wymowa: IPA: ˌdɔɕfjjaṭˈʧ̑ɛ̃ɲɛ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • experience         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  the knowledge thus gathered
   
  ogół zdobytych wiadomości i umiejętności
   
  event(s) of which one is cognizant
 • experiment       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  test under controlled conditions
   
  test under controlled conditions
 • background       
  (Noun  ) (noun   )
   
  social heritage
   
  social heritage
 • test         
  (verb, noun   ) []
   
  To carry out an examination on (a substance, material, or system) by applying some chemical or physical procedure designed to indicate the presence of a substance or the possession of a property.
   
  wykonywanie badania (substancji, materiału lub systemu, organizmu) przez zastosowanie chemicznej lub fizycznej procedury, metody badań stworzonej do wykrywania obecności substancji lub właściwości
 • affliction   
  (noun   )
 • attempt       
  (verb, noun   )
 • essay       
  (verb, noun   )
 • experimenting   
  (noun   )
 • expertise   
  (noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • hardship   
  (noun   )
 • ordeal   
  (noun   )
 • trial     
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
experience (event(s) of which one is cognizant)
 
experiment
 
wywoływanie jakichś zjawisk w sztucznych warunkach

Picture dictionary

test
test

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

doświadczeni naukowcyexperienced researchers
doświadczenia laboratoryjnelaboratory experiment
doświadczenia na zwierzętachanimal experiment; animal experiments
doświadczenia nabyteprior learning
doświadczenia w gospodarstwieon-farm trials
doświadczenie in vitroin vitro experimentation
doświadczenie in vivoin vivo experimentation
doświadczenie kliniczneclinical trials; clinical experimentation
doświadczenie laboratoryjnelaboratory experimentation
doświadczenie odmianowevariety trials
doświadczenie polowefield trials; field experiment; field experimentation; field experiments
doświadczenie wazonowepot experimentation
doświadczenie zawodoweprofessional experience; work experience
doświadczonyadept; able; conversant; skilled; expert; versed; practiced; experienced
doświadczony przez losexhausted
doświadczyćundergo; experience; feel; receive; sustain; tempt; try
jestem doświadczonym dziennikarzemI'm an expert journalist
mam doświadczenie wI have experience of
mieć doświadczenieto have experience
nabierać doświadczeniato get experience
nie mam żadnego doświadczeniaI have no experience
niedoświadczenieinexperience
niedoświadczonyfresh; green; inexpert; new; raw; unexperienced; unfledged; untrained; verdant; young; inexperienced
projekt doświadczeniaexperimental design
przeprowadzać doświadczenieexperiment
układ doświadczeniaexperimental devices; experimental design
z doświadczeniafrom experience

