wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
   
  report determining amount of taxation
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednakże muszą mu towarzyszyć podobnie wyraźne deklaracje dotyczące harmonizacji minimalnych stawek opodatkowania, ponieważ w przeciwnym wypadku doprowadzi to do niekontrolowanej konkurencji podatkowej, zwłaszcza w tym zakresie.
en However, this must be accompanied by similarly clear declarations as regards harmonising minimum tax rates, because otherwise it will lead to unchecked tax competition, specifically in this area.
pl Środek pomocy, o którym mowa w art. ‧, stosuje się od daty jego wejścia w życie aż do roku podatkowego następującego po faktycznym utworzeniu strefy wolnego handlu, o której mowa w deklaracji barcelońskiej
en The measure provided for in Article ‧ applies from the entry into force of the measure until the tax year following that in which the free trade area referred to in the Barcelona Declaration is effectively put in place
pl ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy ‧ w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych
en fixing the standard fee per farm return for the ‧ accounting year of the farm accountancy data network
pl W przypadku gdy określony wydatek odnosi się częściowo do użytku prywatnego i częściowo do kosztów gospodarstwa (np. koszty energii elektrycznej, wody, paliw grzewczych i samochodowych, itp.), w deklaracji podatkowej rolnika wykazuje się jedynie te drugie
en When certain expenditure relates partly to private use and partly to farm costs (e.g. electricity, water, heating fuels and engine fuels, etc.) only the latter part should be included in the farm return
pl Dane w deklaracji podatkowej rolnika powinny być podane w następujących jednostkach i z następującą dokładnością
en The data in a farm return should be given in the following units and with the following degrees of accuracy
pl w Państwach Członkowskich, w przypadku gdy deklaracja okresowa określona w art. ‧ ust. ‧ nie różni się od deklaracji okresowej wymaganej do celów podatkowych i w zakresie, w którym obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do obowiązków deklaracyjnych zapobiegają przeniesieniu, o którym mowa w wyżej wymienionym ust
en in Member States where the periodic declaration referred to in Article ‧ is not distinct from the periodic declaration required for tax purposes and inasmuch as the tax rules in force relating to declaration obligations prevent the transfer referred to in the abovementioned paragraph
pl Przedłużenie tego okresu było uzasadnione, między innymi, wprowadzeniem zmian do formularza deklaracji podatkowej rolnika
en This prolongation of the period was justified, inter alia, because of the introduction of amendments to the form of the farm return
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesfinanzhof- Wykładnia art. ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE)- Odmowa przyznania nierezydentom prawa do odliczenia wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe w celu sporządzenia deklaracji podatkowej
en Reference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ EC)- National income-tax law- Non-residents precluded from exercising the right to deduct the costs incurred in obtaining tax advice for the purpose of preparing their income-tax return
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w odniesieniu do daty wprowadzenia nowej deklaracji podatkowej rolnika we Włoszech i w Luksemburgu
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ March ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ as regards the date of introduction of the new form of farm return in Italy and Luxembourg
pl Dane zamieszczone w deklaracji podatkowej rolnika powinny odnosić się do jednego gospodarstwa rolnego oraz jednego roku obrachunkowego, obejmującego ‧ kolejnych miesięcy
en The data on the farm return should relate to a single agricultural holding and to a single accounting year of ‧ consecutive months
pl Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych określa rodzaj danych rachunkowych, jakie mają być podawane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego
en Commission Regulation (ECC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ amending Regulation No ‧/‧/EEC on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings lays down the type of accountancy data to be given in the farm return
pl Zwolnienie z pozostałych obowiązków dotyczących wystawiania faktur, deklaracji podatkowych i rachunkowości również stanowi formalny aspekt nadmiernego uproszczenia
en The release from the other invoicing and tax return obligations and the duty to keep records further constitutes the formal aspect of the oversimplification
pl Państwa Członkowskie stosujące to podejście powinny każdego roku przedstawiać, razem z elektronicznymi danymi za dany rok obrachunkowy, wykaz stawek VAT stosowanych podczas tego roku dla każdej pozycji deklaracji podatkowej rolnika
en The Member States in which this method is used should provide annually, with the computer media containing the year
pl zobowiązanie biura rachunkowego do wypełniania deklaracji podatkowych rolników zgodnie z regułami wspólnotowymi
en an undertaking by the accountancy office to complete the farm returns in accordance with the Community rules
pl Obowiązujące obecnie długie terminy składania deklaracji podatkowych także stwarzają okazje do popełniania oszustw podatkowych.
en The current long deadlines for the submission of tax returns also provide room for the commission of such tax frauds.
