Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ciasta, jabłkaPastries, apples
Przyniosłam jabłka, banany, i ciastoI bought some apples, bananas, and some cake, too
W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłekThe monitoring of the import of apples should therefore be improved
Oto niektóre przykłady: Co czwarte jabłko z Grójca , Z Grójca do Szwecji , Jabłko ekologiczne , Eurojabłka z Grójeckiego , Sady po klęsce , Jabłkowe centrum Europy? , Grójeckie jabłka najlepszeFor instance: Co czwarte jabłko z Grójca , Z Grójca do Szwecji , Jabłko ekologiczne , Eurojabłka z Grójeckiego , Sady po klęsce , Jabłkowe centrum Europy? , and Grójeckie jabłka najlepsze
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening an invitation to tender for the allocation of A‧ export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ulepszenia we Wspólnocie produkcji jabłek, gruszek, brzoskwiń oraz nektaryn we Wspólnocie‧, w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ October ‧ on the improvement of the Community production of apples, pears, peaches and nectarines, and in particular Article ‧ thereof
w przypadku odmiany Golden: ‧ kg/cm‧ przy wybarwieniu nieprzekraczającym ‧ oraz ‧ kg/cm‧ przy wybarwieniu powyżej ‧ zgodnie z oficjalnymi kryteriami wybarwienia jabłek odmiany Golden wydanymi przez Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL, międzybranżowe centrum techniczne owoców i warzywfor Golden Delicious: ‧ kg/cm‧ where colouration (in terms of the official Golden Delicious colour code produced by the Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes- CTIFL) is ‧ or less; ‧ kg/cm‧ where it is over
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening an invitation to tender for the allocation of A‧ export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
Co się tyczy zastosowania w odniesieniu do jabłek i winogron, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że z danych dotyczących pozostałości, uzupełnionych wynikami nowych nadzorowanych badań doświadczalnych i badań w terenie, wynika, że nie występuje ryzyko związane z krótko- i długoterminowym pobraniem przez konsumentaConcerning use on apples and grapes, it concluded that, as completed by the new supervised and field trials, the residue data show that there are no risks as regards the acute and chronic intake by consumers
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCorrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Nazwa handlowa okowity z owoców zawiera wyraz okowita wraz z nazwą owocu, jagody lub warzywa, na przykład: okowita z wiśni lub kirsch, okowita ze śliwek lub śliwowica, okowita z mirabelek, z brzoskwiń, z jabłek, z gruszek, z moreli, z fig, z owoców cytrusowych, z winogron, lub z innych owocówThe sales denomination of fruit spirit shall be spirit preceded by the name of the fruit, berry or vegetable, such as: cherry spirit or kirsch, plum spirit or slivovitz, mirabelle, peach, apple, pear, apricot, fig, citrus or grape spirit or other fruit spirits
Każdy produkt otrzymany z tego jabłka (sok, kompot) może ubiegać się o CHNP Pomme du LimousinProducts made from the apple (juice, compote, etc.) may not use the Pomme du Limousin PDO
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Czemu mieszasz gruszki z jabłkami?Why do you mix pears with apples?
Chile wycofa zażalenie GATT w sprawie ograniczeń Wspólnoty na przywóz jabłek z Chile wraz z przyjęciem ustawodawstwa wspólnotowego określonego w ustępie ‧ oraz zgłoszeniem przez Wspólnotę do GATT postanowień z ustępu ‧ litera aChile shall withdraw its GATT complaint on Community restrictions on imports of apples from Chile, upon the adoption of the Community legislation referred to in paragraph ‧, and the Community
Chile nie będzie wszczynać procedur rozstrzygania sporu GATT przeciwko systemowi opłat wyrównawczych Wspólnoty, które były tematem rozmów GATT w sprawie ograniczeń Wspólnoty na przywóz jabłek z Chile, ustanowionych przez Radę GATT dnia ‧ września ‧ rokuChile shall not initiate GATT dispute settlement procedures against the Community
produktów zawierających pektynę i pochodzących z wysuszonych wytłoków z jabłek lub wysuszonych skórek owoców cytrusowych lub pigwy albo ich mieszaniny, otrzymywanych poprzez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodowymi lub potasowymi (pektyna płynnaproducts containing pectin and derived from dried apple pomace or peel of citrus fruits or quinces, or from a mixture of them, by the action of dilute acid followed by partial neutralisation with sodium or potassium salts (liquid pectin
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Jednakże podmioty gospodarcze, które, zgodnie z wymogami władz Państw Członkowskich, przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. podpisaly umowy na podstawie akapitów drugiego i trzeciego pkt ‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, mogą wprowadzać do obrotu jabłka stanowiące przedmiot wspomnianych umów zgodnie z przepisami wspomnianych akapitówHowever, operators who, to the satisfaction of the Member States’ authorities, concluded before ‧ August ‧ contracts on the basis of the second and third paragraphs of point ‧ of the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧, may market the apples covered by those contracts in accordance with the provisions of those paragraphs
Powinny być rejestrowane tylko surowce (np. mleko, jabłka), a nie wytworzone z nich produkty (np. masło, moszcz jabłkowy lub jabłecznikOnly the raw products (e.g. raw milk, apples) should be recorded and not the processed products manufactured from them (e.g. butter, apple must and cider
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Sektor produkcji zwierzęcej (bydło, owce i kozy, drób i króliki, tradycyjne drobne hodowle świń i inne małe hodowle), uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy, drobne owoce i inne tradycyjne owoce, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych upraw, które zagrożone są zanikiem), winorośli, roślin pastewnych, zbóż, warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalneLivestock (cattle, sheep and goats, poultry and rabbits, small traditional pig holdings, equines and other minor species), fruit (apples, pears, nuts, small fruit and other traditional fruit, with a particular focus on traditional forms of cultivation that are in danger of dying out), wine, fodder crops, cereals, vegetables, medicinal plants, flowers and nursery plants, bee-keeping and other animal and crop sectors deemed eligible
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1335338 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 101,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.