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "doświadczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.The Commission cares very much about supporting the better representation of women in senior roles and it backs the activities of Member States in this regard by collecting, analysing and disseminating comparable data for this area, supporting networks of interested parties and encouraging the sharing of experience and proven approaches at a European level.
rozpowszechnianie informacji i zachęcanie do tworzenia sieci współpracy oraz do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między UE i krajami partnerskimi oraz między krajami partnerskimi w kwestiach rozwoju kapitału ludzkiegoto disseminate information and encourage networking and the exchange of experience and good practice between the EU and partner countries and amongst partner countries in human capital development issues
Państwa członkowskie UE nie doświadczyły problemów z bezpieczeństwem żywnościowym.EU Member States have not encountered food security problems.
W tym celu komisja ds. nominacji powinna ocenić bilans umiejętności, wiedzy i doświadczenia rady, przygotować opis roli i kompetencji wymaganych od kandydata i oszacować przewidywany wymiar czasu pracyIn doing so, the nomination committee should evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the board, prepare a description of the roles and capabilities required for a particular appointment, and assess the time commitment expected
Doświadczyliśmy już fal gorąca i wielkich strat w postaci ofiar wśród ludzi, jakie z nich wynikają w poszczególnych państwach członkowskich.We have already had experience of heatwaves and the heavy toll of human life that results from them in different Member States.
Ponieważ BEROMUN jest zawsze podawany przez doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy szpitalnych, przypadkowe przedawkowanie leku jest wysoce nieprawdopodobneAs BEROMUN is always administered by experienced and qualified hospital doctors, accidental overdose is extremely unlikely
w niektórych Państwach Członkowskich dostęp do pewnych rodzajów działalności w dziedzinie farmacji uzależniony jest nie tylko od uzyskania odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub innych kwalifikacji, ale wymaga także posiadania dodatkowego doświadczenia zawodowegoWhereas in certain Member States access to certain activities in the field of pharmacy is, apart from the award of the relevant diploma, certificate or other formal qualification, subject to the requirement of additional professional experience
Są to kraje, których obywatele, opierając się na doświadczeniu historycznym, nie są zainteresowani umieszczaniem dzieci w dziennych ośrodkach opieki”.There are countries whose citizens, based on their historical experience, are not interested in placing their children in day care'.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wiem z własnego doświadczenia jako ekonomisty, że strategie są na tyle dobre, na ile dobre są konkretne działania je wdrażające oraz środki ich monitorowania.(DE) Mr President, ladies and gentlemen, from my economic experience I know that strategies are only as good as their specific implementation measures and the means of monitoring them.
W zielonej księdze Komisja wysyła zdecydowany sygnał na korzyść ekologicznego transportu miejskiego, a EKES podziela to stanowisko, zalecając rozważenie dalszych konkretnych inicjatyw, opartych o te pozytywne doświadczenia, oraz wzmocnienie współpracy z EBI i EBOR-emThe Commission's Green Paper sends out a powerful message promoting eco-friendly urban transport, and the EESC agrees with this approach and recommends exploring other practical initiatives on the basis of positive experiences and through strengthened cooperation with the EIB and the EBRD
Komisja jest świadoma problemów związanych z płynnością personelu i, niestety, doświadczyła negatywnych konsekwencji takich zmian projektów i programów, zwłaszcza dokonywanych w najodleglejszych obszarachThe Commission is aware of problems related to staff turn-over and has unfortunately experienced the negative consequences of such changes in projects/programmes, particularly those implemented in most remote areas
Jest niedoświadczona. ale wie jak się prezentowaćShe' s not experienced, but she knows how to present herself
Brak jest doświadczenia z równoczesnym stosowaniem układowo działających steroidów lub środków immunosupresyjnychThere is no experience with concomitant use of systemic steroids or immunosuppressive agents
umiejętności i kompetencje społeczne posiadacza dokumentu, w szczególności związane z doświadczeniem w środowisku wielokulturowymthe holder's social skills and competences, including in particular those relating to intercultural experiences
Jakiegokolwiek bólu doświadczyłaś w tym życiu, najwyraźniej chcesz się uwolnićDoesn' t everybody?I know I do. Hank hasn' t always been so involved in all this pregnancy stuff
W skład komitetu wykonawczego wchodzi trzynastu członków mianowanych przez radę zarządzającą spośród osób o uznanej pozycji i doświadczeniu zawodowym w zakresie zagadnień naukowych, technicznych i finansowych związanych z funkcjami określonymi w niniejszym artykuleThe Executive Committee shall be composed of ‧ members appointed by the Governing Board from among persons of recognised standing and professional experience in scientific, technical and financial matters relevant to the functions set out in this Article
Wnioskodawca przedkłada właściwym organom dane z doświadczeńExperimental data have to be submitted by the applicant to the competent body
Ułatwiała państwom członkowskim współpracę dotyczącą kwestii omówionych w niniejszych konkluzjach i wspierała ją, m.in. opisując, wymieniając i zestawiając doświadczenia i dobre praktyki we wspomnianych wyżej obszarach, a także zapewniając skuteczne rozpowszechnienie tych doświadczeń i praktyk i wykorzystując istniejące programy wspólnotoweFacilitate and support cooperation among the Member States on the issues raised in these conclusions, including by identifying, exchanging, compiling and ensuring the effective dissemination of experience and good practice in the areas outlined above, and through the use of existing Community programmes
Ponadto z informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez Niderlandy wynikałoby, że potrzebne jest większe doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania szczepień ochronnych przeciw rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧NIn addition, on the basis of the information provided by the Netherlands, it seems that further field experience is needed with respect to the use of preventive vaccination against the spread of highly pathogenic avian influenza of H‧N‧ subtype
Portugalia doświadczyła zniszczenia swoich najważniejszych stoczni, takich jak Lisnave w Almadzie, która zatrudniała tysiące pracowników.Portugal has witnessed the destruction of its most important shipyards, such as Lisnave in Almada, which employed thousands of workers.
On nie ma odpowiedniego doświadczeniaThis guy has no airline experience
Popiera zaproponowane przez Komisję rozszerzenie już istniejącego programu Dotychczasowe doświadczenia w ramach wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności o aspekty zapobiegania katastrofomsupports the Commission's proposal to extend the current lessons learnt programme of the Community Civil Protection Mechanism to aspects of disaster prevention
Z drugiej strony plan działania ma na celu wyznaczenie zakresu dyrektywy i zagwarantowanie, że wykorzystamy doświadczenia zdobyte w czasie realizacji wspólnych projektów w standaryzacji.The action plan, on the other hand, is intended to delimit the scope of the directive and ensure that we channel the experience which we have gained from common projects into standardisation.
tym kontekście uznaje, że ETS przyjął jednak nowe wewnętrzne zasady finansowe w styczniu ‧ r. oraz że wolał zaczekać z przygotowaniem szczegółowych przepisów i kart zadań do czasu, gdy uzyskano pewne doświadczenia w zakresie działania nowego systemu; dokumenty wymagane przez Trybunał Obrachunkowy przyjęto w marcu ‧ rRecognises in this context that the ECJ nevertheless adopted its new internal financial rules in January ‧ and that it preferred to draft detailed provisions and charters once some experience was gained with the operation of the new system; the documents required by the Court of Auditors were adopted in March
z dużym zadowoleniem przyjmuje ideę partnerstwa międzypokoleniowego, które opierałoby się na doświadczeniu starszych ludzi i gwarantowało im przynależność do grupy czynnej zawodowo oraz możliwości przyłączania się do nich młodych ludzi i dlatego też wzywa Komisję do wprowadzenia testów próbnych, propagowania dobrych praktyk i określonych inicjatyw w celu pobudzenia interakcji między pokoleniamiwarmly welcomes the idea of an intergenerational partnership that would build on the experience of older people and ensure that they remain within the economically active population, while ensuring that younger people have the opportunity to join them; therefore calls upon the Commission to introduce trials, dissemination of good practice and specific initiatives with a view to encouraging interaction between generations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17424 zdań frazy doświadczenie.Znalezione w 7,013 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.