wymowa: IPA: ˈʧ̑as ˌtɛraˈʑɲɛ̇jʃɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • present tense   
  (Noun  )
   
  form of language
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich;
   
  form of language
   
  form of language
 • present                 
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
 • the present tense   

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) present tense

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czas teraźniejszy dokonany ciągły
present perfect continuous

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czas teraźniejszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Maru teraźniejszy połączył się z Maru w przeszłości.Aby do tego doszło czas i przestrzeń musiały się pomieszać
en Well I suppose it' s possible that the Maru now and the Maru then have become connected somehow but if that were true there' s only one possible explanation
pl Jednakże, jeśli przemysł ma rozwinąć się w ten sposób, by maksymalnie zwiększyć swoją konkurencyjność teraźniejszą i przyszłą, konieczny jest czas pozwalający na wdrożenie zorganizowanego planu restrukturyzacji
en However, if the industry is to develop so as to maximise its competitiveness both now and in the future, it requires a period of time in which to implement an organised restructuring plan
pl Uważam, że w tym przypadku Unia Europejska, której terytorium ponosi straty na skutek mniej więcej połowy opadu promieniotwórczego z tej katastrofy - i celowo używam czasu teraźniejszego - musi zatroszczyć się o własne interesy.
en I believe that the European Union, whose territory is affected by roughly half of the fallout from the disaster - I use the present tense 'is' advisedly - must look to its own interests here.
pl Fleksja werbalna czasu teraźniejszego w podręcznikach języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych (poziom początkujący).
en The verbal inflexion of the present tense in the Polish language textbooks for the Russian-speaking communities (entry level).
pl Czas teraźniejszy
en Present tense
pl Tak, ale w czasie teraźniejszym
en Yes, but the language was present tense
pl Jeśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczną całą tę wojnę, fala uderzeniowa spowoduje rozerwanie tachionów.Cząsteczek, które podróżują wstecz, w tym, co wy postrzegacie, jako czas. Dlatego zakłócają moje teraźniejsze wizje
en If the United States and Soviet Union engage in all- out war...... the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons...... particles which traveI backward through what you perceive as time...... therefore obscuring my vision of the present
pl Przymierze jest częścią kultury amerykańskiej od samego początku do dziś, od umowy Mayflower Compact w 1620 roku do mowy wygłoszonej przez Johna Winthropa na pokładzie Arabelli w 1631 roku, aż do czasów teraźniejszych.
en Covenant has been part of American culture from the very beginning to today, from the Mayflower Compact in 1620, to John Winthrop's speech aboard the Arabella in 1631, all the way through to the present.
pl Reprezentacje jezykowe czasu teraźniejszego u dzieci w wieku 3-6 lat - analiza korpusowa deiksy czasu w mowie dziecięcej.
en Representation of present time in speech of children aged 3 to 6 - corpus analysis of time deixis.
pl I nie z teraźniejszym prawem, lecz z prawem tamtych czasów
en And not by our laws, no.- By the laws at the time
pl W tym celu, w przypadku gdy w postanowieniach wytycznych IMO występuje czasownik powinien lub należy, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący czasu teraźniejszego
en To that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb should should, in particular, be understood as shall
pl Świadomie używam czasu teraźniejszego i przyszłego, by podkreślić fakt, że zmiany te nie zajdą błyskawicznie, w mgnieniu oka; zdaje się, że niektórzy, debatując nad przedmiotową kwestią, zapomnieli o tym fakcie.
en I deliberately use both the present and future tenses of the verb 'to release' in order to emphasise the fact that this change is not going to come in a flash, with a snap of the fingers; this is something that many players seem to have forgotten when arguing their case.
pl Nauczanie angielskich czasów teraźniejszych w klasach gimnazjalnych; wybrane zagadnienia
en Teching English present tenses to junior secondary school students; selected issues
pl Nie możemy pozwolić, aby ten kraj, w którym wpływ Stanów Zjednoczonych jest obecnie bardzo nikły, skończył w dość obezwładniającym uścisku teraźniejszej Rosji. Uważam zatem, że jest to dla nas wszystkich sposobność, by podjąć takie zobowiązanie.
en We must not let this country, where the influence of the United States is now very limited, end up in the rather suffocating grip of present-day Russia, and so I believe that this is an opportunity for us all to make a commitment.
pl Inwestowanie w kształcenie jest bez wątpienia niezbędne dla trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, a wsparcie finansowe programów na rzecz młodzieży i szkolnictwa nawet w dobie kryzysu gospodarczego nie powinno być postrzegane jako teraźniejsze obciążenie finansowe, lecz jako inwestycja w przyszłość Europy.
en Investing in education is, without doubt, essential for sustainable growth and development and, even in times of economic crisis, financing youth programmes and education should not be regarded as a cost to be met now, but rather as an investment in the future of Europe.
pl Musimy zbudować solidny system, który umożliwi nam radzenie sobie z problemami zarówno teraźniejszymi, jak i przyszłymi.
en We have to build a system that is robust, that will enable us to deal with the problems of today and the new problems that will arise tomorrow.
pl Wizerunek polskich skinheadów - nacjonalistów. Łyse głowy pełne nienawiści czy tkanka teraźniejszego patriotyzmu.
en The image of a polish skinheads - nationalists. A bald heads full of hate or the body of modern patriotism.
pl zrzutów, w których właściwe władze w danym Państwie Członkowskim stwierdzą obecność substancji wymienionych w wykazie I lub ‧ w ilości i stężeniu na tyle niewielkim, aby wyeliminować jakiekolwiek teraźniejsze lub przyszłe niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości wody gruntowej, do której substancje te są wprowadzane
en discharges which are found by the competent authority of the Member State concerned to contain substances in lists I or ‧ in a quantity and concentration so small as to obviate any present or future danger of deterioration in the quality of the receiving groundwater
pl Jestem Duchem Świąt Teraźniejszych
en I am the Ghost of Christmas Present
pl Teraźniejszą kwestią wymagającą jak najszybszych działań z naszej strony jest bezpieczeństwo.
en The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
pl Owe ramy prawne muszą sprostać kardynalnej potrzebie, potrzebie teraźniejszego świata.
en The latter must meet an imperative need, that of our world today.
pl Relacja między "ja" teraźniejszym (dorosłym) a "ja" dawnym (dziecięcym) w prozie Aleksandra Jurewicza i Piotra Ibrahima Kalwasa
en Relation between present "I" (an adult) and past "I" (a child) in the prose of Aleksander Jurewicz and Piotr Ibrahim Kalwas
pl Świadczenia pozapłacowe na rynku amerykańskim. Historia, tendencje rozwoju i teraźniejsza perspektywa
en Employee benefits at the American workplace. History, tendencies, today's perspective.
pl To żyjący przodkowie wszelkich, przeszłych i teraźniejszych gatunków roślin
en They are a vital ancestor of all yesterday' s and today' s plant species
pl Dlatego też w teraźniejszym kształcie nie uzyska on naszego poparcia.
en That is why we will not be supporting the package in its present form.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95116 zdań frazy czas teraźniejszy.Znalezione w 6,426 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.