wymowa:    

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

co było, to było
what's done is done
co to było
what was that
co to było o
what was that about
co to jest?
what is that
co to znowu było
what was that again
jest coś w tym co mówisz, ale
there's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
jesteś tym, co jesz
you are what you eat

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ciągła niepewność co do sukcesji tronu wskazuje na to, że niestabilna sytuacja będzie się utrzymywać.
en Continued uncertainties over his succession suggest that this instability will persist.
pl Dla badanych substancji zawierających azot, użyć odpowiednie ThOD (NH‧ lub NO‧) zgodnie z tym co jest znane lub oczekiwane o występowaniu nitryfikacji (załącznik II
en For test substances containing nitrogen, use the appropriate ThOD (NH‧ or NO‧) according to what is known or expected about the occurrence of nitrification (Annex II
pl Wyparka obrotowa składa się z okrągłej kolby w kąpieli z gorącej wody, co ma na celu odparowywanie rozpuszczalników. Kolba jest obracana i rozpuszczalnik zbiera się dzięki podciśnieniu w chłodnicy, a następnie kapie do kolby zbierającej. W ten sposób można kondensować lub oczyszczać roztwory. Poprzez dołączenie pompy próżniowej można obniżyć ciśnienie, a tym samym punkt wrzenia płynu
en A rotary evaporator consists of a round flask in a bath of hot water that is designed to evaporate solvents. The flask is rotated and the solvent collects under a vacuum onto a condenser and drips into a condensate collecting flask. in this way solutions can be concentrated or purified. By attaching a vacuum pump, the air pressure and therefore the boiling point of the fluid can be decreased
pl Co więcej, kryzys gospodarczy - i będę się przy tym upierał - wymaga nie krajowych, ale europejskich reakcji.
en Furthermore, the economic crisis - I would insist on this point - requires not a national response but a European response.
pl To jest to o czym myślisz?
en Is that what you think?
pl Liderzy najlepszej jakościowo żywności, tym czym wyróżnia się Donaldson' s ludzie./ I wy wszyscy, mam świetne wieści, jesteście ludźmi.// Koncentracja pozwoli wam porzucić roztargnienie
en Hey, leaders in quality foods, the Donaldson' s difference- it' s people./ And all of you- here' s the great news- are people.// Now concentration allows you to shut out distraction
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do przeznaczenia co najmniej ‧ % spodziewanych dochodów z licytacji, które będą w następnym okresie prowadzone w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), na finansowanie światowego sojuszu i innych środków przeciwdziałania zmianom klimatycznym w krajach rozwijających się, w tym na starania zmierzające do ochrony lasów oraz zmniejszania emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów
en Calls on the Commission and Member States to agree to earmark at least ‧ % of expected revenues from auctioning within the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) in the next trading period to funding of the GCCA and other climate change measures in developing countries, including efforts to protect forests and reduce emissions from deforestation and forest degradation
pl Strzeżmy się przed kuszącymi propozycjami lobby popierającego GMO, które obiecuje uwolnić świat od głodu, co jest drogą na skróty, która zamiast tego spowodowałaby ogromne szkody.
en Let us watch out for the easy appeal of a pro-GMO lobby that promises to rid the world of famine, but which is an ephemeral shortcut that instead would cause enormous damage.
pl Sue, co to jest?- Czy ty płaczesz?
en She means Cathy Gray, the girl whose body was stolen from the morgue
pl Jest to sprawa fumus persecutionis, ponieważ oskarżenia oparte na bardzo słabych dowodach; 2. Stany Zjednoczone naciskają na państwo europejskie w sprawie ekstradycji mimo że nie sprecyzowały podstaw prawnych tego żądania; 3. zablokowano rachunki bankowe obywatela Europy, co oznacza, że nie może on uzyskać od swoich zwolenników żadnej pomocy finansowej.
