Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ciasta, jabłka
en Pastries, apples
pl Przyniosłam jabłka, banany, i ciasto
en I bought some apples, bananas, and some cake, too
pl patuliny w sokach owocowych, nektarach owocowych, napojach alkoholowych, cydrze i innych napojach fermentowanych uzyskanych z jabłek lub zawierających sok jabłkowy
en patulin in fruit juices, fruit nectar, spirit drinks, cider and other fermented drinks derived from apples or containing apple juice
pl Strąki chleba świętojańskiego, miazga z owoców cytrusowych, wytłoki z jabłek, miazga pomidorowa i miazga winogronowa
en Carob pods, citrus pulp, apple pomace, tomato pulp, and grape pulp
pl Właściwe władze Państw Członkowskich powinny pobrać reprezentatywne próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, w szczególności żywności zawierającej marchewkę, ziemniaki, warzywa liściaste i produkty z jabłek, szczególnie na etapie sprzedaży detalicznej, bez pominięcia produkcji i przywozu (jeśli taki występuje), celem zbadania występowania azotanu (żywność zawierająca marchewkę, ziemniaki i warzywa liściaste) i patuliny (żywność zawierająca produkty z jabłek inna niż przetwarzana żywność na bazie zboża
en The competent authorities of the Member States should take representative samples of foods for infants and young children, in particular the foods containing carrots, potatoes, leafy vegetables and apple products at, in particular, the retail level, without ignoring the production and import (if relevant), with a view to testing for nitrate (foods containing carrots, potatoes and leafy vegetables) and patulin (foods containing apple products other than processed cereal-based foods
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
pl Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka z klasy ekstra I i ‧ wspólnotowych norm handlowych mogą obecnie być przedmiotem wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym
en Tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples of classes Extra, I and ‧ of the Community marketing standards can currently be exported in economically significant quantities
pl Czemu mieszasz gruszki z jabłkami?
en Why do you mix pears with apples?
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
pl Ponadto zawartość kwasu jabłkowego w jabłkach obniża się wolniej dzięki chłodnym nocom związanym z wysokością na poziomem morza; pozwala to osiągnąć optymalną równowagę między zawartością cukru a kwasowością oraz przyczynia się do uzyskania odpowiedniej zdatności owoców do przechowywania i znakomitych właściwości organoleptycznych właściwych dla tego obszaru geograficznego (smak, chrupkość
en Also, the fact that the nights are so cool at these altitudes means that the apples’ malic acidity level degrades more slowly, this produces a sugar/acidity balance ideally suited to conservation and the remarkable organoleptic qualities linked to the geographical area (taste, crunchiness
pl wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich
en introducing a system of import licences for apples imported from third countries
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
pl Okowita z jabłek lub z gruszek
en Cider spirit and perry spirit
pl Więc zrobiłam zapiekankę z jabłkami
en So I made cobbler
pl Historia tego regionu jest ściśle powiązana z uprawą jabłek i produkcją tego napoju, o czym najlepiej świadczą opisy geografa Strabo z ‧ r. p.n.e
en The history of the region is closely linked to cider apple growing and the manufacture of cider, as is clear from the reports by the geographer Strabo in ‧ BC
pl Na warunkach, które mają być ustalone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧[‧], Wspólnota pokrywa koszty transportu związane ze swobodną dystrybucją przewidzianą w ust. ‧ lit. a) oraz koszty sortowania i pakowania związane ze swobodną dystrybucją jabłek i owoców cytrusowych, w przypadku gdy ta ostatnia jest zachwiana na podstawie porozumień umownych zawartych między organizacjami producentów i organizacjami lub instytucjami charytatywnymi określonymi w ust
en The Community shall defray, on terms and conditions to be determined in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, transport costs in connection with free distribution as provided for in point (a) of paragraph ‧ and sorting and packaging costs in connection with free distribution of apples and citrus fruit where the latter is staggered under contractual agreements concluded between producer organizations and charitable organizations or establishments referred to in paragraph
pl Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących jabłek, gruszek i owoców kiwi przeprowadzane na terenie Nowej Zelandii przed ich importem na teren Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Checks on conformity to the marketing standards applicable to apples, pears and kiwi fruit carried out by New Zealand prior to import into the Community are hereby approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Obszar geograficzny, na którym produkuje się, selekcjonuje i przechowuje jabłka składa się ze ‧ gmin należących do departamentów Corrèze, Creuse, Dordogne i Haute-Vienne
en The apples are grown, graded and packed in ‧ municipalities in the Departments of la Corrèze, la Creuse, la Dordogne and la Haute-Vienne
pl Renoma jabłek Mela di Valtellina sięga czasów po drugiej wojnie światowej i rosła stopniowo z upływem lat dzięki staraniom wielu spółdzielni zajmujących się uprawą warzyw i owoców, które we współpracy z instytutami uniwersyteckimi specjalizującymi się w uprawie jabłek ugruntowały system uprawy jabłek w dolinie Valtellina
en The reputation of Mela di Valtellina goes back to the period after the Second World War and has grown over the years, thanks to the efforts of the various agricultural cooperatives that, in cooperation with university institutes specialising in apple-growing, have consolidated apple-growing in the Valtelline Valley
pl Rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków na rzecz wzrostu konsumpcji i wykorzystania jabłek[‧], (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków na rzecz wzrostu konsumpcji owoców cytrusowych[‧]
en Council Regulations (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on measures to increase the consumption and utilisation of apples, (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on measures to increase the consumption of citrus fruit, (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on measures to promote and market quality beef and veal, (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on promoting consumption in the Community and expanding the markets for milk and milk products, (EC) No ‧ of ‧ November ‧ introducing specific measures for live plants and floricultural products and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ on publicity measures on the labelling of beef and veal shall be repealed
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka
en to the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
pl Wskaźniki oceny organoleptycznej pięciu odmian nadających się do produkcji jabłek Shaanxi są następujące: jabłko (pięć odmian) powinno rosnąć odpowiednio długo do osiągnięcia pełnych kształtów, mieć czystą skórkę, być wolne od wszelkich specyficznych zapachów lub niezwyczajnej zawartości wilgoci ze źródeł zewnętrznych
en The sensory indexes of the five different varieties suitable for producing Shaanxi apples are as follows: the apple (five varieties) should grow adequately to fullness with clean peel, free of any peculiar odour or unusual moisture content from outside sources
pl Ponadto, badania naukowe wykazały, że od czasu wprowadzenia w życie w ‧ r. wartości standardowej ‧ dla soku jabłkowego, do produkcji zagęszczonych soków z jabłek wykorzystywane były nowe odmiany jabłek
en Scientific studies show that since ‧, when the standard figure of ‧ for apple juice was introduced, new varieties of apple have been cultivated for the production of concentrated juice
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ correcting Regulation (EC) No ‧/‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
pl Kryteria dla wybarwienia i ordzewienia jabłek podane są w dodatku do niniejszej normy, wraz z niekompletnym wykazem odmian dla każdego kryterium
en The criteria for colouring and russetting are given in the appendix to this standard, as well as a non-exhaustive list of the varieties concerned by each criteria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1335340 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 242,854 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.