wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
  (Noun  )
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
   
  report determining amount of taxation
   
  report determining amount of taxation
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejszy przepis może być rozciągnięty mutatis mutandis na instytucje niepodlegające obowiązkowi rozliczenia podatku VAT oraz strony zwolnione z płacenia podatku VAT, które na podstawie art. ‧ ust. ‧ wyżej wymienionej dyrektywy nie są zobowiązane do składania deklaracji podatkowej
en This provision shall be extended, mutatis mutandis, to institutional parties not liable to account for VAT and to parties exempt from VAT, who, pursuant to Article ‧ of the abovementioned Directive, are not required to submit a tax declaration
pl Zwolnienie z pozostałych obowiązków dotyczących wystawiania faktur, deklaracji podatkowych i rachunkowości również stanowi formalny aspekt nadmiernego uproszczenia
en The release from the other invoicing and tax return obligations and the duty to keep records further constitutes the formal aspect of the oversimplification
pl Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych określa rodzaj danych rachunkowych, jakie mają być podawane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego
en Commission Regulation (ECC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ amending Regulation No ‧/‧/EEC on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings lays down the type of accountancy data to be given in the farm return
pl Kwoty otrzymane przez pracowników nieodpłatnych (które z definicji są niższe od wynagrodzenia standardowego – patrz definicja nieodpłatnej siły roboczej) nie są wykazywane w deklaracji podatkowej rolnika
en The amounts received by unpaid workers (which by definition are lower than a normal wage-see definition of unpaid labour) should not appear in the farm return
pl w celu zminimalizowania ujemnych skutków wynikających z adaptacji deklaracji podatkowej rolnika należy zastosować nowe przepisy we wszystkich Państwach Członkowskich z mocą począwszy od jednego i tego samego roku obrachunkowego
en Whereas, to minimize the disadvantages accruing from adjustments to the farm return, the new provisions should be applied in all Member States with effect from one and the same accounting year
pl trudności techniczne napotykane we Włoszech przy ustalaniu instrumentów niezbędnych do stosowania nowych deklaracji podatkowych rolnika uniemożliwiają racjonalne stosowanie takich deklaracji do zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowy
en Whereas technical difficulties encountered in Italy in drawing up the instruments necessary for applying the new farm return are preventing the new farm return from being rationally applied for collecting the accountancy data of the ‧ accounting year
pl aby zostały uznane za należycie wypełnione, deklaracje podatkowe rolników muszą zawierać dane, oparte na faktach, zarejestrowane oraz przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
en Whereas, in order to be considered duly completed, a farm return must contain data which are factually accurate and recorded and presented in accordance with Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ September ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings, as last amended by Regulation (EEC) No
pl Ponadto począwszy od 2010 roku firmy będą zobowiązane przekazywać miesięczne deklaracje zbiorcze dotyczące transakcji transgranicznych w ramach UE, co sprawi, że organy podatkowe będą automatycznie otrzymywać informacje niezbędne do kontroli krzyżowej transakcji wewnątrzwspólnotowych.
en Moreover, companies will, as of 2010, have to submit monthly summary declarations for cross-border transactions within the EU, as a result of which the tax authorities will automatically receive the necessary information to cross-check intra-community transactions.
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
pl To radykalne oddzielenie zobowiązania podatkowego obliczonego zgodnie z normalnymi zasadami podatku VAT od kwoty płatnej w ramach condono tombale [uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych przez zapłatę kwoty ryczałtowej] jest szczególnie widoczne w przypadku, gdy podatnik całkowicie zaniechał składania deklaracji podatkowych
en A particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
pl zobowiązanie biura rachunkowego do wypełniania deklaracji podatkowych rolników zgodnie z regułami wspólnotowymi
en an undertaking by the accountancy office to complete the farm returns in accordance with the Community rules
pl instytucje, które nie podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku VAT, oraz strony zwolnione z tego obowiązku, które oświadczyły, że w tym samym okresie prowadziły działalność polegającą na handlu towarami między Państwami Członkowskimi, podlegającą okresowej deklaracji podatkowej
en institutional parties not liable to account for VAT and parties exempt from VAT who have declared that, during the same period, they have conducted trading of goods between Member States which must be the subject of a periodic tax declaration
pl Jeżeli stosowany jest sztywny okres odniesienia dochodu, praca w terenie w celu zebrania składników badania dokonywana jest przez ograniczony okres, jak najmniej odbiegający od okresu odniesienia dochodu lub od okresu deklaracji podatkowej, tak aby zminimalizować opóźnienie między zmiennymi dochodu i aktualnymi zmiennymi
en If a fixed income reference period is used, fieldwork for the survey component shall be carried out over a limited period as close as possible to the income reference period or to the tax declaration period so as to minimise time lag between income and current variables
