Tłumaczenia na język angielski:

  • magic wand   

Przykładowe zdania z "czarodziejska różdżka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oczywiście Parlament Europejski nie może użyć czarodziejskiej różdżki i zakończyć tego konfliktu, ale zapewniam państwa, że prawa człowiek będą głównym tematem podczas weryfikacji statusu Izraela, nad którą będzie się toczyła debata w tym roku.
en Of course the European Parliament cannot wave a magic wand and bring this conflict to an end, but I assure you that it will put human rights at the heart of the review of Israel's status, which will be debated throughout this year.
pl Nie będzie to na pewno czarodziejska różdżka, której dotknięcie rozwiąże wszystkie problemy spowodowane recesją i nie powinniśmy uważać drobnego gestu za wielkie osiągnięcie z naszej strony.
en It will not be a silver bullet solving all the problems caused by the recession, and we should not hold this tiny measure up as a huge achievement on our part.
pl Nie miał on także za zadanie natychmiastowego rozwiązania, jak za machnięciem różdżki czarodziejskiej, sytuacji w Zimbabwe.
en It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
pl Kalpana jest jak czarodziejska różdżka!
en Kalpana is like a magic wand!
pl Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko z czym masz styczność zamienia się w złoto
en It' s like the planets have aligned...... and everything you touch just turns to gold
pl W dziedzinie energii istnieje także przekonanie, że po wdrożeniu funkcjonujących rynków, na których działają prywatni inwestorzy, wszystkie problemy zostaną rozwiązane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en In the field of energy it is also presumed that by implementing the functioning of markets where private investors operate, everything will be solved as if by magic.
pl Znikali jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
en They disappeared as if by magic
pl Nie ma czarodziejskiej różdżki.
en There is no magic wand.
pl (IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym móc odpowiedzieć, że mam czarodziejską różdżkę i mogę rozwiązać wszystkie nasze problemy tego jednego wieczora.
en Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
pl To nie jest tak, że pomacham czarodziejską różdżką i
en It' s not like I can just wave a magic wand and
pl Pomimo wielu swoich zalet, strategia UE 2020 nie jest dla przemysłu europejskiego w świecie globalnej i ostrej konkurencji czarodziejską różdżką.
en Despite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
pl Tu masz swoją czarodziejską różdżkę
en Here' s your magic wand
pl Oczywiście samo przyjęcie tych przepisów nie rozwiąże problemu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale na pewno stanowi punkt wyjścia zapoczątkowujący cykl z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, przede wszystkim w relacjach z władzami publicznymi.
en Of course, the adoption of this legislation will not solve the problem as if by magic, but it definitely represents a starting point to set off a virtuous cycle, above all, with regard to dealings with public authorities.
pl Powinno być oczywiste, że ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie mają do swojej dyspozycji czarodziejskich różdżek, gdy przychodzi do decydowania lub egzekwowania przepisów.
en It should be clear that neither the European Commission nor the European Parliament have magic wands at their disposal when it comes to decisiveness or enforcement.
pl Na tym poziomie nie jest to jednak kwestia zwykłego machnięcia czarodziejską różdżką.
en Yet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
pl Nie jest tak, że gdybyśmy mieli traktat lizboński, już jutro wszystkie problemy zniknęłyby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en It is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
pl Niestety, nie mogę użyć czarodziejskiej różdżki, bo jej nie mam i myślę, że musimy podejść do tych kwestii w sposób wysoce odpowiedzialny, nie mówiąc, że zostaną one rozwiązane jutro rano, ponieważ znaleźliśmy natychmiastowe rozwiązanie.
en Unfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one. Instead, I believe that we must tackle these matters in a highly responsible fashion, without saying that they will be resolved tomorrow morning because we have found an instant solution.
pl Jeżeli to PTSD, drgawki nie znikłyby w czarodziejski sposób, kiedy podaliśmy immunoglobuliny
en If it was PTSD, the twitching wouldn' t have magically disappeared when we started the IVlG
pl Czarodziejska księżniczka
en A fairy princess
pl " Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. "
en " Colors are light' s monument and misery. "
pl Ta kobieta ma czarodziejskie palce
en That woman got a magic fingers
pl Mamy czarodziejska rózdzke
en We have a magic wand
pl Witaj, Czarodziejski Języku
en Hello, Silvertongue
pl Dlaczego nazwał cię Czarodziejskim Językiem?
en Why did he call you Silvertongue?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125 zdań frazy czarodziejska różdżka.Znalezione w 1,012 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.