wymowa: IPA: ˈʧ̑as ˌtɛraˈʑɲɛ̇jʃɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • present tense   
  (Noun  )
   
  form of language
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich;
   
  form of language
 • present                 
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
 • the present tense   

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) present tense

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czas teraźniejszy dokonany ciągły
present perfect continuous

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czas teraźniejszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czas teraźniejszy
en Present tense
pl I nie z teraźniejszym prawem, lecz z prawem tamtych czasów
en And not by our laws, no.- By the laws at the time
pl Jednakże, jeśli przemysł ma rozwinąć się w ten sposób, by maksymalnie zwiększyć swoją konkurencyjność teraźniejszą i przyszłą, konieczny jest czas pozwalający na wdrożenie zorganizowanego planu restrukturyzacji
en However, if the industry is to develop so as to maximise its competitiveness both now and in the future, it requires a period of time in which to implement an organised restructuring plan
pl Fleksja werbalna czasu teraźniejszego w podręcznikach języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych (poziom początkujący).
en The verbal inflexion of the present tense in the Polish language textbooks for the Russian-speaking communities (entry level).
pl Jeśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczną całą tę wojnę, fala uderzeniowa spowoduje rozerwanie tachionów.Cząsteczek, które podróżują wstecz, w tym, co wy postrzegacie, jako czas. Dlatego zakłócają moje teraźniejsze wizje
en If the United States and Soviet Union engage in all- out war...... the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons...... particles which traveI backward through what you perceive as time...... therefore obscuring my vision of the present
pl Maru teraźniejszy połączył się z Maru w przeszłości.Aby do tego doszło czas i przestrzeń musiały się pomieszać
en Well I suppose it' s possible that the Maru now and the Maru then have become connected somehow but if that were true there' s only one possible explanation
pl Przymierze jest częścią kultury amerykańskiej od samego początku do dziś, od umowy Mayflower Compact w 1620 roku do mowy wygłoszonej przez Johna Winthropa na pokładzie Arabelli w 1631 roku, aż do czasów teraźniejszych.
en Covenant has been part of American culture from the very beginning to today, from the Mayflower Compact in 1620, to John Winthrop's speech aboard the Arabella in 1631, all the way through to the present.
pl Reprezentacje jezykowe czasu teraźniejszego u dzieci w wieku 3-6 lat - analiza korpusowa deiksy czasu w mowie dziecięcej.
en Representation of present time in speech of children aged 3 to 6 - corpus analysis of time deixis.
pl Świadomie używam czasu teraźniejszego i przyszłego, by podkreślić fakt, że zmiany te nie zajdą błyskawicznie, w mgnieniu oka; zdaje się, że niektórzy, debatując nad przedmiotową kwestią, zapomnieli o tym fakcie.
en I deliberately use both the present and future tenses of the verb 'to release' in order to emphasise the fact that this change is not going to come in a flash, with a snap of the fingers; this is something that many players seem to have forgotten when arguing their case.
pl Uważam, że w tym przypadku Unia Europejska, której terytorium ponosi straty na skutek mniej więcej połowy opadu promieniotwórczego z tej katastrofy - i celowo używam czasu teraźniejszego - musi zatroszczyć się o własne interesy.
en I believe that the European Union, whose territory is affected by roughly half of the fallout from the disaster - I use the present tense 'is' advisedly - must look to its own interests here.
pl Nauczanie angielskich czasów teraźniejszych w klasach gimnazjalnych; wybrane zagadnienia
en Teching English present tenses to junior secondary school students; selected issues
pl W tym celu, w przypadku gdy w postanowieniach wytycznych IMO występuje czasownik powinien lub należy, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący czasu teraźniejszego
en To that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb should should, in particular, be understood as shall
pl Tak, ale w czasie teraźniejszym
en Yes, but the language was present tense
pl Taki system pozwoli zmierzyć przeszłe i teraźniejsze postępy.
en Such a system will make it possible to measure past and present progress.
pl Owe ramy prawne muszą sprostać kardynalnej potrzebie, potrzebie teraźniejszego świata.
en The latter must meet an imperative need, that of our world today.
pl To żyjący przodkowie wszelkich, przeszłych i teraźniejszych gatunków roślin
en They are a vital ancestor of all yesterday' s and today' s plant species
pl Dlatego też w teraźniejszym kształcie nie uzyska on naszego poparcia.
en That is why we will not be supporting the package in its present form.
pl są substancjami zanieczyszczającymi i ich całkowita uwalniana ilość (w tym straty, zrzuty lub emisje) może pociągać za sobą poważne zagrożenia dla środowiska morskiego w związku z przeszłym lub teraźniejszym zanieczyszczeniem w danym regionie, podregionie lub podziale morskim, w tym w wyniku zanieczyszczeń o charakterze nagłym na skutek wypadku przy udziale substancji niebezpiecznych lub trujących
en are contaminants and their total releases (including losses, discharges or emissions) may entail significant risks to the marine environment from past and present pollution in the marine region, sub-region or subdivision concerned, including as a consequence of acute pollution events following incidents involving for instance hazardous and noxious substances
pl zrzutów, w których właściwe władze w danym Państwie Członkowskim stwierdzą obecność substancji wymienionych w wykazie I lub ‧ w ilości i stężeniu na tyle niewielkim, aby wyeliminować jakiekolwiek teraźniejsze lub przyszłe niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości wody gruntowej, do której substancje te są wprowadzane
en discharges which are found by the competent authority of the Member State concerned to contain substances in lists I or ‧ in a quantity and concentration so small as to obviate any present or future danger of deterioration in the quality of the receiving groundwater
pl Relacja między "ja" teraźniejszym (dorosłym) a "ja" dawnym (dziecięcym) w prozie Aleksandra Jurewicza i Piotra Ibrahima Kalwasa
en Relation between present "I" (an adult) and past "I" (a child) in the prose of Aleksander Jurewicz and Piotr Ibrahim Kalwas
pl Świadczenia pozapłacowe na rynku amerykańskim. Historia, tendencje rozwoju i teraźniejsza perspektywa
en Employee benefits at the American workplace. History, tendencies, today's perspective.
pl Bo to przestrzeń teraźniejsza
en The space you' re putting your hand through is today' s space
pl Inwestowanie w kształcenie jest bez wątpienia niezbędne dla trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, a wsparcie finansowe programów na rzecz młodzieży i szkolnictwa nawet w dobie kryzysu gospodarczego nie powinno być postrzegane jako teraźniejsze obciążenie finansowe, lecz jako inwestycja w przyszłość Europy.
en Investing in education is, without doubt, essential for sustainable growth and development and, even in times of economic crisis, financing youth programmes and education should not be regarded as a cost to be met now, but rather as an investment in the future of Europe.
pl Cukrzyca ciężarnych - problem przeszły czy teraźniejszy?
en Gestational Diabetes Mellitus - past or present problem?
pl wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że dzieci będą miały dostęp do usług i możliwości zapewniających im teraźniejszy i przyszły dobrobyt i umożliwiających realizację ich pełnego potencjału; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do włączenia do programów nauczania podstawowego kształcenia finansowego
en Calls on the Member States to ensure that children have access to the services and opportunities that will ensure their present and future well-being and enable them to reach their full potential; also calls on Member States, therefore, to include basic financial education in school curricula
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95116 zdań frazy czas teraźniejszy.Znalezione w 18,273 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.