Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

alokacja siły roboczejlabour allocation
bezpieczna grupa roboczasecurity-enabled workgroup
brak siły roboczejlabour shortage
braki siły roboczejlabour shortage
cały wczorajszy dzieńthe whole of yesterday
co dzieńevery day; daily
dni roboczeavailable days; workable days
dokument roboczyroom document
dokument roboczy służb KomisjiCommission staff working document
dolna granica zakresu roboczegolower end of the working range
dziennik elementu roboczegowork item log
Dzień Edukacji NarodowejTeachers’ Day
dzień roboczyworking day; workday; weekday; business day
Dzień SzakalaThe Day of the Jackal
dzień świetlnylight-day
Dzień ZiemiEarth Day
ekipa roboczawork teams
eksplorator obszarów roboczychworkspace explorer
element roboczywork item
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i GotowaniaEuropean Day of Healthy Food and Cooking
folder roboczyworking folder
górna granica zakresu roboczegoupper end of the working range
graniczna temperatura roboczaoperation limit temperature
grupa roboczaworking group; workgroup
Grupa roboczaWorkgroup
Grupa Robocza ds. Finansowych Aspektów Pomocy RozwojowejDAC FA
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
Grupa Robocza ds. Rynku PracyLabour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk RegionalnychRegional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służbinter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardówExpert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza roboczaa working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnymFamily Agricultural Work Unit (FAWU)
Jeszcze dzień życiaAnother Day of Life
Język zapytań dla elementów roboczychWork Item Query Language
katalog roboczyworking directory
Klasyczny obszar roboczyClassic Workspace
koń roboczydraft horses; carthorses
kopia roboczaworking copy
menedżer grupy roboczejworkgroup manager
menedżer obszarów roboczychworkspace manager
moduł Obszar roboczyWorkplace module
najemna siła roboczahired labour
napięcie roboczeoperating voltage
napływowa siła roboczamigrant labour
normalne położenie robocze części ruchomejnormal position of use of a movable component
obszar roboczyworkspace
Obszar roboczyWorkplace
obszar roboczy dokumentuDocument Workspace
obszar roboczy Reguły biznesoweBusiness Rules workspace
obszar roboczy spotkańMeeting Workspace
obszar roboczy WymiaryDimensions workspace
okienko roboczeworkpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczejworkgroup information file
plik obszaru roboczegoworkspace file
potrzeby siły roboczejmanpower needs
proces roboczyworkflow; worker process
przeglądarka obszaru roboczegoworkspace browser
Rada Grupy Roboczej ds. AfrykiAfrica Working Group Council
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki (Rada AWG)Council AWG
robocza baza danych analitycznychanalysis work file
roboczyworkday; working; workforce; scratch; draft; labor force; workaday; work
roztwór roboczywork solution
siła roboczaemployee; manpower; hands; work force; labor force; labour force; man-power; workforce
siła robocza (ludzka)manpower
siła robocza niewykwalifikowanaunskilled labour
siła robocza w rolnictwieagricultural labour force
siła robocza wykwalifikowanaskilled labour
stacja roboczaworkstation
Szablon grupy roboczejWorkgroup Template
tryb izolacji procesu roboczegoworker process isolation mode
typ elementu roboczegowork item type
ubrania robocze kuchennework kitchen clothes
Wersja roboczaDraft
Widok formularza elementu roboczegoWork Item Form view
Wyspa dnia poprzedniegoThe Island of the Day Before

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacjiEvents after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywydeclare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
akcentuje, iż strategia lizbońska stanowi podstawę odpowiedzi UE na wpływ globalizacji na konkurencję, gospodarkę i siłę roboczą w Europie, lecz powinna również odzwierciedlać wpływ na zrównoważony rozwój w Europie i na świeciestresses that the Lisbon Strategy is the basis for the EU's response to the impact of globalisations on competition, economy and labour force in Europe, but this should also reflect the impacts on sustainable development in Europe and internationally
Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczejThe questionnaire replies from sampled parties must reach the Commission within ‧ days from the date of the notification of their inclusion in the sample, unless otherwise specified
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. ‧ Traktatu WE określa kompletny standardowy formularz notyfikacyjny o pomocy państwaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for the application of Article ‧ of the EC Treaty established a compulsory comprehensive State aid notification form
najpóźniej dwa dni robocze po terminie końcowym do składania ofert przesyłają Komisji sprawdzony i przyjęty wykaz wadiówshall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetekAfter ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
Jaki mamy dzień?What day is it?
Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ maja ‧ rDone at Brussels, ‧ May
Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej odzyskania pomocy państwa przyznanej Space Park Development GmbH & Co. KG przez władze niemieckieApplication for annulment of the decision contained in a letter from the Commission of ‧ October ‧ concerning the recovery of State aid granted by the German authorities to Space Park Development GmbH & Co. KG
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznychIn line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowychhaving regard to its resolution of ‧ December ‧ on misleading directory companies
Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ sierpnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej NiemiecOrder of the President of the Court of ‧ August ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzeniaHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ thereto
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona dnia ‧ czerwca ‧ r. przez spółkę BIC S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku WewnętrznegoCase T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧ by BIC S.A. against the Office for Harmonisation in the Internal Market
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołoweCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes and table grapes
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOODCase T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do spożycia przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach KanaryjskichCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in the Canary Islands
w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia ‧ lipca ‧ radjusting with effect from ‧ July ‧ the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ rIn view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczeniaWhere, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Gdy dwa miesiące temu złożyłem roboczą wizytę w Kosowie, widziałem, dlaczego wiele osób z trudem wyobraża sobie międzynarodową obecność w tym kraju.on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) When I paid Kosovo a working visit two months ago, I could see why many find it difficult to fathom the international presence in that country.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marka Siwca (‧/‧(IMMEuropean Parliament decision of ‧ October ‧ on the request for waiver of the immunity of Marek Siwiec (‧/‧(IMM
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 57,089 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.