Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

alokacja siły roboczej
labour allocation
bezpieczna grupa robocza
security-enabled workgroup
brak siły roboczej
labour shortage
braki siły roboczej
labour shortage
dni robocze
available days; workable days
dni transportu
transport days
Dni zaniedbania
Days Neglected
dokument roboczy
room document
dokument roboczy służb Komisji
Commission staff working document
dolna granica zakresu roboczego
lower end of the working range
dzień roboczy
business day; working day; weekday; workday
ekipa robocza
work teams
folder roboczy
working folder
górna granica zakresu roboczego
upper end of the working range
graniczna temperatura robocza
operation limit temperature
grupa robocza
workgroup; working group
Grupa robocza
Workgroup
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
working group structural funds information team; SIFT working group
Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
Labour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk Regionalnych
Regional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służb
inter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza robocza
a working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnym
Family Agricultural Work Unit (FAWU)
katalog roboczy
working directory
Klasyczny obszar roboczy
Classic Workspace
koń roboczy
carthorses; draft horses
kopia robocza
working copy
menedżer grupy roboczej
workgroup manager
miłego dnia
have a nice day;
moduł Obszar roboczy
Workplace module
napięcie robocze
operating voltage
nie chwal dnia przed zachodem słońca
don't count your chickens before they're hatched; never praise a ford till you get over; one is only as good as one's last shift
normalne położenie robocze części ruchomej
normal position of use of a movable component
obszar roboczy dokumentu
Document Workspace
obszar roboczy Reguły biznesowe
Business Rules workspace
obszar roboczy spotkań
Meeting Workspace
obszar roboczy Wymiary
Dimensions workspace
okienko robocze
workpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczej
workgroup information file
proces roboczy
workflow; worker process
przypadać w jakiś dzień
fall on a certain day
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki
Africa Working Group Council
roboczy
work; workforce; draft; workaday; labor force; scratch; working; workday
roztwór roboczy
work solution
siła robocza
labour force; man-power; manpower; hands; labor force; employee; workforce; work force
siła robocza w rolnictwie
agricultural labour force
stacja robocza
workstation
Szablon grupy roboczej
Workgroup Template
tryb izolacji procesu roboczego
worker process isolation mode

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Republika Południowej Afryki (‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem i ‧/‧/WE: decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi
en South Africa (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ concerning the Agreement between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine) and Council Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ concerning the Agreement between the European Community and the Republic of South Africa on trade in spirits
pl Metody pobierania próbek pozostałości pestycydów w owocach i warzywach zostały ustanowione w dyrektywie Komisji ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni
en Methods of sampling for pesticides residues in fruit and vegetables were laid down by Commission Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ establishing Community methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on fruit and vegetables
pl Niniejsze świadectwo jest ważne przez ‧ dni
en For countries orterritories with the entry “N” in column ‧ of Part ‧ of Annex I to Regulation(EC) No ‧/‧, for day-old chicks other than of ratites (DOC) only, thismeans that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation(EC) No ‧/‧ then the country code or territory code shall continue tobe used but this will exclude any area under official restrictions, by thethird country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issueof this certificate
pl DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca metody pobierania próbek oraz metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów niektórych substancji zanieczyszczających w środkach spożywczych
en COMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ July ‧ laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs
pl Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ r
en Those provisional maximum residue limits expire on ‧ July
pl Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG
en Decision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ December ‧ amending Annex ‧ (State aid) to the EEA Agreement
pl Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie trzech lat od dnia pierwszego wycofania
en The alcohol must be fully used within three years of the date of first removal
pl ponownie podkreśla zawarty w rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wniosek do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w kolejnym sprawozdaniu rocznym, na wykonanie budżetu przez Radę
en Reiterates the request made in its Resolution of ‧ April ‧ to the European Court of Auditors to pay special attention, in its forthcoming Annual Reports, to the Council’s budget implementation
pl Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
en This notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, p
pl Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ r
en The Mission should be extended for an additional period of ‧ months until ‧ September
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż
en to the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the corrective amount applicable to the refund on cereals
pl Pozytywna opinia została przyjęta dnia ‧ września ‧ r
en A positive opinion was therefore adopted on ‧ September
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotyczącej indywidualnej decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy w ramach programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu Jean Monnet
en annul Commission Decision C ‧ of ‧ August ‧ relating to the individual decision to award subsidies within the framework of the Lifelong Learning Programme, Jean Monnet sub-programme
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie znaczenia spójności terytorialnej w rozwoju regionalnym
en having regard to its resolution of ‧ September ‧ on the role of territorial cohesion in regional development
pl Pierwsza dyrektywa Rady (‧/EWG) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie
en First Council Directive (‧/EEC) of ‧ July ‧ on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
pl Uwagi: Przed dniem ‧ stycznia ‧ r. rodzaj cysterny wyposażony w zewnętrzny osprzęt bezpieczeństwa był używany wyłącznie w rolnictwie do dawkowania bezwodnego amoniaku bezpośrednio do gleby
en Comments: Before ‧ January ‧ a type of tank equipped with external safety fittings was used exclusively in agriculture to apply anhydrous ammonia directly onto the land
pl Na ‧ sesji plenarnej w dniach ‧-‧ lutego ‧ r. (posiedzenie z dnia ‧ lutego) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów ‧ do ‧, przy ‧ głosach wstrzymujących się, przyjął następującą opinię
en At its ‧th plenary session of ‧ and ‧ February ‧ (meeting of ‧ February), the European Economic and Social Committee adopted the following opinion by ‧ votes to ‧, with ‧ abstentions
pl We wnioskach dotyczących wyników publicznej konsultacji z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie Zielonej Księgi[‧] Rada wezwała Komisję do uwzględnienia tych rezultatów podczas sporządzania wniosków dotyczących środków wzmacniających europejski sektor audiowizualny, w tym także sektor multimedialny
en In its Conclusions of ‧ September ‧ on the results of the public consultation on the Green Paper, the Council called upon the Commission to take account of those results when drawing up proposals for measures to strengthen the European audiovisual sector, including the multimedia sector
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego, w szczególności jego art. ‧ ust
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the market in poultrymeat, and in particular Article ‧ thereof
pl UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej w dniu ‧ maja ‧ roku
en HAVING REGARD TO the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union on ‧ May
pl Następnego dnia go odholowała
en Next day she had it towed
pl Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku [‧], która zastępuje dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania dostępu do sieci publicznych (ONP) w telefonii głosowej [‧]
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment, which replaces Directive ‧/EC European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony, is to be incorporated into the Agreement
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęły uwagi zgłoszone przez Skarżącego, występującego w charakterze strony trzeciej
en On ‧ March ‧, the Commission received comments from the Complainant as third party
pl Test mocy maksymalnej dla stacji roboczych
en Maximum Power Test for Workstations
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji Europejskiej
en Annul the decision of ‧ May ‧ informing the applicant that she did not satisfy the requirements of physical fitness for the performance of duties with the European Commission
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 22,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.