Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Swoim głosem chciałam podkreślić zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wspierania europejskiego przemysłu, którego konkurencyjność trzeba dzisiaj zabezpieczać i wspomagać.
en With this vote I wished to emphasise the European Parliament's commitment to promoting European industry, the competitiveness of which must today be safeguarded and supported.
pl Nawet jeśli Komisja od czasu do czasu pozyskuje własne zasoby, które - zważywszy na otrzymane dzisiaj głosy - wyglądają raczej mizernie, pieniądze wydatkowane przez Komisję to wciąż pieniądze od podatników.
en Even if the Commission gets its own resources some time, which, on the basis of the votes earlier today, looks depressingly likely, the money spent by the Commission would still be money from taxpayers.
pl Lewicowa większość pokazała nam dzisiaj, że instytucje europejskie nie dążą do zmniejszenia biurokracji, finansowanej ze środków podatników.
en The left wing majority has shown today that European institutions do not want to reduce the bureaucracy funded by taxpayers' money.
pl Miliony turystów, którzy przybywają do tego pięknego kraju, są w stanie dzisiaj powiedzieć i potwierdzić, że Chorwacja to jest nowoczesny i demokratyczny kraj gotowy do członkostwa w Unii Europejskiej.
en The millions of tourists who visit this beautiful country today can tell us that Croatia is a modern and democratic country, and confirm that it is ready for membership of the European Union.
pl Dzisiaj omawiamy sprawę, która jest o tyle interesująca, że pokazuje konfrontację miedzy absolutnie fundamentalnym interesem linii lotniczych, które w czasach kryzysu ratują się, występując właśnie o przesunięcie do przyszłego roku możliwości - właśnie tak, jak mówiliśmy tutaj - tych limitów, a z drugiej strony interesem konsumentów, interesem pasażerów.
en Ladies and gentlemen, today we are discussing something which is interesting because it shows the confrontation between the absolutely fundamental interest of airlines and the interest of consumers and passengers. At a time of crisis the airlines are saving themselves by asking for these limits, just as we have said here, to be extended into next year.
pl Mamy dzisiaj świadomość tego, że, choć środki ochrony roślin przyczyniają się do znacznego wzrostu produkcji rolnej, to jednak w niektórych przypadkach mają negatywny wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.
en We are conscious today that, although plant protection products have enabled a significant increase in agricultural production, in some instances they also have a very negative impact on health and the environment.
pl Niemniej jednak dzisiaj do dzieła wzięła się armia sceptyków i fatalistów, którzy dążą do umniejszenia lub podważania znaczenia przejścia Egiptu do demokracji.
en Nonetheless, an army of sceptics and doomsayers is at work today, diminishing or distorting the meaning of the Egyptian transition to democracy.
pl Przykładamy do tej sprawy ogromną wagę i, naturalnie, śledzimy rozwój zdarzeń z dużymi obawami, gdyż oczywiście potępiajmy to, co ma miejsce dzisiaj - wiele naruszeń praw człowieka i porwania personelu ONZ.
en We are paying a great deal of attention to it and we are, of course, following the developments with great concern for what is happening today, while naturally deploring the many violations of human rights and the kidnapping of United Nations personnel.
pl Muszę uczciwie przyznać, że nawet jeśli dzisiaj wciąż nie jestem przekonany do traktatu z Maastricht, podobnie jak wszyscy pozostali Zieloni, to podobają mi się zmiany, jakim uległo prawodawstwo i funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej.
en I must say quite honestly that, even if I am still not convinced by the Maastricht Treaty today, like all the other Greens, I am rather attracted by the changes which the legislation and application of Economic and Monetary Union have undergone.
pl Dzisiaj pracuję do późna
en Yeah, I' m gonna have to work late
pl Rzeczywista demokracja gwarantuje również wolność słowa, która nie może jednak prowadzić do jakichkolwiek anomalii czy zagrażać pokojowi, życiu i istnieniu; rzeczywiście do tego żeśmy dzisiaj doszli.
en True democracy also guarantees freedom of expression, which cannot, however, lead to any disturbance or cast doubt on peace, life and existence; indeed, we have got there today.
pl Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do brzoskwi mogą zostać niedługo przekroczone
en In the light of the information available to the Commission today, there is a risk that the indicative quantities laid down for the current export period for peaches will shortly be exceeded
pl Co mamy powiedzieć o solowym wystąpieniu Nicolasa Sarkozy'ego, który nawet dzisiaj, przed swoją prezydencją, nakłania Algierię do podpisania porozumienia w sprawie budowy elektrowni jądrowej?
en What can we say to this solo by Mr Sarkozy, who even today, before his presidency, is urging Algeria to sign an agreement on the establishment of a nuclear plant?
