wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
   
  report determining amount of taxation
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z drugiej strony, w świetle informacji zawartych w Szczegółowym opisie stosowania Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie, dokumencie przekazanym również w ramach formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy C-‧/‧, Komisja stwierdziła, że o ile składki do funduszu, ustalane na zasadzie deklaracji w zależności od zakładanego zużycia paliwa w nadchodzącym roku, były obliczane w oparciu o podstawę wyższą niż rzeczywiste zużycie, dokonane odliczenie podatkowe pozostawało w całości u armatora
en Moreover, in its analysis of the information set out in the Detailed rules of procedure of the Fund for the prevention of risks to fishing (Mode demploi détaillé du Fonds de prévention des aléas pêche’), which were also forwarded to the Commission in connection with the formal investigation procedure C-‧/‧, the Commission found that, when contributions to the FPAP determined on a declarative basis in relation to projected fuel consumption for the year ahead were calculated on a basis which was higher than actual consumption, shipowners retained in full the tax deduction granted
pl dokonały one następnie obliczenia kwoty podatku przemysłowego, jaką FT zapłaciłaby na mocy ustawy nr ‧-‧, biorąc pod uwagę deklaracje podatkowe FT za rok ‧; kwota ta wynosi ‧ milionów euro
en they then calculated the business tax contribution FT would have paid under the terms of Law No ‧-‧ having regard to its declarations for ‧; this amount came to EUR ‧ million
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretacja art. ‧ WE i art. ‧ WE- Opodatkowanie przez państwo członkowskie dochodów (z kapitałów) rezydenta pochodzących z przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie członkowskim- Brak deklaracji w państwie członkowskim miejsca zamieszkania- Przepisy krajowe przewidujące termin dwunastu lat na wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do dochodów pochodzących z innego państwa członkowskiego, a pięciu lat w odniesieniu do przychodów krajowych- Grzywna proporcjonalna- Znaczenie obowiązywania tajemnicy bankowej w państwie członkowskim pochodzenia dochodów
en Preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- Taxation by a Member State of income (from capital) of a national resident held in an account in an establishment situated in another Member State- Income not declared in the Member State of residence- Rules of national law providing for a ‧-year recovery period in respect of income from another Member State and a ‧-year recovery period in respect of income from national sources- Proportional fine- Possible relevance of the fact that banking secrecy applies in the Member State in which the income originated
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Gerechtshof te 's-Hertogenbosch- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ WE oraz art. ‧ ust. ‧ WE, a także deklaracji (nr ‧) dotyczącej art. ‧ (dawniej art. ‧d) traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską załączonego do aktu końcowego z Maastricht- Przepis podatkowy państwa członkowskiego dotyczący prawa spadkowego, zgodnie z którym obywatel tego państwa, który w nim zamieszkiwał, a który zmarł w dziesięć lat po opuszczeniu terytorium tego państwa, jest uznawany za zamieszkałego nadal w tym państwie dla celów zastosowania tego prawa- Obywatel mający w chwili śmierci miejsce zamieszkania w państwie trzecim
en Reference for a preliminary ruling- Gerechtshof te 's-Hertogenbosch- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC and of Declaration (No ‧) on Article ‧ (formerly Article ‧d) of the Treaty establishing the European Community annexed to the Final Act of the Maastricht Treaty- Tax provision of a Member State concerning inheritance duty under which a national of that State who had resided in that State and died within ten years of leaving the national territory is deemed to have been resident in that State for purposes of the application of that duty- National residing in a non-member country at the time of death
pl Artykuły ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinny być interpretowane w ten sposób, iż sprzeciwiają się one stosowaniu z mocą wsteczną przepisów krajowych, które w ramach systemu odwrotnego obciążenia uzależniają odliczenie podatku VAT związanego z pracami budowlanymi od korekty faktur dotyczących rzeczonych transakcji oraz od złożenia dodatkowej deklaracji korygującej, wówczas gdy właściwy organ podatkowy posiada wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia, iż podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT jako odbiorca danych transakcji, oraz dla weryfikacji kwoty podatku podlegającego odliczeniu
en Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
pl aby zostały uznane za należycie wypełnione, deklaracje podatkowe rolników muszą zawierać dane, oparte na faktach, zarejestrowane oraz przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
en Whereas, in order to be considered duly completed, a farm return must contain data which are factually accurate and recorded and presented in accordance with Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ September ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings, as last amended by Regulation (EEC) No
pl To samo stosuje się w sytuacji, gdy zakupy i sprzedaż są wykazywane w deklaracji podatkowej rolnika razem z podatkiem VAT
en The same applies if purchases and sales in the farm return are entered with VAT included
pl Na temat rajów podatkowych - był pan kiedyś ministrem finansów - że trzeba utrzymać obowiązek składania deklaracji.
en On tax havens - you used to be finance minister - the obligation to make declarations must be reversed.
