wymowa:    

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?
  • what's that   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

co było, to było
what's done is done
co to było
what was that
co to było o
what was that about
co to jest?
what is that
co to znowu było
what was that again
jest coś w tym co mówisz, ale
there's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
jesteś tym, co jesz
you are what you eat

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl CO TO JEST ACTRAPHANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
en WHAT ACTRAPHANE IS AND WHAT IT IS USED FOR
pl Chcesz wiedzieć, co jest najgorszego w tym, że siedzi się w więzieniu?
en You want to know the worst thing about being in prison?
pl Takie przestępstwa będą w każdym przypadku obejmować przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania, którego górna granica zagrożenia jest wyższa niż jeden rok; jeżeli chodzi o państwa, których system prawny przewiduje minimalne zagrożenie dla przestępstw, będą to przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności lub co do których można wydać zarządzenie zatrzymania na czas nie krótszy niż sześć miesięcy
en Such offences should in any event include offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of more than one year, or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, offences punishable by deprivation of liberty or a detention order of a minimum of more than six months
pl Niestety dotychczas podejmowane działania w tym zakresie nie przejrzyste i przekonywujące, co może spowodować złe skutki dla obywateli i gospodarki w perspektywie piętnastu lat.
en Unfortunately, action taken to date in this area has not been transparent and convincing, which may produce unfavourable results for citizens and the economy over the next 15 years.
pl Zgadza się co do tego, że nielegalne zatrudnienie jest jednym z głównych czynników nieuregulowanej imigracji; w związku z tym państwa członkowskie powinny się na nim skoncentrować i nasilić działania celem podjęcia wszystkich niezbędnych środków na rzecz zwalczania nielegalnej pracy
en agrees that illegal employment is one of the main pull factors for irregular immigration and that, in consequence, the Member States must intensify and improve their work, so that all necessary measures to combat the irregular labour market are taken
pl Dla utrzymania statusu pogłowia bydła oficjalnie wolnego od brucelozy, Szwajcaria zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:informacja o każdym zwierzęciu z gatunku bydła podejrzanym o to, iż jest zainfekowane brucelozą, musi zostać przekazana właściwym organom, a zwierzę poddane oficjalnym testom wykrywającym brucelozę składającym się co najmniej z dwóch testów serologicznych z ustaleniem uzupełnienia, a także badaniu mikrobiologicznemu próbek pobranych w przypadku poronień
en In order to maintain its status as having an officially brucellosis-free bovine herd, Switzerland undertakes to meet the following conditions:any animal of the bovine species suspected of being infected with brucellosis shall be reported to the competent authorities and the animal concerned shall undergo the official tests for brucellosis, comprising at least two serological tests with complement fixation and a microbiological examination of suitable samples taken in cases of abortion
pl Innymi słowy, nie chodzi o samo euro, co raczej o to, co euro reprezentuje w oczach obywateli: o konstrukcję polityczną, która nie została przyjęta za własną, jeżeli wręcz nie jest odrzucana, a która przejawia się w walucie narzuconej z góry
en In other words, the euro as such is not being challenged, but rather what it represents in the eyes of the public: a political creation that, if not actively opposed, has not been taken on board, and has taken the form of a currency imposed from above
pl Ustanowiono dalej, iż Padda fuscata jest przedmiotem handlu na poziomie międzynarodowym, co może być niezgodne z jego przetrwaniem oraz że gatunek ten powinien z tego względu zostać włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr ‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) ppkt i) tego rozporządzenia
en It has further been established that Padda fuscata is subject to levels of international trade that might not be compatible with its survival and that this species should therefore be included in Annex B to Regulation (EC) No ‧ in accordance with Article ‧)(c)(i) of that Regulation
pl O ile dobrze rozumiem pytanie dotyczące możliwości uczestniczenia w programie młodszych pokoleń, to w chwili obecnej nie jestem w stanie udzielić na nie konkretnej odpowiedzi, przy czym Komisja jest bardzo otwarta na zaangażowanie jak największej liczby uczestników do współpracy w ramach tego programu.
