Tłumaczenia na język angielski:

  • magic wand   

Przykładowe zdania z "czarodziejska różdżka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko z czym masz styczność zamienia się w złoto
en It' s like the planets have aligned...... and everything you touch just turns to gold
pl Znikali jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki
en They disappeared as if by magic
pl (IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym móc odpowiedzieć, że mam czarodziejską różdżkę i mogę rozwiązać wszystkie nasze problemy tego jednego wieczora.
en Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
pl To nie jest tak, że pomacham czarodziejską różdżką i
en It' s not like I can just wave a magic wand and
pl Powinno być oczywiste, że ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie mają do swojej dyspozycji czarodziejskich różdżek, gdy przychodzi do decydowania lub egzekwowania przepisów.
en It should be clear that neither the European Commission nor the European Parliament have magic wands at their disposal when it comes to decisiveness or enforcement.
pl Na tym poziomie nie jest to jednak kwestia zwykłego machnięcia czarodziejską różdżką.
en Yet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
pl Nie jest tak, że gdybyśmy mieli traktat lizboński, już jutro wszystkie problemy zniknęłyby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en It is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
pl Nie ma czarodziejskiej różdżki.
en There is no magic wand.
pl Tu masz swoją czarodziejską różdżkę
en Here' s your magic wand
pl Nie miał on także za zadanie natychmiastowego rozwiązania, jak za machnięciem różdżki czarodziejskiej, sytuacji w Zimbabwe.
en It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
pl Nie będzie to na pewno czarodziejska różdżka, której dotknięcie rozwiąże wszystkie problemy spowodowane recesją i nie powinniśmy uważać drobnego gestu za wielkie osiągnięcie z naszej strony.
en It will not be a silver bullet solving all the problems caused by the recession, and we should not hold this tiny measure up as a huge achievement on our part.
pl W dziedzinie energii istnieje także przekonanie, że po wdrożeniu funkcjonujących rynków, na których działają prywatni inwestorzy, wszystkie problemy zostaną rozwiązane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
en In the field of energy it is also presumed that by implementing the functioning of markets where private investors operate, everything will be solved as if by magic.
pl Kalpana jest jak czarodziejska różdżka!
en Kalpana is like a magic wand!
pl Oczywiście samo przyjęcie tych przepisów nie rozwiąże problemu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale na pewno stanowi punkt wyjścia zapoczątkowujący cykl z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, przede wszystkim w relacjach z władzami publicznymi.
en Of course, the adoption of this legislation will not solve the problem as if by magic, but it definitely represents a starting point to set off a virtuous cycle, above all, with regard to dealings with public authorities.
pl Pomimo wielu swoich zalet, strategia UE 2020 nie jest dla przemysłu europejskiego w świecie globalnej i ostrej konkurencji czarodziejską różdżką.
en Despite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
pl Niestety, nie mogę użyć czarodziejskiej różdżki, bo jej nie mam i myślę, że musimy podejść do tych kwestii w sposób wysoce odpowiedzialny, nie mówiąc, że zostaną one rozwiązane jutro rano, ponieważ znaleźliśmy natychmiastowe rozwiązanie.
en Unfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one. Instead, I believe that we must tackle these matters in a highly responsible fashion, without saying that they will be resolved tomorrow morning because we have found an instant solution.
pl Oczywiście Parlament Europejski nie może użyć czarodziejskiej różdżki i zakończyć tego konfliktu, ale zapewniam państwa, że prawa człowiek będą głównym tematem podczas weryfikacji statusu Izraela, nad którą będzie się toczyła debata w tym roku.
en Of course the European Parliament cannot wave a magic wand and bring this conflict to an end, but I assure you that it will put human rights at the heart of the review of Israel's status, which will be debated throughout this year.
pl Więc uzbrój się w tę czarodziejską tarczę cnoty.I w przepotężny miecz prawdy. Z tą bronią prawości zatriumfujesz nad złem
en So arm thyself... with this enchanted shield of virtue.../ and this mighty sword/ of truth./ For these weapons/ of righteousness.../ will triumph over evil
pl lecąc na czarodziejskim dywanie
en A new fantastic point of view
pl Czarodziejska czerwień
en I love red.Red' s a great color
pl Poszukiwanie zaginionego rozdziału "Czarodziejskiej Góry" w powieści "Castorp" Pawła Huellego
en Searching for the lost chapter of "Magic Mountain" form the novel " Castorp " by Paweł Huelle.
pl Jest tutaj, twoja czarodziejska kamera
en It' s still here, you' re magic camera
pl " Pewnego razu... setki lat temu... w czarodziejskiej krainie zwanej Księżycową Doliną... żyła młoda kobieta, której skóra migotała światłem gwiazd... której serce było czyste jak łza... odważna i dobrotliwa... ukochana przez naturę... jak własna córka
en " Once upon a perfect time... many hundreds of years ago... when the old magic called Moonacre Valley... there was a young woman whose skin glint as pale as the star... and whose heart was as pure as a meteorite' s... such was her bravery and goodness... she was beloved by nature... as if she was their daughter
pl Filozoficzne znaczenie problematyki czasu w Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna.
en The philosophical meaning of the problem of time in Thomas Mann's The Magic Mountain.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125 zdań frazy czarodziejska różdżka.Znalezione w 0,434 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.