Tłumaczenia na język angielski:

  • sensitive data   

Przykładowe zdania z "dane szczególnie chronione", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wreszcie, w odróżnieniu od proponowanych obecnie zapisów decyzji ramowej, należy zakazać wykorzystywania danych szczególnie chronionych, takich jak dane dotyczące poglądów politycznych, wyznania, zdrowia lub życia seksualnego.
en Finally, the use of sensitive data, such as data relating to political opinions, religious beliefs, health or sex life must, as a matter of principle, be prohibited, contrary to what is currently proposed in the framework decision.
pl W przypadku niedociągnięć w podstawowej wiedzy, obszar proponowany do włączenia do wykazu obszarów szczególnie chronionych mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego musi posiadać program zbierania niedostępnych danych i informacji
en In case of shortcomings in basic knowledge, an area proposed for inclusion in the SPAMI list must have a programme for the collection of the unavailable data and information
pl Dane PNR mogą zawierać czasami pewne szczególnie chronione dane, zwłaszcza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego danej osoby (szczególnie chronione dane PNR pochodzące z UE
en PNR data will at times contain certain sensitive data, namely data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and data concerning health or sex life (sensitive EU-sourced data
pl Ponieważ PU stanowi tylko dwóch producentów, wszystkie dane liczbowe odnoszące się do szczególnie chronionych danych musiały być zindeksowane lub podane w formie zakresu, aby zachować ich poufność
en As the UI is thus constituted of only two producers, all figures related to sensitive data had to be indexed or given in a range for reasons of confidentiality
pl Gdyby pani poseł Lulling uczyniła nam ten zaszczyt i z nami pozostała, mogłabym jej powiedzieć, że kwestie wolności obywatelskich rzeczywiście pojawiają się wówczas, kiedy mówimy o wymianie danych szczególnie chronionych, natomiast moim zdaniem istnieje zasadnicza różnica między danymi, które możemy wymieniać między państwami członkowskimi Unii Europejskiej - innymi słowy, w ramach rynku wewnętrznego i w służbie rynku wewnętrznego - a danymi, które wymieniamy z innymi krajami, nawet tak zaprzyjaźnionymi krajami, jak Stany Zjednoczone.
en If Mrs Lulling had done us the honour of staying with us, I could have told her that the question of civil liberties does indeed arise when we are talking about the exchange of sensitive data, but that, in my view, there is a major difference between the data that we can exchange between Member States of the European Union - in other words in the framework of the internal market, and in the service of the internal market - and the data that we exchange with other countries, even friendly countries such as the United States.
pl Niektóre dane mogą wymagać nawet specjalnej ochrony, jeżeli są danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu art. ‧ dyrektywy WE
en Some data at stake might even need specific protection, if they can be considered as sensitive data in the sense of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
pl Dane te często mogą być szczególnie chronione lub dotyczyć dużej liczby osób fizycznych
en Such data can often be sensitive or refer to large numbers of individuals
pl W ‧ r. w Guernsey przyjęto także szesnaście aktów prawnych (orders) ustanawiających szczególne zasady dotyczące takich spraw, jak dostęp zainteresowanego do własnych danych, przetwarzanie danych szczególnie chronionych i zawiadamianie organów ochrony danych
en Sixteen statutory instruments (orders) have also been adopted in Guernsey in ‧, laying down specific rules concerning issues such as subject access, processing of sensitive data and notification to the data protection authority
pl Takie rozróżnienie między kategoriami osób, oparte na charakterze udziału tych osób w popełnianiu przestępstwa, wprowadzono do wniosku Komisji dotyczącego ramowej decyzji Rady w sprawie ochrony danych w trzecim filarze; rozróżnienie to jest jeszcze ważniejsze w kontekście omawianej inicjatywy, gdyż pozwala przetwarzać dane- niekiedy szczególnie chronione- osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w popełnianiu przestępstwa
en Such a separation of categories of people according to their degree of involvement in a crime was included in the Commission proposal for a Council Framework Decision on data protection in the third pillar and is even more important in the context of the present initiative, since this allows the processing of- in some cases sensitive- personal data of persons who are not directly involved in a crime
pl Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy użytkownicy inni niż użytkownik początkowy mają dostęp do terminali, a przez to do danych zawierających informacje szczególnie chronione ze względu na prywatność przechowywane na tym urządzeniu
en This is particularly important where users other than the original user have access to the terminal equipment and thereby to any data containing privacy-sensitive information stored on such equipment
pl Stawiam zatem to pytanie teraz. Czy ten sam członek Rady zagwarantuje mi, że dane szczególnie chronione nie zostaną w żadnych okolicznościach przekazane Iranowi?
en I put the question now, therefore, whether that Council member will guarantee that sensitive data will not under any circumstances be transferred to Iran.
