Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przedsiębiorstwo transportowe lub jego krajowy przedstawiciel bądź przedstawiciele przekazują organom celnym, na ich wniosek, wszystkie dokumenty, ewidencje lub informacje, które dotyczą wykonywanych bądź już wykonanych operacji przewozu, co do których organy te uznały, że powinny być o nich powiadamiane
en At the request of the customs authorities, the transport undertaking or its national representative or representatives shall communicate to them forthwith any documents, accounting records or information relating to carriage operations already completed or still being undertaken of which those authorities consider they should be informed
pl jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub
en a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or
pl W świetle wymienionych szczególnych okoliczności i w celu uproszczenia pracy administracyjnej związanej z przyznawaniem refundacji wywozowych na mocy niniejszego rozporządzenia, należy dać państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w tym zakresie, w jakim odnosi się on do wartości maksymalnych, poniżej których państwa członkowskie mogą zwolnić podmioty gospodarcze z obowiązku przedstawienia innych dowodów niż dokument transportowy
en In the light of these special circumstances and with a view to simplifying the administrative work involved in granting export refunds under this Regulation, it is appropriate to give Member States greater flexibility in applying Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ in so far as it relates to the thresholds below which Member States may exempt operators from furnishing the proof required other than the transport document
pl jeżeli mają być one przekazane do zatwierdzonej strefy przybrzeżnej, to musi im towarzyszyć dokument transportowy odpowiadający wzorowi określonemu w załączniku E rozdział ‧ lub ‧, potwierdzający, że pochodzą one z zatwierdzonej strefy przybrzeżnej lub z zatwierdzonego gospodarstwa położonego w niezatwierdzonej strefie przybrzeżnej, w zależności od konkretnego przypadku
en if they are to be relaid in an approved coastal zone, they must, in accordance with Article ‧, be accompanied by a movement document corresponding to the model set out in Annex E, Chapter ‧ or ‧, certifying that they come from an approved coastal zone or from an approved farm in a non-approved coastal zone, as the case may be
pl Jeśli Umawiające się Strony uznają międzynarodowe świadectwo ważenia pojazdu należycie wypełnione przez: a) operatora zatwierdzonego punktu ważenia pojazdów; oraz b) operatora transportowego/kierowcę (kierowców) pojazdu drogowego przewożącego towary, jest ono przyznawane i uznawane jako dokument zawierający prawidłowe i wiarygodne dane dotyczące ważenia pojazdu przez właściwe organy Umawiających się Stron
en If Contracting Parties accept the International Vehicle Weight Certificate duly filled in by (a) the operator of an approved weighing station and (b) the transport operator(s)/goods road vehicle driver(s), it shall be accepted and recognised as bearing valid weight measurements by the competent authorities of the Contracting Parties
pl Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje umożliwiające identyfikację następujących danych
en Such registers or records shall include in particular commercial documents such as invoices, manifests and transport and other dispatch documents containing sufficient information to allow the following to be identified
pl Dokumenty handlowe, portowe lub transportowe, mogą zostać wykorzystane, o ile zawierają niezbędne dane
en Commercial, port or transport documents may be used, provided that they contain the necessary information
pl wzór dokumentu transportowego przewidziany w art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/EWG
en a model of the movement document provided for in Article ‧) and of Directive ‧/EEC
pl Głosowałem za przyjęciem tego dokumentu, ponieważ, jak wiadomo, region Oceanu Atlantyckiego posiada pewne cechy charakterystyczne, gdyż jest on dynamicznym obszarem morskim (dzięki transportowi morskiemu, rybołówstwu, energii morskiej itp.), obszarem, którego wrażliwe środowisko musi być chronione i gdzie widoczne są skutki zmian klimatu, obszarem peryferyjnym Unii Europejskiej borykającym się z problemami w zakresie dostępności i połączeń oraz z małą liczbą dużych ośrodków miejskich.
en I voted in favour of this document, because as we know, the Atlantic region has its own specific characteristics; namely, it is a dynamic maritime area (thanks to maritime transport, fishing, marine energy, etc.), an area whose fragile environment must be preserved and which is subject to the consequences of climate change, and it is also an outlying area within the European Union, with accessibility and connectivity problems and with a low number of major city centres.
