Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

alokacja siły roboczejlabour allocation
bezpieczna grupa roboczasecurity-enabled workgroup
brak siły roboczejlabour shortage
braki siły roboczejlabour shortage
długość dniadaylength
dni bez połowówbreak days
dni roboczeavailable days; workable days
dni transportutransport days
Dni zaniedbaniaDays Neglected
dokument roboczyroom document
dokument roboczy służb KomisjiCommission staff working document
dolna granica zakresu roboczegolower end of the working range
dziennik elementu roboczegowork item log
Dzień Jedności NarodowejUnity Day
dzień roboczybusiness day; working day; weekday; workday
ekipa roboczawork teams
eksplorator obszarów roboczychworkspace explorer
element roboczywork item
folder roboczyworking folder
górna granica zakresu roboczegoupper end of the working range
graniczna temperatura roboczaoperation limit temperature
grupa roboczaworkgroup; working group
Grupa roboczaWorkgroup
Grupa Robocza ds. Finansowych Aspektów Pomocy RozwojowejDAC FA
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychworking group structural funds information team; SIFT working group
Grupa Robocza ds. Rynku PracyLabour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk RegionalnychRegional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służbinter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardówExpert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza roboczaa working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnymFamily Agricultural Work Unit (FAWU)
Język zapytań dla elementów roboczychWork Item Query Language
katalog roboczyworking directory
Klasyczny obszar roboczyClassic Workspace
koń roboczycarthorses; draft horses
kopia roboczaworking copy
menedżer grupy roboczejworkgroup manager
menedżer obszarów roboczychworkspace manager
miłego dniahave a nice day;
moduł Obszar roboczyWorkplace module
na dzień dzisiejszyas of today
najemna siła roboczahired labour
napięcie roboczeoperating voltage
napływowa siła roboczamigrant labour
nie chwal dnia przed zachodem słońcadon't count your chickens before they're hatched; never praise a ford till you get over; one is only as good as one's last shift
normalne położenie robocze części ruchomejnormal position of use of a movable component
obszar roboczyworkspace
Obszar roboczyWorkplace
obszar roboczy dokumentuDocument Workspace
obszar roboczy Reguły biznesoweBusiness Rules workspace
obszar roboczy spotkańMeeting Workspace
obszar roboczy WymiaryDimensions workspace
okienko roboczeworkpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczejworkgroup information file
plik obszaru roboczegoworkspace file
potrzeby siły roboczejmanpower needs
proces roboczyworkflow; worker process
przeglądarka obszaru roboczegoworkspace browser
przypadać w jakiś dzieńfall on a certain day
Rada Grupy Roboczej ds. AfrykiAfrica Working Group Council
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki (Rada AWG)Council AWG
robocza baza danych analitycznychanalysis work file
roboczywork; workforce; draft; workaday; labor force; scratch; working; workday
roztwór roboczywork solution
siła roboczalabour force; man-power; manpower; hands; labor force; employee; workforce; work force
siła robocza (ludzka)manpower
siła robocza niewykwalifikowanaunskilled labour
siła robocza w rolnictwieagricultural labour force
siła robocza wykwalifikowanaskilled labour
stacja roboczaworkstation
Szablon grupy roboczejWorkgroup Template
tryb izolacji procesu roboczegoworker process isolation mode
Wersja roboczaDraft
Widok formularza elementu roboczegoWork Item Form view

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Republika Południowej Afryki (‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem i ‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymiSouth Africa (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ concerning the Agreement between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine) and Council Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ concerning the Agreement between the European Community and the Republic of South Africa on trade in spirits
Metody pobierania próbek pozostałości pestycydów w owocach i warzywach zostały ustanowione w dyrektywie Komisji ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchniMethods of sampling for pesticides residues in fruit and vegetables were laid down by Commission Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ establishing Community methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on fruit and vegetables
Niniejsze świadectwo jest ważne przez ‧ dniFor countries orterritories with the entry “N” in column ‧ of Part ‧ of Annex I to Regulation(EC) No ‧/‧, for day-old chicks other than of ratites (DOC) only, thismeans that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation(EC) No ‧/‧ then the country code or territory code shall continue tobe used but this will exclude any area under official restrictions, by thethird country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issueof this certificate
