Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
Położy to kres stosowanej do dzisiaj praktyce pewnego rodzaju, która polegała na systematycznym karaniu, nękaniu i terroryzowaniu rolników.This will put an end to the sort of practice in use until now, which systematically punished, penalised and terrorised farmers.
(PT) Chciałbym dołączyć moje gratulacje dla pana komisarza do tych, które juz tutaj zostały wyrażone, za przedstawiony przez niego dzisiaj dokument w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polityki morskiej dla UE i chciałbym powiedzieć, że dokument dzisiaj przedstawiony zawiera szereg inicjatyw, o których warto wspomnieć, w tym wniosek dotyczący europejskiej strategii na rzecz badań morskich, wsparcia dla zintegrowanego podejścia do krajowej polityki morskiej, oraz zalecenie, aby Europa na szczeblu nadzoru morskiego funkcjonowała jako sieć, a także wniosek dotyczący ustanowienia wielosektorowych klasterów morskich, wraz z między innymi odpowiednim dostosowaniem finansowym na szczeblu europejskim.(PT) I would like to add my congratulations to those already offered here to the Commissioner on his presentation today of the document on the action plan for the development of a maritime policy for the EU and I would like to say that the document presented today contains a series of initiatives worthy of mention, including the proposal for a European Strategy for Marine Research, support for an integrated approach to national maritime policies, plus the recommendation that Europe should operate as a network at the level of maritime surveillance as well as the proposal to set up multi-sectoral maritime clusters with the relevant financial adjustment at European level, among many other features, of course.
Dzisiaj żółwie skórzaste są największe wszystkich gadów i najbardziej szeroko rozprowadzony ponieważ oni są znalezieni cała droga od tych ciepłych tropikalnych wód do mrożących mórz ArktykiToday leatherbacks are the biggest of all reptiles and the most widely distributed for they are found all the way from these warm tropical waters to the freezing seas of the Arctic
Dzisiaj mamy świadomość pewnych podstawowych problemów, które wówczas określono (nawiązuję tu do nadmiernej zdolności połowowej, przełowienia oraz do przeinwestowania, które nie są równomierne w całej UE), ponieważ problemy te cały czas w dużym stopniu występują.Today, we are aware of some of the main problems that were identified back then (I am referring to overcapacity, overfishing, and overinvestment that, it appears, was not equal across the whole EU), because these problems are still largely present today.
Zasada wzajemnego uznawania, którą określam jako fundamentalną, wymaga wzajemnego zaufania, ale także zaufania do systemów prawnych innych krajów, o czym tu była dzisiaj mowa.The principle of mutual recognition, which is, to me, a fundamental one, requires mutual trust, but also confidence in the legal systems of other countries, as has been talked about here today.
autor. - (ES) Panie przewodniczący! Dzisiaj wielu osobom należą się gratulacje: po pierwsze hiszpańskiemu ministrowi spraw zagranicznych, panu Moratinosowi, któremu udało się, lub już wkrótce się uda, sprowadzenie do Hiszpanii licznych więźniów politycznych z Kuby, a także panu Guillermo Fariñasowi, więźniowi politycznemu, który dzięki prowadzonemu strajkowi głodowemu oraz wytrwałości i poświęceniu, wygrał wolność dla innych więźniów.author. - (ES) Mr President, today is a day for congratulations: the first of these is due to the Spanish Minister for Foreign Affairs, Mr Moratinos, who has succeeded in bringing a number of Cuban political prisoners to Spain, or is on the point of doing so; also to Guillermo Fariñas, the political prisoner who, through his hunger strike, tenacity and sacrifice, has achieved freedom for these prisoners.
Zachowujcie się dzisiaj grzecznie, bo Azra obiecała, że będziecie przyglądać się, jak młoda Kimberly będzie patroszona do kościNow, you guys behave yourselves today, or Azra has promised to make both of you watch young Kimberly here be flensed to the bone
Przyjęcie poprawek, nad którymi dzisiaj debatujemy, jest ważnym krokiem, ale istnieje jeszcze pilniejsza potrzeba dokonania natychmiast przez Komisję Europejską kolejnego kroku, którym jest przedstawienie jej wizji przyszłej polityki spójności, wraz z jej koncepcjami i propozycjami dotyczącymi niezbędnych zmian w odniesieniu do ram, funkcjonowania, właściwości, nowych narzędzi i tak dalej.The adoption of these amendments which we are debating today is an important step, but there is an even more urgent need for the European Commission to immediately take the next step, which is to bring its vision for political cohesion for tomorrow to the table, together with its ideas and proposals for the necessary changes to the framework, operation and competences, new tools and so forth.
Panie Przewodniczący! Dzisiaj przegłosowaliśmy i przyjęliśmy sprawozdanie pana Duffa w sprawie prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.(PL) Mr President, we have today voted on and adopted Mr Duff's report on the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals.
Musimy zainicjować dzisiaj szerszą dyskusję na temat przyszłości polityki regionalnej i polityki spójności w UE po roku 2013 oraz kształtu funduszy strukturalnych w nadchodzącym okresie programowania, aby stale przyczyniać się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej unijnej gospodarki na świecie.We must launch today a broader discussion of the possible future of the regional and cohesion policy in the EU after 2013, and the possible form of Structural Funds in the coming programming period, in order thereby to help consciously improve the competitive advantages of the EU economy in the world.
