Tłumaczenia na język angielski:

  • sensitive data   

Przykładowe zdania z "dane szczególnie chronione", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja przeanalizowała systemy scentralizowane jako alternatywę dla zdecentralizowanych ram, ale w czasie konsultacji z państwami członkowskimi stało się oczywiste, że przetwarzanie danych PNR wymaga wykorzystania informacji, których źródło jest szczególnie chronione.
en The Commission examined the alternatives of a centralised system as opposed to a decentralised framework, and, during our consultations with Member States, it became obvious that the processing of PNR data requires the use of information the source of which is extremely sensitive.
pl należy wcześniej przeanalizować, jaki wpływ na obywateli będzie miało powiązanie rejestrów krajowych zawierających szczególnie chronione dane osobowe, takich jak rejestry niewypłacalności
en the consequences for individuals of the interconnection of national registers with delicate personal data, such as insolvency registers, should be analysed in advance
pl Odpowiadając na kryzys dotyczący zdrowia wynikający z umyślnego uwolnienia środków biologicznych, ECDC jest świadome dwóch sprzecznych sił, które kierowałyby komunikacją z państwami członkowskimi: potrzeby porady, wskazówek i ewentualnie pomocy oraz potrzeby poradzenia sobie z danymi szczególnie chronionymi w sektorze bezpieczeństwa.
en In the response to a health crisis as a result of a deliberate release of a biological agent the ECDC is aware of two contradicting forces that would be guiding the communication with the MS: need for advice, guidance and possibly assistance, and need to deal with sensitive information within the security sector.
pl Z tej perspektywy dane takie są zaliczane do szczególnie chronionych zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en From this perspective, such data qualifies as sensitive data under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
pl Wszyscy z nas, szczególnie prawodawcy, powinni pamiętać, że jeśli nie będziemy chronić twórczości intelektualnej i jeśli, w imię ochrony danych osobowych, dojdzie do naruszenia praw twórców, dzieł udostępnianych użytkownikom będzie mniej.
en All of us, especially legislators, should bear in mind that if intellectual creativity is not protected and if, in the name of protecting personal data, the legal rights of originators are infringed, then the artistic content made available to users will also be restricted.
pl Mając na uwadze, że chodzi o przekazywanie danych osobowych szczególnie chronionych, nie mogłem głosować za przyjęciem tej umowy.
en Given the highly sensitive nature of the personal data transferred, I could not vote for this agreement.
pl Właśnie z uwagi na charakter tych danych wszelkie odstępstwa od zakazu muszą być stosownie i dokładnie uzasadnione i musi im towarzyszyć wykaz celów i okoliczności pozwalających przetwarzać określony rodzaj danych szczególnie chronionych oraz wskazówki co do cech administratorów upoważnionych do przetwarzania tego rodzaju danych
en Precisely because of the sensitive character of data, any derogation to the prohibition principle must be adequately and precisely justified, with a list of purposes and circumstances under which an identified type of sensitive data can be processed, as well as with an indication of the quality of controllers entitled to process such types of data
pl Służba celna filtruje wszelkie takie szczególnie chronione dane pochodzące z UE i usuwa je w całości bez dalszego przetwarzania
en Customs shall filter out all such sensitive EU-sourced data and shall delete all such data without any further processing
pl Przetwarzanie danych szczególnie chronionych
en Processing of sensitive data
pl popiera zintegrowaną i skuteczną strategię zgodną z zasadami lepszego stanowienia prawa i uważa, że należy osiągnąć cel, jakim jest spłata, gwarantując niedyskryminację, ochronę danych szczególnie chronionych i gwarancje prawne przy zastosowaniu proporcjonalnych środków, które wprowadzą niezbędną przejrzystość i znacznie obniżą koszty informacji i zarządzania
en Supports an integrated and effective strategy based on the principles of better lawmaking, and considers that the objective to be achieved should be payment that ensures non-discrimination, the protection of sensitive data and legal guarantees with proportionate measures that provide the requisite transparency and significantly reduce processing and management costs
pl Przepisy te zwiększają pewność prawną; pożyteczne byłoby także ich uzupełnienie dodatkowymi zabezpieczeniami w trzech kwestiach: zapewnienia w pełni świadomej zgody osoby, której dotyczą dane, na przetwarzanie danych szczególnie chronionych; zapewnienie środków bezpieczeństwa uwzględniających różne usługi oferowane przez KSR; oraz ochronę danych marketingowych (zob. pkt ‧–‧ niniejszej opinii
en These provisions enhance legal certainty, and could usefully be complemented by additional safeguards on three points: ensuring the fully informed consent of data subjects for the processing of sensitive data; providing for security measures taking into account the different services offered by CRSs, and the protection of marketing information (see points ‧-‧ of this opinion
pl Nie ma więc mowy o danych, które zdradzają sytuację prywatną danej osoby, nawet jeżeli nie są to dane szczególnie chronione w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en This excludes data which reveal elements of the private situation of the person concerned, even if those data do not qualify as sensitive data as meant in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Przekazywanie będzie ponadto w wielu przypadkach obejmować dane szczególnie chronione i, jak również wskazał EKES, tym ważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych danych, tak by nie dostały się w niepowołane ręce
en Furthermore, the transmission in most cases will involve sensitive data, and as also pointed out by the EESC, is therefore even more important to ensure that these data are properly secure and cannot fall into the wrong hands
pl Ponieważ PU stanowi tylko dwóch producentów, wszystkie dane liczbowe odnoszące się do szczególnie chronionych danych musiały być zindeksowane lub podane w formie zakresu, aby zachować ich poufność
en As the UI is thus constituted of only two producers, all figures related to sensitive data had to be indexed or given in a range for reasons of confidentiality
pl W przypadku prostych operacji przetwarzania danych, które nie są danymi szczególnie chronionymi, system zapewnia możliwość zawiadamiania w trybie uproszczonym
en For simple processing operations on non-sensitive personal data, the system shall offer a simplified notification
pl Do czasu wprowadzenia w życie takich filtrów, CBP deklaruje, że nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać szczególnie chronionych danych zawartych w PNR oraz zobowiązuje się do usunięcia takich danych z wszelkich przypadków uznaniowego ujawnienia PNR na mocy ust
en Until such automated filters can be implemented CBP represents that it does not and will not use sensitive PNR data and will undertake to delete sensitive data from any discretionary disclosure of PNR under paragraphs ‧ to
pl Dane dotyczące przelotu pasażera są szczególnie wrażliwe, dlatego muszą być chronione, aby nie dopuścić do poniesienia jakiejkolwiek szkody przez osoby, których nazwiska w nich figurują.
