Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ustęp ‧ tiret pierwsze nie ma zastosowania do międzynarodowych przewozów materiałów do pakowania, środków transportowych oraz pewnych towarów przyjmowanych na mocy specjalnych porozumień celnych, których autonomiczne lub umowne przepisy stanowią, że dokumenty celne nie są w takich wypadkach wymaganeThe first indent of paragraph ‧ shall not apply to the international movement of packing materials, means of transport or certain goods admitted under specific customs arrangements where autonomous or conventional provisions lay down that customs documents are not required in these circumstances
dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwathe various documents required for operating road transport services and the introduction of checking procedures to ensure that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
Wszystkie przywozy, wywozy lub działania w zakresie pośrednictwa obejmujące substancje sklasyfikowane są dokumentowane przez podmioty gospodarcze za pomocą dokumentów celnych i handlowych, takich jak deklaracje skrócone, zgłoszenia celne, faktury, manifesty ładunkowe, dokumenty transportowe i inne dokumenty przewozoweAll imports, exports or intermediary activities involving scheduled substances shall be documented by the operators by way of customs and commercial documents, such as summary declarations, customs declarations, invoices, cargo manifests, transport and other shipping documents
Należy przewidzieć, że Komisja będzie wspomagana przez Komitet doradczy przy stosowaniu środków, w celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z dokumentami transportowymiWhereas provision should be made for the Commission to be assisted by an advisory committee when adopting measures implementing the Regulation as regards transport documents
przychylnie odnosi się do dokumentacji i wyjaśnień przekazanych przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dotyczących mechanizmów finansowego podziału ryzyka (RSFF); jest zdania, że można usunąć z budżetu rezerwę dotyczącą tych pozycji; niemniej wnosi o przekazywanie mu bieżących informacji i odnośnych dokumentów po przyjęciu wytycznych dotyczących drugiego komponentu CIP, instrumentów dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka, oraz wnosi o informowanie go o wynikach negocjacji prowadzonych przez EBI i Komisję w sprawie współpracy na rzecz instrumentu gwarancji pożyczkowej dla projektów transportowych TEN (LGTTWelcomes the documentation and explanations provided by the Commission and the European Investment Bank (EIB) concerning the Risk Sharing Finance Facilities (RSFF); is of the opinion that the reserve on these lines can be taken out of the budget; asks however to be informed and for the relevant documents to be forwarded to it when the guidelines are adopted for the second component of CIP, the venture capital instruments, and asks to be informed on the outcome of the negotiations between EIB and Commission on the joint cooperation for the Loan guarantee instrument for TEN-Transport (LGTT
Do dnia ‧ grudnia ‧ r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedstawiane na piśmie przy użyciu dokumentów handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że dokumenty te zawierają niezbędne daneUntil ‧ December ‧ the entry and exit summary declarations and the required additional elements referred to in this Article may be submitted in written form using commercial, port or transport documentation, provided that they contain the necessary particulars
przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności opisów procesu produkcji dotyczących przedmiotowych produktów, dokumentów transportowych i handlowych; orazit has carried out a documentary check on the basis of all relevant inspection documents, including in particular the production plan for the products concerned, transport documents and commercial documents; and
Treść Załącznika do dyrektywy: Dokumenty przewożone w jednostkach transportowychContent of the Annex to the Directive: Documents to be carried on the transport unit
Istnieje szereg dokumentów, w tym dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywa w sprawie inteligentnych systemów transportowych, których przyjęcie jest uzależnione od tempa dopracowania zasad współpracy instytucjonalnej.There are several dossiers, including the Energy Performance of Buildings Directive and the Intelligent Transport Systems Directive, whose adoption depends on how quickly these rules for institutional cooperation will be drawn up.
