wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • permissible   
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • acceptable         
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • admissible     
  (adjv   ) []
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • allowable   
  (Adjectival  ) (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Akceptowalny
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Niezabroniony
 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Możliwy w grach
 
Możliwy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowy
TACs; total allowable catches
dopuszczalna dawka dobowa
acceptable daily intake
dopuszczalna ładowność
permissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
occupational exposure limits (OEL)
dopuszczalne dzienne pobranie
acceptable daily intake; ADI; tolerable daily intake; adi
dopuszczalne dzienne spożycie
tolerable daily intake; acceptable daily intake; adi
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnień
authorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne oferty
admissible tenders
dopuszczalne poziomy
maximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
occupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisji
emission limit value
dopuszczalny poziom oddziaływania
permissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzyka
acceptable risk level
maksymalne stężenie dopuszczalne
maximum admissible concentration; threshold limit value
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
maximum residue limits; maximum residue level; maximum residue limit; MRL; Mrl
połów dopuszczalny
authorised catch
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalne
regulation on maximum permissible limits
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
indicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działań
acceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli dopuszczalne są jedynie niektóre rodzaje opakowań, inspektor sprawdza, czy je zastosowano
en If only certain types of packaging are permitted, the inspector checks whether these are being used
pl Wysokość pomocy nie powinna przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy w wysokości ‧ % kwalifikowanych inwestycji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (powiększonej o ‧ % w przypadku młodych rolników) oraz ‧ % w pozostałych regionach
en The amount of aid should not exceed the maximum aid intensities allowed, i.e. ‧ % in non less-favoured regions and ‧ % of eligible investment in less-favoured regions (and a further ‧ % for young farmers
pl Rozkład maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu na osie
en Distribution of maximum permissible vehicle mass between the axles
pl Ta faza badania jest przeprowadzona, jeśli przy badaniu zachowania w warunkach wibracji w trakcie fazy ‧), w czasie badania w zakresie częstotliwości powyżej ‧ Hz obserwowane są rezonanse mechaniczne, które według wytwórcy lub jego pełnomocnika są dopuszczalne przy długotrwałym użytkowaniu na pokładzie, jednak dla których wytrzymałość danych części nie może zostać przyjęta jako oczywista
en This test phase shall be conducted if, on examining vibratory performance during phase above, mechanical resonances are observed during the scan of the frequency range above ‧ Hz, which are acceptable for extended use on board according to the manufacturer or his authorised representative, but for which the strength of the parts concerned cannot be taken for granted
pl Ta sekcja karty charakterystyki opisuje obowiązujące dopuszczalne normy narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem
en This section of the safety data sheet shall describe the applicable occupational exposure limits and necessary risk management measures
pl W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok ‧ w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów monitorowania na rok
en Commission Recommendation ‧/‧/EC of ‧ April ‧ concerning a coordinated Community monitoring programme for ‧ to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for ‧ is to be incorporated into the Agreement
pl Powiadamiający wniósł o wprowadzenie do dyrektywy ‧/‧/EWG zmiany, która podniesie ten najwyższy dopuszczalny poziom do ‧,‧ %
en The notifier has asked for an amendment to Directive ‧/‧/EEC raising that maximum level to ‧,‧ %
pl instytucja/podmiot zamawiający jest zdania, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dopuszczalne jest udzielenie zamówienia bez uprzedniego opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en the contracting authority/entity considers that the award of a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union is permissible in accordance with this Directive
pl Jeżeli referencyjne państwo członkowskie nie wysłało posiadaczowi swojej opinii dotyczącej zgłoszenia w ciągu ‧ dni od potwierdzenia odbioru ważnego zgłoszenia, zgłoszenie uznaje się za dopuszczalne
en If the reference Member State has not sent the holder its opinion on the notification within ‧ days following the acknowledgement of receipt of a valid notification, the notification shall be deemed acceptable
pl Archiwizowanie danych w postaci osobnego zestawu danych powinno być dopuszczalne tylko wtedy, gdy dane te nie są już wymagane ani wykorzystywane w celu zapobiegania przestępstwom, ich ścigania, wykrywania i karania oraz wykonywania sankcji karnych
en Archiving in a separate data set should be permissible only if the data are no longer required and used for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties
pl W promieniu ‧ cm od punktu uderzenia, ale tylko w części koła należącej do strefy FII, dopuszczalne są trzy odłamki o powierzchni większej niż ‧ cm‧, ale mniejszej niż ‧ cm
en Within a radius of ‧ cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in zone FII, three fragments having an area of more than ‧ cm‧ but less than ‧ cm‧ are allowed
