Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z ostatnich badań Eurostatu, opublikowanych dzisiaj, wynika, że nie zaobserwowano migracji na dużą skalę z Bułgarii i Rumunii po przystąpieniu tych krajów do UE.
en The recent Eurostat survey published today indicates that there has not been large-scale migration of Bulgarians and Romanians after accession.
pl Biorąc pod uwagę charakter oraz zmiany przemysłu turystycznego oraz pozostałe kwestie, o których mówili dzisiaj moi koledzy, myślę, że musimy przygotować dyrektywę, która będzie sprawdzać się w przyszłości, a to oznacza, że nie może ona być zbyt rygorystyczna w odniesieniu do przewidywanych potrzeb konsumentów.
en I think that, given the nature and change of the whole of the travel and holiday business, and many of the issues raised by colleagues tonight, the new directive needs to be clearly future-proofed, but that means it does not need to be too rigid in terms of trying to anticipate consumer needs.
pl w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Ogromny wzrost cen oleju napędowego, o którym dzisiaj rozmawiamy, może być ostatnim gwoździem do trumny wielu brytyjskich rybaków.
en on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, the massive fuel oil price increases we are talking about today may well be the straw that breaks the camel's back for many British fishermen.
pl Zadzwoń do brata i dowiedz się o jego plany na dzisiaj
en I got that.Call your brother, find out where he' s going today
pl Ta liberalizacja przyczyniła się do stopniowego zwiększenia wolumenu przewozów w tym sektorze, który wciąż się zwiększa, począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku aż do dzisiaj.
en This liberalisation has contributed to the steady increase in the volume of traffic relating to the sector, which, has undergone continuous growth from the mid-1990s to today.
pl To jest przesłanie, z którym zwracam się dzisiaj do państwa.
en This is the message that I should like to get across to you here today.
pl Chcę twardo i zdecydowanie stwierdzić: nie ma żadnych merytorycznych przesłanek do tego, aby dzisiaj przeciągać wejście Bułgarii i Rumunii do strefy Szengen.
en I want to say firmly and emphatically: there are no substantive reasons, today, to delay Bulgaria and Romania's joining the Schengen area.
pl 11.30, jak to miało miejsce dzisiaj, i nic nie było zaplanowane na czas do godz. 14.00 - jakiś punkt obrad został wprowadzony, wypełniając półgodzinną przerwę pomiędzy tą chwilą i godziną 12.00 w południe, niezależnie od tego, czy byłaby to jakaś pilna sprawa z tego popołudnia czy coś innego, co wymagałoby intensywnej analizy?
en They are getting a little bit from me, but I wonder if it would be possible for you and your assistants to go back to the relevant authorities and look for a way of ensuring that, in the event of the debate finishing at 11.30, as it has done this morning, with nothing scheduled until 14.00, something could be put in to fill the half-hour gap between now and 12 noon, whether it be the urgencies from this afternoon or something else of mind-boggling importance?
pl Do dzisiaj karę śmierci zniosły 154 kraje świata.
en As of today, there are 154 countries in the world that have abolished the death penalty.
pl Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca Győri, Szanowni Posłowie! Wspominamy dzisiaj głosy kobiet, które dnia 19 marca 1911 r. wyruszyły z Niemiec, Austrii, Dani i Szwajcarii, przy czym po drodze dołączały następne, aby pójść dalej w obronie praw kobiet do głosowania i lepszych warunków pracy.
en Mr President, Mrs Győri, honourable Members, today, we remember the voices of those women who, on 19 March 1911, set off from Germany, Austria, Denmark and Switzerland, gathering in numbers along the way, and going ever further to defend the rights of women to universal suffrage and to better working conditions.
pl Chciałbym odnieść się dzisiaj do tych w tej Izbie, którzy pozostają sceptyczni, którzy w dalszym ciągu zadają pytania.
en Today I would like to address those in this Chamber who are still sceptical, those who are still asking questions.
pl Zatrzymał mnie dzisiaj po lekcjach i... kiedy byliśmy sami, startował do mnie
en Well, he kept me after school today and when we were alone, he hit on me
pl Ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy otoczeni przez umowy konsumenckie, rozpoczynając dzisiaj wcześnie rano do zakupu filiżanki kawy - to już jest umowa konsumencka - możemy przekonać się, jak ważne dla obywateli Unii Europejskiej jest to, nad czym dzisiaj debatujemy.
