Tłumaczenia na język angielski:

  • sensitive data   

Przykładowe zdania z "dane szczególnie chronione", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wniosek zawiera także wiążące przepisy, których głównym celem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków krajowych organów dochodzeniowych oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zapewnienie ochrony danych szczególnie chronionych oraz ustanowienie jednolitych wymogów w zakresie stosowania zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa
en It also provides for binding rules with the main purposes of defining the mutual rights and obligations of national investigation authorities and the European Aviation Safety Agency (EASA), ensuring the protection of sensitive information, and establishing uniform requirements in terms of processing of safety recommendation
pl CBP nie będzie wykorzystywać danych szczególnie chronionych (tzn. danych osobowych wskazujących na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych oraz danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego) zawartych w PNR, jak opisano poniżej
en CBP will not use sensitive data (i.e. personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and data concerning the health or sex life of the individual) from the PNR, as described below
pl w odniesieniu do danych szczególnie chronionych zauważa, że australijskie służby celne stwierdziły wyraźnie, że ich nie chcą lub nie potrzebują, co nasuwa pytanie, dlaczego inne podmioty, takie jak Kanada i USA, potrzebują ich, oraz zwiększa gwarancję, że australijskie służby celne będą rzeczywiście wychwytywać i usuwać wszelkie dane szczególnie chronione, które mogą otrzymać; jednak przekazanie zadania kontrolera danych polegającego na filtrowaniu szczególnie chronionych danych pochodzących z UE ich odbiorcy tj. australijskim służbom celnym jest zgodne z przyjętymi standardami ochrony danych, takimi jak standardy określone w konwencji Rady Europy nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. i dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych
en remarks, with regard to sensitive data, that the Australian Customs Service have specifically stated they do not want or need sensitive data, which begs the question of why other jurisdictions such as Canada and US need them and gives greater assurance that the Australian Customs Service will actually filter out and delete any sensitive data which they may receive; however, the fact that the responsibility of the data controller for filtering sensitive EU-sourced data is given to the recipient of the data, i.e. the Australian Customs Service, is consistent with accepted data protection standards, such as those of Convention ‧ of ‧ January ‧ of the Council of Europe and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data
pl Dyrektywa ‧/‧/WE zawiera definicję danych szczególnie chronionych, ale nie jest jasne, czy wniosek odnosi się do tej definicji
en Directive ‧/‧/EC provides for a definition of sensitive data, but it is unclear whether the proposal refers to this definition
pl Controlled Unclassified Information (informacje nieobjęte klauzulą tajności, ale podlegające pewnym rygorom ochrony) w USA oraz szczególnie chronione informacje jawne w UE oznaczają odpowiednio informacje lub dane wstępne bądź przeddecyzyjne, które nie zostały uznane za informacje niejawne, ale do których zastosowano ograniczenia dostępu lub dystrybucji oraz instrukcje postępowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi, polityką lub wytycznymi Stron
en US Controlled Unclassified Information and EU sensitive non-classified information is information or preliminary or pre-decisional data, as applicable, that is not deemed to be classified information, but to which access or distribution limitations and handling instructions have been applied in accordance with the respective laws, regulations, policies or guidelines of the Sides
pl Chciałbym również uwypuklić to, co powiedziała nasza sprawozdawczyni, pani poseł Roure, mianowicie, że nie należy przetwarzać danych szczególnie chronionych - tj. danych ujawniających pochodzenie etniczne osób, ich poglądy polityczne lub przekonania religijne.
en I should also like to emphasise what our rapporteur, Mrs Roure, has said, namely that particularly sensitive data categories - that is, data revealing a person's ethnic origin, political opinion or religious conviction - should not be processed.