Partie soczewicy wysyłane między zarejestrowanymi przedsiębiorstwami muszą być zaopatrzone w dokument transportowy wydany uprzednio przez radę regulacyjnąAll consignments of lentils transported between registered operators are accompanied by a special transport document (volante de circulación) issued in advance by the Regulatory Council
uwzględniając białą księgę dotyczącą polityki transportowej wydaną w ‧ r., która określa kierunki tej polityki do ‧ r. i przewiduje także średniookresowy przegląd jej realizacji w ‧ r., a także dokument Logistyka transportu towarowego w Europie- klucz do zrównoważonej mobilności (COM ‧ wersja ostatecznaHaving regard to the White Paper on European transport policy issued in ‧, which established the broad outlines of this policy up to ‧ and also provided for a mid-term review of its implementation in ‧, and to the Communication on Freight Transport Logistics in Europe- The key to sustainable mobility (COM ‧ final
Dokumentów dotyczących pojazdu i transportowych, wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osóbVehicle and transport documents required for the national and international carriage of goods and passengers
korzystanie z ADE w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transportowychuse of ADE for: sending or receiving transport documents
DOKUMENT TRANSPORTOWY DLA RYB ŻYWYCH, JAJ I GAMET ZE STREFY ZATWIERDZONEJMOVEMENT DOCUMENT FOR LIVE FISH, EGGS AND GAMETES FROM AN APPROVED ZONE
sprawdzania ksiąg i innych dokumentów, dotyczących działalności przedsiębiorstw transportowychcheck the books and other documentation relating to the operation of the transport undertaking
jedynie wystawia świadectwo kontroli i potwierdza oświadczenie wpisywane w rubryce ‧ po przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności planów produkcji w odniesieniu do produktów, dokumenty transportowe i handlowe oraz po dokonaniu przez organ lub jednostkę fizycznej kontroli danej przesyłki przed jej wysłaniem z danego państwa trzeciego lub po otrzymaniu jasnego oświadczenia eksportera stwierdzającego, że odpowiednia przesyłka została wyprodukowana i/lub przygotowana zgodnie z przepisami stosowanymi przez odpowiedni organ lub jednostkę w odniesieniu do przywozu i wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej produktów określonych w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub ‧ tego rozporządzeniaonly issue the certificate of inspection and endorse the declaration in box ‧, after it has carried out a documentary check on the basis of all relevant inspection documents, including in particular the production plan for the products concerned, transport documents and commercial documents, and after the authority or body has either made a physical check of the consignment concerned before it is expedited from the third country of dispatch, or has received an explicit declaration of the exporter declaring that the consignment concerned has been produced and/or prepared in accordance with the provisions which are implemented by the authority or body concerned in respect of the import and marketing in the European Community of products referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ in accordance with Article ‧) or of that Regulation
Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowejDocuments (except for the driver's certificate) need not be carried on the transport unit
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ deklaracja wyładunkowa jest dołączana do dokumentów transportowych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ wymienionego rozporządzenia dotyczących przewożonych ilościBy way of derogation from Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, the landing declaration shall accompany the transport documents provided for in Article ‧ of that Regulation pertaining to the quantities transported
zważywszy, że w celu ułatwienia i uproszczenia procedur inspekcji istnieje konieczność zapewnienia jednolitych wzorów dokumentów transportowych, takich jak dokumenty kontrolne w zliberalizowanych przewozach okazjonalnych, jak również zezwolenie oraz wniosek o zezwolenie na świadczenie niezliberalizowanych przewozówIt is necessary to provide for uniform models for transport documents such as the control document for liberalised occasional services and also the authorisation and the application form for non-liberalised services in order to facilitate and simplify inspection procedures
W przypadku cebuli transportowanej luzem (bezpośrednie ładowanie na pojazd transportowy) te informacje muszą widnieć w dokumencie towarzyszącym towarom oraz być umieszczone w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu transportowegoFor onions transported in bulk (direct loading into a transport vehicle), these particulars must appear on a document accompanying the goods, and be attached in a visible position inside the transport vehicle
z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący przeanalizowania szczegółów i wartości dodanej opracowania wspólnego dokumentu transportowego jako modelu UE dla wszystkich przewozów towarowych niezależnie od zastosowanej formy transportu; uważa jednak, że dokument ten musi w jednoznaczny sposób gwarantować przedsiębiorstwom transportowym pewność prawną poprzez zastąpienie dużej liczby dotychczasowych dokumentów transportowychWelcomes the intention of the Commission to examine the details and added value of establishing a single transport document, as an EU model, for all carriage of goods, irrespective of the mode used; considers, however, that such a document must provide transport undertakings with legal certainty and replace the large number of existing transport documents
Treść załącznika do dyrektywy: Dokumenty przewożone w jednostkach transportowych; każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne musi być wyposażona w określone urządzenia; homologacja pojazdówContent of the Annex to the Directive: Documents to be carried on the transport unit; every transport unit carrying dangerous goods must be equipped with the specified equipment; vehicle approval
Gdy ma zastosowanie, podaj numer dokumentu transportowegoWhere appropriate, enter the number of the transport document
korzystanie z ADE w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transportowychUse of ADE for: sending or receiving transport documents
Jeżeli produkty są przewożone w oddzielnych przegrodach tego samego pojemnika transportowego lub są zmieszane w trakcie przewozu, wymagane jest sporządzenie dokumentu towarzyszącego każdej partii, bez względu na to, czy jest ona przewożona oddzielnie czy w mieszaninieWhen products are transported in separate compartments of the same transport container or are mixed during carriage, a document must be completed to accompany each portion, whether transported separately or as a mixture
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 55674 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 12,038 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.