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające standardowe opłaty za deklarację podatkową rolnika w roku obrachunkowym ‧ w sieci danych rachunkowych z gospodarstw rolnych
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ January ‧ fixing the standard fee per farm return for the ‧ accounting year of the farm accountancy data network
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tribunal de première instance de Mons- Wykładnia art. ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Pojęcia zdarzenia podatkowego i wymagalności podatku- Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę podatku- Dzień wystawienia faktury czy dzień złożenia deklaracji, na mocy której podatnik żąda wykonania jego prawa do odliczenia podatku?
en Reference for a preliminary ruling- Tribunal de première instance de Mons- Interpretation of Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OL ‧ L ‧, p. ‧)- Concepts of chargeable event and chargeability of tax- Starting point of the limitation period for an action for recovery of VAT- The date on which the invoice is tendered or the date on which the VAT return is lodged in which the taxable person claims a right to deduct?
pl podatnik podatku VAT w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej lub
en indicated in the tax declaration submitted an amount of tax liability which is less than the amount due, or
pl Wprawdzie cel ten stał się już nieodłącznym elementem deklaracji politycznych, niestety wciąż dotkliwie brakuje konkretnych działań oraz przełożenia na rzeczywiste priorytety (np. budżet na badania) oraz na odpowiednie uregulowania (np. struktury układów zbiorowych, prawa podatkowego), i to zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i w większości państw członkowskich
en Whilst this is now generally recognised in political statements of intent, the reality in terms of action and specific priority-setting (e.g. research budgets) and the relevant regulatory frameworks (e.g. collective agreements and tax laws) shows up significant and regrettable deficiencies, both at Community level and in most of the Member States
pl Kwoty otrzymane przez pracowników nieodpłatnych (które z definicji są niższe od wynagrodzenia standardowego – patrz definicja nieodpłatnej siły roboczej) nie są wykazywane w deklaracji podatkowej rolnika
en The amounts received by unpaid workers (which by definition are lower than a normal wage-see definition of unpaid labour) should not appear in the farm return
pl Po sprawdzeniu, nośnik informacji z danymi rachunkowymi z deklaracji podatkowej rolnika wysyłany jest, z zachowaniem poufności, przez biuro łącznikowe do Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa, Jednostki ds. Analiz Sytuacji Gospodarstw Rolnych
en After being checked, the information medium containing the accountancy data of the farm return is to be sent under confidential cover by the liaison agency to the European Commission, Directorate-General for Agriculture, Unit for Analysis of the Situation of Agricultural Holdings
pl W szczególności Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że podatek od wartości dodanej płatny przy przywozie towarów przez podatników lub osoby zobowiązane do zapłaty podatku lub określonych ich kategorii, nie musi być zapłacony w momencie przywozu, pod warunkiem że podatek ten jest wyszczególniony w deklaracji podatkowej, która ma być złożona zgodnie z art. ‧ ust
en In particular, Member States may provide that the value added tax payable on importation of goods by taxable persons or persons liable to tax or certain categories of these two need not be paid at the time of importation, on condition that the tax is mentioned as such in a return to be submitted under Article
pl W przypadku gdy – poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji – podatnik ma jedno lub większą liczbę stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, z których świadczone są usługi, deklaracja VAT, poza informacjami, o których mowa w akapicie pierwszym, zawiera całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych objętych niniejszą procedurą szczególną, dla każdego państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma przedsiębiorstwo, oraz indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej takiego przedsiębiorstwa, z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji
en Where the taxable person has one or more fixed establishments, other than that in the Member State of identification, from which the services are supplied, the VAT return shall in addition to the information referred to in the first paragraph include the total value of supplies of telecommunications, broadcasting or electronic services covered by this special scheme, for each Member State in which he has an establishment, together with the individual VAT identification number or the tax reference number of this establishment, broken down by Member State of consumption
pl przed wysłaniem towarów, złożyć deklarację dla władz podatkowych Państwa Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku akcyzowego
en before the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the Member State of destination and guarantee the payment of the excise duty
pl złożenie publicznej deklaracji w okresie ‧ dni począwszy od daty przyjęcia niniejszych właściwych środków, dotyczącej zawarcia niezbędnych zmian w ustawodawstwie podatkowym
en that the Luxembourg authorities issue, within ‧ days from the date of acceptance of these appropriate measures, a public statement on the introduction of the necessary amendments in the tax legislation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 8,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.