wymowa: IPA: /t͡ʂɛɕt͡ɕ/ ʧ̑ɛɕʨ̑        

Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  greeting
 • hi             
  (Interjection  )
   
  friendly, informal greeting
   
  pozdrowienie innej osoby
   
  friendly, informal greeting
 • honour         
  (verb, noun   )
   
  poważanie
   
  token of praise or respect
 • bye       
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • cheerio   
  (noun   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
   
  exclamation used when greeting as well as when parting
 • cheers         
  (Interjection  ) (verb, noun, ijec   )
   
  informal: goodbye
   
  informal: goodbye
 • good day     
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • honor       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  objectification of praiseworthiness, respect
 • part         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  group inside a larger group {{jump|t|group within a larger group|s
   
  fraction of a whole {{jump|t|fraction of a whole|s
 • see you     
  (Phrase  )
   
  see you later
   
  see you later
 • see you later   
  (Phrase  )
   
  goodbye
   
  goodbye
 • adieu   
  (noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • farewell   
  (misc, verb, noun, adjv   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • goodbye       
  (misc, noun, ijec   )
   
  A parting statement; used when one or more people in a situation, dialogue or location are leaving, while others remain.
   
  Sformułowanie stosowane na pożegnanie z kimś, mówiące, że zobaczymy się z rozmówcą następnym razem.
 • homage       
  (noun   )
   
  poważanie
 • share       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of something
 • adoration   
  (noun   )
 • bye-bye   
  (misc   )
 • cult   
  (noun   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • glory       
  (verb, noun   )
 • good afternoon         
 • good morning         
 • good name   
 • hallo   
  (ijec   )
 • honesty         
  (noun   )
 • reverence     
  (verb, noun   )
 • veneration   
  (noun   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(informal) hi, hello; bye
 
reverence, honour

Did you mean: Cześć

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

Cześć
What’s Michael?
cześć na razie
bye for now
cześć wszystkim
hello everybody, hi everybody
część
fraction; unit; proportion; subset; dole; faction; bit; slice; woodwork; particularity; lot; portion; fitting; fragment; section; fractal; sunder; constituent; end; installment; instalment; movement; quota; some; component; compound; part; piece; element; share
ku czci
in commemoration of

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cześć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cześć, wszystko dobrze?
en Hey... hey, you okay?
pl Cześć dziewczyny
en Adios, chiquitas.(Bye girls
pl Cześć Lopez!
en Doctor, this is...Hi, Lopez
pl To George!Jest mama?- Cześć
en Door opens) (Charlie) It' s George!
pl Potem wznieś ręce i powiedz " Cześć! "
en And then raise your hands up and say, " Hello! "
pl Cześć, Helen
en Hello, Helen
pl Cześć, Paulie
en How you doing?You look good
pl Cześć, Johnson
en Take care, Johnson
pl Cześć, Jestem Rhonda LeBeck
en Hi!I' m Rhonda LeBeck
pl Cześć, Doris
en Hello, Doris
pl Z minuty na minutę rosło moje rozdrażnienie... a to dlatego, że oni nie tylko zatapiali nam statki... ale eliminowali główną cześć naszej floty powietrznej
en [ Taylor ]I was getting madder by the minute, because not only were they knocking our ships out, but they were knocking out a major part of our airpower
pl Cześć, mamo, to ja
en Hi mommy, it is me
pl Cześć, pamiętasz mnie?
en Hello, you remember me?
pl Jedzenie, dla uczcenia wieczru, na twoją cześć, by świętować nasze wielkie zwycięstwo
en Food, for the feast tonight, in your honour to celebrate our great victory
pl Cześć, Toorop!
en Hey, Toorop.Toorop
pl Cześć, Lundstedt
en Hi, Lundstedt
pl Cześć, wspierającego
en Howdy, Fosters
pl Cześć, Chiguso!
en Hey, ChigusaWhat are you doing?
pl Cześć Simon
en All right, simon?
pl Cześć, Bob.Co tu robi Madge?
en What' s Madge doing here?
pl Cześć, Min- gi./ Ktoś rano chciał się/ z tobą zobaczyć
en Hi, Min- gi.Someone came to see you early this morning
pl Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów należy interpretować w ten sposób, że dyrektywa ta ma zastosowanie, gdy część personelu administracyjnego i cześć pracowników czasowych zostaje przejęta przez inną agencję pracy czasowej w celu wykonywania tej samej pracy na rzecz tych samych klientów i gdy, czego oceny musi dokonać sąd odsyłający, składniki, które zostały przejęte, są same w sobie wystarczające dla dalszego świadczenia usług charakterystycznych dla działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa bez potrzeby korzystania z innych istotnych zasobów lub innych części tego przedsiębiorstwa
en Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses must be interpreted as applying to a situation where part of the administrative personnel and part of the temporary workers are transferred to another temporary employment business in order to carry out the same activities in that business for the same clients and- which is a matter for the referring court to establish- the assets affected by the transfer are sufficient in themselves to allow the services characterising the economic activity in question to be provided without recourse to other significant assets or to other parts of the business
pl Jak powiedziałby niemiecki autor Heinrich Böll -musimy przywrócić utraconą cześć producentom ogórków.
en We must vindicate the lost honour - an expression much to the taste of the German author Heinrich Böll - of cucumber producers.
pl Teraz idź naprzód i powiedz cześć, i spróbuj jej nie zaskoczyć
en Now you just go over and say hello, and try not to startle her
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3021 zdań frazy cześć.Znalezione w 1,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.