Tłumaczenia na język angielski:

  • eructation   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

chałupnik/czka
homeworker
czkać
sneeze; hiccough; belch; burp; hiccup; have the hiccups
fizyk/czka
physisist
grafik/czka
printmaker
historyk/czka
historian
psychoanalityk/czka
psychoanalyst
schizofrenik/czka
schizophrenic
żebrak/czka
panhandler

Przykładowe zdania z "czkanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyczyny wyst pienia hiperglikemii: • nieprzyj cie dawki insuliny; • wielokrotne przyj cie mniejszych dawek insuliny ni wynosi zapotrzebowanie; • infekcja lub gor czka; • zbyt du y posiłek; • mniejszy ni zwykle wysiłek fizyczny
en Having forgotten to take your insulin Repeatedly taking less insulin than you need An infection or a fever Eating more than usual Less exercise than usual
pl Toksyczno ostra (po podaniu pojedynczej dawki) Objawy toksyczno ci u gryzoni po doustnym podaniu były typowe dla silnych neuroleptyków: zmniejszenie aktywno ci, pi czka, dr enia, drgawki kloniczne, linotok, zahamowanie przyrostu masy ciała. rednia dawka miertelna wynosiła około ‧ mg/kg mc
en Acute (single-dose) toxicity Signs of oral toxicity in rodents were characteristic of potent neuroleptic compounds: hypoactivity, coma, tremors, clonic convulsions, salivation, and depressed weight gain
pl Ponadto taki urzędnik(-czka) nie może prowadzić żadnych działań operacyjnych związanych z tym przewozem, chyba że byłoby to zgodne z mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym i zostało uzgodnione przez wysyłające, tranzytowe lub odbierające Państwa Członkowskie
en Further, he or she shall not carry out any operational tasks in connection with the transport unless this would be compatible with the applicable national legislation and agreed upon by the sending, transit or receiving Member States
pl Je eli u pacjenta wyst pi objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazuj ce na ZZN lub wysoka gor czka o nie wyja nionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów ZZN, nale y odstawi wszystkie leki przeciwpsychotyczne, w tym olanzapin
en If a patient develops signs and symptoms indicative of NMS, or presents with unexplained high fever without additional clinical manifestations of NMS, all antipsychotic medicines, including olanzapine must be discontinued
pl zaburzenia ś wiadomoś (np. ś czka
en depressed level of consciousness (e. g. coma
pl Wszystko co wiem to, że całe moje życie jest jak.. wyprawa przez dżungle, czkając na coś czego
en All I know is, my whole life is like that... walking point through a jungle, waiting for something that
pl W badaniach najcz stszymi działaniami niepo danymi zwi zanymi ze stosowaniem preparatu Tysabri (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) były zaka enie układu moczowego (zaka enie struktur przenosz cych mocz), zapalenie górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa i gardła), pokrzywka (wysypka), ból głowy, zawroty głowy, nudno ci (mdło ci), ból stawów, dreszcze, gor czka i zm czenie
en In the studies, the most common side effects with Tysabri (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) were urinary tract infection (infections of the structures that carry urine), nasopharyngitis (inflammation of the nose and throat), urticaria (rash), headache, dizziness, vomiting, nausea (feeling sick), arthralgia (joint pain), rigors (shaking chills), pyrexia (fever) and fatigue (tiredness
pl Innymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl • nieprzyj cie dawki insuliny, • wielokrotne przyj cie mniejszych dawek insuliny ni wynosi zapotrzebowanie, • infekcja lub gor czka, • zbyt du y posiłek, • mniejszy ni zwykle wysiłek fizyczny
en Having forgotten to take your insulin Repeatedly taking less insulin than you need An infection or a fever Eating more than usual Less exercise than usual
pl Klinicznymi objawami ZZN s: bardzo wysoka gor czka, sztywno mi ni, zaburzenia wiadomo ci oraz objawy niestabilno ci autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe t tno lub wahania ci nienia t tniczego krwi, tachykardia, obfite pocenie si i zaburzenia rytmu serca
en Clinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status, and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis, and cardiac dysrhythmia
pl Na bazarze głupoty gadała, też przeciw CzKa, według mnie wszystko jasne Zgadzam się
en What did she do?She shouted in a shop against the Cheka
pl Czkam na ciebie od
en Oooh.Hey, baby, I' il lick you all over for a dime. Go
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy czkanie.Znalezione w 0,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.