Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ciasta, jabłkaPastries, apples
Przyniosłam jabłka, banany, i ciastoI bought some apples, bananas, and some cake, too
patuliny w sokach owocowych, nektarach owocowych, napojach alkoholowych, cydrze i innych napojach fermentowanych uzyskanych z jabłek lub zawierających sok jabłkowypatulin in fruit juices, fruit nectar, spirit drinks, cider and other fermented drinks derived from apples or containing apple juice
Strąki chleba świętojańskiego, miazga z owoców cytrusowych, wytłoki z jabłek, miazga pomidorowa i miazga winogronowaCarob pods, citrus pulp, apple pomace, tomato pulp, and grape pulp
Właściwe władze Państw Członkowskich powinny pobrać reprezentatywne próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, w szczególności żywności zawierającej marchewkę, ziemniaki, warzywa liściaste i produkty z jabłek, szczególnie na etapie sprzedaży detalicznej, bez pominięcia produkcji i przywozu (jeśli taki występuje), celem zbadania występowania azotanu (żywność zawierająca marchewkę, ziemniaki i warzywa liściaste) i patuliny (żywność zawierająca produkty z jabłek inna niż przetwarzana żywność na bazie zbożaThe competent authorities of the Member States should take representative samples of foods for infants and young children, in particular the foods containing carrots, potatoes, leafy vegetables and apple products at, in particular, the retail level, without ignoring the production and import (if relevant), with a view to testing for nitrate (foods containing carrots, potatoes and leafy vegetables) and patulin (foods containing apple products other than processed cereal-based foods
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka z klasy ekstra I i ‧ wspólnotowych norm handlowych mogą obecnie być przedmiotem wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczymTomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples of classes Extra, I and ‧ of the Community marketing standards can currently be exported in economically significant quantities
Czemu mieszasz gruszki z jabłkami?Why do you mix pears with apples?
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
Ponadto zawartość kwasu jabłkowego w jabłkach obniża się wolniej dzięki chłodnym nocom związanym z wysokością na poziomem morza; pozwala to osiągnąć optymalną równowagę między zawartością cukru a kwasowością oraz przyczynia się do uzyskania odpowiedniej zdatności owoców do przechowywania i znakomitych właściwości organoleptycznych właściwych dla tego obszaru geograficznego (smak, chrupkośćAlso, the fact that the nights are so cool at these altitudes means that the apples’ malic acidity level degrades more slowly, this produces a sugar/acidity balance ideally suited to conservation and the remarkable organoleptic qualities linked to the geographical area (taste, crunchiness
wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecichintroducing a system of import licences for apples imported from third countries
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
Okowita z jabłek lub z gruszekCider spirit and perry spirit
Więc zrobiłam zapiekankę z jabłkamiSo I made cobbler
Historia tego regionu jest ściśle powiązana z uprawą jabłek i produkcją tego napoju, o czym najlepiej świadczą opisy geografa Strabo z ‧ r. p.n.eThe history of the region is closely linked to cider apple growing and the manufacture of cider, as is clear from the reports by the geographer Strabo in ‧ BC
Na warunkach, które mają być ustalone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧[‧], Wspólnota pokrywa koszty transportu związane ze swobodną dystrybucją przewidzianą w ust. ‧ lit. a) oraz koszty sortowania i pakowania związane ze swobodną dystrybucją jabłek i owoców cytrusowych, w przypadku gdy ta ostatnia jest zachwiana na podstawie porozumień umownych zawartych między organizacjami producentów i organizacjami lub instytucjami charytatywnymi określonymi w ustThe Community shall defray, on terms and conditions to be determined in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, transport costs in connection with free distribution as provided for in point (a) of paragraph ‧ and sorting and packaging costs in connection with free distribution of apples and citrus fruit where the latter is staggered under contractual agreements concluded between producer organizations and charitable organizations or establishments referred to in paragraph
Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących jabłek, gruszek i owoców kiwi przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii przed ich importem na teren Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrChecks on conformity to the marketing standards applicable to apples, pears and kiwi fruit carried out by New Zealand prior to import into the Community are hereby approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
Obszar geograficzny, na którym produkuje się, selekcjonuje i przechowuje jabłka składa się ze ‧ gmin należących do departamentów Corrèze, Creuse, Dordogne i Haute-VienneThe apples are grown, graded and packed in ‧ municipalities in the Departments of la Corrèze, la Creuse, la Dordogne and la Haute-Vienne
Renoma jabłek Mela di Valtellina sięga czasów po drugiej wojnie światowej i rosła stopniowo z upływem lat dzięki staraniom wielu spółdzielni zajmujących się uprawą warzyw i owoców, które we współpracy z instytutami uniwersyteckimi specjalizującymi się w uprawie jabłek ugruntowały system uprawy jabłek w dolinie ValtellinaThe reputation of Mela di Valtellina goes back to the period after the Second World War and has grown over the years, thanks to the efforts of the various agricultural cooperatives that, in cooperation with university institutes specialising in apple-growing, have consolidated apple-growing in the Valtelline Valley
Rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków na rzecz wzrostu konsumpcji i wykorzystania jabłek[‧], (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków na rzecz wzrostu konsumpcji owoców cytrusowych[‧]Council Regulations (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on measures to increase the consumption and utilisation of apples, (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on measures to increase the consumption of citrus fruit, (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on measures to promote and market quality beef and veal, (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on promoting consumption in the Community and expanding the markets for milk and milk products, (EC) No ‧ of ‧ November ‧ introducing specific measures for live plants and floricultural products and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ on publicity measures on the labelling of beef and veal shall be repealed
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkato the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Wskaźniki oceny organoleptycznej pięciu odmian nadających się do produkcji jabłek Shaanxi są następujące: jabłko (pięć odmian) powinno rosnąć odpowiednio długo do osiągnięcia pełnych kształtów, mieć czystą skórkę, być wolne od wszelkich specyficznych zapachów lub niezwyczajnej zawartości wilgoci ze źródeł zewnętrznychThe sensory indexes of the five different varieties suitable for producing Shaanxi apples are as follows: the apple (five varieties) should grow adequately to fullness with clean peel, free of any peculiar odour or unusual moisture content from outside sources
Ponadto, badania naukowe wykazały, że od czasu wprowadzenia w życie w ‧ r. wartości standardowej ‧ dla soku jabłkowego, do produkcji zagęszczonych soków z jabłek wykorzystywane były nowe odmiany jabłekScientific studies show that since ‧, when the standard figure of ‧ for apple juice was introduced, new varieties of apple have been cultivated for the production of concentrated juice
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ correcting Regulation (EC) No ‧/‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
Kryteria dla wybarwienia i ordzewienia jabłek podane są w dodatku do niniejszej normy, wraz z niekompletnym wykazem odmian dla każdego kryteriumThe criteria for colouring and russetting are given in the appendix to this standard, as well as a non-exhaustive list of the varieties concerned by each criteria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1335340 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 128,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.