Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.
en (ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
pl Tak się cieszę, że pana widzę
en I' m so happy, that I see you
pl (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Bardzo się cieszę, że również pan - przynajmniej tak wynika z pańskiego wystąpienia - uznaje aktywne uczestnictwo partnerów społecznych za sprawę wyjątkowo ważną dla demokratycznego charakteru i skuteczności dialogu społecznego, szczególnie w tym krytycznym momencie, w którym kryzys gospodarczy prowadzi do redukcji etatów, bezrobocia, niepewności zatrudnienia i wielu innych problemów.
en (EL) Mr President, Commissioner, I am delighted that you too, or so it would appear from your speech, consider active participation by the social partners to be exceptionally important to the democratic nature and effectiveness of social dialogue, especially at this critical time of escalating economic crisis, with reducing employment, unemployment, insecure work and so much else.
pl Wydaje mi się, że to istotny punkt początkowy dyskusji i cieszę się, że pan komisarz był tak szczery w odniesieniu do problemu, z którym musi się zmierzyć.
en That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.
pl (FI) Panie Przewodniczący! I ja również cieszę się, że mogłem głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania; dziękuję też mojemu koledze panu posłowi Audy'emu, za tak dobre wykonanie powierzonego mu zadania.
en (FI) Mr President, I was also happy to vote in favour of this report, and I thank my colleague, Mr Audy, for doing such a good job.
pl Panie Bond, tak się cieszę, że pana złapałem
en Mr. Bond, Mr. Bond, I' m so glad I caught you
pl Tak się cieszę, że pan to rozumie
en I am so glad you understand
pl (DE) Panie przewodniczący! Jako Austriak, ogromnie cieszę się, że nasz sąsiad, Słowenia, poprowadził tak doskonałą prezydencję.
en (DE) Mr President, as an Austrian, I am delighted that our neighbouring country of Slovenia has run such an excellent Presidency.
pl Cieszę się, że pan tak myśli, komisarzu
en I' m glad you think so, Inspector
pl (FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.
en (FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Oczywiście cieszę się z gratulacji, które dziś usłyszałem, lecz muszę powiedzieć, że w dialogu trójstronnym jest się tak silnym i szybkim, jak ci, z którymi się pracuje.
en Madam President, ladies and gentlemen, I am, of course, pleased by the congratulations, but I must say that, in the trialogue, you are only ever as strong or as quick as those you are working with.
pl Bardzo się cieszę, panie komisarzu, że, mimo pierwotnej opozycji wewnątrz Komisji, Parlament Europejski nalegał, byśmy zachowali osobną inicjatywę w sprawach demokracji i praw człowieka, tak więc nasze wsparcie finansowe działań z zakresu praw człowieka jest widoczne, znaczące i nadal trwa nawet w krajach, gdzie panują reżimy pragnące opierać się prawom człowieka.
en I am delighted, Commissioner, that, despite opposition initially from within the Commission, this Parliament insisted that we maintain a separate initiative on democracy and human rights, so that our funding for human rights is visible, is prominent and continues even in countries with regimes that wish to resist human rights.
pl Dlatego niezbędne jest, by władze w Stanach Zjednoczonych i Europie zapoznały się lepiej z tymi mechanizmami wraz z ich strukturą i elementami, w jaki sposób te elementy są oceniane, wyceniane, księgowane, wraz z ich marketingiem, płynnością i zbywalnością. Cieszę się, że pan komisarz McCreevy tak poważnie zajmie się tym konkretnym aspektem
en So it is incumbent on the authorities both in the US and Europe - and I am glad to see that Mr McCreevy is going to take this particular aspect so seriously - that they all become more conversant with these mechanisms with their structuring and their slicing, how these slices are rated, valued, accounted, with their marketing, with their liquidity and tradability.
pl Panie i panowie, cieszę się, że spędzam tak piękny dzień we wspaniałym Detroit
en Ladies and gentlemen...... it' s a pleasure for me to be here on such a beautiful day...... in the great city of Detroit
pl komisarz. - (FR) Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że w toku negocjacji udało się nam osiągnąć tak doskonały rezultat.
en Member of the Commission. - (FR) Mr President, I am delighted that the negotiations have produced such an excellent outcome.
pl zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.
en deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w Parlamencie...
en Mr President, honourable Members, I am pleased that our presence has excited so much attention in the European ...
pl Cieszę się z tego faktu i muszę skorygować wypowiedź pana posła Goebbelsa: pierwotny wniosek chcieliśmy zwrócić, gdyż uważaliśmy, że alternatywne fundusze inwestycyjne tak różnią się między sobą - fundusze hedgingowe, fundusze private equity oraz fundusze inwestycyjne nieruchomości - że każdy z tych rodzajów trzeba uregulować osobno.
en I welcome this, and I have to correct Mr Goebbels: We wished to send the original proposal back because we believed that the alternative investment funds were so different - hedge funds, private equity funds and property funds - that they each need to be regulated separately.
pl sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Gospodarczej i Monetarnej. -Panie przewodniczący! Chciałabym powiedzieć, że tak komunikat Komisji, jak i sprawozdanie posła Lehtinen cieszą się moim pełnym poparciem jako bardzo dobrze wyważone prace.
en Draftsman of the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. - Mr President, I would like to welcome the Commission communication, as well as the report of Mr Lehtinen as both are overall very balanced pieces of work.
pl (DE) Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja przywiązuje dziś do tego zagadnienia tak wielką wagę.
en (DE) Mr President, I welcome the importance the Commission is attaching to this subject today.
pl Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,
en Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
pl Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Jestem zachwycona, że w przeddzień kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Pracy możemy odbyć debatę na temat tej cieszącej się tak dużym poparciem inicjatywy MOP, w ramach której zaproponowano krajom członkowskim tej organizacji konwencję uzupełnioną o zalecenie dotyczące pracowników domowych.
en Madam President, Commissioner, I am delighted that, in advance of the next General Assembly of the International Labour Organisation (ILO), we can debate this welcome initiative of the ILO proposing to the Member States of this organisation a convention supplemented by a recommendation on domestic workers.
pl Panie sekretarzu stanu! Cieszę się, że tak jak my, Rada przyjęła tę kwestię za cel priorytetowy, i chcę wyrazić za to swą wdzięczność.
en Secretary of State, I am delighted that, like us, the Council has adopted this as a priority objective and I would like to express my thanks for that.
pl komisarz. - Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cieszę się, iż przedmiotowy wniosek znajduje tak duże poparcie w Parlamencie.
en Member of the Commission. - Mr President, first of all I would like to say I am glad that this proposal enjoys such broad support in Parliament.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję zagrać głos w sprawie tak ważnych wniosków legislacyjnych.
en President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this opportunity to speak on these three important legislative proposals, and am grateful to the rapporteurs for the extensive work which has gone into their reports.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463083 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 519,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.