wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • admissible     
  (adjv   ) []
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • permissible   
  (adjv   )
   
  dozwolony, tolerowany w jakiejś sytuacji pod jakimś warunkiem
 • allowable   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Możliwy
 
Niezabroniony
 
Akceptowalny
 
Możliwy w grach

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowyTACs; total allowable catches
dopuszczalna dawka dobowaacceptable daily intake
dopuszczalna ładownośćpermissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowegooccupational exposure limits (OEL)
dopuszczalna zmiana zbieżności i kąta pochylenia kółlimiting change of toe and camber
dopuszczalne dzienne pobranieacceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycietolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnieńauthorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne ofertyadmissible tenders
dopuszczalne poziomymaximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowegooccupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisjiemission limit value
Dopuszczalny Poziom Narażenia OperatoraAOEL
dopuszczalny poziom oddziaływaniapermissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzykaacceptable risk level
Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy)Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
maksymalne stężenie dopuszczalnemaximum admissible concentration; threshold limit value
masa projektowa przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowymdesign mass under exceptional payload
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)mrl (maximum residue limits)
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue limits; maximum residue level; maximum residue limit; MRL
połów dopuszczalnyauthorised catch
przekroczenie dopuszczalnej prędkościspeeding
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalneregulation on maximum permissible limits
wielkości dopuszczalne połowówfishing opportunities
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowegoindicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działańacceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ rThose provisional maximum residue limits expire on ‧ July
D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strD ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Jeżeli ładunek podnoszony jest za pomocą dźwigu, to maksymalne dopuszczalne obciążenie wynikające ze stateczności i wytrzymałości musi być w wyraźnie widoczny sposób umieszczone na tablicy na pokładzie i na stanowiskach sterowniczychIf loads are lifted by means of hoists the maximum authorised load deriving from stability and strength shall be prominently displayed on panels on deck and at the control stations
w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafenWhereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
Dopuszczalne poziomy emisji podano w załącznikuThe emission levels shall not exceed the limits prescribed in Annex
wymogi te muszą obejmować także zobowiązanie do stosowania dopuszczalnych wartości emisji ustalonych dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń oraz odpowiednich warunków spalania, biorąc pod uwagę techniczny stan zakładu i warunki działaniawhereas these requirements must include an obligation to observe emission limit values for certain pollutants and appropriate combustion conditions, taking account of the technical character of the plant and of the operating conditions
Należy zatwierdzić klucz podziału pomiędzy państwa członkowskie zmienionych w ten sposób nowych wielkości dopuszczalnych połowówThe allocation of the new fishing opportunities among the Member States, as thus amended, should be confirmed
Jeżeli ze względów praktycznych wybiera się inne rozwiązanie, to jest ono dopuszczalne, pod warunkiem że nie ma to wpływu na poziom PKB i DNBIf for practical reasons a different treatment is preferred, this is acceptable as long as the levels of GDP and GNI are not affected
Parametry jakości wody mieszczą się zawsze w dopuszczalnym zakresie, który podtrzymuje aktywność i czynności fizjologiczne normalne dla danego gatunku i etapu rozwojowegoWater-quality parameters shall at all times be within the acceptable range that sustains normal activity and physiology for a given species and stage of development
Osoba zawierająca transakcje lub składająca zlecenia, które stanowią manipulację na rynku, może być w stanie ustalić, że powody, dla których dokonała transakcji lub złożyła zlecenie były uzasadnione oraz że transakcje lub zlecenia były zgodne z praktyką dopuszczalną na danym rynku regulowanymA person who enters into transactions or issues orders to trade which are constitutive of market manipulation may be able to establish that his reasons for entering into such transactions or issuing orders to trade were legitimate and that the transactions and orders to trade were in conformity with accepted practice on the regulated market concerned
