wymowa: IPA: ˌdɔɕfjjaṭˈʧ̑ɛ̃ɲɛ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • experience         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  the knowledge thus gathered
   
  ogół zdobytych wiadomości i umiejętności
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  the knowledge thus gathered
 • experiment       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  test under controlled conditions
   
  test under controlled conditions
   
  test under controlled conditions
 • background       
  (Noun  ) (noun   )
   
  social heritage
   
  social heritage
   
  social heritage
 • attempt       
  (verb, noun   )
 • essay       
  (verb, noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • trial     
  (verb, noun, adjv   )
 • test         
  (verb, noun   ) []
   
  To carry out an examination on (a substance, material, or system) by applying some chemical or physical procedure designed to indicate the presence of a substance or the possession of a property.
   
  wykonywanie badania (substancji, materiału lub systemu, organizmu) przez zastosowanie chemicznej lub fizycznej procedury, metody badań stworzonej do wykrywania obecności substancji lub właściwości
 • affliction   
  (noun   )
 • experimentation   
  (Noun  ) (noun   )
 • experimenting   
  (noun   )
 • expertise   
  (noun   )
 • hardship   
  (noun   )
 • ordeal   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
experience (event(s) of which one is cognizant)
 
experiment
 
wywoływanie jakichś zjawisk w sztucznych warunkach

Picture dictionary

test
test

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

doświadczeni naukowcy
experienced researchers
doświadczenia laboratoryjne
laboratory experiment
doświadczenia na zwierzętach
animal experiment; animal experiments
doświadczenia nabyte
prior learning
doświadczenia w gospodarstwie
on-farm trials; on-farm research
doświadczenie in vitro
in vitro experimentation
doświadczenie in vivo
in vivo experimentation
doświadczenie kliniczne
clinical trials; clinical experimentation
doświadczenie laboratoryjne
laboratory experimentation
doświadczenie odmianowe
variety trials; varietal screening
doświadczenie polowe
field trials; field experiment; field experimentation; field experiments
doświadczenie śmierci
near-death experience; NDE
doświadczenie wazonowe
pot experimentation
doświadczenie zawodowe
professional experience; work experience
doświadczony
adept; able; conversant; skilled; expert; versed; practiced; experienced; practised
doświadczyć
undergo; experience; feel; receive; sustain; tempt; try
jestem doświadczonym dziennikarzem
I'm an expert journalist
mam doświadczenie w
I have experience of
mieć doświadczenie
to have experience
nabierać doświadczenia
to get experience
niedoświadczenie
inexperience; rawness
niedoświadczony
fresh; green; inexpert; new; raw; unexperienced; unfledged; untrained; verdant; young; inexperienced; inexperient
projekt doświadczenia
experimental design; experimental device
układ doświadczenia
experimental devices; experimental design; experimental device
z doświadczenia
from experience

