Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Mam dzisiaj do dyspozycji cztery minuty, co stanowi 400% więcej czasu niż zwykle otrzymują, więc nie mogę być nadmiernie rozmowny.
en on behalf of the PSE Group. - Mr President, having all of four minutes tonight, which is 400 % more than I normally have to play with, I have to avoid becoming too talkative.
pl (NL) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Dyskusja, którą dzisiaj tutaj prowadzimy na temat Arabii Saudyjskiej, a dokładniej zatrważającej sytuacji odnoszącej się do praw kobiet, powinna zostać rozszerzona, tak aby objęła znaczną część świata islamu.
en (NL) Madam President, ladies and gentlemen, the discussion we are holding here today on Saudi Arabia, particularly the dreadful situation regarding women's rights, should actually be extended to cover a large part of the Islamic world.
pl Opiera się ono nie tylko na tym, co powiedział dzisiaj, lecz również na przemówieniach wygłoszonych w Parlamencie, które zachęciły nas do poparcia go w sposób mocniejszy i istotniejszy niż kiedykolwiek.
en This is based not only on what he has said today, but also on speeches he has made in Parliament that have encouraged us to support him more strongly and significantly than ever.
pl Rolnictwa, ponieważ uważam, że w dalszym ciągu nie przedstawił on właściwego podejścia wobec problemów tego sektora, a przede wszystkim branży odziarniania. Chciałbym też powiedzieć, że otrzymałem dzisiaj informację od przedstawicieli branży odziarniania z Hiszpanii, że jeżeli Rada nie zmieni tego projektu, doprowadzi to do zamknięcia działalności przez 27 fabryk odziarniania.
en Finally, Mr President, I would like to express my rejection of the agreement reached this week by the Special Committee on Agriculture, because I think that it still does not provide an adequate response to the problems in the sector, and, above all, to the problems in the ginning industry; I must tell you that today I received a note from the Spanish ginning industry stating that if the Council does not amend this proposal, it will cause the 27 ginning factories to cease activity.
pl Dlatego też dzisiaj potrzebujemy zintegrowanej strategii, która zapewni nam dostęp do rynków na świecie.
en We therefore need an integrated strategy today to ensure access to world markets.
pl Mimo to spotykam dzisiaj pana urzędującego przewodniczącego Rady z bardzo mieszanymi uczuciami z powodu wycieku dokumentu Rady do izraelskiego dziennika Ha'aretz - odsyłam do wydania z ostatniego poniedziałku.
en Despite this, I am facing the President-in-Office of the Council with very mixed feelings, due to the leaking of a Council document to the daily Israeli newspaper Ha'aretz - see last Monday's edition.
pl Jak już wielokrotnie powiedziano, panie komisarzu, problem mieszkalnictwa socjalnego oraz dostępu do mieszkań jest dzisiaj, w czasach kryzysu, problemem poważnym.
en As has been said repeatedly, Commissioner, the problem of social housing and of access to housing is a major problem today, at this time of crisis.
pl Nie przyjdzie dzisiaj do domu
en She' s not coming home today
pl Cieszę się, że dzisiaj mamy do dyspozycji propozycję obejmującą wniosek rezolucji.
en I am delighted that a proposal is on the table today, including a motion for a resolution.
pl A zatem o ile możemy być dumni z tekstu, mniejszy sukces osiągnęliśmy w odniesieniu do kalendarza prac: moim zdaniem naprawdę nie jest właściwe, aby rozłożyć wprowadzenie praw pasażerów na 15-to letni okres, jeśli naszym celem jest - i jest to naszym celem dzisiaj - rozwój transportu kolejowego.
en So, while we may be proud of this text, we have less to shout about with regard to the timetable: it is not really good enough, in my opinion, to introduce passengers' rights over a possible 15-year timescale if our aim - and it is our aim today - is to develop rail travel.
pl (DE) Panie przewodniczący! Stoimy dzisiaj w obliczu wybuchowej mieszanki upadku społecznego, konfliktów kulturowych, coraz większych deficytów demograficznych, strachu przed wstrzymaniem dostaw, inflacji, importowanych zagrożeń i spekulacyjnej bańki, która w każdej chwili może doprowadzić do katastrofy.
en (DE) Mr President, we are currently facing an explosive mix of social decline, cultural conflicts, increasing democratic deficits, the threat of supply bottlenecks, inflation, imported security risks and a speculation bubble which could burst at any moment.
pl Zatem ponieważ mamy do czynienia z mieszanką korzystnych i niekorzystnych rozwiązań, w trakcie odbywającej się o północy sesji w ramach procedury pojednawczej wstrzymaliśmy się od głosowania i to samo zrobimy dzisiaj.
