Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyniosłam jabłka, banany, i ciasto
en I bought some apples, bananas, and some cake, too
pl Ciasta, jabłka
en Pastries, apples
pl W odniesieniu do cytryn i jabłek wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu ‧ lutego i przed dniem ‧ marca ‧ r., są odrzucone
en Applications for system B export licences for lemons and apples submitted pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, export declarations for which are accepted after ‧ February and before ‧ March ‧, are hereby rejected
pl Długo utrzymujący się w ustach posmak z nutą jabłka otrzymaną dzięki zastosowaniu odmiany winogron Zalema
en Long finish with hints of apple from the Zalema variety of grape used
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
pl Cydr otrzymuje się z gatunków jabłek na sok tradycyjnie uprawianych w obszarze produkcji, należących do jednej z następujących kategorii produkcyjnych: słodkie, kwaśne, gorzkie, kwaśno-gorzkie, słodko-gorzkie, gorzkie-półkwaśne, półkwaśne i półkwaśne-gorzkie
en The cider is produced from varieties of cider apple traditionally grown in the production area within the following technological groups: sweet, sour, bitter, sour/bitter, bitter/sweet, bitter/semi-sour, semi-sour and semi-sour/bitter
pl Dotyczy: okowity z wina z jabłek
en Subject: Cider brandy
pl Nie można mieszać jabłek z suszonymi śliwkami
en Apples and dried plums may not be mixed
pl Chile nie będzie wszczynać procedur rozstrzygania sporu GATT przeciwko systemowi opłat wyrównawczych Wspólnoty, które były tematem rozmów GATT w sprawie ograniczeń Wspólnoty na przywóz jabłek z Chile, ustanowionych przez Radę GATT dnia ‧ września ‧ roku
en Chile shall not initiate GATT dispute settlement procedures against the Community
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening an invitation to tender for the allocation of A‧ export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
pl wprowadzające system pozwoleń na przywóz w odniesieniu do jabłek przywożonych z krajów trzecich
en introducing a system of import licences for apples imported from third countries
pl Rozdaje on na zewnątrz jabłka, więc jeśli jacyś posłowie chcieliby pójść i dostać jabłko, jestem pewien, że pan poseł Busk z przyjemnością ich poczęstuje.
en He is giving away apples outside so if any Members want to go and get one I am sure Mr Busk will be happy to give them an apple!
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka
en to the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
pl Z wyjątkiem jabłek na jabłecznik objętych kodem CN ‧ ‧, luzem, od ‧ września do ‧ grudnia
en Except cider apples of CN code ‧ ‧, presented in bulk, from ‧ September to ‧ December
pl Miejsce przeznaczenia podane w pozwoleniach ważnych przez część okresu od ‧ marca do ‧ lipca na wywóz jabłek do innych miejsc przeznaczenia nie może zostać zmieniony na jedno z miejsc przeznaczenia wymienionych w załączniku I
en The destination given on licences valid during part of the period ‧ March to ‧ July for the export of apples to other destinations may not be changed to one of the destinations listed in Annex I
pl Uprawa owoców (jabłka, gruszki, orzechy, drobne owoce i inne tradycyjne owoce, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych upraw, które zagrożone są zanikiem), winorośli, roślin pastewnych, zbóż, warzyw, roślin leczniczych, kwiatów, hodowla pszczół, inne hodowle lub uprawy uznane za kwalifikowalne
en Fruit (apples, pears, nuts, small fruit and other traditional fruit, with a particular focus on traditional forms of cultivation that are in danger of dying out), wine, fodder crops, cereals, vegetables, medicinal plants, flowers and nursery plants, and other crop sectors deemed eligible
pl Pomimo, iż wymieniony obszar geograficzny obejmuje powierzchnię ‧ km‧ Asturias należy do jednych z najbardziej górskich obszarów Europy, co w bardzo znacznym stopniu ogranicza powierzchnię, na której mogą być uprawiane jabłka
en Although the designated geographical area covers ‧ km‧, Asturias is one of the most mountainous regions of Europe, which severely limits the agricultural area which can be used to grow apples
pl Poły koszuli wystające ze spodni to strój dla handlarza jabłek, a nie dla marynarza
en A shirt- tail outside trousers is the uniform for bus boys
pl Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające normy jakości marchwi, owoców cytrusowych oraz deserowych jabłek i gruszek oraz zmieniające rozporządzenie Komisji nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, było często zmieniane i tym samym nie zapewnia już przejrzystości prawnej
en Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ April ‧ laying down quality standards for carrots, citrus fruit and dessert apples and pears and amending Commission Regulation No ‧), as last amended by Regulation (EC) No ‧, has been amended frequently and can no longer ensure legal clarity
pl Na warunkach, które mają być ustalone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧[‧], Wspólnota pokrywa koszty transportu związane ze swobodną dystrybucją przewidzianą w ust. ‧ lit. a) oraz koszty sortowania i pakowania związane ze swobodną dystrybucją jabłek i owoców cytrusowych, w przypadku gdy ta ostatnia jest zachwiana na podstawie porozumień umownych zawartych między organizacjami producentów i organizacjami lub instytucjami charytatywnymi określonymi w ust
en The Community shall defray, on terms and conditions to be determined in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, transport costs in connection with free distribution as provided for in point (a) of paragraph ‧ and sorting and packaging costs in connection with free distribution of apples and citrus fruit where the latter is staggered under contractual agreements concluded between producer organizations and charitable organizations or establishments referred to in paragraph
pl Termin ten definiuje odrębny produkt leżakujący w beczkach i wytwarzany w Zjednoczonym Królestwie, destylowany z cydru otrzymywanego w wyniku fermentacji tradycyjnych odmian jabłek stosowanych do produkcji cydru
en The term describes a distinct cask aged product produced in UK that is distilled from cider made by the fermentation of traditional cider apple varieties
pl W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłek
en The monitoring of the import of apples should therefore be improved
pl Od dnia ‧ grudnia przechowywane jabłka muszą pochodzić z kontrolowanej komory ciśnieniowej
en From ‧ December, apples to be packed must have been kept in rooms with a controlled environment
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
pl dotyczy soku owocowego otrzymywanego z gruszek, z dodatkiem jabłek w miarę potrzeby, ale bez dodatku cukru
en for fruit juice obtained from pears, with the addition of apples where appropriate, but with no added sugar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1335340 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 90,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.