Panie i panowie! Jestem zadowolony, że dzisiaj mam coś pozytywnego do przekazania, pomyślną historię, historię, która pokazuje, jak współpraca pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi może zapewnić rozwiązanie problemów.I am glad, ladies and gentlemen, that today I have something positive to report, a success story, a story that demonstrates how the cooperation between the European Commission, the European Parliament and the Member States can ensure the resolution of problems.
Może dostałeś nauczkę dzisiaj, żeby nie pójść nigdy do zamku samemuBut if we have learned one thing today it' s that you' re never going... to Nottingham alone again, ever
Tak, chciałam ci pomóc, ale mogłam tylko pisać wariackie listy do pisma Record, aż do dzisiajYes, I wanted to help you... but all I could do at the time was write crazy letters to the Record... until today
Wiem, że dołączył pan do nas dzisiaj po długiej podróży z Japonii.I am aware that you are joining us here today after a long journey from Japan.
Jednakże, wskazano powyżej, że pomimo tego faktu przedsiębiorstwa japońskie chętne są już dzisiaj do prowadzenia wywozu do Wspólnoty po cenach nie zawierających ceł antydumpingowych, które są o wiele niższe niż ceny obowiązujące we Wspólnocie oraz na ich rynku krajowymHowever, it has been shown above that despite this fact, Japanese companies are willing already today to export to the Community at prices without the anti-dumping duties which are by far lower than the ones prevailing in the Community and in their domestic market
Zapewne powinienem pokrótce wyjaśnić, dlaczego posłowie do PE będący socjalistami bardzo się dzisiaj cieszą.Perhaps I can briefly explain why the socialist MEPs are very pleased today.
Do dzisiaj dyrektor Urzędu nie wyraził jednak ze swojej strony życzenia przyjęcia podobnego kodeksu, nawet do użytku czysto wewnętrznegoTo date the Director of the Office has not expressed any desire to adopt such a code, even on a purely internal basis
Dr Sean Barrett, starszy wykładowca ekonomii w Trinity College w Dublinie, określił dzisiaj obniżenie w Irlandii stawki podatku od osób prawnych z 50% w latach 80. XX w. do 12,5% dekadę później mianem "najważniejszego posunięcia politycznego, które doprowadziło do transformacji gospodarczej Irlandii”.Dr Sean Barrett, a senior lecturer in economics at Trinity College Dublin, has today described the reduction of the corporation tax rate in Ireland from 50% in the 1980s to 121⁄2% a decade later as 'the most important policy measure that achieved the transformation of Ireland'.
Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu, panie i panowie! Dzisiaj odbywa się ostatnia debata w bieżącej kadencji Parlamentu w sprawie postępów poczynionych w odniesieniu do europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.Madam President, Mrs Yade, Mr Barrot, ladies and gentlemen, today we are having the last debate of this parliamentary term on the progress made in relation to the European area of freedom, security and justice.
Jeśli nie jesteś tym jedynym,// to czemu moja dusza czuje się dzisiaj radośnie?// Jeśli nie jesteś tym jedynym,// to czemu moja dłoń pasuje do twojej?// Nie chcę uciekać, ale nie mogę tego znieść,// nie rozumiem// Jeśli nie jestem ci przeznaczona,// to czemu moje serce mówi mi inaczej?// Czy jest jakiś sposób,// żebym mogła zostać w twoich ramionach?If you' re not the one, then why does my soul feel glad today?‧ If you' re not the one, then why does my hand fit yours, this way? ‧ I don' t wanna run away, but I can' t take it, I don' t understand
Lecz słyszeliśmy przewodniczącego Komisji, który mówił o potrzebie osiągnięcia konkurencyjności w Europie, kiedy wchodziłem dzisiaj do Parlamentu.But we heard the President of the Commission talk about the need for a competitive Europe as I walked into the Chamber today.
Właśnie dlatego jestem przekonany, że państwa członkowskie mają do odegrania zasadniczą rolę; przecież zabawka wprowadzana dzisiaj na rynek wewnętrzny w Rotterdamie lub Konstancie, w Rumunii, jutro może bez jakichkolwiek kontroli granicznych znaleźć się w Bolonii, Lizbonie czy Helsinkach.That is why I am convinced that the Member States have a fundamental role to play; indeed, a toy that enters the internal market in Rotterdam or in Constanţa, Romania, today, may wind up in Bologna, Lisbon or Helsinki tomorrow, without any border controls.
Pani Przewodnicząca! Dzisiaj poddamy pod głosowanie zmienioną dyrektywę, której celem jest walka z ryzykiem wprowadzenia do legalnego systemu dystrybucji milionów fałszywych produktów leczniczych. ponieważ chcemy w ten sposób chronić zdrowie publiczne przed tym skrytobójcą.Madam President, tomorrow, we shall be voting on this revised directive to combat the risk of millions of falsified medicinal products entering the legal supply chain, precisely because we want to protect public health from this silent killer.
To, co dzisiaj zauważyliśmy, w szczególności w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich, wynika niestety ze skrajnie złożonego systemu zarządzania funduszami europejskimi.What we have noted today, especially on the subject of rural development, is due unfortunately to the extremely complex management of European funds.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1105200 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 75,449 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.