wymowa: IPA: ˌdɔɕfjjaṭˈʧ̑ɛ̃ɲɛ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • experience         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  the knowledge thus gathered
   
  ogół zdobytych wiadomości i umiejętności
   
  event(s) of which one is cognizant
 • experiment       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  test under controlled conditions
   
  test under controlled conditions
 • background       
  (Noun  ) (noun   )
   
  social heritage
   
  social heritage
 • test         
  (verb, noun   ) []
   
  To carry out an examination on (a substance, material, or system) by applying some chemical or physical procedure designed to indicate the presence of a substance or the possession of a property.
   
  wykonywanie badania (substancji, materiału lub systemu, organizmu) przez zastosowanie chemicznej lub fizycznej procedury, metody badań stworzonej do wykrywania obecności substancji lub właściwości
 • affliction   
  (noun   )
 • attempt       
  (verb, noun   )
 • essay       
  (verb, noun   )
 • experimenting   
  (noun   )
 • expertise   
  (noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • hardship   
  (noun   )
 • ordeal   
  (noun   )
 • trial     
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
experience (event(s) of which one is cognizant)
 
experiment
 
wywoływanie jakichś zjawisk w sztucznych warunkach

Picture dictionary

test
test

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

doświadczeni naukowcy
experienced researchers
doświadczenia laboratoryjne
laboratory experiment
doświadczenia na zwierzętach
animal experiment; animal experiments
doświadczenia nabyte
prior learning
doświadczenie in vitro
in vitro experimentation
doświadczenie in vivo
in vivo experimentation
doświadczenie kliniczne
clinical trials; clinical experimentation
doświadczenie laboratoryjne
laboratory experimentation
doświadczenie polowe
field trials; field experiment; field experimentation; field experiments
doświadczenie wazonowe
pot experimentation
doświadczenie zawodowe
professional experience; work experience
doświadczony
adept; able; conversant; skilled; expert; versed; practiced; experienced
doświadczyć
undergo; experience; feel; receive; sustain; tempt; try
jestem doświadczonym dziennikarzem
I'm an expert journalist
mam doświadczenie w
I have experience of
mieć doświadczenie
to have experience
nabierać doświadczenia
to get experience
niedoświadczenie
inexperience
niedoświadczony
fresh; green; inexpert; new; raw; unexperienced; unfledged; untrained; verdant; young; inexperienced
projekt doświadczenia
experimental design
układ doświadczenia
experimental devices; experimental design
z doświadczenia
from experience