pl Surowsze warunki mają zastosowanie do danych szczególnie chronionych, tj. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia lub życia seksualnego (art. ‧ dyrektywy
en Stricter conditions apply to sensitive data, i.e. personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, health or sex life (Article ‧ of the Directive
pl Jeżeli wymiana indywidualnych informacji przez konkurentów dotyczy danych szczególnie chronionych pod względem handlowym, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie ona podlegać art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en The exchange of individual information between competitors is more likely to be caught by Article ‧ of the Treaty when it relates to commercially sensitive data
pl odbiorca musi traktować takie dane PNR pochodzące z UE jako szczególnie chronione z uwagi na egzekwowanie prawa i poufne informacje o osobie, której dotyczą
en that the recipient must treat such EU-sourced PNR data as law-enforcement sensitive, confidential personal information of the data subject
pl Przetwarzanie danych szczególnie chronionych
en Processing of sensitive data
pl Wymogi dotyczące przekazywania informacji, o których mowa w art. ‧ oraz w załączniku I część ‧, przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela są proporcjonalne i uwzględniają uzasadniony charakter danych szczególnie chronionych ze względów handlowych
en Requirements relating to the supply of information referred to in Article ‧ and Annex I, Part ‧, by the manufacturer and/or its authorised representative shall be proportionate and shall take into account the legitimate confidentiality of commercially sensitive information
pl Niektóre dane mogą wymagać nawet specjalnej ochrony, jeżeli są danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu art. ‧ dyrektywy WE
en Some data at stake might even need specific protection, if they can be considered as sensitive data in the sense of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
pl W przypadku prostych operacji przetwarzania danych, które nie są danymi szczególnie chronionymi, system zapewnia możliwość zawiadamiania w trybie uproszczonym
en For simple processing operations on non-sensitive personal data, the system shall offer a simplified notification
pl Dane szczególnie chronione dotyczące inspekcji powinny być traktowane jako informacje niejawne
en Sensitive information relating to inspections should be treated as classified information
pl Jednak w celu uniknięcia wszelkiej ewentualnej możliwości ujawnienia szczególnie chronionych danych gospodarczych odnoszących się do przedmiotowego producenta, ze względu na poufność uznano, że dostępne dane, takie jak dane statystyczne USA na temat wywozu, nie będą przedstawiane publicznie, za wyjątkiem danych dotyczących eksportera, który nie stosował dumpingu na rynku wspólnotowym
en However, in order to avoid any possibility of disclosing sensitive business data pertaining to the said producer, it was considered appropriate for confidentiality reasons not to present publicly available data, such as the US export statistics, excluding the data of the exporter not found to be dumping on the Community market
pl Zabezpieczenie szczególnie chronionych danych
en Protection of sensitive safety information
pl Dane szczególnie chronione zawarte w ofertach składanych przez przewoźników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych szczególnie chronionych i danych prawnych (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari), przyjętego przez radę administracyjną ENAC na posiedzeniu w dniu ‧ marca ‧ r. i dostępnego na stronie internetowej ENAC pod adresem enac-italia.it
en Sensitive data contained in the tenders submitted by carriers will be processed in accordance with the Regulation for processing sensitive and legal data approved by ENAC's executive board on ‧ March ‧ and available on ENAC's website at: enac-italia.it
pl Jednak wymiana szczególnie chronionych i zindywidualizowanych danych handlowych w określonych warunkach może naruszać art. ‧ Traktatu
en However, the exchange of commercially sensitive and individualised market data can, under certain circumstances, breach Article ‧ of the Treaty
pl Dane szczególnie chronione
en Sensitive information
pl W wielu przypadkach odpowiednie organy będą przetwarzać i przekazywać dane szczególnie chronione, zwłaszcza te dotyczące stanu zdrowia
en In many cases, relevant bodies will process and transmit sensitive data, in particular data relating to health conditions
pl W tym kontekście EIOD z zadowoleniem odnotowuje, że również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wskazał w opinii w sprawie wniosku wydanej dnia ‧ października ‧ r., że należy zagwarantować odpowiednią ochronę danych osobowych, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że niektóre przetwarzane dane powinny być szczególnie chronione
en In this context, the EDPS is glad to note that also the European Economic and Social Committee (EESC), in its opinion of ‧ October ‧ on the Proposal, pointed out the need to ensure adequate protection of personal data, especially in consideration of the sometimes sensitive nature of the data at stake
pl Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy użytkownicy inni niż użytkownik początkowy mają dostęp do terminali, a przez to do danych zawierających informacje szczególnie chronione ze względu na prywatność przechowywane na tym urządzeniu
en This is particularly important where users other than the original user have access to the terminal equipment and thereby to any data containing privacy-sensitive information stored on such equipment
pl Szczególnie cieszy nas również, że władze australijskie potwierdziły, iż nie warto zbierać danych szczególnie chronionych, takich jak preferencje co do posiłków.
en We are also particularly pleased that the Australian authorities have confirmed that it is not worth collecting sensitive data such as food preferences.
pl Nie możemy obiecać naszym obywatelom odpowiedniej ochrony danych, ponieważ: - dane szczególnie chronione nie są przechowywane tylko w indywidualnych przypadkach, gdy istnieje podstawa do podejrzeń, lecz hurtowo; - dane będą arbitralnie przechowywane przez cały okres pięciu lat; - przestrzeganie zasad ochrony danych ma być gwarantowane przez Europol, nawet jeżeli ta agencja sama zainteresowana jest danymi.
en We cannot promise our citizens adequate data protection, because: - Sensitive data is stored wholesale, instead of only in individual cases where there are grounds for suspicion. - The data will be arbitrarily stored for a whole five years. - Compliance with data protection is intended to be guaranteed by Europol, even though this agency has an interest in the data itself.
pl należy wcześniej przeanalizować, jaki wpływ na obywateli będzie miało powiązanie rejestrów krajowych zawierających szczególnie chronione dane osobowe, takich jak rejestry niewypłacalności
en the consequences for individuals of the interconnection of national registers with delicate personal data, such as insolvency registers, should be analysed in advance
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200864 zdań frazy dane szczególnie chronione.Znalezione w 41,286 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.