Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejszy dokument odnosi się w szczególności do linii transeuropejskiego systemu kolei szybkich prędkości opisanych w decyzji nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ w sprawie wytycznych Wspólnoty dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej lub każdej innej aktualizacji tej decyzji wynikającej ze zmian przewidzianych w art. ‧ tej decyzji
en Reference shall be made in particular to the lines of the trans-European rail network described in Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on Community guidelines for the development of the trans-European transport network or in any update to the same Decision as a result of the revision provided for in Article ‧ of that Decision
pl Jednakże jeśli ten sam personel pracuje przy zbieraniu, w zakładzie wysyłkowym, obszarze umieszczenia lub zakładzie przetwórczym miejsca przeznaczenia, dokument rejestracyjny może być zastąpiony przez stałe zezwolenie transportowe, wydane przez odpowiedni organ
en However, if gathering is carried out by the same staff operating the dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant of destination, the registration document may be replaced by a permanent transport authorization granted by the competent authority
pl jedynie wystawia świadectwo kontroli i potwierdza oświadczenie wpisywane w rubryce ‧ po przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności planów produkcji w odniesieniu do produktów, dokumenty transportowe i handlowe oraz po dokonaniu przez organ lub jednostkę fizycznej kontroli danej przesyłki przed jej wysłaniem z danego państwa trzeciego lub po otrzymaniu jasnego oświadczenia eksportera stwierdzającego, że odpowiednia przesyłka została wyprodukowana i/lub przygotowana zgodnie z przepisami stosowanymi przez odpowiedni organ lub jednostkę w odniesieniu do przywozu i wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej produktów określonych w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub ‧ tego rozporządzenia
en only issue the certificate of inspection and endorse the declaration in box ‧, after it has carried out a documentary check on the basis of all relevant inspection documents, including in particular the production plan for the products concerned, transport documents and commercial documents, and after the authority or body has either made a physical check of the consignment concerned before it is expedited from the third country of dispatch, or has received an explicit declaration of the exporter declaring that the consignment concerned has been produced and/or prepared in accordance with the provisions which are implemented by the authority or body concerned in respect of the import and marketing in the European Community of products referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ in accordance with Article ‧) or of that Regulation
pl Dokumentami, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧, służącymi do ustalenia czy produkty ujęte na zaświadczeniu transportowym EUR.‧ lub na deklaracji na fakturze mogą być uważane za produkty pochodzące z EOG i spełniają pozostałe warunki niniejszego Protokołu, oraz, czy informacje zawarte w deklaracji dostawcy są prawidłowe, między innymi w szczególności
en The documents referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.‧ or an invoice declaration can be considered as products originating in the EEA and fulfil the other requirements of this Protocol and that the information given in a supplier
pl w przypadku transportu drogowego, umowa międzynarodowego przewozu drogowego (CMR) towarów lub inny dokument transportowy wystawiony w kraju pochodzenia przed tą datą
en in the case of transport by road, the CMR contract for the carriage of goods or any other transport document issued in the country of origin before that date
pl Wszelkie dodatkowe informacje, które powinny być wskazane na dokumentach transportowych lub handlowych służących jako dokumenty tranzytowe, jak również zmiany, które muszą być dokonane w celu dostosowania procedury zwolnienia, w przypadku gdy towary podlegające podatkowi akcyzowemu przepływają zgodnie z uproszczoną procedurą wspólnotowego tranzytu wewnętrznego, są określone zgodnie z procedurą przewidzianą w art
en Any additional details that have to be shown on the transport or commercial documents serving as transit documents and the changes that have to be made to adapt the discharge procedure where goods subject to excise duty move under a simplified internal Community transit procedure shall be established according to the procedure provided for in Article ‧.`
pl Dokumenty transportowe, określone w art. ‧ i ‧, muszą być wystawiane przez służby urzędowe w miejscu pochodzenia, w ciągu ‧ godzin poprzedzających załadowanie, w języku lub językach urzędowych miejsca przeznaczenia