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "doświadczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W odniesieniu do statków uprawnionych do pływania pod banderą Państwa Członkowskiego regularnie uczestniczących w rejsach przybrzeżnych u wybrzeży innego Państwa Członkowskiego lub innej strony Konwencji STCW, Państwo Członkowskie, pod którego banderą ma prawo pływać dany statek, ustala wymogi dotyczące wyszkolenia, doświadczenia lub wydawania świadectw w stosunku do marynarzy służących na tych statkach, co najmniej równe tym dla Państwa Członkowskiego lub strony Konwencji STCW, u których wybrzeży statek pływa, pod warunkiem że nie wykraczają one poza wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do statków nieuczestniczących w rejsach przybrzeżnych
en With respect to ships entitled to fly the flag of a Member State regularly engaged on near-coastal voyages off the coast of another Member State or of another Party to the STCW Convention, the Member State the flag of which a ship is entitled fo fly shall prescribe training, experience and certification requirements for seafarers serving on such ships at least equal to those of the Member State or the Party to the STCW Convention off the coast of which the ship is engaged, provided that they do not exceed the requirements of this Directive in respect of ships not engaged on near-coastal voyages
pl Dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, Komisja przedłoży sprawozdanie na temat zdobytych doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów załączonych do niniejszej dyrektywy
en The Commission shall, two years after implementation of this Directive, submit a report on the experience gained from the application of the provisions annexed hereto
pl podkreśla, że zgodnie z doświadczeniem zebranym przez UE niezwykle istotną rolę w procesie poprawy stosunków między dwoma krajami pełni zwiększenie wzajemnych przepływów handlowych; jest zdania, że w przypadku Dżammu i Kaszmiru szczególnie ważny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego jest handel ponad linią kontroli, który umożliwi rozwój i spowoduje uwolnienie potencjału gospodarczego; zaleca, by priorytetem stały się przedsięwzięcia związane z transportem i infrastrukturą
en Underlines that, as the EU's own experience demonstrates, one of the keys to improving relations between countries is through increasing bilateral trade flows; believes that, in the case of Jammu and Kashmir, cross-LoC trade is particularly vital to the generation of economic growth, development and the unlocking of its economic potential; recommends that transportation and infrastructure projects be made a priority
pl Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych
en The experience gained from previous inclusions in Annex I to Directive ‧/‧/EEC of active substances assessed in the framework of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ has shown that difficulties can arise in interpreting the duties of holders of existing authorisations in relation to access to data
pl jest regularnie informowana przez Umawiające się Strony o ich doświadczeniach związanych ze stosowaniem niniejszej Umowy
en it shall be regularly informed by the Contracting Parties of their experience in applying this Agreement
pl W świetle zdobytego doświadczenia należy uprościć procedurę niezwłocznego wydawania pozwoleń na wywóz przewidzianą w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz gwarancji udzielanych podmiotom gospodarczym w odniesieniu do wydawania i ważności takich pozwoleń
en in the light of experience gained, the procedure provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ for issuing licences immediately should be simplified and guarantees provided to operators as regards the issuing and validity of such licences
pl Doświadczenia z wykorzystywaniem wapna przemysłowego uzyskiwanego z produkcji cukru w rolnictwie ekologicznym wskazały na zasadność zezwolenia dalszego jego wykorzystywania po dniu ‧ marca ‧ r
en The experience with the use of industrial lime from sugar production in organic farming has shown that it is appropriate to permit this use to continue after ‧ March
pl właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie kontroli posiadają wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu do skutecznego prowadzenia kontroli
en the competent authorities responsible for carrying out checks have a sufficient number of suitably qualified and experienced staff to carry out the checks effectively
pl Terapia powinna zostać rozpoczęta przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV i (lub) w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
en Therapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection and/or treatment of chronic hepatitis B
pl Uzasadnienie zwolnienia na podstawie dowodów braku bezpieczeństwa produktu może się różnić w zależności od istniejącego doświadczenia ze stosowaniem produktu, ponieważ do pełnego scharakteryzowania parametrów bezpieczeństwa produktu leczniczego dochodzi na ogół dopiero po wprowadzeniu produktu do obrotu
en The justification for a waiver based on evidence that the product is unsafe may differ depending on the existing experience with the product as the full characterisation of the safety profile of a medicinal product usually only occurs after a product has been placed on the market
pl Doświadczenie zgromadzone w ramach programu Fiscalis wskazuje, że skoordynowany rozwój i wprowadzanie wspólnych programów szkoleniowych może prowadzić do zrealizowania celów tego programu w szczególności poprzez osiągnięcie jednolitego wspólnego standardu interpretowania prawodawstwa wspólnotowego
en The experience gained from the Fiscalis programme has indicated that the coordinated development and implementation of a common training programme could attain the objectives of this programme, in particular by achieving a higher common standard of understanding of Community law
pl Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do warunków panujących na tym obszarze
