Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.
en (ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
pl . - (RO) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Cieszę się z tego, że możemy dziś rozmawiać o tak ważnej kwestii, o kryzysie gospodarczym, który dotyka nie tylko państwa członkowskie, ale cały świat.
en . - (RO) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am pleased that we have this opportunity this evening to discuss such an important issue, the economic crisis, which is affecting not only Member States, but the whole world.
pl Panie Bond, tak się cieszę, że pana złapałem
en Mr. Bond, Mr. Bond, I' m so glad I caught you
pl Tak się cieszę, że pana widzę
en I' m so happy, that I see you
pl w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Jest rzeczą niezwykle wstydliwą, że współczesna Europa, ciesząca się wolnością i poszanowaniem praw człowieka, dla tak wielu osób staje się miejscem zniewolenia i wykorzystywania.
en Mr President, it is a matter of extreme embarrassment that modern Europe, which enjoys freedom and respect for human rights, has become a place of oppression and abuse for so many people.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję zagrać głos w sprawie tak ważnych wniosków legislacyjnych.
en President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this opportunity to speak on these three important legislative proposals, and am grateful to the rapporteurs for the extensive work which has gone into their reports.
pl Tak się cieszę, że pana widzę
en It' s really good... to see you
pl (FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła efektów.
en (FI) Mr President, it is good that several of us here have openly admitted that the so-called policy dialogue of the EU and many Member States has failed.
pl Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Jestem zachwycona, że w przeddzień kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Pracy możemy odbyć debatę na temat tej cieszącej się tak dużym poparciem inicjatywy MOP, w ramach której zaproponowano krajom członkowskim tej organizacji konwencję uzupełnioną o zalecenie dotyczące pracowników domowych.
en Madam President, Commissioner, I am delighted that, in advance of the next General Assembly of the International Labour Organisation (ILO), we can debate this welcome initiative of the ILO proposing to the Member States of this organisation a convention supplemented by a recommendation on domestic workers.
pl zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.
en deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Oczywiście cieszę się z gratulacji, które dziś usłyszałem, lecz muszę powiedzieć, że w dialogu trójstronnym jest się tak silnym i szybkim, jak ci, z którymi się pracuje.
en Madam President, ladies and gentlemen, I am, of course, pleased by the congratulations, but I must say that, in the trialogue, you are only ever as strong or as quick as those you are working with.
pl Wydaje mi się, że to istotny punkt początkowy dyskusji i cieszę się, że pan komisarz był tak szczery w odniesieniu do problemu, z którym musi się zmierzyć.
en That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.
pl Cieszę się, że pan komisarz tak drobiazgowo się nim zajął.
en I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
pl (CS) Panie przewodniczący! Globalizacja naszego rynku wymaga silnych, jasnych i łatwych do egzekwowania praw konsumenta, a ja cieszę się, że Komisja poczyniła tak duże postępy w tym zakresie.
en (CS) Mr President, globalisation of our market requires strong, clear and easily enforceable consumer rights and I am happy to see the Commission making very successful efforts in this area.
pl Cieszę się z tego faktu i muszę skorygować wypowiedź pana posła Goebbelsa: pierwotny wniosek chcieliśmy zwrócić, gdyż uważaliśmy, że alternatywne fundusze inwestycyjne tak różnią się między sobą - fundusze hedgingowe, fundusze private equity oraz fundusze inwestycyjne nieruchomości - że każdy z tych rodzajów trzeba uregulować osobno.
en I welcome this, and I have to correct Mr Goebbels: We wished to send the original proposal back because we believed that the alternative investment funds were so different - hedge funds, private equity funds and property funds - that they each need to be regulated separately.
pl Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,
en Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
pl Bardzo się cieszę, panie komisarzu, że, mimo pierwotnej opozycji wewnątrz Komisji, Parlament Europejski nalegał, byśmy zachowali osobną inicjatywę w sprawach demokracji i praw człowieka, tak więc nasze wsparcie finansowe działań z zakresu praw człowieka jest widoczne, znaczące i nadal trwa nawet w krajach, gdzie panują reżimy pragnące opierać się prawom człowieka.
en I am delighted, Commissioner, that, despite opposition initially from within the Commission, this Parliament insisted that we maintain a separate initiative on democracy and human rights, so that our funding for human rights is visible, is prominent and continues even in countries with regimes that wish to resist human rights.
pl Cieszę się, że przyjmuje pan to tak spokojnie
en Well, I' m pleased you take it so lightly
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w Parlamencie...
en Mr President, honourable Members, I am pleased that our presence has excited so much attention in the European ...
pl Słuchając pana, panie pośle Le Pen, cieszę się, że już tak nie jest.
en Listening to you, Mr Le Pen, I am very glad that this has come to an end.
pl (DE) Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja przywiązuje dziś do tego zagadnienia tak wielką wagę.
en (DE) Mr President, I welcome the importance the Commission is attaching to this subject today.
pl (FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.
en (FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
pl Panie przewodniczący! Cieszę się, że nasz Parlament przyjął tę rezolucję w tak imponującym głosowaniu, bez żadnego głosu przeciw.
en Mr President, I am pleased that our Parliament was able to adopt this resolution by such an impressive vote, with no votes against.
pl w imieniu grupy PSE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu! Cieszę się, że możemy dziś wspólnie przedyskutować tak ważny pakiet propozycji i spodziewam się, że jutro będziemy przyjmować decyzje na podstawie zdecydowanej większości.
en on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, Minister, Commissioner, I am delighted that we today have the opportunity to debate such an important package together, and I fully anticipate that tomorrow we will be adopting decisions on the basis of a very large majority.
pl sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady! Bardzo się cieszę, że na końcowym etapie istnienia tej Komisji tymczasowej to zagadnienie spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem, co bardzo doceniam.
en rapporteur. - (DE) Madam President, President-in-Office of the Council, I am very pleased that, in the closing stages of this Temporary Committee, this issue has been met with such strong interest, and for that I am most warmly appreciative.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463083 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 231,691 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.