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "doświadczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sieć utrzymuje kontakty i dzieli się doświadczeniem i najlepszymi praktykami z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, np. z europejską siecią sądową w sprawach karnych
en The Network shall maintain relations and share experience and best practice with the other European networks that share its objectives, such as the European Judicial Network in criminal matters
pl wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całość
en Is concerned by the persisting ethnic barriers in BiH, which hamper the development of a national identity; takes the view that the constitutional arrangements in the Dayton Agreement make it more difficult to remove such barriers; recalls that the EU experience is that a common identity is fully compatible with respect for the cultural and religious traditions of the constituent peoples
pl dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, kształcenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowywania pracowników, łącznie ze zdobywaniem praktycznych doświadczeń
en access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced vocational training and retraining, including practical work experience
pl Przed tą datą Komisja sporządzi sprawozdanie na bazie zdobytych doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego akapitu oraz art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE i rozpatrzy konieczność utrzymania tych przepisów
en Before that date the Commission shall draw up a report on the basis of the experience acquired in applying this subparagraph and Article ‧ of Directive ‧/EC referred to above and shall consider the need to continue those provisions
pl Zidentyfikowane przeze mnie dziedziny obejmują edukację, zdrowie, współpracę gospodarczą, handel, sprawiedliwość i prawa człowieka, i mogę powiedzieć, że we wszystkich tych dziedzinach posiadam ogromne doświadczenie.
en Issues that I have identified are education, health, economic development, trade, justice and human rights, all of them issues on which I can say that I have a great deal of experience.
pl zagwarantować, w przypadku badań wykonywanych w wielu miejscach, że, jeżeli jest to potrzebne, wyznaczona zostanie na stanowisko głównego badacza osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkoleniem i doświadczeniem do nadzoru nad powierzoną fazą lub fazami badań
en ensure, in the event of a multisite study, that, if needed, a principal investigator is designated, who is appropriately trained, qualified and experienced to supervise the delegated phase(s) of the study
pl była przez ‧ lat zaangażowana w działalność zawodową, która umożliwiła jej zdobycie wystarczającego doświadczenia w dziedzinie finansów, prawa i rachunkowości oraz zdała egzamin z zakresu kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. ‧, lub
en that he or she has, for ‧ years, engaged in professional activities which have enabled him or her to acquire sufficient experience in the fields of finance, law and accountancy and has passed the examination of professional competence referred to in Article ‧, or
pl Nigdy nie doświadczyliśmy takiej napaści i mimo że chciałbym wyszarpać im serca, to pokaz siły wsadzi nas z powrotem do pierdla
en We ain' t ever seen an assault like this, and as much as I would like to cut their hearts out, a show of force just puts us back in jail
pl Szczególną uwagę poświęca się właściwemu przebiegowi i przejrzystości procesu prywatyzacji, wymianie informacji i doświadczeń oraz właściwemu szkoleniu w zakresie polityki inwestycyjnej
en Particular attention shall be paid to the orderly and transparent nature of the privatisation process, exchange of information and experience, and appropriate training in investment policy
pl Chodzi o to, by uczynić to doświadczenie jak najmniej bolesnym
en The thing here is to make this experience... as painless and easy for him as possible
pl na piśmie. - (EL) Debata na temat wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów zarządzania każdego państwa pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją nie dostarczy szczególnych danych umożliwiających przyjęcie wspólnych środków z zakresu zarządzania.
en in writing. - (EL) The debate on the exchange between Member States and the Commission of knowledge and experience about the management systems of each state will not provide special data enabling common management measures to be taken.
pl wnioskodawca posiadający stopień akademicki w dyscyplinie technicznej otrzymany na uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez właściwy organ, trzy lata doświadczenia w pracy w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, wraz z sześcioma miesiącami obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej
en an applicant holding an academic degree in a technical discipline, from a university or other higher educational institution recognised by the competent authority, three years of experience working in a civil aircraft maintenance environment on a representative selection of tasks directly associated with aircraft maintenance including six months of observation of base maintenance tasks
pl Leczenie preparatem Agenerase powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń HIV
en Therapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection
pl Szczególnie doświadczyła tej zmory wschodnia część kraju, która nie zna granic i którą charakteryzują bardziej etniczne aniżeli narodowe uwarunkowania.
en The east of the country has suffered particularly badly from this scourge, which knows no borders and has taken on much more of an ethnic than a national profile.
pl Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy program ułatwi współpracę i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk na wszystkich poziomach w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem dzieci w środowisku online, a co za tym idzie zwiększy wartość dodaną w wymiarze europejskim
en welcomes the fact that the new programme facilitates collaboration and the pooling of experience and best practices at all levels regarding child safety on the internet and thus enhances European added value
pl Rozwój stosunków pomiędzy ESA i Komisją Europejską nastąpi na podstawie wiedzy wspartej doświadczeniami
en The ESA-Commission relationship will evolve through experience-based evidence
pl W skład zespołu inspekcyjnego wejdą eksperci w liczbie nie większej niż ‧, wyznaczeni przez państwa członkowskie biorące udział w zautomatyzowanej wymianie danych w kategoriach podlegających ocenie, mający doświadczenie w odniesieniu do danej kategorii danych, posiadający odpowiednie krajowe poświadczenie bezpieczeństwa osobowego umożliwiające zajmowanie się tymi sprawami i zgadzający się na udział w co najmniej jednej inspekcji w innym państwie członkowskim
en The evaluation team will consist of no more than three experts, designated by the Member States taking part in the automated data exchange in the data categories to be evaluated, who have experience regarding the concerned data category, have the appropriate national security clearance to deal with these matters and are willing to take part in at least one evaluation visit in another Member State
pl kierując się doświadczeniem w stosowaniu rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wchodzących w zakres rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧[‧], należy właściwie dostosować przepisy tego rozporządzenia
en Whereas following practical experience in the application of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorisation falling within the scope of Council Regulation (EEC) No ‧, appropriate adaptations should be adopted to the terms of this Regulation
pl Musimy pomagać krajom pochodzenia migrantów w zakresie szerzenia demokratyzacji i budowania dobrych rządów poprzez zapewnianie im dostępu do naszych wartości i doświadczenia.
en We must help the migrants' countries of origin to democratise and attain good governance by giving them access to our values and our experience.
pl Generalnie jednak nadal brakuje dobrej jakości aktualnych danych o podstawowych wymiarach, za pomocą których należy dokonywać oceny doświadczeń w tych usługach
en Generally, however, availability of good quality, timely data on key dimensions with which to evaluate experience in these services is still lacking
pl Ta książka w bardzo... dosadny sposób opisuje pani doświadczenia
en And I' il tell you, this book is a very, uh, explicit recounting of what happened to you
pl Określone kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla tej funkcji
en Specific qualifications and experience required for this function
pl Doświadczenie jej członków ma ogromne znaczenie dla realizacji zadań i projektów, które przedstawi ta komisja.
en The experience of its members is essential for the pursuit of the tasks and proposals that will be presented by this Special Committee.
pl Doświadczenia te są bardzo różne
en The results have been mixed
pl Doświadczenie po dwóch latach wdrażania systemu upraw energetycznych pokazuje, że należy dostosować dwa systemy, wprowadzając trzecią jednostkę przetwórczą także do systemu upraw energetycznych
en Experience after two years of implementation of the energy crops scheme shows that it is appropriate to align the two schemes introducing the third successive processor also in the energy crops scheme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17424 zdań frazy doświadczenie.Znalezione w 7,002 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.