pl Przepisy te zwiększają pewność prawną; pożyteczne byłoby także ich uzupełnienie dodatkowymi zabezpieczeniami w trzech kwestiach: zapewnienia w pełni świadomej zgody osoby, której dotyczą dane, na przetwarzanie danych szczególnie chronionych; zapewnienie środków bezpieczeństwa uwzględniających różne usługi oferowane przez KSR; oraz ochronę danych marketingowych (zob. pkt ‧–‧ niniejszej opinii
en These provisions enhance legal certainty, and could usefully be complemented by additional safeguards on three points: ensuring the fully informed consent of data subjects for the processing of sensitive data; providing for security measures taking into account the different services offered by CRSs, and the protection of marketing information (see points ‧-‧ of this opinion
pl CBP nie będzie wykorzystywać danych szczególnie chronionych (tzn. danych osobowych wskazujących na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych oraz danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego) zawartych w PNR, jak opisano poniżej
en CBP will not use sensitive data (i.e. personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, and data concerning the health or sex life of the individual) from the PNR, as described below
pl Projekt rezolucji w sprawie zasadności utworzenia wykazu spółek posiadających dane szczególnie chronione ze względu na bezpieczeństwo oraz w sprawie kontroli przenoszenia własności takich spółek (B
en Motion for a resolution on the need to establish a list of companies holding sensitive security-related data and for checks on transfers of ownership of such companies (B
pl W tym kontekście EIOD z zadowoleniem odnotowuje, że również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wskazał w opinii w sprawie wniosku wydanej dnia ‧ października ‧ r., że należy zagwarantować odpowiednią ochronę danych osobowych, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że niektóre przetwarzane dane powinny być szczególnie chronione
en In this context, the EDPS is glad to note that also the European Economic and Social Committee (EESC), in its opinion of ‧ October ‧ on the Proposal, pointed out the need to ensure adequate protection of personal data, especially in consideration of the sometimes sensitive nature of the data at stake
pl Wymiana danych między organami policji a agencjami wywiadu dotyczy informacji szczególnie chronionych, takich jak wizerunek, nazwisko, adres, odciski palców i odciski genetyczne, przynależność do różnych organizacji, i stąd też utrzymuje się niepewność co do faktycznych gwarancji ochrony życia prywatnego i zapobiegania błędom w rejestracji lub ocenie akt VIS, SIS oraz kartotek policyjnych i innych rejestrów, jak również co do możliwości interweniowania osób figurujących w aktach w celu skorygowania zawartych w nich danych
en Data exchanges between police forces and intelligence agencies concern highly sensitive information such as pictures, names, addresses, fingerprints and DNA profiles and membership of organisations, and uncertainty still remains regarding a real guarantee of privacy and protection from data processing or evaluation errors in VIS and SIS files, criminal records and other files, and the possibility for individuals to correct data held in their records
pl System INDECT ma wykrywać zagrożenia poprzez monitoring, w tym szczególnie pornografię, handel bronią, narkotykami czy organami ludzkimi, a także chronić dane i prywatność.
en The INDECT system is intended to identify threats by means of monitoring, including, in particular, pornography, arms trading and trafficking in drugs and human organs, and it is also intended to protect data and privacy.
pl Właśnie z uwagi na charakter tych danych wszelkie odstępstwa od zakazu muszą być stosownie i dokładnie uzasadnione i musi im towarzyszyć wykaz celów i okoliczności pozwalających przetwarzać określony rodzaj danych szczególnie chronionych oraz wskazówki co do cech administratorów upoważnionych do przetwarzania tego rodzaju danych
en Precisely because of the sensitive character of data, any derogation to the prohibition principle must be adequately and precisely justified, with a list of purposes and circumstances under which an identified type of sensitive data can be processed, as well as with an indication of the quality of controllers entitled to process such types of data
pl W ‧ r. przyjęto także ustawodawstwo wtórne na podstawie ustawy Data Protection (Jersey) Law, ustanawiające szczególne zasady dotyczące takich spraw, jak dostęp podmiotu danych do własnych danych, przetwarzanie danych szczególnie chronionych i zawiadamianie organów ochrony danych
en Secondary legislation has also been adopted under the authority of the Data Protection (Jersey) Law, in ‧, laying down specific rules concerning issues such as subject access, processing of sensitive data and notification to the data protection authority
pl Wszystkie elementy wyposażenia zawierające nośniki do przechowywania danych są poddawane kontroli przed ich unieszkodliwieniem w celu upewnienia się, że dane szczególnie chronione zostały z nich w całości usunięte lub nadpisane, lub są one w bezpieczny sposób niszczone
en All items of equipment containing storage media shall be checked to ensure that sensitive data have been removed or fully overwritten prior to disposal, or shall be securely destroyed
pl kontrolować, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, uprzywilejowany dostęp do szczególnie chronionych danych o handlu zewnętrznym
en control, in line with the European Statistics Code of Practice, the privileged access to sensitive external trade data
pl Mając na uwadze, że chodzi o przekazywanie danych osobowych szczególnie chronionych, nie mogłem głosować za przyjęciem tej umowy.
en Given the highly sensitive nature of the personal data transferred, I could not vote for this agreement.
pl Opinia ta jest oparta na fakcie, że operacje przetwarzania danych wiązałyby się ze szczególnymi zagrożeniami dla praw i wolności osób fizycznych w świetle przyświecających im celów, tj. prowadzenia działań z zakresu egzekwowania prawa, które mogą być w końcu przestępcze, a także w świetle szczególnie chronionego charakteru gromadzonych danych
en These views are based on the fact that the data processing operations would present specific risks to the rights and freedoms of individuals in the light of their purposes, i.e. carrying out enforcement actions which could eventually be criminal and in the light of the sensitive nature of the data collected
pl Po pierwsze, jeżeli chodzi o możliwość wyrażenia zgody przez osobę, której dotyczą dane na przetwarzanie danych szczególnie chronionych, należy jednoznacznie stwierdzić, że zgoda taka musi opierać się na wystarczających informacjach
en Firstly, with regard to the possibility for the data subject to consent to the processing of sensitive data, it should be explicitly stated that the consent must be based on adequate information
pl Z tej perspektywy dane takie są zaliczane do szczególnie chronionych zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en From this perspective, such data qualifies as sensitive data under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200864 zdań frazy dane szczególnie chronione.Znalezione w 123,883 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.