wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • admissible     
  (adjv   ) []
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • permissible   
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • allowable   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Akceptowalny
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Niezabroniony
 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Możliwy w grach
 
Możliwy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowy
total allowable catches; TACs
dopuszczalna dawka dobowa
acceptable daily intake
dopuszczalna ładowność
permissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
occupational exposure limits (OEL)
dopuszczalne dzienne pobranie
acceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycie
tolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnień
authorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne oferty
admissible tenders
dopuszczalne poziomy
maximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
occupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisji
emission limit value
dopuszczalny poziom oddziaływania
permissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzyka
acceptable risk level
maksymalne stężenie dopuszczalne
maximum admissible concentration; threshold limit value
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
maximum residue limits; MRL; maximum residue level; maximum residue limit
połów dopuszczalny
authorised catch
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne
regulation on maximum permissible limits
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
indicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działań
acceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi ‧ %, najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności
en Assuming a technically unavoidable water absorption during preparation of ‧ %, the highest permissible limit for the total water content (WG) in grams as determined by this method is given by the following formula (including confidence interval
pl W przypadku każdego warunku badania wynik badania emisji powinien być zgodny z dopuszczalnymi wartościami określonymi z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ załącznika II
en For each of test condition, the emission test result shall comply with the limits specified in point ‧.‧.‧.‧.‧ of Annex II
pl określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia ‧ Stycznia ‧ r. do dnia ‧ Grudnia ‧ r
en setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
pl rozdarcia międzywarstwy są dopuszczalne, ale głowa manekina nie może przejść przez szybę
en Tears in the interlayer are allowed, but the manikin’s head must not pass through
pl Kobiety badane w kierunku złamań kręgów nie otrzymywały innego, dodatkowego leczenia przeciwko osteoporozie, co było dopuszczalne w przypadku kobiet ocenianych pod kątem złamań szyjki kości udowej i wszelkich innych złamań klinicznych
en Women who were evaluated for the incidence of vertebral fractures did not receive concomitant osteoporosis therapy, which was allowed for women contributing to the hip and all clinical fracture evaluations
pl Do Porozumienia należy włączyć decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającą zasady składania informacji na temat planów i programów wymaganych na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/WE w związku z wartościami dopuszczalnymi dla niektórych substancji zanieczyszczających otaczające powietrze
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ laying down arrangements for the submission of information on plans or programmes required under Council Directive ‧/‧/EC in relation to limit values for certain pollutants in ambient air is to be incorporated into the Agreement
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych piskląt, mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, oraz stosowne warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych oraz zmieniająca decyzje ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE określa warunki dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty i tranzycie przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ laying down a list of third countries from which poultry, hatching eggs, day-old chicks, meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products and specified pathogen-free eggs may be imported into and transit through the Community and the applicable veterinary certification conditions, and amending Decisions ‧/‧/EEC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC lays down veterinary certification conditions for imports and transit through the Community of eggs and egg products
pl Dopuszczalne są jedynie poprawki do propozycji rezolucji złożonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ pkt c
en Amendments shall be admissible only to the motion for a resolution tabled pursuant to Article ‧(c
pl należy obecnie ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości niektórych pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego; odnosi się to do następujących pestycydów: metydation, metomyl, tiodikarb, amitraz, pirymifos metylowy, aldikarb, tiabendazol
en Whereas it is now appropriate that maximum levels be fixed for certain pesticide residues in products of plant origin, namely methidathion, methomyl thiodicarb, amitraz, pirimiphos-methyl, aldicarb, thiabendazole
pl Z rocznego sprawozdania Republiki Słowenii w zakresie przestrzegania dopuszczalnych dziennych i rocznych wartości stężenia pyłu PM‧ w otaczającym powietrzu wynika, że w Słowenii w latach ‧, ‧ i ‧ w strefach SI‧, SI‧ i SI‧ oraz w aglomeracjach SIL i SIM zostały przekroczone dopuszczalne wartości dziennego i rocznego stężenia pyłu PM‧ w otaczającym powietrzu
