Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

alokacja siły roboczej
labour allocation
bezpieczna grupa robocza
security-enabled workgroup
brak siły roboczej
labour shortage
braki siły roboczej
labour requirements; labour shortage; manpower needs
długość dnia
daylength; photoperiodicity; photoperiod
dni robocze
available days; workable days
dokument roboczy
room document
dokument roboczy służb Komisji
Commission staff working document
dolna granica zakresu roboczego
lower end of the working range
dzień roboczy
business day; working day; weekday; workday
ekipa robocza
work teams; brigades
folder roboczy
working folder
górna granica zakresu roboczego
upper end of the working range
graniczna temperatura robocza
operation limit temperature
grupa robocza
workgroup; working group
Grupa robocza
Workgroup
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
working group structural funds information team; SIFT working group
Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
Labour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk Regionalnych
Regional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służb
inter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza robocza
a working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnym
Family Agricultural Work Unit (FAWU)
katalog roboczy
working directory
Klasyczny obszar roboczy
Classic Workspace
koń roboczy
carthorses; draught horses; draft horses
kopia robocza
working copy
menedżer grupy roboczej
workgroup manager
moduł Obszar roboczy
Workplace module
napięcie robocze
operating voltage
napływowa siła robocza
migrant workers; foreign workers; migrant labour
nie chwal dnia przed zachodem słońca
don't count your chickens before they're hatched; never praise a ford till you get over; one is only as good as one's last shift
normalne położenie robocze części ruchomej
normal position of use of a movable component
obszar roboczy dokumentu
Document Workspace
obszar roboczy Reguły biznesowe
Business Rules workspace
obszar roboczy spotkań
Meeting Workspace
obszar roboczy Wymiary
Dimensions workspace
okienko robocze
workpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczej
workgroup information file
potrzeby siły roboczej
labour requirements; manpower needs; labour shortage
proces roboczy
workflow; worker process
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki
Africa Working Group Council
roboczy
work; workforce; draft; workaday; labor force; scratch; working; workday
roztwór roboczy
work solution
siła robocza
labour force; man-power; manpower; hands; labor force; employee; workforce
Szablon grupy roboczej
Workgroup Template

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include clothianidin and pethoxamid as active substances is to be incorporated into the Agreement
pl Pewnego dnia biskup położył swą rękę na jej udzie. " " ' Święty Ojcze, krzyknęła
en One morning, the bishop placed his hand upon her thigh. " " ' Holy Father, ' cried she
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ kwietnia ‧ r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Action brought on ‧ April ‧ by the Commission of the European Communities against the Federal Republic of Germany
pl Dnia ‧ czerwca ‧ r. CIFRS wycofał swoją skargę twierdząc, iż ma poważne wątpliwości co do tego, czy postępowanie przyniesie satysfakcjonujące rozwiązanie problemów związanych z dumpingiem i wynikających z niego szkód, jakie ponoszą producenci wspólnotowi
en On ‧ June ‧, CIRFS withdrew its complaint by stating that it had serious doubts that the proceeding will resolve satisfactorily the problems of dumping and resultant injury to all Community producers
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia ‧ listopada ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ listopada ‧ r. w postępowaniu: Celtec Ltd przeciwko Johnowi Astley'owi i in., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), N. Colneric, E. Juhász i E. Levits sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu ‧ maja ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the House of Lords (United Kingdom), made by decision of ‧ November ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings between Celtec Ltd and John Astley and Others- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, E. Juhász and E. Levits, Judges; M. Poiares Maduro, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ May ‧, in which it ruled
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Action brought on ‧ April ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany
pl za/dodanie karmelu w rozumieniu dyrektywy ‧/WE Komisji Europejskiej oraz Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r., dotyczącą barwników stosowanych w produktach żywnościowych w celu wzmocnienia koloru win likierowych oraz win likierowych por
en za) addition of caramel within the meaning of Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on colours for use in foodstuffs to reinforce the colour of liqueur wines and liqueur wines psr
pl Stosowanie formatu określonego w załączniku do obowiązującej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz niedawne zmiany w państwach członkowskich pokazują, że wspomniany format należy ulepszyć, aby zapewnić wzajemną kompatybilność wymiany danych zgodnie z przyjętym formatem XML
en The application of the format defined in the annex of current version of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧, laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on electronic recording and reporting of fishing activities and on means of remote sensing and repealing Regulation (EC) No ‧/‧ and recent developments in Member States have shown that this format shall be further improved to ensure mutually compatible data exchange according to the agreed XML format