pl To, co powiedzieli dzisiaj przewodniczący grup politycznych zachęciło mnie do kontynuowania prac na drodze do zjednoczonej Europy.
en What the chairmen of the political groups have said today has encouraged me to continue along the path towards a unified Europe.
pl na piśmie. - (PT) W kontekście porozumienia osiągniętego pomiędzy Radą i Parlamentem, w odniesieniu do którego Komisja nie przedstawiła zastrzeżeń, uważam, że przyjęcie dzisiaj w drugim czytaniu zalecenia dotyczącego przyjęcia rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii stanowi szczególnie istotny moment, ponieważ skutecznie symbolizuje to narodziny tego ważnego projektu.
en in writing. - (PT) In view of the agreement reached between the Council and Parliament, to which the European Commission raised no objections, I think that the adoption today at second reading of the recommendation for adopting a regulation establishing the European Institute of Innovation and Technology marks a particularly important moment, since it effectively symbolises the birth of this important project.
pl Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu, panie i panowie! Dzisiaj odbywa się ostatnia debata w bieżącej kadencji Parlamentu w sprawie postępów poczynionych w odniesieniu do europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
en Madam President, Mrs Yade, Mr Barrot, ladies and gentlemen, today we are having the last debate of this parliamentary term on the progress made in relation to the European area of freedom, security and justice.
pl Obydwa omawiane dzisiaj środki znacznie przyczynią się do utorowania drogi dla zmiany struktur finansowych i nadzoru UE.
en Both measures discussed today will significantly contribute to paving the way for the revision of the EU financial and supervisory framework.
pl Zalecenia Europejskiej karty na rzecz jakości mobilności w zakresie edukacji i kształcenia stosuje już dzisiaj część Państw Członkowskich, w których przystosowanie do poszczególnych etapów procesu bolońskiego niedługo się zakończy
en Some of the Member States which will soon have completed implementation of the various phases of the Bologna process have already put the recommendations on education and training of the European Quality Charter for Mobility into practice
pl związek przyczynowy miedzy V-CJK i narażeniem ludności na działanie czynników powodujących zarażenie BSE nie został do dzisiaj udowodniony
en whereas, however, the causal link between CJD-V and population exposure to the BSE contaminating agent has not yet been demonstrated
pl Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy na krawędzi wprowadzenia tego prawodawstwa, które obejmuje nie tylko dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność, ale także ze względu na orientację seksualną i religię, do czego wzywałam w moim sprawozdaniu.
en Today we can say that we are on the brink of achieving that legislation, not just covering age and disability but sexual orientation and religion, as I called for in my report.
pl Chciałbym pogratulować naszym kolegom posłom, panom Jarzembowskiemu, Savary'emu i Sterckxowi, ich wspaniałej pracy, która umożliwiła nam przedyskutowanie dzisiaj zasad i wytycznych w odniesieniu do różnych kwestii.
en I would like to congratulate our fellow Members, Mr Jarzembowski, Mr Savary and Mr Stercks, for their excellent work which has enabled us to discuss principles and guidelines today in relation to various matters.
pl Myślę, że możemy dzisiaj na tej sali powiedzieć, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji.
en I think that today, in this Chamber, we can say that the European Parliament is ready to open negotiations.
pl (BG) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Dzisiaj przypada data ogłoszenia deklaracji podpisanej przeze mnie oraz czworo kolegów, w której apelujemy o sprawiedliwy rozdział dopłat do rolnictwa w starych i nowych państwach członkowskich po roku 2013.
en (BG) Mr President, ladies and gentlemen, today is the launch date of a declaration signed by myself and four colleagues calling for the equitable distribution of agricultural subsidies among the old and new Member States after 2013.
pl Dzisiaj, jadąc do Berkhamsted, koło Marble Arch zauważyłem za sobą samochód, przypadkowo, bo przez moment myślałem, że znam kierowcę. Okazało się, że nie znam, ale zobaczyłem go za sobą ponownie w Boxmoor. To był czarny mercedes.
en And then today, driving down to Berkhamsted — I noticed a car behind me at Marble Arch — only by chance because for a moment I thought I knew the man — I didn’t, but I saw him again behind me at Boxmoor. In a black Mercedes. >
pl Pani Przewodnicząca! Dzisiaj poddamy pod głosowanie zmienioną dyrektywę, której celem jest walka z ryzykiem wprowadzenia do legalnego systemu dystrybucji milionów fałszywych produktów leczniczych. ponieważ chcemy w ten sposób chronić zdrowie publiczne przed tym skrytobójcą.
en Madam President, tomorrow, we shall be voting on this revised directive to combat the risk of millions of falsified medicinal products entering the legal supply chain, precisely because we want to protect public health from this silent killer.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1105200 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 75,317 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.