Tłumaczenia na język angielski:

  • magic wand   

Przykładowe zdania z "czarodziejska różdżka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na tym poziomie nie jest to jednak kwestia zwykłego machnięcia czarodziejską różdżką.
en Yet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
pl To nie jest tak, że pomacham czarodziejską różdżką i
en It' s not like I can just wave a magic wand and
pl Oczywiście Parlament Europejski nie może użyć czarodziejskiej różdżki i zakończyć tego konfliktu, ale zapewniam państwa, że prawa człowiek będą głównym tematem podczas weryfikacji statusu Izraela, nad którą będzie się toczyła debata w tym roku.
en Of course the European Parliament cannot wave a magic wand and bring this conflict to an end, but I assure you that it will put human rights at the heart of the review of Israel's status, which will be debated throughout this year.
pl Nie jest tak, że gdybyśmy mieli traktat lizboński, już jutro wszystkie problemy zniknęłyby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en It is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
pl Oczywiście samo przyjęcie tych przepisów nie rozwiąże problemu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale na pewno stanowi punkt wyjścia zapoczątkowujący cykl z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, przede wszystkim w relacjach z władzami publicznymi.
en Of course, the adoption of this legislation will not solve the problem as if by magic, but it definitely represents a starting point to set off a virtuous cycle, above all, with regard to dealings with public authorities.
pl Niestety, nie mogę użyć czarodziejskiej różdżki, bo jej nie mam i myślę, że musimy podejść do tych kwestii w sposób wysoce odpowiedzialny, nie mówiąc, że zostaną one rozwiązane jutro rano, ponieważ znaleźliśmy natychmiastowe rozwiązanie.
en Unfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one. Instead, I believe that we must tackle these matters in a highly responsible fashion, without saying that they will be resolved tomorrow morning because we have found an instant solution.
pl Nie ma czarodziejskiej różdżki.
en There is no magic wand.
pl (IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym móc odpowiedzieć, że mam czarodziejską różdżkę i mogę rozwiązać wszystkie nasze problemy tego jednego wieczora.
en Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
pl Znikali jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
en They disappeared as if by magic
pl Pomimo wielu swoich zalet, strategia UE 2020 nie jest dla przemysłu europejskiego w świecie globalnej i ostrej konkurencji czarodziejską różdżką.
en Despite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
pl Nie będzie to na pewno czarodziejska różdżka, której dotknięcie rozwiąże wszystkie problemy spowodowane recesją i nie powinniśmy uważać drobnego gestu za wielkie osiągnięcie z naszej strony.
en It will not be a silver bullet solving all the problems caused by the recession, and we should not hold this tiny measure up as a huge achievement on our part.
pl W dziedzinie energii istnieje także przekonanie, że po wdrożeniu funkcjonujących rynków, na których działają prywatni inwestorzy, wszystkie problemy zostaną rozwiązane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en In the field of energy it is also presumed that by implementing the functioning of markets where private investors operate, everything will be solved as if by magic.
pl Tu masz swoją czarodziejską różdżkę
en Here' s your magic wand
pl Powinno być oczywiste, że ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie mają do swojej dyspozycji czarodziejskich różdżek, gdy przychodzi do decydowania lub egzekwowania przepisów.
en It should be clear that neither the European Commission nor the European Parliament have magic wands at their disposal when it comes to decisiveness or enforcement.
pl Kalpana jest jak czarodziejska różdżka!
en Kalpana is like a magic wand!
pl Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko z czym masz styczność zamienia się w złoto
en It' s like the planets have aligned...... and everything you touch just turns to gold
pl Nie miał on także za zadanie natychmiastowego rozwiązania, jak za machnięciem różdżki czarodziejskiej, sytuacji w Zimbabwe.
en It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
pl Czarodziejskie aparaty do produkcji widziadeł. Narracja jako struktura fotograficzna w Pleśni świata oraz Cieniach Bolesława Prusa
en The magical cameras which produce phantoms. Narration as a photographic structure in Pleśń świata and Cienie by Bolesław Prus
pl Mawiano, że jest czarodziejski
en It says the legend that was magician
pl Kodeks honorowy chroni mnie niczym czarodziejski płaszcz
en A code of honour protects one, Captain, like a magic cloak
pl Mam czarodziejskie rękawiczki
en I got the magic mitten thingy
pl Myślałem, że będzie miała czarodziejski pył tam na dole albo coś w tym stylu
en I thought she' d have fairy dust down there or something
pl Kolejny Czarodziejski Język
en Another Silvertongue
pl Gadaj, gdzie jest Czarodziejski Język, zanim zabiję was oboje
en TeII us where Silvertongue is before I kiII you both
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125 zdań frazy czarodziejska różdżka.Znalezione w 0,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.