pl Uchylanie się od płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje składanie organom podatkowym lub władzom danych, które zawierają opuszczenia lub są sfałszowane oraz nieskładanie obowiązkowych deklaracji podatkowych lub deklaracji dotyczących ubezpieczeń społecznych, na przykład przez nielegalnie działające jednostki produkcyjne
en Evasion of the payment of taxes and social security premiums includes the submission of figures to tax or social security authorities which contain omissions or are falsified and includes the non-submission of compulsory tax or social security returns, for example on the part of clandestine production units
pl Ewidencja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić organom podatkowym państwa członkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidłowości deklaracji VAT
en Those records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
pl Konieczne byłoby regularne monitorowanie wyceny usług, aby mieć pewność, że wpływy zewnętrzne, takie jak zmiany w standardach rachunkowości lub zmiany w wymogach dotyczących rachunkowości z mocy prawa (np. dla deklaracji podatkowych) nie wywołają znaczących zmian w mierzonych produktach lub zmian w jakości produktu
en It would be necessary to regularly monitor the services priced to ensure that external influences such as changes in accounting standards or changes in accounting requirements under legislation (e.g. for taxation returns) would not result in significant changes in the outputs being measured or in changes in the quality of the output
pl Na deklaracji podatkowej muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń, w danym przypadku, łącznie z całkowitą kwotą transakcji odnoszących się do tego podatku i odliczeń oraz całkowitą kwotą dostaw zwolnionych z podatku, o ile wydaje się to niezbędne dla ustalenia podstawy wymiaru podatku
en The return must set out all the information needed to calculate the tax that has become chargeable and the deductions to be made, including, where appropriate, and in so far as it seems necessary for the establishment of the tax basis, the total amount of the transactions relative to such tax and deductions, and the total amount of the exempted supplies
pl Po ujawnieniu, przedsiębiorstwo to przedłożyło kopię deklaracji podatkowej, z której wynikało, że nie uzyskano żadnych korzyści w ramach tego systemu
en After disclosure, this company submitted a copy of its income tax return that revealed that no benefits were granted under this scheme
pl Od ‧ stycznia ‧ r. w bazie danych będą również umieszczane informacje dotyczące usługodawców, wśród nich dane dotyczące ich obrotu i informacji na temat przestrzegania przez nie zobowiązań podatkowych w rodzaju opóźnień w składaniu deklaracji podatkowych lub ewentualnych zaległości w uiszczaniu podatków (zob. art. ‧ ust
en As from ‧ January ‧, also information on persons supplying services will be put in the database, amongst which data on the turnover of these persons and information on compliance by these persons with their tax obligations, for example late submission of returns or existence of tax debts (see Article
pl Państwa Członkowskie mogą zażądać od podatnika złożenia deklaracji podatkowej, zawierającej informacje określone w ust. ‧, dotyczące wszystkich transakcji dokonywanych w roku poprzednim
en Member States may require a taxable person to submit a statement, including the information specified in paragraph ‧, and concerning all transactions carried out the preceding year
pl Wykorzystanie wskaźników ilościowych takich, jak liczba złożonych deklaracji podatkowych (sklasyfikowanych według szerokich kategorii) byłoby metodą typu B dla części branży
en Using quantity indicators such as the number of tax returns filed (classified by broad categories) would be a B method for part of the industry
pl Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ [‧] stanowi, że agencja łącznikowa przesyła wszystkie deklaracje podatkowe rolników do Komisji najpóźniej dziewięć miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, do którego się odnoszą
en Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ provides that the liaison agency shall forward all the farm returns to the Commission not later than nine months after the end of the accounting year to which they relate
pl nadawca powinien przed wysłaniem towarów złożyć deklarację dla władz podatkowych w miejscu wysyłki odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli w zakresie podatku akcyzowego
en the consignor shall, before the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the place of departure responsible for carrying out excise-duty checks
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ ustawy ‧/‧ zarówno podmiot przekazujący, jak i podmiot przyjmujący zobowiązane były do załączenia do deklaracji dochodów wykazu pozycji do uzgodnienia, w którym musiały wykazać różnice między odpowiednimi wartościami podatkowymi a wartościami księgowymi
en Pursuant to Article ‧ of Law ‧/‧ both the transferee and the transferor had to annex to their tax returns a prospectus to record the misalignment of values
pl Wprawdzie cel ten stał się już nieodłącznym elementem deklaracji politycznych, niestety wciąż dotkliwie brakuje konkretnych działań oraz przełożenia na rzeczywiste priorytety (np. budżet na badania) oraz na odpowiednie uregulowania (np. struktury układów zbiorowych, prawa podatkowego), i to zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i w większości państw członkowskich
en Whilst this is now generally recognised in political statements of intent, the reality in terms of action and specific priority-setting (e.g. research budgets) and the relevant regulatory frameworks (e.g. collective agreements and tax laws) shows up significant and regrettable deficiencies, both at Community level and in most of the Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 3,826 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.