Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

alokacja siły roboczej
labour allocation
bezpieczna grupa robocza
security-enabled workgroup
brak siły roboczej
labour shortage
braki siły roboczej
labour shortage
dni robocze
available days; workable days
dni transportu
transport days
Dni zaniedbania
Days Neglected
dokument roboczy
room document
dokument roboczy służb Komisji
Commission staff working document
dolna granica zakresu roboczego
lower end of the working range
dzień roboczy
business day; working day; weekday; workday
ekipa robocza
work teams
folder roboczy
working folder
górna granica zakresu roboczego
upper end of the working range
graniczna temperatura robocza
operation limit temperature
grupa robocza
workgroup; working group
Grupa robocza
Workgroup
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnych
working group structural funds information team; SIFT working group
Grupa Robocza ds. Rynku Pracy
Labour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk Regionalnych
Regional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służb
inter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardów
Expert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza robocza
a working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnym
Family Agricultural Work Unit (FAWU)
katalog roboczy
working directory
Klasyczny obszar roboczy
Classic Workspace
koń roboczy
carthorses; draft horses
kopia robocza
working copy
menedżer grupy roboczej
workgroup manager
miłego dnia
have a nice day;
moduł Obszar roboczy
Workplace module
napięcie robocze
operating voltage
nie chwal dnia przed zachodem słońca
don't count your chickens before they're hatched; never praise a ford till you get over; one is only as good as one's last shift
normalne położenie robocze części ruchomej
normal position of use of a movable component
obszar roboczy dokumentu
Document Workspace
obszar roboczy Reguły biznesowe
Business Rules workspace
obszar roboczy spotkań
Meeting Workspace
obszar roboczy Wymiary
Dimensions workspace
okienko robocze
workpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczej
workgroup information file
proces roboczy
workflow; worker process
przypadać w jakiś dzień
fall on a certain day
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki
Africa Working Group Council
roboczy
work; workforce; draft; workaday; labor force; scratch; working; workday
roztwór roboczy
work solution
siła robocza
labour force; man-power; manpower; hands; labor force; employee; workforce; work force
siła robocza w rolnictwie
agricultural labour force
stacja robocza
workstation
Szablon grupy roboczej
Workgroup Template
tryb izolacji procesu roboczego
worker process isolation mode

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
en Events after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
pl akcentuje, iż strategia lizbońska stanowi podstawę odpowiedzi UE na wpływ globalizacji na konkurencję, gospodarkę i siłę roboczą w Europie, lecz powinna również odzwierciedlać wpływ na zrównoważony rozwój w Europie i na świecie
en stresses that the Lisbon Strategy is the basis for the EU's response to the impact of globalisations on competition, economy and labour force in Europe, but this should also reflect the impacts on sustainable development in Europe and internationally
pl Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczej
en The questionnaire replies from sampled parties must reach the Commission within ‧ days from the date of the notification of their inclusion in the sample, unless otherwise specified
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. ‧ Traktatu WE określa kompletny standardowy formularz notyfikacyjny o pomocy państwa
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for the application of Article ‧ of the EC Treaty established a compulsory comprehensive State aid notification form
pl najpóźniej dwa dni robocze po terminie końcowym do składania ofert przesyłają Komisji sprawdzony i przyjęty wykaz wadiów
en shall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Jaki mamy dzień?
en What day is it?
pl Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ maja ‧ r
en Done at Brussels, ‧ May
pl Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącej odzyskania pomocy państwa przyznanej Space Park Development GmbH & Co. KG przez władze niemieckie
en Application for annulment of the decision contained in a letter from the Commission of ‧ October ‧ concerning the recovery of State aid granted by the German authorities to Space Park Development GmbH & Co. KG
pl Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznych
en In line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych
en having regard to its resolution of ‧ December ‧ on misleading directory companies
pl Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ sierpnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec
en Order of the President of the Court of ‧ August ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzenia
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ thereto
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona dnia ‧ czerwca ‧ r. przez spółkę BIC S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧ by BIC S.A. against the Office for Harmonisation in the Internal Market
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes and table grapes
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vion przeciwko OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ June ‧- Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania pomocy w odniesieniu do spożycia przetworów mlecznych ze świeżego mleka na Wyspach Kanaryjskich
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in the Canary Islands
pl w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia ‧ lipca ‧ r
en adjusting with effect from ‧ July ‧ the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
pl W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ r
en In view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
pl W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
en Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculation
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i w żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Gdy dwa miesiące temu złożyłem roboczą wizytę w Kosowie, widziałem, dlaczego wiele osób z trudem wyobraża sobie międzynarodową obecność w tym kraju.
en on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) When I paid Kosovo a working visit two months ago, I could see why many find it difficult to fathom the international presence in that country.
pl Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marka Siwca (‧/‧(IMM
en European Parliament decision of ‧ October ‧ on the request for waiver of the immunity of Marek Siwiec (‧/‧(IMM
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 59,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.