Tłumaczenia na język angielski:

  • FPD   
  • flame photometric detector   

Przykładowe zdania z "detektor płomieniowo-fotometryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, nastrzyk z dzieleniem strumienia lub zimny nakolumnowy wtryskiwacz i piec programowalny z dokładnością do ‧CGas chromatograph with flame ionization detector, split or cold on-column injector and oven programmable to within ± ‧ °C
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnymGas chromatograph, with flame ionization detector
Analizator węglowodorów musi być typu płomieniowo-jonizacyjnego z detektorem, zaworami, układem przewodów rurowych itd. podgrzanych do ‧ ±‧ °C, tj. ogrzewanym detektorem jonizacji płomienia (HFIDThe analyser shall be of the flame ionisation type with detector, valves, pipework, etc., heated to ‧ K (‧ °C) ± ‧ K (HFID
Kapilarny chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i integrator lub inne urządzenie do obróbki danych umożliwiające pomiar wartości w punkcie maksymalnym lub powierzchni piku, z automatycznym próbnikiem lub sprzętem umożliwiającym ręczne wstrzyknięcie próbkiA capillary gas chromatograph fitted with a flame ionisation detector (FID) and integrator or other data handling system capable of measuring peak heights or areas, and with an automatic sampler or the necessary equipment for manual sample injection
Detektor płomieniowo-jonizacyjnyFlame ionization
Detektora płomieniowo-jonizacyjnego i konwertera-wzmacniaczaFlame-ionization detector and converter-amplifier
Analizator węglowodorów musi być typu płomieniowo-jonizacyjnego z detektorem, zaworami, układem przewodów rurowych itd. podgrzanych do ‧ ± ‧ °C, tj. ogrzewanym detektorem jonizacji płomienia (HFIDhe analyser shall be of the flame ionisation type with detector, valves, pipework, etc., heated to ‧ K (‧ °C) ± ‧ K (HFID
Gazy pomocnicze do detektora płomieniowo-jonizacyjnego: wodór o ‧ % czystości i oczyszczone powietrzeAuxiliary gases for flame ionization detector: hydrogen of ‧ % purity and purified air
całka z danych z podgrzewanego FID (detektora płomieniowo-jonizacyjnego) zarejestrowanych w czasie trwania badania (t‧-tintegral of the recording of the heated FID over the test duration (t‧ t
Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny i kolumnę ze stali kwasoodpornej (‧ m x ‧ cala), poddaną uprzednio obróbce dimetylodichlorosilanem (dimethyldichlorosililane) i z fazą stacjonarną składającą się z mieszaniny bursztynianu glikolu dietylenowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGS-H‧PO‧) lub mieszaniny adypinianu glikolu dietylowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGA-H‧PO‧) osadzoną na nośniku Gaschrom Q ‧ meshGas chromatograph fitted with a flame ionization detector and a stainless steel column (‧ m × ‧ inch) previously treated with dimethyldichlorosilane and packed with a stationary phase consisting of a mixture of diethyleneglycol succinate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGS-H‧PO‧) or of a mixture of diethyleneglycol adipate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGA-H‧PO‧) bonded on Gaschrom Q ‧ mesh
całka z danych z podgrzewanego detektora płomieniowo-jonizacyjnego (HFID) zarejestrowanych podczas trwania badania (t‧ – tIntegral of the recording of the heated HFID throughout the test (t‧-t
Detektor płomieniowo-jonizacyjny lub inne detektory wymienione w pktFlame ionization detector or other detectors mentioned in point
chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz iniektorem rozdzielnym/nierozdzielnymgas chromatograph with a flame ionisation detector and a split/splitless injector
Kolumnę wypełnia się: Chromosorb ‧ lub Porapak QS, oraz stosuje się detektor płomieniowo-jonizacyjnyThe column is filled with Chromosorb ‧ or Porapak QS and the flame ionization detector is used
Roztwory stosowane do sprawdzenia reakcji linearnej detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID-flame ionization detectorSolutions used to check the linearity response of the flame ionisation detector (FID
Chromatograf gazowy wyposażony w dozownik z podziałem/bez podziału strumienia (ang. split/splitless) lub nakolumnowy (ang. on-column) oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny (FIDGas chromatograph equipped with a split/splitless or on-column injector and a flame ionization detector (FID
Pokrewne są rozdzielane stosując programowanie temperatury do właściwej kolumny i wykrywane przy pomocy detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FIDThe congeners are separated by temperature programming on a suitable column and are detected using a flame ionisation detector (FID
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnymGas chromatograph with flame ionization detector
Detektor płomieniowo-jonizacyjny i elektrometrFlame ionisation detector and electrometer
detektora płomieniowo-jonizacyjnego i konwertera-wzmacniaczaFlame ionisation detector and converter-amplifier
Chromatograf gazowy z czujnikiem płomieniowo-spektrofotometrycznym, wyposażony w filtr selektywny dla związków siarkowych (długość fali = ‧ nm) lub inny odpowiedni detektorGas chromatograph fitted with a flame spectrophotometer detector equipped with a selective filter for sulphur compounds (wavelength = ‧ nm) or any other suitable detector
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnymGas chromatograph with flame-ionization detector
Odpowiednia czułość ustalona dla elektrometru detektora płomieniowo-jonizacyjnego wynosi ‧ × l‧AA suitable sensitivity setting for the electrometer of the flame ionization detector is ‧ × ‧ A
l.‧.Detektor płomieniowo-jonizacyjny: należy nastawić jego czułość tak, aby przy wprowadzeniu ‧ μl roztworu według ‧., wysokość piku acetonitrylu wynosiła około trzech czwartych pełnego zakresu wysokości pikuDetector, flame ionization: adjust its sensitivity so that when ‧ of solution ‧ is injected, the height of the acetonitrile peak is about three quarters full-scale deflection
Wysokotemperaturowy chromatograf gazowy powinien być przystosowany do temperatur co najmniej ‧ °C i wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FIDThe high-temperature gas chromatograph shall be suited for temperatures of at least ‧ °C and be equipped with a flame ionization detector (FID
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1169 zdań frazy detektor płomieniowo-fotometryczny.Znalezione w 1,287 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.