en It is apparent from the annual report produced by the Republic of Slovenia on observance of the binding daily and annual limit values for PM‧ that, in the Republic of Slovenia in the years ‧, ‧ and ‧, in zones S‧, S‧ and S‧ and in agglomerations SIL and SIM, the limit values for annual and daily concentrations of PM ‧ in ambient air were exceeded
pl przyjęcie poprawionej procedury pomiaru cząstek stałych i dopuszczalnych norm liczby cząstek stałych, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en adoption of a revised measurement procedure for particulates and a particle number limit value, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy ‧/EWG wykazało potrzebę dokonania rewizji dopuszczalnych negatywnych błędów oraz klasyfikacji produktów
en Whereas the implementation of the provisions of Directive ‧/EEC has shown the need for a revision of the tolerable negative errors and the classification of products
pl ESA ‧ ppkt ‧-‧ wyrażają preferencję dla indeksów cen i wolumenu Fishera, natomiast dopuszczalną alternatywą dla nich jest indeks wolumenu Laspeyresa i indeks cen Paaschego
en ESA ‧, points ‧ to ‧, expresses a preference for the Fisher price and volume indices, while the Laspeyres volume and Paasche price indices provide acceptable alternatives
pl Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego w maszynowniach wynosi ‧ dB (A). Punkty pomiarowe muszą być dobrane z uwzględnieniem prac konserwacyjnych koniecznych podczas normalnej eksploatacji urządzeń
en The maximum permissible sound pressure level in the engine rooms shall be ‧ dB(A). The measuring points shall be selected as a function of the maintenance work needed during normal operation of the plant located therein
pl W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b), w należycie uzasadnionych przypadkach, zakup sprzętu używanego może być traktowany jako wydatek dopuszczalny, gdy zostaną spełnione następujące warunki
en By way of derogation from point (b) of the first subparagraph, the purchase of second-hand equipment may be regarded as eligible expenditure in duly substantiated cases when the following conditions are met
pl Kwoty należne wypłacane są w ciągu nie więcej niż ‧ dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania dopuszczalnego wniosku o płatność przez upoważniony dział właściwego urzędnika zatwierdzającego
en Sums due shall be paid within no more than ‧ calendar days from the date on which an admissible payment request is registered by the authorised department of the Authorising Officer responsible
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustala najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧, sets maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
pl Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm‧) SO‧ dla obiektów energetycznego spalania wykorzystujących paliwa gazowe z wyjątkiem turbin gazowych i silników gazowych
en Emission limit values (mg/Nm‧) for SO‧ for combustion plants using gaseous fuels with the exception of gas turbines and gas engines
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na ‧ r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach podlegających ograniczeniom połowowym, przewiduje kwoty na połowy błękitka w ‧ r
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated fishing conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required, lays down quotas for blue whiting for
pl W celu udzielenia dostępu organom w ramach trzeciego filaru, podstawowy wniosek w sprawie VIS dotyczący pierwszego filaru powinien zawierać klauzulę pomostową, która określiłaby w sposób zasadniczy dopuszczalną treść aktu prawnego- takiego jak omawiany wniosek- dotyczącego trzeciego filaru
en In order to grant access to authorities on a third pillar basis, the principal first pillar VIS proposal should provide for a bridging clause, which would essentially determine the possible content of a third pillar legal instrument such as this proposal
pl Niezależnie od zastosowanej metody wartość dopuszczalnego błędu pomiaru rzeczywistej zawartości opakowania nie przekracza jednej piątej wartości dopuszczalnego błędu ujemnego określonego dla ilości nominalnej w opakowaniu
en Irrespective of the method used, the error made in measuring the actual contents of a prepackage shall not exceed one fifth of the tolerable negative error for the nominal quantity in the prepackage
pl Należy określić metodę przydzielania wielkości dopuszczalnych połowów poszczególnym państwom członkowskim
en The method for allocating the fishing opportunities among the Member States should be defined
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy dla deoksyniwalenolu i zearalenonu oraz, od roku ‧, wymaga ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu dla fumonizyn i toksyn T-‧ i HT-‧ w zbożach i produktach zbożowych
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs establishes maximum levels for deoxynivalenol and zearalenone and, from the year ‧ onwards, requires, maximum levels to be set for fumonisins and T-‧ and HT-‧ toxins in cereals and cereal products
pl Jeśli wykonano PCI, infuzję eptyfibatydu kontynuowano przez ‧ godziny po zakończeniu zabiegu, dopuszczalny czas trwania infuzji wynosił wówczas ‧ godzin
en If PCI was performed, the eptifibatide infusion was continued for ‧ hours after the procedure, allowing for a duration of infusion up to ‧ hours
pl Załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ określa tymczasowe dopuszczalne wielkości połowów gromadnika w strefie V, ‧ (wody Grenlandii) na ‧ r
en The Community’s fishing opportunities for capelin in zones V and ‧ (Greenland waters) for ‧ are laid down provisionally in Annex IC to Regulation (EC) No
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 4,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.