wymowa:    

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

co było, to było
what's done is done
co to było
what was that
co to było o
what was that about
co to jest?
what is that
co to znowu było
what was that again
jest coś w tym co mówisz, ale
there's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
jesteś tym, co jesz
you are what you eat

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
en In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
pl Jesteśmy przekonani, że przedstawione rozszerzenie w stosunku do poprzedniego systemu pociągnie za sobą ryzyko w zakresie ochrony praw, wolności i gwarancji należnych obywatelom; ryzyko to wynika z dodania nowych elementów do bazy danych, która będzie szerzej udostępniana, co oznacza większy stopień wspólnego korzystania z informacji.
en It is our belief that this extension compared to the previous system brings with it risks as regards safeguarding citizens' rights, freedoms and guarantees by adding new elements to a database which will be more accessible and which will mean a greater degree of information sharing.
pl Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
en Moreover, making women visible on the ground would enable us to make populations more aware of the inhumane nature of the use of rape as a weapon of war, and perhaps to put an end to the impunity enjoyed by perpetrators of such violence.
pl Bez wątpienia poprę panią poseł in 't Veld i pana posła Lambertsa, którzy stwierdzili, że musimy należycie monitorować konkurencję i myśleć o tym, co dzieje się w sektorze rolnym, w którym jest bardzo niewielu kupujących i masa producentów. Komisja nie zajmowała się tym nigdy wcześniej, a gdyby to był sektor przemysłu, natychmiast rzuciłaby się do kartelu kupujących.
en Without doubt, I would join Mrs in 't Veld and Mr Lamberts in saying that we need to have proper monitoring of competition, and to think about what is happening in the agricultural sector, which has very few buyers and a huge number of producers - something that has never worried the Commission before, whereas if this had been the industrial sector, it would have immediately thrown itself into the buyers' cartel.
pl Co to jest Yttriga i w jakim celu się go stosuje
en What Yttriga is and what it is used for
pl Te wspólne zasady, co do których wszyscy się zgadzamy, uwzględniają w szczególności różnorodność sytuacji poszczególnych państw, które będą wymagać różnych podejść i rozwiązań, konieczność przezwyciężenia segmentacji rynku pracy, różne wymiary flexicurity - prawodawstwo dotyczące rynku pracy, edukację, szkolenia, opiekę społeczną - uznanie wagi dialogu społecznego w tym kontekście, promowanie integracji społecznej, antydyskryminacji, równości i pogodzenia pracy i życia rodzinnego, a także obronę konieczności zapewnienia zgodności polityki z stałością finansów publicznych.
en These common principles on which we are all agreed include, in particular, taking account of the diversity of national situations which will require different approaches and solutions, the need to overcome labour market segmentation, the various dimensions of flexicurity - labour legislation, education, training, social welfare - recognising the relevance of social dialogue in this context, promoting social inclusion, non-discrimination, equality and reconciliation of work and family life, and also defending the need to ensure the compatibility of policies with the solidity and sustainability of public finances.
pl Uważam, że to co jest najważniejsze i konieczne teraz, to zakończenie obecnej destrukcji, przejście do etapu odbudowy oraz podjęcie próby doprowadzenia do pokoju.
en I think, most importantly, what is necessary now is to put an end to this destruction and to go for reconstruction and try to come to peace.
pl Począwszy od teraz jeden milion europejskich obywateli, czyli zaledwie 0,2 % unijnej ludności, może zwrócić się do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący aktu prawnego w danej dziedzinie. To ważny krok w kierunku demokracji partycypacyjnej, który powinien umożliwić i wesprzeć debaty transgraniczne w Europie, ponieważ inicjatywa musi być zgłoszona przez obywateli mieszkających w różnych państwach członkowskich; to znaczący krok ku zbliżeniu obywateli Europy, przy czym mamy nadzieję, że ten nowy instrument będzie faktycznie wykorzystywany przez europejskich obywateli, że będzie skuteczny i że Komisja Europejska będzie w stanie wcielać w życie propozycje zgłaszane przez obywateli.
en From now on, one million European citizens, that is to say just 0.2% of the EU population, can ask the Commission to put forward proposals in certain areas: an important step towards participatory democracy, which should enable and encourage cross-border debates in Europe as the initiative must be brought by citizens residing in various Member States; a significant step forward in bringing together the citizens of Europe, in the hope that this new instrument will actually be used by European citizens, that it will be effective and that the European Commission will be able to follow the proposals put forward by citizens.
pl W odpowiedzi na to, co moim zdaniem jest spowodowane przez propagowany do tej pory model biznesowy oraz poziom chciwości w Europie, uważam, że mając na uwadze przyszłość, musimy na pierwszym miejscu postawić ludzi.
en In response to this, which I believe is due to the business model that has been put forward so far and the level of greed that we have in Europe, I think that with this future in mind, we need to put people first.