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych ustanawia najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu w tlenku cynku, a rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach ustanawia najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu w klinoptylolicie pochodzenia wulkanicznego
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ amending the conditions for authorisation of a number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements establishes a maximum level for lead in zinc oxide and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs establishes a maximum level for lead in clinoptilolite of volcanic origin
pl pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych, które przekraczają najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ustanowione na mocy prawodawstwa wspólnotowego
en residues of veterinary medicinal products that exceed the maximum residue limits laid down in Community legislation
pl Nie jest dopuszczalna rejestracja produktów rolnych lub środków spożywczych, których specyficzny charakter związany jest z ich miejscem pochodzenia lub pochodzeniem geograficznym
en Registration shall not be permitted in the case of an agricultural product or foodstuff the specific character of which is due to its provenance or geographic origin
pl Planowana modyfikacja spowoduje ogólny wzrost dopuszczalnych poziomów uwolnień do atmosfery i uwolnień płynnych celem uwzględnienia trytu i węgla
en The modification envisaged will result in an overall increase of the limits for airborne and liquid effluent discharges in order to allow for tritium and carbon
pl Komisja dokona przeglądu przepisów zawartych w ppkt ‧.‧ i ‧.‧ sekcji ‧ załącznika I najpóźniej do dnia ‧ grudnia ‧ r. w odniesieniu do najwyższej dopuszczalnej zawartości ochratoksyny A w suszonych owocach winorośli oraz w celu włączenia najwyższej dopuszczalnej zawartości ochratoksyny A w surowej i palonej kawie, produktach kawowych, winie, piwie, soku winogronowym, kakao, produktach kakaowych oraz przyprawach korzennych, uwzględniając podjęte badania i środki zapobiegawcze zastosowane w celu zmniejszenia obecności ochratoksyny w tych produktach
en The Commission shall review the provisions in points ‧.‧ and ‧.‧ of section ‧ of Annex I by ‧ December ‧ at the latest as regards the maximum limits for ochratoxin A in dried vine fruit and with a view to including a maximum limit for ochratoxin A in green and roasted coffee and coffee products, wine, beer, grape juice, cocoa and cocoa products and spices taking into account the investigations undertaken and the prevention measures applied to reduce the presence of ochratoxin A in these products
pl Przydzielenie wielkości dopuszczalnych połowów różnym kategoriom statków może również podlegać przeglądowi po przeprowadzeniu konsultacji i za obopólną zgodą Stron, z poszanowaniem wszystkich ewentualnych zaleceń ustalonych na zebraniu naukowym, o którym mowa w art. ‧, w odniesieniu do zarządzania zasobami, na które taki ponowny przydział mógłby mieć wpływ
en The allocation of the fishing opportunities among different categories of vessels may also be reviewed, following consultations and by mutual agreement between the Parties, provided that any changes comply with recommendations made by the scientific meeting referred to in Article ‧ regarding the management of stocks liable to be affected by such redistribution
pl dopuszczalny zakres wartości dla zawartości tłuszczu w suchej masie: ‧ % do < ‧ %
en Allowable range of values for fat content in dry matter: ‧ % to < ‧ %
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/EWG, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ November ‧ relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, as last amended by Directive ‧/EEC, and in particular Article ‧ thereof
pl Krańcowe (maksymalne-minimalne) kombinacje opon i kół (jeżeli występują) (wymiary, charakterystyka, ciśnienie powietrza w oponach w ruchu drogowym, maksymalne dopuszczalne obciążenie, wymiary kół oraz kombinacje tylne/przednie
en Extreme (maximum-minimum) tyre/wheel combinations (if any) (dimensions, characteristics, inflation pressure for road use, maximum permissible load, wheel dimensions and front/rear combinations
pl Podstawa ładunkowa, włącznie z klapami, musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić wytrzymałość i przestrzeń odpowiadające maksymalnej liczbie osób dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej i maksymalnemu udźwigowi
en The carrier, including any trapdoors, must be designed and constructed in such a way as to offer the space and strength corresponding to the maximum number of persons permitted on the carrier and the maximum working load
pl DYREKTYWA RADY z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy ‧/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni
en COUNCIL DIRECTIVE of ‧ February ‧ amending Annex ‧ to Directive ‧/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables
pl Naszym zadaniem jest więc stworzenie ram, w których będzie mogła odbywać się działalność lobbingowa - w sposób uczciwy i dopuszczalny.
en Our task, then, is to establish a framework in which lobbying activities can be conducted in a fair and acceptable way.
pl tej samej dyrektywy stanowi, że należy dla tych norm emisji ustalić wartości dopuszczalne, jak również wskaźniki jakości dla środowiska wodnego, na które oddziaływają odprowadzane substancje
en whereas Article ‧ of the said Directive provides that limit values shall be laid down for such emission standards and quality objectives for the aquatic environment affected by discharges of the substances
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady ‧/‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 1,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.