Tłumaczenia na język angielski:

  • FPD   
  • flame photometric detector   

Przykładowe zdania z "detektor płomieniowo-fotometryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i układem nastrzykowym wyposażonym w dozownik rozdzielający próbę lub nierozdzielający jej
en gas chromatograph with a flame ionisation detector and a split/splitless injector
pl Gazy pomocnicze do detektora płomieniowo-jonizacyjnego: wodór o ‧ % czystości i oczyszczone powietrze
en Auxiliary gases for flame ionization detector: hydrogen of ‧ % purity and purified air
pl Detektor płomieniowo-jonizacyjny i elektrometr
en Flame ionisation detector and electrometer
pl Pokrewne są rozdzielane stosując programowanie temperatury do właściwej kolumny i wykrywane przy pomocy detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID
en The congeners are separated by temperature programming on a suitable column and are detected using a flame ionisation detector (FID
pl Chromatograf gazowy wyposażony w dozownik z podziałem/bez podziału strumienia (ang. split/splitless) lub nakolumnowy (ang. on-column) oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID
en Gas chromatograph equipped with a split/splitless or on-column injector and a flame ionization detector (FID
pl Roztwory stosowane do sprawdzenia reakcji linearnej detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID-flame ionization detector
en Solutions used to check the linearity response of the flame ionisation detector (FID
pl Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
en Gas chromatograph with flame-ionization detector
pl Detektor płomieniowo-jonizacyjny
en Flame ionization
pl całka z danych z podgrzewanego detektora płomieniowo-jonizacyjnego (HFID) zarejestrowanych podczas trwania badania (t‧ – t
en Integral of the recording of the heated HFID throughout the test (t‧-t
pl Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny
en Gas chromatograph fitted with a flame ionization detector
pl chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz iniektorem rozdzielnym/nierozdzielnym
en gas chromatograph with a flame ionisation detector and a split/splitless injector
pl detektora płomieniowo-jonizacyjnego i konwertera-wzmacniacza
en Flame ionisation detector and converter-amplifier
pl z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym dla próbek nieaerozolowych
en with flame ionization detector for non-aerosol samples
pl Analizator węglowodorów musi być typu płomieniowo-jonizacyjnego z detektorem, zaworami, układem przewodów rurowych itd. podgrzanych do ‧ ± ‧ °C, tj. ogrzewanym detektorem jonizacji płomienia (HFID
en he analyser shall be of the flame ionisation type with detector, valves, pipework, etc., heated to ‧ K (‧ °C) ± ‧ K (HFID
pl Kapilarny chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i integrator lub inne urządzenie do obróbki danych umożliwiające pomiar wartości w punkcie maksymalnym lub powierzchni piku, z automatycznym próbnikiem lub sprzętem umożliwiającym ręczne wstrzyknięcie próbki
en A capillary gas chromatograph fitted with a flame ionisation detector (FID) and integrator or other data handling system capable of measuring peak heights or areas, and with an automatic sampler or the necessary equipment for manual sample injection
pl Wysokotemperaturowy chromatograf gazowy powinien być przystosowany do temperatur co najmniej ‧ °C i wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID
en The high-temperature gas chromatograph shall be suited for temperatures of at least ‧ °C and be equipped with a flame ionization detector (FID
pl Chromatograf gazowy z czujnikiem płomieniowo-spektrofotometrycznym, wyposażony w filtr selektywny dla związków siarkowych (długość fali = ‧ nm) lub inny odpowiedni detektor
en Gas chromatograph fitted with a flame spectrophotometer detector equipped with a selective filter for sulphur compounds (wavelength = ‧ nm) or any other suitable detector
pl Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, nastrzyk z dzieleniem strumienia lub zimny nakolumnowy wtryskiwacz i piec programowalny z dokładnością do ‧C
en Gas chromatograph with flame ionization detector, split or cold on-column injector and oven programmable to within ± ‧ °C
pl Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
en Gas chromatograph with flame ionization detector
pl l.‧.Detektor płomieniowo-jonizacyjny: należy nastawić jego czułość tak, aby przy wprowadzeniu ‧ μl roztworu według ‧., wysokość piku acetonitrylu wynosiła około trzech czwartych pełnego zakresu wysokości piku
en Detector, flame ionization: adjust its sensitivity so that when ‧ of solution ‧ is injected, the height of the acetonitrile peak is about three quarters full-scale deflection
pl Analizator węglowodorów musi być typu płomieniowo-jonizacyjnego z detektorem, zaworami, układem przewodów rurowych itd. podgrzanych do ‧ ±‧ °C, tj. ogrzewanym detektorem jonizacji płomienia (HFID
en The analyser shall be of the flame ionisation type with detector, valves, pipework, etc., heated to ‧ K (‧ °C) ± ‧ K (HFID
pl Detektor płomieniowo-jonizacyjny lub inne detektory wymienione w pkt
en Flame ionization detector or other detectors mentioned in point
pl Odpowiednia czułość ustalona dla elektrometru detektora płomieniowo-jonizacyjnego wynosi ‧ × l‧A
en A suitable sensitivity setting for the electrometer of the flame ionization detector is ‧ × ‧ A
pl Detektora płomieniowo-jonizacyjnego i konwertera-wzmacniacza
en Flame-ionization detector and converter-amplifier
pl Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
en Gas chromatograph, with flame ionization detector
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1169 zdań frazy detektor płomieniowo-fotometryczny.Znalezione w 0,548 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.