
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, and in particular Article ‧ thereof
pl Przy wydawaniu opinii zgodnie z ust. ‧ i ‧ STECF przyjmuje, że w roku poprzedzającym stosowanie TAC dokonuje się połowów zasobu przy dostosowaniu śmiertelności połowowej równej ograniczeniu maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego mającego zastosowanie w danym roku
en When giving its advice in accordance with paragraphs ‧ and ‧, STECF shall assume that in the year prior to the year of application of the TAC the stock is fished with an adjustment in fishing mortality equal to the reduction in maximum allowable fishing effort that applies in that year
pl Jeżeli tak, jakie są odpowiednie środki ograniczania ryzyka pozwalające na zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego do dopuszczalnego poziomu?
en If so, which are the appropriate risk mitigation measures to reduce the risk to the environment to an acceptable level?
pl w dyrektywie ‧/EWG‧ i dyrektywie ‧/WE‧ Komisja ustanowiła wskaźnikowe wartości dopuszczalne przewidziane w dyrektywie ‧/EWG
en Whereas in Directive ‧/EEC and Directive ‧/EC the Commission laid down indicative limit values as provided for by Directive ‧/EEC
pl podane przez ustawodawcę krajowego powody przyjęcia dopuszczalnych celów ograniczenia swobody przemieszczania się obywateli bułgarskich oparte są na rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) i
en the grounds given by the national legislature for the adoption of the legitimate aims for a restriction on the freedom of movement of Bulgarian nationals are based on Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), and
pl Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w odniesieniu do omawianych substancji czynnych, przedstawione w Załączniku do niniejszej dyrektywy, dodaje się do załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG
en The maximum pesticide residue levels for the active substances concerned as shown in the Annex to this Directive are added to Annex ‧ to Directive ‧/EEC
pl Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z grup osi
en Technically permissible mass on each axle group
pl Dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca dyrektywy Rady ‧/EWG i ‧/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu
en Commission Directive ‧/EC of ‧ June ‧ amending Council Directives ‧/EEC and ‧/EEC in respect of maximum residue levels for hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl and prochloraz
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ polegające na uznaniu przez Izbę Odwoławczą, że wniosek o unieważnienie złożony przez CMS Hasche Sigle jest dopuszczalny oraz naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. c) tego rozporządzenia polegające na uznaniu w zaskarżonej decyzji, że sporny znak towarowy COLOR EDITION jest opisowy
en Pleas in law: infringement of Article ‧(a) of Council Regulation No ‧/‧ in that the Board of Appeal held that CMS Hasche Sigle was entitled to bring an application for a declaration of invalidity and infringement of Article ‧(c) of that regulation in that the contested decision held that the disputed mark COLOR EDITION was descriptive
pl MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
en MAXIMUM PERMISSIBLE LADEN WEIGHT
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach przyznała odstępstwo od przepisów dyrektywy ‧/‧/EWG, zatwierdzając przepisy Austrii zakazujące wprowadzania do obrotu w Austrii mineralnych nawozów fosforowych (zawierających ‧ % lub więcej P‧O‧), w których zawartość kadmu przekracza ‧ mg/kg P‧O
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers, granted a derogation to Directive ‧/‧/EEC, by approving the Austrian provisions which prohibit the placing on the Austrian market of phosphorous mineral fertilisers (containing ‧ % P‧O‧ or more) with a cadmium content exceeding ‧ mg/kg P‧O
pl Art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocycloheksanu
en Article ‧ and of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on limit values and quality objectives for discharges of hexachlorcyclohexane
pl dyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca załączniki do dyrektyw ‧/EWG i ‧/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni [‧] ma zostać włączona do Porozumienia
en Whereas Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ amending the Annexes to Directives ‧/EEC and ‧/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively is to be incorporated into the Agreement
pl W żadnym wypadku wartości dopuszczalne wyrażone jako maksymalne stężenia nie mogą, kiedy nie są jedynymi stosowanymi normami, być wyższe niż wartości dopuszczalne wyrażone przez ciężar dzielony przez zapotrzebowanie wody na element właściwy dla zanieczyszczania
en In no instance may limit values expressed as maximum concentrations, when they are not the only values applicable, be greater than limit values expressed by weight divided by water requirements per element characteristic of the polluting activity
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits
pl Wnioski o wydanie zezwolenia uznawane są za dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca
en Licence applications shall be admissible only where the applicant
pl Załącznik zawiera wartości dopuszczalne dla NOx, wyrażonego jako odpowiedniki dwutlenku azotu (NO‧) oraz dla węglowodorów, z których większość stanowią lotne związki organiczne, podobnie jak środowiskowe specyfikacje dla sprzedawanych paliw do pojazdów
en The Annex contains limit values for NOx, expressed as nitrogen dioxide (NO‧) equivalents, and for hydrocarbons, most of which are volatile organic compounds, as well as environmental specifications for marketed fuels for vehicles
pl Dopuszczalna jest pomoc państwa rekompensująca niekorzystne położenie
en State aid is allowed in order to compensate for the disadvantages of location
pl jeżeli wyniki przekraczają dopuszczalną wartość określoną w art. ‧, pracownicy, których to dotyczy, oraz ich przedstawiciele w przedsiębiorstwie lub zakładzie są możliwie jak najszybciej informowani o tym fakcie i jego przyczynach; biorą udział w konsultacjach co do środków, jakie należy podjąć, lub, w nagłych przypadkach, są jedynie informowani o środkach już podjętych
en if the results exceed the limit value laid down in Article ‧, the workers concerned and their representatives in the undertaking or establishment are informed as quickly as possible of the fact and the reasons for it and the workers and/or their representatives in the undertaking or establishment are consulted on the measures to be taken or, in an emergency, are informed of the measures which have been taken
pl chociaż aktualny stan wiedzy naukowej nie pozwala na ustalenie dopuszczalnej wartości, poniżej której zanika wszelkie ryzyko narażenia zdrowia, zmniejszenie narażenia na działanie azbestu zmniejszy również ryzyko występowania chorób wynikających z działania azbestu
en Whereas, although current scientific knowledge is not such that a level can be established below which risks to health cease to exist, a reduction in exposure to asbestos will nonetheless reduce the risk of developing asbestos-related disease
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 2,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.