en The movement documents referred to in Articles ‧ and ‧ must be drawn up by the official service at the place of origin within ‧ hours before loading, in the official language or languages of the place of destination
pl znać różnorodną dokumentację wymaganą do świadczenia drogowych usług transportowych oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, że zatwierdzone dokumenty związane z każdym transportem, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdują się zarówno w pojeździe jak i w siedzibie przedsiębiorstwa
en be familiar with the various documents required for operating road transport services and be able to introduce checking procedures for ensuring that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
pl Oryginał dokumentu transportowego i etykiety określone we wzorze dokumentu transportowego sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia
en The original of the movement document and the labels referred to in the model movement document shall be drawn up in at least one official language of the Member State of destination
pl korzystanie z ADE w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transportowych
en Use of ADE for: sending or receiving transport documents
pl Dokumentów dotyczących pojazdu i transportowych, wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób
en Vehicle and transport documents required for the national and international carriage of goods and passengers
pl jeżeli mają one być przekazane do gospodarstwa, które, mimo, że położone poza zatwierdzoną strefą przybrzeżną, spełnia warunki określone w C ‧ załącznika C, to musi im, zgodnie z art. ‧, towarzyszyć dokument transportowy odpowiadający wzorowi określonemu w załączniku E rozdział ‧ lub ‧, potwierdzający, że pochodzą one z zatwierdzonej strefy przybrzeżnej lub z gospodarstwa o takim samym statusie zdrowotności, jaki posiada gospodarstwo ich przeznaczenia
en if they are to be relaid in a farm which although not situated in an approved coastal zone fulfils the conditions set out in Annex C III, they must, in accordance with Article ‧, be accompanied by a movement document corresponding to the model set out in Annex E, Chapter ‧ or ‧, certifying that they come from an approved coastal zone or from a farm of the same health status as the farm of destination
pl przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności opisów procesu produkcji dotyczących przedmiotowych produktów, dokumentów transportowych i handlowych; oraz
en it has carried out a documentary check on the basis of all relevant inspection documents, including in particular the production plan for the products concerned, transport documents and commercial documents; and
pl Głosowałem za przyjęciem tego dokumentu, ponieważ, jak wiadomo, region Oceanu Atlantyckiego posiada pewne cechy charakterystyczne, gdyż jest on dynamicznym obszarem morskim (dzięki transportowi morskiemu, rybołówstwu, energii morskiej itp.), obszarem, którego wrażliwe środowisko musi być chronione i gdzie widoczne są skutki zmian klimatu, obszarem peryferyjnym Unii Europejskiej borykającym się z problemami w zakresie dostępności i połączeń oraz z małą liczbą dużych ośrodków miejskich.
en I voted in favour of this document, because as we know, the Atlantic region has its own specific characteristics; namely, it is a dynamic maritime area (thanks to maritime transport, fishing, marine energy, etc.), an area whose fragile environment must be preserved and which is subject to the consequences of climate change, and it is also an outlying area within the European Union, with accessibility and connectivity problems and with a low number of major city centres.
pl brak podobnego ujednoliconego dokumentu, poświadczającego uprawnienie kierowców do prowadzenia pojazdów służących do takiego przewozu z zastrzeżeniem licencji wspólnotowej, mianowicie przewozu międzynarodowego, objętego rozporządzeniem (EWG) nr ‧ oraz kabotażu, określonego i przewidzianego w rozporządzeniu (EWG) nr ‧, uniemożliwia Państwom Członkowskim sprawdzanie, czy kierowcy z państw trzecich są legalnie zatrudnieni lub legalnie pozostają w dyspozycji przewoźnika odpowiedzialnego za działalność transportową
en The absence of a similar uniform document certifying the entitlement of drivers to drive the vehicles engaged in such carriage subject to Community authorisation, namely the international carriage covered by Regulation (EEC) No ‧ and the cabotage as defined and provided for in Regulation (EEC) No ‧ prevents Member States from checking whether drivers from non-member countries are lawfully employed or are lawfully at the disposal of the haulier responsible for the transport operation
pl Rozporządzenie nr 11 o eliminowaniu dyskryminacji w zakresie warunków taryf i transportu wymaga od przewoźnika posiadania dokumentu transportowego, który powinien zawierać m. in. odległości, trasy i miejsca przekraczania granic.