Nie wyklucza to możliwości dopuszczenia przez Państwo Członkowskie większej masy do celów przewozu niepodzielnych ładunków lub do celów niektórych krajowych czynności transportowych, które nie mają znaczącego wpływu na międzynarodową konkurencję w sektorze transportu, w granicach technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej zespołuThis does not preclude the possibility for Member States to allow a higher mass either for the purpose of carriage of indivisible loads or for the purposes of certain national transport operations which do not significantly affect international competition in the transport sector, within the limits of the technically permissible maximum laden mass of the combination
W przypadku emisji ulotnych Państwa Członkowskie zastosują do urządzeń wartości emisji ulotnych jako dopuszczalną wartość emisjiFor fugitive emissions, Member States shall apply fugitive emission values to installations as an emission limit value
Dopuszczalny jest również delikatny smak i aromat drożdżowy albo owocowy (estryA very faint yeasty or fruity (ester) taste and aroma is permitted
W opinii tej EFSA stwierdza, że w proponowanym zakresie likopen można bezpiecznie stosować jako składnik żywności, zaznaczając jednakże, że spożycie likopenu przez przeciętnego konsumenta będzie niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI), przy czym w przypadku niektórych konsumentów wielkość ADI może być przekroczonaIn that opinion, EFSA came to the conclusion that lycopene may be safely used as a food ingredient for the proposed use; however, EFSA concluded that the consumption of lycopene by the average user will stay below the Acceptable Daily Intake (ADI), but that some users of lycopene may exceed the ADI
Zgłaszający powinien mieć możliwość dokonania wyboru między dopuszczalnymi formami zabezpieczeniaThe choice between the various acceptable forms of security should be left to the declarant
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. aHaving regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ and Article ‧ (a) thereof
Nowe wielkości dopuszczalne połowów i połowy eksperymentalneNew and exploratory fishing opportunities
Jeżeli warunki ustalone w ust. ‧–‧ nie są przestrzegane, właściwy organ danego państwa członkowskiego będzie wymagać, poza sankcjami na szczeblu krajowym, płatności kwoty stanowiącej ‧ % najwyższej kwoty refundacji dopuszczalnej wobec przedmiotowego produktu w okresie poprzedzających dwunastu miesięcyIf the conditions laid down in paragraphs ‧ to ‧ are not met, the competent authority of the Member State concerned shall, without prejudice to national sanctions, require payment of an amount equivalent to ‧ % of the highest refund applicable to the product in question during the ‧ preceding months
ustanowienie na poziomie Wspólnoty dopuszczalnych wartości biologicznych dla związków chromu (VI) zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WEto establish at Community level a biological limit value for chromium (VI) compounds according to Directive ‧/‧/EC
Najwyższe dopuszczalne poziomy należy określić w sposób rygorystyczny na poziomie, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki korzystaniu z dobrych praktyk, oraz uwzględniając ryzyko związane ze spożyciem żywnościMaximum levels should be set at a strict level which is achievable by following good practices and taking into account the risk related to the consumption of food
Podczas testu (testów), pojazd jest załadowany do jego maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy i jego maksymalnego technicznie dopuszczalnego obciążenia na kierowanej osi (osiachDuring the test(s), the vehicle shall be loaded to its technically permissible maximum mass and its maximum technically permissible load on the steered axle(s
Wolelibyśmy by na naszej drodze pojawiały się tylko dopuszczalne petycje i musimy uświadamiać obywateli jakim sprawami możemy się zajmować.We would rather only admissible petitions came our way and we need to work very hard with citizens so that they know what we can and cannot deal with.
uznanie sprzeciwu nr B ‧ ‧ za dopuszczalny i kontynuacja postępowaniaopposition number B ‧ ‧ be permitted to stand and proceedings to continue
Produkcję klinkieru [t] z produkcji cementu, zważoną z dopuszczalną dla procesu pomiarowego niedokładnością mniejszą niż ± ‧ %, oblicza się przy użyciu następującego wzoru (bilans materiału, uwzględniając wysyłkę klinkieru, dostawy klinkieru jak również różnice w zapasach klinkieruClinker output [t] from cement production, as weighed with a permissible uncertainty of less than ± ‧ % for the metering process, is calculated using the following formula (material balance taking into account dispatch of clinker
Dokumentacja złożona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zawiera informacje niezbędne do ustalenia, w stosownych przypadkach, dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu narażenia operatora (AOEL) i ostrej dawki referencyjnej (ARfDThe dossiers submitted pursuant to Article ‧ shall contain the information needed to establish, where relevant, Acceptable Daily Intake (ADI), Acceptable Operator Exposure Level (AOEL) and Acute Reference Dose (ARfD
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 2,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.