wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
   
  report determining amount of taxation
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Organy podatkowe mogą porównywać te informacje o dostawach wewnątrzwspólnotowych z deklaracjami swoich krajowych podmiotów w celu wykrycia naruszeń przepisów dotyczących VAT
en The tax administrations can cross-check this information on intra-Community supplies with declarations made by their national traders to identify breaches of VAT legislation
pl Państwa Członkowskie mogą również wymagać, aby osoby, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabywania nowych środków transportu określonych w art. ‧a ust. ‧ lit. b), dostarczyły wraz ze składaną deklaracją podatkową, określoną w ust. ‧, wszystkich informacji niezbędnych dla nałożenia podatku od wartości dodanej i przeprowadzenia kontroli przez administrację podatkową
en Member States may also require persons who effect intra-Community acquisitions of new means of transport as defined in Article ‧a (b) to provide, when submitting the return referred to in paragraph ‧, all the information necessary for value added tax to be applied and inspected by the tax authority
pl instytucje, które nie podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku VAT, oraz strony zwolnione z tego obowiązku, które oświadczyły, że w tym samym okresie prowadziły działalność polegającą na handlu towarami między Państwami Członkowskimi, podlegającą okresowej deklaracji podatkowej
en institutional parties not liable to account for VAT and parties exempt from VAT who have declared that, during the same period, they have conducted trading of goods between Member States which must be the subject of a periodic tax declaration
pl termin przesyłania deklaracji podatkowych rolników musi być taki, żeby pozwalał biurom rachunkowym, agencjom łącznikowym oraz Komisji na wykonanie ich zadań
en Whereas the time limit for the forwarding of farm returns must be such as to allow the accountancy offices, liaison agencies and the Commission to carry out their tasks
pl Konieczne byłoby regularne monitorowanie wyceny usług, aby mieć pewność, że wpływy zewnętrzne, takie jak zmiany w standardach rachunkowości lub zmiany w wymogach dotyczących rachunkowości z mocy prawa (np. dla deklaracji podatkowych) nie wywołają znaczących zmian w mierzonych produktach lub zmian w jakości produktu
en It would be necessary to regularly monitor the services priced to ensure that external influences such as changes in accounting standards or changes in accounting requirements under legislation (e.g. for taxation returns) would not result in significant changes in the outputs being measured or in changes in the quality of the output
pl jeśli okres do którego odnosi się deklaracja podatkowa strony odpowiedzialnej za rozliczanie się z podatku VAT nie odpowiada kalendarzowemu miesiącowi, kwartałowi, okresowi półrocznemu lub roku, Państwa Członkowskie mogą dostosować częstotliwość zobowiązań związanych z deklaracjami statystycznymi tej strony do częstotliwości jej zobowiązań związanych z deklaracjami podatkowymi
en when the period to which the periodic fiscal declaration of a party liable to account for VAT refers does not correspond with a calendar month, quarter, half-year or year, the Member States may adapt the periodicity of the obligations relating to the statistical declarations of that party to the periodicity of his obligations relating to fiscal declarations
pl wykazał w deklaracji podatkowej kwotę zwrotu różnicy lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej lub
en indicated in the tax declaration an amount of the tax difference to be repaid or the input tax to be repaid which is greater than the amount due, or
pl Na deklaracji podatkowej muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń, w danym przypadku, łącznie z całkowitą kwotą transakcji odnoszących się do tego podatku i odliczeń oraz całkowitą kwotą transakcji zwolnionych od podatku, o ile wydaje się to niezbędne dla ustalenia podstawy opodatkowania
en The return shall set out all the information needed to calculate the tax that has become chargeable and the deductions to be made including, where appropriate, and in so far as it seems necessary for the establishment of the basis of assessment, the total value of the transactions relative to such tax and deductions and the value of any exempt transactions
pl Wyłączenie obowiązuje jako środek dodatkowy, oprócz zwyczajnych odliczeń podatkowych dotyczących tych kosztów zapisanych w deklaracji dochodowej beneficjenta, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ Włoskiego kodeksu podatków dochodowych (TUIR), w odniesieniu do reklamy i promocji, wystaw oraz kosztów agencyjnych
