wymowa: IPA: ˈʧ̑as ˌtɛraˈʑɲɛ̇jʃɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • present tense   
  (Noun  )
   
  form of language
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich;
   
  form of language
 • present                 
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
 • the present tense   

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) present tense

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czas teraźniejszy dokonany ciągłypresent perfect continuous

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czas teraźniejszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Świadomie używam czasu teraźniejszego i przyszłego, by podkreślić fakt, że zmiany te nie zajdą błyskawicznie, w mgnieniu oka; zdaje się, że niektórzy, debatując nad przedmiotową kwestią, zapomnieli o tym fakcie.I deliberately use both the present and future tenses of the verb 'to release' in order to emphasise the fact that this change is not going to come in a flash, with a snap of the fingers; this is something that many players seem to have forgotten when arguing their case.
Fleksja werbalna czasu teraźniejszego w podręcznikach języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych (poziom początkujący).The verbal inflexion of the present tense in the Polish language textbooks for the Russian-speaking communities (entry level).
Czas teraźniejszyPresent tense
Uważam, że w tym przypadku Unia Europejska, której terytorium ponosi straty na skutek mniej więcej połowy opadu promieniotwórczego z tej katastrofy - i celowo używam czasu teraźniejszego - musi zatroszczyć się o własne interesy.I believe that the European Union, whose territory is affected by roughly half of the fallout from the disaster - I use the present tense 'is' advisedly - must look to its own interests here.
Przymierze jest częścią kultury amerykańskiej od samego początku do dziś, od umowy Mayflower Compact w 1620 roku do mowy wygłoszonej przez Johna Winthropa na pokładzie Arabelli w 1631 roku, aż do czasów teraźniejszych.Covenant has been part of American culture from the very beginning to today, from the Mayflower Compact in 1620, to John Winthrop's speech aboard the Arabella in 1631, all the way through to the present.
W tym celu, w przypadku gdy w postanowieniach wytycznych IMO występuje czasownik powinien lub należy, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący czasu teraźniejszegoTo that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb should should, in particular, be understood as shall
Reprezentacje jezykowe czasu teraźniejszego u dzieci w wieku 3-6 lat - analiza korpusowa deiksy czasu w mowie dziecięcej.Representation of present time in speech of children aged 3 to 6 - corpus analysis of time deixis.
Jednakże, jeśli przemysł ma rozwinąć się w ten sposób, by maksymalnie zwiększyć swoją konkurencyjność teraźniejszą i przyszłą, konieczny jest czas pozwalający na wdrożenie zorganizowanego planu restrukturyzacjiHowever, if the industry is to develop so as to maximise its competitiveness both now and in the future, it requires a period of time in which to implement an organised restructuring plan
I nie z teraźniejszym prawem, lecz z prawem tamtych czasówAnd not by our laws, no.- By the laws at the time
Tak, ale w czasie teraźniejszymYes, but the language was present tense
Maru teraźniejszy połączył się z Maru w przeszłości.Aby do tego doszło czas i przestrzeń musiały się pomieszaćWell I suppose it' s possible that the Maru now and the Maru then have become connected somehow but if that were true there' s only one possible explanation
Nauczanie angielskich czasów teraźniejszych w klasach gimnazjalnych; wybrane zagadnieniaTeching English present tenses to junior secondary school students; selected issues
Jeśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczną całą tę wojnę, fala uderzeniowa spowoduje rozerwanie tachionów.Cząsteczek, które podróżują wstecz, w tym, co wy postrzegacie, jako czas. Dlatego zakłócają moje teraźniejsze wizjeIf the United States and Soviet Union engage in all- out war...... the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons...... particles which traveI backward through what you perceive as time...... therefore obscuring my vision of the present
Jestem Duchem Świąt TeraźniejszychI am the Ghost of Christmas Present
Przeszły, teraźniejszy, przyszły, subiektywnyPast, present, future, subjunctive
Wizerunek polskich skinheadów - nacjonalistów. Łyse głowy pełne nienawiści czy tkanka teraźniejszego patriotyzmu.The image of a polish skinheads - nationalists. A bald heads full of hate or the body of modern patriotism.
Świadczenia pozapłacowe na rynku amerykańskim. Historia, tendencje rozwoju i teraźniejsza perspektywaEmployee benefits at the American workplace. History, tendencies, today's perspective.
To żyjący przodkowie wszelkich, przeszłych i teraźniejszych gatunków roślinThey are a vital ancestor of all yesterday' s and today' s plant species
są substancjami zanieczyszczającymi i ich całkowita uwalniana ilość (w tym straty, zrzuty lub emisje) może pociągać za sobą poważne zagrożenia dla środowiska morskiego w związku z przeszłym lub teraźniejszym zanieczyszczeniem w danym regionie, podregionie lub podziale morskim, w tym w wyniku zanieczyszczeń o charakterze nagłym na skutek wypadku przy udziale substancji niebezpiecznych lub trującychare contaminants and their total releases (including losses, discharges or emissions) may entail significant risks to the marine environment from past and present pollution in the marine region, sub-region or subdivision concerned, including as a consequence of acute pollution events following incidents involving for instance hazardous and noxious substances
Owe ramy prawne muszą sprostać kardynalnej potrzebie, potrzebie teraźniejszego świata.The latter must meet an imperative need, that of our world today.
Nakazy aresztowania wydane przez MTK za popełnione zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne objęły między innymi jedną z teraźniejszych głów państwa Sudanu.The arrest warrants issued by the ICC include one for the current Head of State of Sudan for crimes against humanity and war crimes.
Musimy zbudować solidny system, który umożliwi nam radzenie sobie z problemami zarówno teraźniejszymi, jak i przyszłymi.We have to build a system that is robust, that will enable us to deal with the problems of today and the new problems that will arise tomorrow.
Teraźniejszą kwestią wymagającą jak najszybszych działań z naszej strony jest bezpieczeństwo.The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że dzieci będą miały dostęp do usług i możliwości zapewniających im teraźniejszy i przyszły dobrobyt i umożliwiających realizację ich pełnego potencjału; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do włączenia do programów nauczania podstawowego kształcenia finansowegoCalls on the Member States to ensure that children have access to the services and opportunities that will ensure their present and future well-being and enable them to reach their full potential; also calls on Member States, therefore, to include basic financial education in school curricula
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95116 zdań frazy czas teraźniejszy.Znalezione w 12,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.