pl Oryginał każdego dokumentu transportowego składa się z jednej kartki dwustronnie zapisanej lub jeżeli istnieje potrzeba zastosowania większej liczby kartek, dokument posiada taką formę, aby wszystkie kartki tworzyły jedną, niepodzielną całość
en The original of each movement document shall consist of a single page, double-sided, or, where more than one page is required, it shall be in such a form that all pages form part of an integrated whole and are indivisible
pl Dyrektywa ‧/EWG stanowi, że żywym hodowlanym rybom i mięczakom mają towarzyszyć dokumenty transportowe przy ich wprowadzaniu do stref i gospodarstw posiadających zatwierdzony program lub status
en Directive ‧/EEC provides that farmed live fish and molluscs are to be accompanied by movement documents where they are introduced into zones and farms with approved programme or status
pl Ustęp ‧ tiret pierwsze nie ma zastosowania do międzynarodowych przewozów materiałów do pakowania, środków transportowych oraz pewnych towarów przyjmowanych na mocy specjalnych porozumień celnych, których autonomiczne lub umowne przepisy stanowią, że dokumenty celne nie są w takich wypadkach wymagane
en The first indent of paragraph ‧ shall not apply to the international movement of packing materials, means of transport or certain goods admitted under specific customs arrangements where autonomous or conventional provisions lay down that customs documents are not required in these circumstances
pl Na podstawie oceny obecnej sytuacji przedstawicielstwa konsularne i/lub zagraniczne biura linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych znajdujące się w następujących lokalizacjach uznawane są za zasadniczo odpowiednie dla misji doradców ds. dokumentów (wykaz aktualizowany w miarę potrzeb
en On the basis of an evaluation of the current situation, consular representations and/or overseas offices of airlines and shipping companies at the following locations are considered suitable in principle for document adviser assignments (the list will be updated where the need arises
pl Dokumentów dotyczących pojazdu i transportowych, wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób
en Vehicle and transport documents required for the national and international carriage of goods and passengers
pl wzywa Komisję do rozważenia możliwości opracowania jednolitego dokumentu transportowego dla kontenerów we Wspólnocie w celu uproszczenia procedur administracyjnych
en Calls on the Commission to examine the possibility of introducing a single transport document for containers in the Community so as to streamline administrative procedures
pl jednorazowego dokumentu transportowego wydawanego w kraju pochodzenia na przejazd przez kraj lub kraje tranzytowe
en a single transport document issued in the country of origin covering passage through the country or countries of transit
pl Dowód transportu odbywającego się bezpośrednio w kierunku Wspólnoty i daty jego rozpoczęcia należy przedstawić, zgodnie z wymogami właściwych organów, na podstawie oryginału dokumentu transportowego
en Proof of direct transport to the Community and of the date on which the transport commenced shall be provided, to the satisfaction of the relevant authorities, on the basis of the original transport document
pl Ponadto, jeżeli istnieją wystarczające możliwości, można oferować doradztwo ds. dokumentów tym przedsiębiorstwom transportowym, które nie obsługują bezpośrednio miejsc przeznaczenia w obszarze Schengen, jednakże świadczą usługi dowozu pasażerów do punktów wyjazdowych łączących się za pomocą połączeń lotniczych i morskich z obszarem Schengen
en Furthermore, if there is sufficient capacity, document advice may also be offered to transport companies which do not directly serve destinations in the Schengen area but operate feeder trips to departure points for connecting air and sea links to the Schengen area
pl dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa
en the various documents required for operating road transport services and the introduction of checking procedures to ensure that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
pl Jeżeli produkty są przewożone w oddzielnych przegrodach tego samego pojemnika transportowego lub są zmieszane w trakcie przewozu, wymagane jest sporządzenie dokumentu towarzyszącego każdej partii, bez względu na to, czy jest ona przewożona oddzielnie czy w mieszaninie
en When products are transported in separate compartments of the same transport container or are mixed during carriage, a document must be completed to accompany each portion, whether transported separately or as a mixture
pl Przy wprowadzaniu do stref i gospodarstw posiadających zatwierdzony program lub status, wszystkim zwierzętom akwakultury objętym niniejszą decyzją, ich jajom i gametom towarzyszy dokument transportowy i spełniają one wymogi określone we wzorze dokumentu transportowego ustanowionego w załączniku I, uwzględniając uwagi wyjaśniające w załączniku II. Artykuł ‧ Gatunki niebędące nosicielami
en When introduced into zones and farms with approved programme or status, all aquaculture animals covered by this Decision, their eggs and gametes shall be accompanied by, and comply with the requirements referred in the model movement document set out in Annex I, taking into account the explanatory notes in Annex
pl Egzemplarz kontrolny T‧ lub dokument krajowy potwierdzający, że produkt opuścił obszar celny Wspólnoty, może być zatwierdzony przez właściwy organ tylko po okazaniu dokumentu transportowego wskazującego miejsce przeznaczenia poza obszarem celnym Wspólnoty
en The T‧ control copy or the national document proving that the products have left the customs territory of the Community may be endorsed by the competent authorities only on presentation of a transport document indicating a final destination outside the customs territory of the Community
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 55674 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 13,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.