en The exclusion is provided in addition to the ordinary tax deduction for these costs imputed in the income statement of the beneficiary as provided by Article ‧ of the Italian Income Tax Code (TUIR) with respect to advertising and promotion, exposition, and agency costs
pl dokonały one następnie obliczenia kwoty podatku przemysłowego, jaką FT zapłaciłaby na mocy ustawy nr ‧-‧, biorąc pod uwagę deklaracje podatkowe FT za rok ‧; kwota ta wynosi ‧ milionów euro
en they then calculated the business tax contribution FT would have paid under the terms of Law No ‧-‧ having regard to its declarations for ‧; this amount came to EUR ‧ million
pl Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych określa rodzaj danych rachunkowych, jakie mają być podawane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego
en Commission Regulation (ECC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ amending Regulation No ‧/‧/EEC on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings lays down the type of accountancy data to be given in the farm return
pl Deklaracja podatkowa określa ponadto
en The return shall also set out
pl a zatem stosownym jest utrzymanie w mocy na rok obrachunkowy ‧ deklaracji podatkowych rolnika stosowanych w poprzednich latach obrachunkowych
en whereas it is therefore expedient for the farm return used in previous accounting years to remain in force during the ‧ accounting year
pl Ewidencja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić organom podatkowym państwa członkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidłowości deklaracji VAT
en Those records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
pl Stwierdzenie, że Republika Węgierska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy ‧/‧/WE Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zobowiązanie podatników, których deklaracja podatkowa za dany okres podatkowy wykazuje nadwyżkę w rozumieniu art. ‧ rzeczonej dyrektywy, do przeniesienia tej nadwyżki lub jej części na kolejny okres podatkowy, jeżeli podatnik nie zapłacił dostawcy całej wartości odnośnego nabycia, co powoduje, że w związku z tym obowiązkiem, niektórzy podatnicy, w których deklaracji podatkowej regularnie znajduje się nadwyżka, mogą być zobowiązani do przeniesienia takiej nadwyżki więcej niż jeden raz na kolejny okres podatkowy
en a declaration that the Republic of Hungary has failed to fulfil its obligations under Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax by requiring taxable persons whose tax declaration for a given tax period records an excess within the meaning of Article ‧ of that directive to carry forward that excess or a part of it to the following tax year where the taxable person has not paid the supplier the full amount for the purchase in question, and by creating a situation, as a result of that requirement, where certain taxable persons whose tax declarations regularly record such an excess may be required more than once to carry forward the excess to the following tax year
pl Każdy podatnik składa deklarację podatkową w terminie ustalonym przez każde z Państw Członkowskich
en Every taxable person shall submit a return by a deadline to be determined by Member States
pl bilans, który należy wyliczyć przez pomnożenie opłaty przez liczbę wypełnionych deklaracji z gospodarstw rolnych przesłanych do Komisji oraz odjęcie wyżej wymienionej wpłaty na rachunek, wypłacany jest w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania deklaracji podatkowych rolników przez Komisję
en the balance, to be calculated by multiplying the fee by the number of duly completed farm returns forwarded to the Commission and subtracting the abovementioned payment on account, shall be paid within six months of receipt of the farm returns by the Commission
pl wszelkie niezbędne środki zostały podjęte we Włoszech dla zapewnienia należytego stosowania nowych deklaracji podatkowych rolnika w celu zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowy
en Whereas all the necessary measures have been taken in Italy to ensure satisfactory application of the new farm return for the collection of the accountancy data of the ‧ accounting year
pl obecnie nadeszła pora na zastosowanie doświadczeń z dziesięcioletniego okresu funkcjonowania sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych w celu dokonania przeglądu przepisów dotyczących deklaracji podatkowej rolnika, tak aby uzyskać lepszy stopień porównywalności danych rachunkowych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb wspólnej polityki rolnej