en But when you realise that we are surrounded by consumer contracts, starting early in the morning when we buy a cup of coffee - this is already a consumer contract - you can see how important what we are debating today is to the citizens' agenda of the European Union.
pl Nie mam zamiaru odnosić się ani do każdej, podniesionej już tutaj dzisiaj kwestii, ani do każdej kwestii, która zostanie tutaj dzisiaj jeszcze podniesiona. Nie będę się także odnosić do wszystkiego, co zostało zawarte w naszym sprawozdaniu.
en I do not intend to discuss every point that has been raised today or is still to be raised, nor will I refer to everything that is contained in our resolution.
pl Dzwoniłam dzisiaj do mojego byłego męża
en I called my ex- husband this morning.- Yeah?
pl W sprawozdaniu zajęto się przede wszystkim zasadami rynku wewnętrznego, lecz wzywa się w nim również do równego traktowania i równej płacy za taką samą pracę, i to właśnie powinna być dzisiaj nasza przewodnia zasada.
en This report deals primarily with the principles of the internal market, but it calls for equal treatment and equal pay for equal work, and that has to be our guiding principle here today.
pl wiceprzewodniczący Komisji. - (IT) Panie przewodniczący! Uważam, że osiągnięto dzisiaj ważny cel, jakim jest zapoczątkowanie debaty na temat urządzeń do prześwietlania pasażerów, aby dowiedzieć się, czy jest to problem wymagający rozwiązania czy też nie.
en Vice-President of the Commission. - (IT) Mr President, I believe that today an important goal has been achieved, and that is the goal of launching a debate on body scanners, in order to understand whether this is an issue that needs to be addressed or not.
pl Niestety, przyjęte dzisiaj przez Parlament Europejski stanowisko w kwestii dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia na pobyt i pracę nie przyczyniło się do poprawy proponowanego przez Komisję projektu tej dyrektywy.
en Unfortunately, the position adopted by the European Parliament today on the directive on a single permit to reside and work has not improved the Commission's proposal for this directive.
pl Co do sprawozdania pana posła Hoppenstedta, uzyskany dzisiaj rano pozytywny wynik COREPER'u toruje drogę dla przyjęcia wniosku w pierwszym czytaniu.
en As regards the Hoppenstedt report, the positive outcome of Coreper this morning paves the way for an adoption at first reading.
pl Od dzisiaj będziecie się do mnie odwracać
en From this day forward, you will all refer to me by the game
pl Jeśli taki plan się nie urzeczywistni i jeśli będziemy dysponować tylko tym, co zostało dotychczas przedłożone, pani Borg, pozostanie nam tylko wyjątkowa i kosztowna działalność, która skorzysta z obecnego kryzysu, skutkując redukcją floty rybackiej zamiast uczynienia jej bardziej dochodową i ratowania jej z poważnego kryzysu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia.
en If such a plan did not materialise, and if we were left with what we have on the table today, Mr Borg, all we would have is an ingenious and generous operation which takes advantage of the current crisis to reduce the fishing fleet rather than make it more profitable and rescue it from the serious crisis which it is facing today.
pl Pozwolą państwo jednak, byśmy potwierdzili, że to, co się dzisiaj wydarzyło jest efektem czynnego zaangażowania się ludzi reprezentujących Internet, którzy wykorzystali wszelkie dostępne środki, by przedstawić swoje stanowisko posłom do PE i żądać od posłów ochrony swoich praw.
en However, let us acknowledge that what has happened today is down to the active involvement of people representing the Internet, who used every means available to express their position to MEPs and demand that they protect their rights.
pl I tutaj znowu odnoszę się do słów pana Bana Ki-moona, które do nas powiedział dzisiaj rano.
en Here again, I am referring to what Ban Ki-moon was saying to us this morning.
pl Do widzenia.Jeśli ślub jest dopiero jutro, może zostaniesz dzisiaj u nas? Chyba nie
en Well, there' s always the possibility...... that a trash can spontaneously formed around the letter...... but Ockham' s Razor would suggest that someone threw it out
pl Już dzisiaj musimy podjąć działania zmierzające do ich niwelowania.
en We must, today, take action to mitigate these effects.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1105200 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 70,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.