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca metody pobierania próbek oraz metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów niektórych substancji zanieczyszczających w środkach spożywczychCOMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ July ‧ laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs
Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ rThose provisional maximum residue limits expire on ‧ July
Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ (Pomoc państwa) do Porozumienia EOGDecision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ December ‧ amending Annex ‧ (State aid) to the EEA Agreement
Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie trzech lat od dnia pierwszego wycofaniaThe alcohol must be fully used within three years of the date of first removal
ponownie podkreśla zawarty w rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wniosek do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w kolejnym sprawozdaniu rocznym, na wykonanie budżetu przez RadęReiterates the request made in its Resolution of ‧ April ‧ to the European Court of Auditors to pay special attention, in its forthcoming Annual Reports, to the Council’s budget implementation
Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., strThis notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, p
Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ rThe Mission should be extended for an additional period of ‧ months until ‧ September
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóżto the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals
Pozytywna opinia została przyjęta dnia ‧ września ‧ rA positive opinion was therefore adopted on ‧ September
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotyczącej indywidualnej decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy w ramach programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu Jean Monnetannul Commission Decision C ‧ of ‧ August ‧ relating to the individual decision to award subsidies within the framework of the Lifelong Learning Programme, Jean Monnet sub-programme
uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie znaczenia spójności terytorialnej w rozwoju regionalnymhaving regard to its resolution of ‧ September ‧ on the role of territorial cohesion in regional development
Pierwsza dyrektywa Rady (‧/EWG) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życieFirst Council Directive (‧/EEC) of ‧ July ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
Uwagi: Przed dniem ‧ stycznia ‧ r. rodzaj cysterny wyposażony w zewnętrzny osprzęt bezpieczeństwa był używany wyłącznie w rolnictwie do dawkowania bezwodnego amoniaku bezpośrednio do glebyComments: Before ‧ January ‧ a type of tank equipped with external safety fittings was used exclusively in agriculture to apply anhydrous ammonia directly onto the land
Na ‧ sesji plenarnej w dniach ‧-‧ lutego ‧ r. (posiedzenie z dnia ‧ lutego) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów ‧ do ‧, przy ‧ głosach wstrzymujących się, przyjął następującą opinięAt its ‧th plenary session of ‧ and ‧ February ‧ (meeting of ‧ February), the European Economic and Social Committee adopted the following opinion by ‧ votes to ‧, with ‧ abstentions
We wnioskach dotyczących wyników publicznej konsultacji z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie Zielonej Księgi[‧] Rada wezwała Komisję do uwzględnienia tych rezultatów podczas sporządzania wniosków dotyczących środków wzmacniających europejski sektor audiowizualny, w tym także sektor multimedialnyIn its Conclusions of ‧ September ‧ on the results of the public consultation on the Green Paper, the Council called upon the Commission to take account of those results when drawing up proposals for measures to strengthen the European audiovisual sector, including the multimedia sector
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego, w szczególności jego art. ‧ ustHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the market in poultrymeat, and in particular Article ‧ thereof
UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej w dniu ‧ maja ‧ rokuHAVING REGARD TO the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union on ‧ May
Następnego dnia go odholowałaNext day she had it towed
Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku [‧], która zastępuje dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania dostępu do sieci publicznych (ONP) w telefonii głosowej [‧]Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment, which replaces Directive ‧/EC European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony, is to be incorporated into the Agreement
W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęły uwagi zgłoszone przez Skarżącego, występującego w charakterze strony trzeciejOn ‧ March ‧, the Commission received comments from the Complainant as third party
Test mocy maksymalnej dla stacji roboczychMaximum Power Test for Workstations
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji EuropejskiejAnnul the decision of ‧ May ‧ informing the applicant that she did not satisfy the requirements of physical fitness for the performance of duties with the European Commission
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 22,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.