pl Najpierw chciałabym odpowiedzieć panu posłowi Seeberowi w sprawie IPCC oraz tego, dlaczego nie skrytykowaliśmy tego lub co powinniśmy uczynić w tym dokumencie. Muszę powiedzieć, że choć kluczowe jest poważne potraktowanie krytyki przez IPCC i podjęcie próby korekty tych kwestii, które tego wymagają, to jak dotąd nie dostrzegłam niczego, co w zasadniczy sposób zmieniałoby moje rozumienie i wrażenie, że musimy - tak - zająć się problemem zmian klimatycznych.
en Member of the Commission. - Madam President, first to Mr Seeber, about the IPCC and why did we not criticise that or whatever we were supposed to do in this paper: I must say that, although I think it is crucial for the IPCC to take the criticism seriously and try to correct where there are things that need correction, I have seen nothing to date that changes my profound understanding and feeling that, yes, we need to address climate change.
pl Jest to szczególnie ważna koncepcja, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie starsze pokolenie już stanowi większość, co ma miejsce w większej części Europy.
en This is a particularly topical idea, especially in those regions where the older generation already represents the majority, which is the case in most of Europe.
pl Węgry dotrzymują wszystkich swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych i obowiązków, co jasno wynika z treści konstytucji, gdyby tak bowiem nie było, wówczas Komisja pozwała by Węgry do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, by formalnie je oskarżyć; ale wszyscy w tym Parlamencie wiemy, że tak się nie stało.
en Hungary is maintaining all her international legal obligations and commitments and, in fact, this is clearly stated in the text of the constitution, and if it were not the case, then the Commission would take it to the Court of Justice in Luxembourg to challenge it in a formal procedure; but we all know in this Chamber that this is not the case.
pl Chcę zrobić to, co mogę, aby uczynić go najlepszą osobą, jaką może być
en And I want to do the best I can to make him the best person that he can be
pl Dziękuję Radzie i Komisji za ich odpowiedzi, jak też za to, co będą robić, pomimo ograniczeń, o których mówił komisarz Michel, na rzecz uwolnienia świata od broni wykorzystujących uran i bomb kasetowych.
en Thank you to the Council and the Commission for their replies but also for what they will do, despite the limitations referred to by Commissioner Michel, to achieve freedom from uranium weapons and cluster bombs.
pl Zaraz wam pokażę, co to jest współczucie
en I' il show you compassion
pl W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego tiret drugie, rozporządzenie wykonawcze może określić, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧, przypadki, w których pokrycie straty zysków traktowane jest jako wydatek bezpośrednio związany z niezbędnymi środkami, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym celu w ust. ‧, jak również ograniczeń czasowych stosowanych w takich wypadkach, przy czym maksymalny termin wynosi trzy lata
en By way of derogation from the second indent of the first subparagraph an implementing Regulation may specify, in accordance with the procedure laid down in Article ‧, cases in which compensation for loss of earnings shall be considered to be expenditure directly relating to necessary measures subject to the conditions specified in this respect in paragraph ‧ as well as the time limitations applicable to those cases, with a maximum of three years
pl Jeżeli ktokolwiek w Europie ma wątpliwości co do konieczności istnienia Unii Europejskiej, to właśnie to są te obszary polityki, które pokazują, dlaczego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy silnej Unii Europejskiej.
en If some people in Europe have doubts about the need for a European Union, then these are exactly the kinds of policy that show why we need a strong European Union more than ever.
pl Co będzie, to będzie.
en Whatever will be, will be.
pl W jaki sposób informacje, których pan nam właśnie udzielił, mają się do tego, co ewidentnie jest przygotowywane w związku z lokalizacją?
en How does the information which you have just given us fit together with what is obviously already in preparation on this site?
pl To co chcesz zrobić jest złe
en This is wrong, what you are trying to do
pl Co to jest Epoetin Alfa Hexal?
en What is Epoetin Alfa Hexal?
pl Niech się obywatele dowiedzą jak ważne jest to, co my tworzymy tutaj w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej.
en Let the citizens learn about the importance of what we create here in the European Parliament, and in the European Commission and the European Council.
pl Nie otwiera to szeroko drzwi do ingerencji Unii Europejskiej w obszarach podlegających zasadzie pomocniczości, co umożliwiałoby, na przykład, narzucenie europejskiej płacy minimalnej, co byłoby niebezpieczne, lecz raczej zapewnia ochronę stabilności strefy euro w drodze procesu gwarancji wzajemnych.
en It does not leave the door wide open for the European Union to interfere in areas falling within subsidiarity, making it possible, for example, to impose a European minimum wage, which would be a dangerous thing to do, but rather ensures the protection of the stability of the euro area through a mutual guarantee process.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2213225 zdań frazy co to jest.Znalezione w 440,066 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.