en As a result of their observations, research and experience, local breeders and scientists selected the carp best adapted to the conditions prevailing in the area
pl dotychczasowe doświadczenia lub inne wiarygodne dowody wskazują na to, że te świadczenia państwowe zmieniać się będą w dający się przewidzieć sposób, na przykład w zależności od przyszłych zmian ogólnego poziomu cen lub ogólnego poziomu wynagrodzeń
en past history, or other reliable evidence, indicates that those State benefits will change in some predictable manner, for example, in line with future changes in general price levels or general salary levels
pl Wreszcie, należy zauważyć, że z wyjątkiem dwóch odosobnionych przypadków, dotyczących bardzo małych wielkości przywozu, całkowite przywozy ze wszystkich pozostałych krajów, z wyjątkiem ChRL, które także doświadczyły korzyści w związku z umocnieniem się EUR, spadły
en Finally, it should be noted that with the exception of two individual cases with clearly negligible import volumes, imports from all countries other than the PRC, taken together, which also benefited from the appreciation of the euro, decreased
pl uznaje, że zatrudnienie sezonowe stanowi krótkookresową korzyść dla pracownika, jako że stwarza ono czasową możliwość zarabiania pieniędzy i zdobywania doświadczenia zawodowego
en recognises that seasonal employment is a short-term benefit for those concerned, since they have the chance to earn money and gain professional experience for a brief period
pl (HU) Panie Pośle Swoboda, choć kiedyś może wierzyłam, że terminy "prawica” i "lewica” mają jakieś znaczenie, moje półtoraroczne doświadczenie z Unią Europejską nauczyło mnie, iż nie ma sensu na nie zważać.
en (HU) Mr Swoboda, though I may once have held the belief that there is meaning in using the attributives 'right wing' and 'left wing,' my one and a half years at the European Union have convinced me that there is no point.
pl W związku z tym nabyły one doświadczenie w zakresie zintegrowanego myślenia strategicznego o tego rodzaju obszarach, obejmującego tak różnorodne dziedziny, jak transport, planowanie dotyczące portów, bezpieczeństwo, rozwój miejski, planowanie przestrzenne obszarów morskich, szkolenie zawodowe, czy zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM
en Consequently, they have developed expertise in integrated strategic planning in this type of territory, including policies as varied as transport, port development, security, urban development, maritime spatial planning, vocational training and Integrated Coastal Zone Management (ICZM
pl Poddawania urzędowym badaniom wymaganym na mocy z ust. ‧ i ‧ lokalnego przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub innymi produktów pochodzących od producentów w ten sposób zwolnionych. Przed dniem ‧ stycznia ‧ r. przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące obrotu lokalnego zostaną ponownie zbadane przez Radę na podstawie wniosku Komisji oraz w świetle zdobytych doświadczeń
en the local movement of plants, plant products and other objects originating from producers so exempted from the official examination required under paragraphs ‧ and ‧. The provisions of this Directive on local movement shall be reviewed by the Council before ‧ January ‧ on the basis of a Commission proposal and in the light of experience gained
pl Musimy wyciągnąć wnioski ze zdobytych doświadczeń.
en We must learn from the lessons of this.
pl Jednym z wyników takiego podejścia było zmniejszenie możliwości dla niektórych urzędów centralnych, zwłaszcza tych, które będą odpowiedzialne za Europejski Fundusz Społeczny, uzyskania doświadczenia w zarządzaniu programami ESC, a tym samym przygotowania się do funduszy strukturalnych
en One result of this approach was to reduce the possibilities for some central ministries, particularly those that will be responsible for the European Social Fund, to gain experience in managing the ESC programmes and hence preparing for the Structural Funds
pl Brak odpowiedniego systemu informacji zarządczej w odniesieniu do pomocy technicznej oznacza, że cenne doświadczenia z prowadzonej w przeszłości współpracy z niektórymi firmami lub ekspertami nie mogą być wykorzystane podczas podejmowania nowych decyzji o udzielaniu zamówień publicznych w dziedzinie pomocy technicznej
en The lack of an adequate management information system in relation to technical assistance means that valuable experience from the past in working with certain firms or experts cannot be exploited when new decisions on the procurement of technical assistance are taken
pl Brak doświadczenia dotyczącego stosowania tenekteplazy u kobiet w ciąży
en No experience in pregnant women is available for tenecteplase
pl zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi na podstawie art. ‧ Traktatu WE wniosku legislacyjnego w sprawie wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi oraz usprawnienia uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawie ochrony osób pełnoletnich, pełnomocnictw na wypadek niezdolności do czynności prawnych oraz trwałych pełnomocnictw (ang. lasting powers of attorney), po zebraniu wystarczających doświadczeń z obowiązywania konwencji haskiej oraz przy uwzględnieniu szczegółowych zaleceń, opisanych poniżej
en Requests the Commission, as soon as sufficient experience of the operation of the Hague Convention has been acquired, to submit to Parliament, on the basis of Article ‧ of the EC Treaty, a legislative proposal on strengthening cooperation between Member States and improving the recognition and enforcement of decisions on the protection of adults and incapacity mandates and lasting powers of attorney, following the detailed recommendations set out below
pl ' Każdy, kto ma jakieś doświadczenie lub ochotę- niech wstąpi do drużyny '
en " Anyone with any experience or desire.Prison football team sign- up "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17424 zdań frazy doświadczenie.Znalezione w 3,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.