pl W dniu ‧ wrzesnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Basell AF S.C.A. (Basell, Luksemburg kontrolowane przez Access nabywa kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Basell AF S.C.A. (Basell, Luxembourg), controlled by the Access Group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) by way of purchase of shares
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ października ‧ r
en This Regulation shall enter into force on ‧ October
pl Sprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
en Corrigendum to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency
pl Z zastrzeżeniem obowiązujących we Wspólnocie przepisów dotyczących systemów podwójnej kontroli oraz wspólnotowego nadzoru uprzedniego i wstecznego wyrobów włókienniczych w chwili przywozu do Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można powoływać się przez okres ‧ dni zgodnie z przepisami art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, jeżeli posiadacz ten zawarł umowę określoną w art. ‧ akapit drugi lit. a) lub b) rozporządzenia (EWG) nr
en Subject to the measures in force in the Community relating to double checking systems and to prior and retrospective Community surveillance of textile products on importation into the Community, binding tariff information in the matter of classification of goods in the combined nomenclature issued by the customs authorities of the Member States which no longer conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with the provisions of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ by the holder thereof during a period of ‧ days from the date of applicaiton of this Regulation if such holder has concluded a contract referred to in points (a) or (b) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie F-‧/‧ Pavlos Longinidis przeciwko Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) wniesione w dniu ‧ lipca ‧ r. przez Pavlosa Longinidisa
en Appeal brought on ‧ July ‧ by P. Longinidis against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on ‧ April ‧ in Case F-‧/‧ Pavlos Longinidis v Cedefop
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia
en This Decision shall enter into force on ‧ February ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
pl Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekt sprawozdania z oceny dnia ‧ marca ‧ r
en The rapporteur Member State submitted the draft assessment report to the Commission on ‧ March
pl Cześć, wielkoludzie, jak ci minął dzień?
en Hey, big boy, how' s your day?
pl Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ November ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ lit. a
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, and in particular Article ‧(a) thereof
pl Na wiosennej sesji Rady Europejskiej w dniach ‧- ‧ marca br. szefowie państw i rządów UE przyjęli Europejski Pakt na rzecz Młodzieży
en At the Spring European Council of ‧-‧ March, the EU Heads of State and Government adopted a European Youth Pact
pl Sprawa C-‧/‧ P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu ‧ czerwca ‧ r. w sprawie T-‧/‧ Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu ‧ sierpnia ‧ r. przez Internationaler Hilfsfonds eV
en Case C-‧/‧ P: Appeal brought on ‧ August ‧ by Internationaler Hilfsfonds e.V. against the judgment delivered by the Court of First Instance (Fifth Chamber) on ‧ June ‧ in Case T-‧/‧ Internationaler Hilfsfonds e.V. v Commission
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the proposal for a Council decision concerning the conclusion, by the European Community, of the Optional Protocol to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
pl Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ listopada ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
en Opinion of the European Parliament of ‧ November ‧ (not yet published in the Official Journal
pl Wchodzi ona w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ostatniego powiadomieniu przez Strony o zakończeniu ich odpowiednich procedur
en It shall enter into force on the first day of the second month following the date of the last notification by the Parties of the completion of their respective procedures
pl stwierdza, że w okresie będącym przedmiotem sprawozdania OLAF zarejestrował ‧ nowych przypadków i oszacował wpływ finansowy wszystkich przypadków, będących w dniu ‧ grudnia ‧ r. przedmiotem toczących się postępowań, na ‧, ‧ mld EUR; pod koniec tego okresu sprawdzanych było ‧ przypadków, w odniesieniu do ‧ rozpoczęto dochodzenie, zaś w ‧ przypadkach należało podjąć działania następcze
en Notes that OLAF registered ‧ new cases in the reporting period and that the financial impact of all cases still under investigation on ‧ December ‧ is put at EUR ‧,‧ billion; a total of ‧ cases were still being assessed at the end of the reporting period, investigations had been initiated in ‧ cases, and follow-up measures were necessary in ‧ cases
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof- Austria)- The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Znaki towarowe- Produkty lecznicze- Przepakowywanie- Przywóz równoległy- Istotna zmiana wyglądu opakowania- Obowiązek wcześniejszego zawiadomienia
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria))- The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Trade marks- Pharmaceutical products- Repackaging- Parallel imports- Substantial change in appearance of the packaging- Obligation of prior notice
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 21,076 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.