Tłumaczenia na język angielski:

  • eructation   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

chałupnik/czkahomeworker
czkaćsneeze; hiccough; belch; burp; have the hiccups; hiccup
dietetyk/czka, technolog żywienianutritionist
fizyk/czkaphysisist
gimanstyk/czkagymnast
grafik/czkaprintmaker
historyk/czkahistorian
psychoanalityk/czkapsychoanalyst
schizofrenik/czkaschizophrenic
żebrak/czkapanhandler

Przykładowe zdania z "czkanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyczyny wyst pienia hiperglikemii: • nieprzyj cie dawki insuliny; • wielokrotne przyj cie mniejszych dawek insuliny ni wynosi zapotrzebowanie; • infekcja lub gor czka; • zbyt du y posiłek; • mniejszy ni zwykle wysiłek fizycznyHaving forgotten to take your insulin Repeatedly taking less insulin than you need An infection or a fever Eating more than usual Less exercise than usual
Je eli u pacjenta wyst pi objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazuj ce na ZZN lub wysoka gor czka o nie wyja nionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów ZZN, nale y odstawi wszystkie leki przeciwpsychotyczne, w tym olanzapinIf a patient develops signs and symptoms indicative of NMS, or presents with unexplained high fever without additional clinical manifestations of NMS, all antipsychotic medicines, including olanzapine must be discontinued
Klinicznymi objawami ZZN s: bardzo wysoka gor czka, sztywno mi ni, zaburzenia wiadomo ci oraz objawy niestabilno ci autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe t tno lub wahania ci nienia t tniczego krwi, tachykardia, obfite pocenie si i zaburzenia rytmu sercaClinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status, and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis, and cardiac dysrhythmia
Na bazarze głupoty gadała, też przeciw CzKa, według mnie wszystko jasne Zgadzam sięWhat did she do?She shouted in a shop against the Cheka
Toksyczno ostra (po podaniu pojedynczej dawki) Objawy toksyczno ci u gryzoni po doustnym podaniu były typowe dla silnych neuroleptyków: zmniejszenie aktywno ci, pi czka, dr enia, drgawki kloniczne, linotok, zahamowanie przyrostu masy ciała. rednia dawka miertelna wynosiła około ‧ mg/kg mcAcute (single-dose) toxicity Signs of oral toxicity in rodents were characteristic of potent neuroleptic compounds: hypoactivity, coma, tremors, clonic convulsions, salivation, and depressed weight gain
Innymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychaniaOther medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
Więc teraz, zanim wystartują, gdy ich błyszczący pojazd czka przygotowany i spokojny za mną na polu startowym ‧- a, jest czas by pomyśleć o tych trzech mężczyznach i ciężarze oraz nadziejach jakimi są obarczeni w imieniu całej LudzkościSo it is now, before they go, as their gleaming vehicle sits poised and peaceful out there behind me on pad ‧- a, that there is time to think of those three men and the burdens and the hopes that they carry on behalf of all Mankind
zaburzenia ś wiadomoś (np. ś czkadepressed level of consciousness (e. g. coma
Wszystko co wiem to, że całe moje życie jest jak.. wyprawa przez dżungle, czkając na coś czegoAll I know is, my whole life is like that... walking point through a jungle, waiting for something that
W badaniach najcz stszymi działaniami niepo danymi zwi zanymi ze stosowaniem preparatu Tysabri (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) były zaka enie układu moczowego (zaka enie struktur przenosz cych mocz), zapalenie górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa i gardła), pokrzywka (wysypka), ból głowy, zawroty głowy, nudno ci (mdło ci), ból stawów, dreszcze, gor czka i zm czenieIn the studies, the most common side effects with Tysabri (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) were urinary tract infection (infections of the structures that carry urine), nasopharyngitis (inflammation of the nose and throat), urticaria (rash), headache, dizziness, vomiting, nausea (feeling sick), arthralgia (joint pain), rigors (shaking chills), pyrexia (fever) and fatigue (tiredness
Czkam na ciebie odOooh.Hey, baby, I' il lick you all over for a dime. Go
• nieprzyj cie dawki insuliny, • wielokrotne przyj cie mniejszych dawek insuliny ni wynosi zapotrzebowanie, • infekcja lub gor czka, • zbyt du y posiłek, • mniejszy ni zwykle wysiłek fizycznyHaving forgotten to take your insulin Repeatedly taking less insulin than you need An infection or a fever Eating more than usual Less exercise than usual
Ponadto taki urzędnik(-czka) nie może prowadzić żadnych działań operacyjnych związanych z tym przewozem, chyba że byłoby to zgodne z mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym i zostało uzgodnione przez wysyłające, tranzytowe lub odbierające Państwa CzłonkowskieFurther, he or she shall not carry out any operational tasks in connection with the transport unless this would be compatible with the applicable national legislation and agreed upon by the sending, transit or receiving Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy czkanie.Znalezione w 0,481 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.