en Therefore, because of this mix of positive and negative features, we abstained from voting during the midnight session in the conciliation procedure and we will do the same today.
pl 44 państwa należące dzisiaj do ISAF (w tym 28 państw natowskich) stanowią niejednorodne siły zbrojne, które nie są skuteczne w obecnej walce z partyzantami.
en The 44 countries in ISAF today (28 of them NATO countries) constitute a heterogeneous force that is not providing an effective response in the current fight against insurgents.
pl Jest jednak szereg rzeczy budzących moje wątpliwości. Są też pytania, na które nie uzyskaliśmy do dzisiaj odpowiedzi.
en However, there are a few things than I am not sure about in this regard, and the questions that we raised have not been answered.
pl Cieszę się również, że osiągnęliśmy maksymalną harmonizację na poziomie pięćdziesięciu tysięcy euro dzisiaj i stu tysięcy euro jutro, ze zobowiązaniem Komisji, prawdopodobnie wiążącym następcę pana komisarza McCreevy'ego, do umożliwienia nam przeprowadzenia oceny warunków dalszej harmonizacji i ewentualnego stworzenia europejskiego funduszu gwarancyjnego.
en I am also delighted that we have achieved this maximum harmonisation of EUR 50 000 today and EUR 100 000 tomorrow, with a commitment from the Commission, no doubt for the successor of Mr McCreevy, to allow us to assess the conditions under which we could harmonise even further, and eventually set up a European guarantee fund.
pl Dzisiaj przy tak wielu możliwościach, jakie mają konsumenci w dostępie do treści multimedialnych, okazuje się, że musimy wyznaczyć niezbędną równowagę pomiędzy usługami nadawców publicznych a mediami prywatnymi.
en Today, the large number of opportunities available to consumers for accessing multimedia content means that we need to define the necessary balance between public service and private media.
pl To, co powiedział Tony Blair to zasadnicza rzecz, którą ten Parlament pragnie osiągnąć: zaangażowanie instytucji UE i wszystkich zainteresowanych na rzecz ponownego stworzenia koncepcji finansowania Unii i oparcia tego finansowania na racjonalnych podstawach, a nie na prześciganiu się w targach, z czym dzisiaj mamy do czynienia.
en What Mr Blair said is the essential thing that Parliament wants to achieve: the engagement of the EU institutions and all involved parties to reinvent the financing of the Union and to base this financing on rational grounds and not on a horse-trading competition, which is the case today.
pl Mam ogromną przyjemność powitać tu dzisiaj delegację posłów i innych gości z parlamentu Nowej Zelandii oraz z Misji Nowej Zelandii do Unii Europejskiej, którzy są teraz z nami w galerii gości specjalnych.
en I now have great pleasure in greeting here today a delegation of MPs and other visitors from the New Zealand Parliament and the Mission of New Zealand to the European Union, who are now with us in the distinguished visitors' gallery.
pl " Robimy nie wanna pójść do wojny dzisiaj
en " We don' t wanna go to war today
pl Larry Arman leci dzisiaj do Mekki.Zobacz czy mozesz sie postarac o kase
en Larry Amin' s flying back to Mecca tonight, to see if he can make the numbers work
pl Sytuacja taka wynika również z faktu, że państwa członkowskie nie mogą już finansować swoich zadłużeń, chyba że uciekają się do rynków i przestrzegają ich warunków, co oznacza, że od 15 do 20 % wydatków budżetowych takiego państwa jak Francja idzie dzisiaj tylko na pokrycie odsetek.
en Because the Member States can no longer fund their debt unless they resort to the markets and abide by their conditions, which means that, today, 15 to 20% of the budgetary expenditure of a State such as France covers only its interest payments.
pl Panie przewodniczący! Już dzisiaj wspomniałem o Libii i chciałbym jeszcze raz się do niej odnieść.
en Mr President, we have already had mention today of Libya, and I want to give it another billing.
pl (ES) Panie przewodniczący! Rozporządzenie, o którym dzisiaj dyskutujemy, ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości sektora wyrobów nożowniczych i podobnych sektorów, które w moim regionie - kraju Don Kiszota, a szczególnie w Albacete - oznaczają nie tylko utrzymanie ponad ośmiu tysięcy miejsc pracy, lecz również część tożsamości i zobowiązanie na przyszłość w stosunku do rzemiosła jako źródła zatrudnienia.
en (ES) Mr President, the regulation that we are debating today is of vital importance for the future of the cutlery and similar products sector, which, in my region - Don Quixote country, specifically, Albacete - represents not just the survival of more than 8 000 jobs but also part of its identity and future commitment to craftsmanship as a source of employment.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1105200 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 166,861 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.