pl Na deklaracji podatkowej muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń, w danym przypadku, łącznie z całkowitą kwotą transakcji odnoszących się do tego podatku i odliczeń oraz całkowitą kwotą transakcji zwolnionych od podatku, o ile wydaje się to niezbędne dla ustalenia podstawy opodatkowania
en The return shall set out all the information needed to calculate the tax that has become chargeable and the deductions to be made including, where appropriate, and in so far as it seems necessary for the establishment of the basis of assessment, the total value of the transactions relative to such tax and deductions and the value of any exempt transactions
pl Państwa Członkowskie mogą zażądać od podatnika złożenia deklaracji podatkowej, zawierającej informacje określone w ust. ‧, dotyczące wszystkich transakcji dokonywanych w roku poprzednim
en Member States may require a taxable person to submit a statement, including the information specified in paragraph ‧, and concerning all transactions carried out the preceding year
pl Każdy podatnik przy składaniu okresowej deklaracji podatkowej płaci kwotę netto podatku od wartości dodanej
en Every taxable person shall pay the net amount of the value added tax when submitting the regular return
pl W celu skorzystania z wyżej wymienionych ulg i zwolnień podatkowych, na końcu roku podatkowego jednocześnie ze złożeniem deklaracji podatkowej, przedsiębiorstwo musi wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi/zwolnienia podatkowego
en To benefit from the abovementioned tax deductions/exemptions, a company must make the deduction/exemption claim when submitting its tax return to the tax authorities at the end of the tax year
pl by w przypadku stwierdzenia prawidłowości kwoty podatku do zwrotu wykazanej w deklaracji podatkowej państwo dokonywało w dniu wydania decyzji korygującej potrącenia z ustalonymi w tej decyzji długami podatkowymi za okresy przed złożeniem deklaracji, jak również z odsetkami od tych długów, zamiast w dniu złożenia deklaracji podatkowej, uwzględniając że państwo nie nalicza odsetek w trakcie ustawowego terminu na zwrot należnej kwoty, a nalicza odsetki od potrąconych podatków od dnia złożenia deklaracji do chwili wydania decyzji korygującej
en that the State, if the correctness of the amount of the tax refund declared in the tax return was established, carries out a set-off against tax debts assessed in that notice for periods before the day of submission of the return, and against interest on those debts, [on the day of issue of the tax assessment notice] rather than on the day of the tax return, whereas the State does not owe any interest during the period laid down by statute for the refund of the amount and charges interest on the offset taxes from the day of submission of the return to the issue of the tax assessment notice?
pl w celu zminimalizowania ujemnych skutków wynikających z adaptacji deklaracji podatkowej rolnika należy zastosować nowe przepisy we wszystkich Państwach Członkowskich z mocą począwszy od jednego i tego samego roku obrachunkowego
en Whereas, to minimize the disadvantages accruing from adjustments to the farm return, the new provisions should be applied in all Member States with effect from one and the same accounting year
pl W przypadku gdy – poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji – podatnik ma jedno lub większą liczbę stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, z których świadczone są usługi, deklaracja VAT, poza informacjami, o których mowa w akapicie pierwszym, zawiera całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych objętych niniejszą procedurą szczególną, dla każdego państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma przedsiębiorstwo, oraz indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej takiego przedsiębiorstwa, z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji
en Where the taxable person has one or more fixed establishments, other than that in the Member State of identification, from which the services are supplied, the VAT return shall in addition to the information referred to in the first paragraph include the total value of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services covered by this special scheme, for each Member State in which he has an establishment, together with the individual VAT identification number or the tax reference number of this establishment, broken down by Member State of consumption
pl przezwyciężenie trudności przewidywanych wstępnie w stosowaniu, począwszy od ‧ r., nowych deklaracji podatkowych rolnikaw Luksemburgu stało się możliwe
en Whereas it has been possible to overcome the difficulties initially envisaged for the application as from ‧ of the new farm return in Luxembourg
pl Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ określa zawartość deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana
en Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ lays down the contents of the farm return to be used
pl To radykalne oddzielenie zobowiązania podatkowego obliczonego zgodnie z normalnymi zasadami podatku VAT od kwoty płatnej w ramach condono tombale [uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych przez zapłatę kwoty ryczałtowej] jest szczególnie widoczne w przypadku, gdy podatnik całkowicie zaniechał składania deklaracji podatkowych
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
pl To radykalne rozdzielenie zobowiązania obliczonego na podstawie ogólnych przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej oraz kwot podlegających zapłacie w związku z condono tombale (umorzeniem) w szczególnie wyraźny sposób jest widoczne w przypadku gdy podatnik w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
pl rodzaj, definicje oraz prezentacja danych rachunkowych zbieranych za pomocą deklaracji podatkowej rolnika w celu określania dochodów gospodarstw rolnych powinny być identyczne, bez względu na charakterystykę gospodarstw objętych badaniem ankietowym
en Whereas the type, definitions and presentation of accountancy data collected by means of the farm return with a view to determining the incomes of agricultural holdings should be identical, irrespective of the characteristics of the holdings surveyed
pl Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) (Polskie wydanie specjalne ‧, rozdział ‧, tom ‧, s
en Corrigendum to Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ amending Regulation No ‧/‧/EEC on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl nadawca powinien przed wysłaniem towarów złożyć deklarację dla władz podatkowych w miejscu wysyłki odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli w zakresie podatku akcyzowego
en the consignor shall, before the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the place of departure responsible for carrying out excise-duty checks
pl przed wysłaniem towarów, złożyć deklarację dla władz podatkowych Państwa Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku akcyzowego
en before the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the Member State of destination and guarantee the payment of the excise duty
pl Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w deklaracji podatkowej rolnika, należy określić w załączniku I. Odnośne definicje oraz instrukcje ustalone są w załączniku II. Dane rachunkowe należy prezentować w formie określonej w załączniku
en The type of accountancy data to be given in a farm return shall be as laid down in Annex I. The relevant definitions and instructions shall be as laid down in Annex II. The accountancy data shall be presented in the form laid down in Annex
pl Po kilku miesiącach formalnej działalności podmiot ten znika, nie złożywszy deklaracji podatkowej i nie wpłaciwszy należnych kwot podatku, a zatem jego odnalezienie jest dla organów podatkowych niezwykle trudne
en Such companies then disappear, after several months of trading, without producing the required tax return and paying the tax due, thus making detection very difficult for the tax authorities
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 5,126 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.