en Whereas it is now time for the ‧ years
pl Od ‧ stycznia ‧ r. w bazie danych będą również umieszczane informacje dotyczące usługodawców, wśród nich dane dotyczące ich obrotu i informacji na temat przestrzegania przez nie zobowiązań podatkowych w rodzaju opóźnień w składaniu deklaracji podatkowych lub ewentualnych zaległości w uiszczaniu podatków (zob. art. ‧ ust
en As from ‧ January ‧, also information on persons supplying services will be put in the database, amongst which data on the turnover of these persons and information on compliance by these persons with their tax obligations, for example late submission of returns or existence of tax debts (see Article
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
pl Okoliczność, że nabywca złożył deklarację podatkową do organów podatkowych państwa członkowskiego przeznaczenia dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, może stanowić dodatkowy dowód zmierzający do ustalenia, że towary rzeczywiście opuściły terytorium państwa członkowskiego dostawy, lecz nie stanowi przesądzającego dowodu dla celów zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej od podatku od wartości dodanej
en The fact that the purchaser made a declaration concerning intra-Community acquisition, such as that in question in the main proceedings, to the tax authorities of the Member State of destination may constitute additional evidence tending to establish that the goods have actually left the territory of the Member State of supply, but it does not constitute conclusive proof for the purposes of the exemption from value added tax of an intra-Community supply
pl Z drugiej strony, w świetle informacji zawartych w Szczegółowym opisie stosowania Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie, dokumencie przekazanym również w ramach formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy C-‧/‧, Komisja stwierdziła, że o ile składki do funduszu, ustalane na zasadzie deklaracji w zależności od zakładanego zużycia paliwa w nadchodzącym roku, były obliczane w oparciu o podstawę wyższą niż rzeczywiste zużycie, dokonane odliczenie podatkowe pozostawało w całości u armatora
en Moreover, in its analysis of the information set out in the Detailed rules of procedure of the Fund for the prevention of risks to fishing (Mode demploi détaillé du Fonds de prévention des aléas pêche’), which were also forwarded to the Commission in connection with the formal investigation procedure C-‧/‧, the Commission found that, when contributions to the FPAP determined on a declarative basis in relation to projected fuel consumption for the year ahead were calculated on a basis which was higher than actual consumption, shipowners retained in full the tax deduction granted
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. b) dekretu DL ‧/‧ wyłączenie to dodaje się do zwyczajnych odliczeń podatkowych dotyczących kosztów uczestnictwa w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, wykazanych w deklaracji podatkowej beneficjenta
en Article ‧(b) of DL ‧/‧ provides that the reduction in taxable income is in addition to the ordinary deduction from the beneficiary’s declared income of the costs associated with participation in trade fairs abroad
pl Rada, w oparciu o sprawozdanie Komisji, dokona przeglądu przepisów art. ‧ niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ czerwca ‧ r. i postępując zgodnie z art. ‧ Traktatu, przyjmie środki dotyczące odpowiedniego, opartego na niedyskryminacyjnych zasadach, mechanizmu elektronicznego, odnoszącego się do pobierania opłat, deklaracji, zbierania i przydzielania dochodów podatkowych z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną z opodatkowaniem w miejscu konsumpcji lub, jeżeli uzna za to konieczne z przyczyn praktycznych, stanowiąc jednomyślnie w oparciu o wniosek Komisji, przedłuży okres określony w art
en The Council, on the basis of a report from the Commission, shall review the provisions of Article ‧ of this Directive before ‧ June ‧ and shall either, acting in accordance with Article ‧ of the Treaty, adopt measures on an appropriate electronic mechanism on a non-discriminatory basis for charging, declaring, collecting and allocating tax revenue on electronically supplied services with taxation in the place of consumption or, if considered necessary for practical reasons, acting unanimously on the basis of a proposal from the Commission, extend the period mentioned in Article
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 6,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.