Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.
en (ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
pl Bardzo się cieszę, panie komisarzu, że, mimo pierwotnej opozycji wewnątrz Komisji, Parlament Europejski nalegał, byśmy zachowali osobną inicjatywę w sprawach demokracji i praw człowieka, tak więc nasze wsparcie finansowe działań z zakresu praw człowieka jest widoczne, znaczące i nadal trwa nawet w krajach, gdzie panują reżimy pragnące opierać się prawom człowieka.
en I am delighted, Commissioner, that, despite opposition initially from within the Commission, this Parliament insisted that we maintain a separate initiative on democracy and human rights, so that our funding for human rights is visible, is prominent and continues even in countries with regimes that wish to resist human rights.
pl Wydaje mi się, że to istotny punkt początkowy dyskusji i cieszę się, że pan komisarz był tak szczery w odniesieniu do problemu, z którym musi się zmierzyć.
en That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.
pl zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.
en deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
pl Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,
en Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
pl Tak się cieszę, że pan to rozumie
en I am so glad you understand
pl w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Jest rzeczą niezwykle wstydliwą, że współczesna Europa, ciesząca się wolnością i poszanowaniem praw człowieka, dla tak wielu osób staje się miejscem zniewolenia i wykorzystywania.
en Mr President, it is a matter of extreme embarrassment that modern Europe, which enjoys freedom and respect for human rights, has become a place of oppression and abuse for so many people.
pl (FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.
en (FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
pl komisarz. - (FR) Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że w toku negocjacji udało się nam osiągnąć tak doskonały rezultat.
en Member of the Commission. - (FR) Mr President, I am delighted that the negotiations have produced such an excellent outcome.
pl Panie przewodniczący, panie i panowie! Ogromnie się cieszę, że nasza dzisiejsza debata legislacyjna jest poświęcona zagadnieniu legalnej imigracji, przez co możemy brać udział w debacie, która nie skupia się tak czy inaczej na kryminalizacji nielegalnej imigracji, a słusznie podkreśla pozytywne aspekty oraz znaczący wkład legalnej imigracji w gospodarkę europejską.
en Mr President, ladies and gentlemen, I am particularly happy that our legislative debate today is dealing with legal immigration as this enables us to take part in a debate here that is not focusing on or is no longer focusing on the criminalisation of illegal immigration, but which highlights, rightly, the positive aspects and considerable contribution of legal immigration to our European businesses.
pl (CS) Panie przewodniczący! Globalizacja naszego rynku wymaga silnych, jasnych i łatwych do egzekwowania praw konsumenta, a ja cieszę się, że Komisja poczyniła tak duże postępy w tym zakresie.
en (CS) Mr President, globalisation of our market requires strong, clear and easily enforceable consumer rights and I am happy to see the Commission making very successful efforts in this area.
pl (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Bardzo się cieszę, że również pan - przynajmniej tak wynika z pańskiego wystąpienia - uznaje aktywne uczestnictwo partnerów społecznych za sprawę wyjątkowo ważną dla demokratycznego charakteru i skuteczności dialogu społecznego, szczególnie w tym krytycznym momencie, w którym kryzys gospodarczy prowadzi do redukcji etatów, bezrobocia, niepewności zatrudnienia i wielu innych problemów.
en (EL) Mr President, Commissioner, I am delighted that you too, or so it would appear from your speech, consider active participation by the social partners to be exceptionally important to the democratic nature and effectiveness of social dialogue, especially at this critical time of escalating economic crisis, with reducing employment, unemployment, insecure work and so much else.
pl Panie sekretarzu stanu! Cieszę się, że tak jak my, Rada przyjęła tę kwestię za cel priorytetowy, i chcę wyrazić za to swą wdzięczność.
en Secretary of State, I am delighted that, like us, the Council has adopted this as a priority objective and I would like to express my thanks for that.
pl Panie przewodniczący! Cieszę się, że nasz Parlament przyjął tę rezolucję w tak imponującym głosowaniu, bez żadnego głosu przeciw.
en Mr President, I am pleased that our Parliament was able to adopt this resolution by such an impressive vote, with no votes against.
pl (FI) Panie Przewodniczący! I ja również cieszę się, że mogłem głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania; dziękuję też mojemu koledze panu posłowi Audy'emu, za tak dobre wykonanie powierzonego mu zadania.
en (FI) Mr President, I was also happy to vote in favour of this report, and I thank my colleague, Mr Audy, for doing such a good job.
pl (FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła efektów.
en (FI) Mr President, it is good that several of us here have openly admitted that the so-called policy dialogue of the EU and many Member States has failed.
pl Tak się cieszę, że pana widzę
en It' s really good... to see you
pl komisarz. - Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cieszę się, iż przedmiotowy wniosek znajduje tak duże poparcie w Parlamencie.
en Member of the Commission. - Mr President, first of all I would like to say I am glad that this proposal enjoys such broad support in Parliament.
pl Cieszę się, że pan komisarz tak drobiazgowo się nim zajął.
en I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję zagrać głos w sprawie tak ważnych wniosków legislacyjnych.
en President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this opportunity to speak on these three important legislative proposals, and am grateful to the rapporteurs for the extensive work which has gone into their reports.
pl Cieszę się z tego faktu i muszę skorygować wypowiedź pana posła Goebbelsa: pierwotny wniosek chcieliśmy zwrócić, gdyż uważaliśmy, że alternatywne fundusze inwestycyjne tak różnią się między sobą - fundusze hedgingowe, fundusze private equity oraz fundusze inwestycyjne nieruchomości - że każdy z tych rodzajów trzeba uregulować osobno.
en I welcome this, and I have to correct Mr Goebbels: We wished to send the original proposal back because we believed that the alternative investment funds were so different - hedge funds, private equity funds and property funds - that they each need to be regulated separately.
pl (DE) Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja przywiązuje dziś do tego zagadnienia tak wielką wagę.
en (DE) Mr President, I welcome the importance the Commission is attaching to this subject today.
pl . - (RO) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Cieszę się z tego, że możemy dziś rozmawiać o tak ważnej kwestii, o kryzysie gospodarczym, który dotyka nie tylko państwa członkowskie, ale cały świat.
en . - (RO) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am pleased that we have this opportunity this evening to discuss such an important issue, the economic crisis, which is affecting not only Member States, but the whole world.
pl Panie Przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję brać udział w dyskusji dotyczącej tematu tak bliskiemu memu sercu.
en Mr President, I welcome the opportunity to speak on a subject that is close to my heart.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463083 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 193,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.