en If I understood correctly about the possibility for the younger generations to participate in this programme, I cannot give you a concrete answer at this moment, but the Commission is very open to involving as many participants as possible to work with this programme.
pl mając na uwadze, że nawet jeżeli samo rybołówstwo nie jest źródłem zanieczyszczeń, to podlega ono negatywnemu wpływowi zanieczyszczeń spowodowanych innymi rodzajami działalności prowadzonej w obszarach przybrzeżnych, co dodatkowo osłabia jego opłacalność
en whereas fishing, even though it is not itself a source of pollution, suffers the impact of pollution caused by other activities pursued in coastal areas, which further undermines its viability
pl CO TO JEST INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
en WHAT INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID IS AND WHAT IT IS USED FOR
pl Panie i panowie! W związku z tym chciałbym państwa prosić o wykorzystanie swoich kontaktów w Kongresie, ponieważ jest to decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych, a nie rządu Stanów Zjednoczonych, co powoduje, że moje wysiłki skierowane na znalezienie rozwiązania w rozmowach z rządem Stanów Zjednoczonych nie przyniosą zbyt wiele.
en I would therefore ask you, ladies and gentlemen, to make good use of your contacts in Congress, because this was a decision by the US Congress, not the US Government, which is why my efforts to find a solution in talks with the US Government are not very promising.
pl Obejmie to ograniczenie naszych emisji o 80-95 % do 2050 roku, co już uzgodniono, a UE - i ta Izba również o tym wie - jest zdecydowana ograniczyć do 2020 roku swoje emisje o co najmniej 20 % poniżej poziomu z roku 1990 oraz zwiększyć redukcję do 30 %, jeżeli warunki będą odpowiednie.
en This will involve reducing our emissions by 80% to 95% in 2050, as already agreed, and - as this House is well aware - the EU is committed to reducing its emissions to at least 20% below 1990 levels by 2020 and to scaling up this reduction to 30% if the conditions are right.
pl Więc to wy mi powiedzcie, co było w skrzyni?
en So they say to me that it is that existed in the box
pl Dość rozsądnie stwierdza, że istnieją dwie strategie: pierwsza, którą nazywa ambitną, przewiduje gruntowną reformę podatku od wartości dodanej i zakłada wprowadzenie systemu odwrotnego obciążenia bądź systemu pobierania podatku u źródła z udziałem izby rozrachunkowej, podczas gdy druga jest tym, co komisarz nazywa "środkami konwencjonalnymi”.
en He quite reasonably says that there are two strategies: one, which he calls ambitious, comprises a major reform of value-added tax, involving either a reverse-charge system or a tax withholding system with a clearing house, while the other is what the Commissioner calls 'conventional measures'.
pl Przyczyniła się ona także do lepszego rozumienia tego, co dzieje się na szczeblu europejskim w instytucjach europejskich na szczeblu krajowym. Jest ona również korzystna z punktu widzenia tego, co wiąże się z nowym Traktatem.
en We have learned a lot from it, and it has increased the understanding of what goes on at European level in the European institutions at national level.
pl Wszystko co chcę powiedzieć to, że możesz to być Ty
en All I' m saying is, it could be you
pl zapewnia, aby wytyczne zapewniały minimalny stopień harmonizacji wymagany dla osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia oraz nie wykraczały poza to, co jest konieczne dla tego celu; oraz
en ensure that the Guidelines provide the minimum degree of harmonisation required to achieve the aims of this Regulation and do not go beyond what is necessary for that purpose; and
pl Z nami będzie dobrze./ Nowy rok nie jest o tym co się stało/ jest o tym co ma się stać
en We' re gonna be okay.The new year is not about what happened It' s about what' s to come
pl To bez znaczenia co jest za tobą
en It makes no difference what' s behind you
pl W wyniku tego znaczna ilość towarów jest zablokowana w portach Wspólnoty, co powoduje nieprzewidziane utrudnienia w normalnym prowadzeniu obrotu handlowego
en As a consequence, a considerable amount of goods are blocked at the Community ports which creates unexpected difficulties for the normal conduct of trade
pl " Stary, nie wiem co jesz, bo nie mam oczu ale to jest po prostu wspaniałe, więc przesyłaj to nadal Aleją Przełyku "
en " Hey, bro, I don' t know what you' re eating, ' cause I don' t have any eyes, but it' s basically awesome, so keep sending it down Gullet Alley. "
pl CO TO JEST LEK CANCIDAS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
en WHAT CANCIDAS IS AND WHAT IT IS USED FOR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2213231 zdań frazy co to jest.Znalezione w 486,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.