en This is a case of fumus persecutionis, because the accusations are very weak; 2. the United States is putting pressure on a European country to extradite, even though it has not yet specified the legal grounds for this request; 3. a citizen's European bank accounts have been closed, meaning that he cannot receive any financial assistance in Europe from his supporters.
pl Przede wszystkim zawsze był on w stanie utrzymać dobre stosunki z instytucjami i pomiędzy nimi, co, poza nielicznymi wyjątkami, pomaga tym instytucjom i agencjom akceptować polubowne rozwiązania i rozstrzygać niektóre spory.
en In particular, he has always been able to maintain good relations with and between the institutions, which has helped the institutions and agencies in question to accept an amicable solution or to settle certain disputes, with a few exceptions.
pl To, co dzieje się w Jemenie musi zwracać naszą uwagę i musimy podnosić najgłośniejsze apele do rządu jemeńskiego o zaprzestanie natychmiast tych praktyk okropnych i przyjrzenie się również temu, że - jak mówiła przed chwilą moja koleżanka - w więzieniach jest jeszcze x osób niepełnoletnich, które oczekują na karę śmierci.
en What is happening in Yemen must attract our attention and we must make the loudest appeals to the Yemeni Government to put an immediate stop to these awful practices, and also to look into the fact that - as my fellow Member said a moment ago - there are still a number of juveniles in prison awaiting execution.
pl To, co zrobiłeś... było sprawiedliwe
en That was righteous
pl Chciałbym powtórzyć wezwanie do zakończenia tej sytuacji, ponieważ byłoby to w zgodzie z podstawowymi zasadami kraju, który broni praw człowieka, orędownikiem których Egipt był wielokrotnie i do czego się zobowiązał.
en I would repeat the call for this situation to be brought to an end as this would be coherent with the basic principles of a country that defends human rights, as Egypt has repeatedly advocated and to which it is committed.
pl Jednak wydaje mi się, że podzielamy opinię co do tego, że mamy wspólny cel, jakim jest otwartość, przejrzystość oraz dostęp do dokumentów.
en But we seem to share the same objectives of having openness and transparency and access to documents.
pl Mam nadzieję, że pani poseł Angelilli uda się przekonać przywódcę jej partii, który jest jednocześnie przewodniczącym włoskiej Izby Deputowanych, że integracja Romów jest możliwa, wbrew temu co publicznie oświadczył.
en I hope that Mrs Angelilli can convince the leader of her party, who is also President of the Italian Chamber of Deputies, that Roma can be integrated, contrary to what he has said in public.
pl To co jest między nami jest naprawdę piękne
en What we have is something really amazing
pl O, to jest to czego mi potrzeba
en That is exactly what I need
pl Weryfikacja istniejących grup produktów powinna na ogół odbywać się co cztery-pięć lat (jakkolwiek okres ten powinien być dostosowany w zależności od jednostkowych przypadków), co oznacza średnio od czterech do sześciu weryfikacji w każdym roku, i tym samym pozwala, być może, na ustanowienie dwóch nowych grup co roku
en The revision of existing product groups should, in general, be made every four to five years (although this period should be adapted on a case-by-case basis), implying on average some four to six revisions every year, and thereby allowing perhaps two new product groups to be established every year
pl Co to jest byk?
en What' s a stud?
pl Czasami ważne jest to, co pan widzi, a nie to, co mówią
en Sometimes it' s more important what you see than what they say
pl w przypadku lokat terminowych- ‧ mln EUR na bank lub ‧ % zasobów własnych banku, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa- jeżeli odpowiedni rating krótkoterminowy sklasyfikowano co najmniej na poziomie A-‧ (S&P) lub poziomie równoważnym
en For term deposits, the lower of either EUR ‧ million per bank or ‧ % of the bank's own funds provided that the respective short-term rating is at least A-‧ (S&P) or equivalent
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2213231 zdań frazy co to jest.Znalezione w 882,135 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.