en The passenger name record is an extremely sensitive database which therefore needs to be protected to prevent any kind of damage being caused to those whose names feature in it.
pl Takie rozróżnienie między kategoriami osób, oparte na charakterze udziału tych osób w popełnianiu przestępstwa, wprowadzono do wniosku Komisji dotyczącego ramowej decyzji Rady w sprawie ochrony danych w trzecim filarze; rozróżnienie to jest jeszcze ważniejsze w kontekście omawianej inicjatywy, gdyż pozwala przetwarzać dane- niekiedy szczególnie chronione- osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w popełnianiu przestępstwa
en Such a separation of categories of people according to their degree of involvement in a crime was included in the Commission proposal for a Council Framework Decision on data protection in the third pillar and is even more important in the context of the present initiative, since this allows the processing of- in some cases sensitive- personal data of persons who are not directly involved in a crime
pl Wszystkie elementy wyposażenia zawierające nośniki do przechowywania danych są poddawane kontroli przed ich unieszkodliwieniem w celu upewnienia się, że dane szczególnie chronione zostały z nich w całości usunięte lub nadpisane, lub są one w bezpieczny sposób niszczone
en All items of equipment containing storage media shall be checked to ensure that sensitive data have been removed or fully overwritten prior to disposal, or shall be securely destroyed
pl Dane szczególnie chronione – w przypadku przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego oraz danych odnoszących się do przestępstw, wyroków skazujących za przestępstwa lub do środków bezpieczeństwa należy zapewnić dodatkowe środki ochronne
en Sensitive data- where special categories of data are involved, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs or trade-union membership, data concerning health and sex, and data relating to offences, criminal convictions or security measures, additional safeguards should be in place
pl Przypomina się, że w celu ochrony poufnych informacji handlowych jedynego producenta unijnego, który w pełni współpracował, wszystkie podane poniżej liczby odnoszące się do danych szczególnie chronionych zostały zindeksowane lub podane w formie zakresu
en It is recalled that in order to protect the business confidential information of the sole Union producer that fully cooperated, all the figures related to sensitive data provided below have been indexed or given in a range
pl Zważywszy, że przemysł wspólnotowy składa się z dwóch producentów wspólnotowych, informacje dotyczące tego przemysłu zostały przedstawione, tam gdzie stosowne, w formie wskaźników w celu zagwarantowania poufności szczególnie chronionych danych
en As the Community industry consists of two Community producers, the information concerning the Community industry had to be indexed where appropriate to preserve confidentiality of sensitive data
pl Wymogi dotyczące przekazywania informacji, o których mowa w art. ‧ oraz w załączniku I część ‧, przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela są proporcjonalne i uwzględniają uzasadniony charakter danych szczególnie chronionych ze względów handlowych
en Requirements relating to the supply of information referred to in Article ‧ and Annex I, Part ‧, by the manufacturer and/or its authorised representative shall be proportionate and shall take into account the legitimate confidentiality of commercially sensitive information
pl Jednak w celu uniknięcia wszelkiej ewentualnej możliwości ujawnienia szczególnie chronionych danych gospodarczych odnoszących się do przedmiotowego producenta, ze względu na poufność uznano, że dostępne dane, takie jak dane statystyczne USA na temat wywozu, nie będą przedstawiane publicznie, za wyjątkiem danych dotyczących eksportera, który nie stosował dumpingu na rynku wspólnotowym
en However, in order to avoid any possibility of disclosing sensitive business data pertaining to the said producer, it was considered appropriate for confidentiality reasons not to present publicly available data, such as the US export statistics, excluding the data of the exporter not found to be dumping on the Community market
pl Art. ‧ wniosku przewiduje wykaz gwarancji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym ograniczenie celu, niezbędność danych, szczegółowa ochrona danych szczególnie chronionych, ograniczenie okresu przechowywania, prawa do informacji i dostępu do danych osoby, której dotyczą dane
en Article ‧ of the proposal provides for a list of guarantees relating to the processing of personal data, including purpose limitation, necessity of the data, specific protection of sensitive data, limited storage, information and access rights of the data subjects
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200864 zdań frazy dane szczególnie chronione.Znalezione w 46,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.