en Regulation No 11 on eliminating discrimination in terms of tariffs and transport conditions requires carriers to hold a transport document which should contain, among others, the distances, routes and borders passage points.
pl Tam, gdzie do wykazania przejęcia przez handel detaliczny potrzebna jest karta kontrolna T‧, która nie została zwrócona do agencji, w której złożono zabezpieczenie w przeciągu ‧ miesięcy od miesiąca końcowego terminu składania ofert, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, z powodów niezależnych od zainteresowanej strony, przed upływem terminu ‧ miesięcy, określonego w niniejszym artykule ust. ‧ akapit pierwszy, zainteresowana strona może złożyć do właściwych władz uzasadniony wniosek o równoważne postępowanie, załączając dokumentację uzupełniającą, w tym dokumenty transportowe oraz dokument stwierdzający przejęcie masła skoncentrowanego przez handel detaliczny
en Where a T‧ control copy must be used as proof of taking-over by the retail trade and has not been returned to the agency holding the security within ‧ months following the month of the deadline for the submission of tenders referred to in Article ‧, owing to circumstances beyond the control of the interested party, that party may lodge a reasoned application with the competent authorities before the expiry of the ‧-month time limit referred to in the first subparagraph of paragraph ‧ of this Article for equivalence of treatment, together with supporting documents, which must include the transport document and a document proving that the concentrated butter has been taken over by the retail trade
pl Na podstawie oceny obecnej sytuacji przedstawicielstwa konsularne i/lub zagraniczne biura linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych znajdujące się w następujących lokalizacjach uznawane są za zasadniczo odpowiednie dla misji doradców ds. dokumentów (wykaz aktualizowany w miarę potrzeb
en On the basis of an evaluation of the current situation, consular representations and/or overseas offices of airlines and shipping companies at the following locations are considered suitable in principle for document adviser assignments (the list will be updated where the need arises
pl sprawdzania ksiąg i innych dokumentów, dotyczących działalności przedsiębiorstw transportowych
en check the books and other documentation relating to the operation of the transport undertaking
pl Jeżeli produkty są przewożone w oddzielnych przegrodach tego samego pojemnika transportowego lub są zmieszane w trakcie przewozu, wymagane jest sporządzenie dokumentu towarzyszącego każdej partii, bez względu na to, czy jest ona przewożona oddzielnie czy w mieszaninie
en When products are transported in separate compartments of the same transport container or are mixed during carriage, a document must be completed to accompany each portion, whether transported separately or as a mixture
pl jeżeli mają one być wprowadzone do strefy zatwierdzonej, to musi im, zgodnie z art. ‧, towarzyszyć dokument transportowy odpowiadający wzorowi określonemu w załączniku E rozdział ‧ lub ‧, potwierdzający, że pochodzą one z zatwierdzonej strefy lub zatwierdzonego gospodarstwa
en where they are to be introduced into an approved zone, they must, in accordance with Article ‧, be accompanied by a movement document corresponding to the model set out in Annex E, Chapter ‧ or ‧, certifying that they come from an approved zone or an approved farm
pl Papier bezkalkowy (zwany również papierem samokopiującym) używany jest do wykonywania bez kalki kopiującej kopii dokumentów takich jak faktury (jedna trzecia całkowitej konsumpcji), formularze wewnętrzne (pokwitowania wydatków, dokumenty inwentaryzacyjne), dokumenty transportowe (zlecenia transportowe), zamówienia zakupu i umowy
en Carbonless paper (also called self-copying paper) is used to make duplicate copies without a carbon layer, e.g. for invoicing forms (one third of total consumption), internal forms (expenses, stock keeping), transport documents (freight orders), purchase orders, and contracts
pl dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa
en the various documents required for operating road transport services and the introduction of checking procedures to ensure that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
pl Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowej
en Documents (except for the driver’s certificate) need not be carried on the transport unit
pl dowód pochodzenia i dokumenty transportowe zostały wydane nie później niż dzień przed datą przystąpienia
en the proof of origin and the transport documents were issued no later than the day before the date of accession
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 55674 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 4,747 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.