wymowa: IPA: [ˈxɔrɨ] ˈxɔrɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • ill         
  (Adjective, Adjectival  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  suffering from a disease
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  suffering from a disease
   
  in poor health, suffering from a disease
 • sick           
  (Adjective, Adjectival, adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  In poor health
   
  In poor health
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  in poor health
 • ailing   
  (adjv   )
 • unwell   
  (adjv   )
 • immoral     
  (verb, adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • patient             
  (verb, noun, adjv   )
 • sick person   
  (Noun  )
 • weak       
  (adjv   )
 • afflicted   
  (adjv   )
 • bad         
  (verb, adjv   )
 • bed-ridden   
 • bedridden   
  (adjv   )
 • dicky   
  (noun   )
 • diseased       
  (adjv   )
 • diseased person   
  (Noun  )
 • ill-tempered   
  (adjv   )
 • infirm   
  (adjv   )
 • insane     
  (adjv   )
 • invalid             
  (noun, adjv   )
 • lame   
  (verb, adjv   )
 • liverish   
  (adjv   )
 • poorly     
  (advb, adjv   )
 • sickness     
  (noun   )
 • sore     
  (verb, noun, adjv   )
 • sufferer   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • tender       
  (verb, noun, adjv   )
 • unhealthy   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
ill
 
pot. potocznie dziwaczny, nienormalny
 
osoba dotknięta chorobą

Picture dictionary

ill, sick
ill, sick

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

chora na AIDS
Aids sufferer
chore
ill;
chorej
trochee
chory na AIDS
Aids sufferer; suffering from Aids
chory na głowę
crazy; looney; loony; nutcase; weirdo; meshuggeneh; meshuggener; nutter; wacko; whacko; addle-head; addlehead; birdbrain; loon
chory na pryszczycę
infected with foot-and-mouth disease; aphthous
izba chorych
infirmary; hospital
jestem chora
I'm sick; I’m sick
jestem chory
I'm sick; I’m sick
namaszczenie chorych
anointing of the sick; extreme unction; last rites
Namaszczenie chorych
Anointing of the Sick
opieka nad chorym
nursing care; nursing
Ruch dla Chorych
Movement for the Sick
sala chorych
sickroom
syndrom chorego budynku
sick building syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chory", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W latach 90. ubiegłego wieku pan Klein wynalazł inhalator dla osób chorych na astmę, a sporny zakaz sprzedaży tego produktu został wydany dwukrotnie.
en In the 1990s, Mr Klein invented an inhaler for asthma sufferers and a disputed sales ban was twice imposed on this product.
pl Zakres wiedzy o chorobie i umiejętności samoopieki u chorych w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2 leczonych ambulatoryjnie
en The scope of knowledge about the disease and self-care skills in elderly patients with type 2 diabetes outpatients
pl Należy obserwować chorych, czy nie występują u nich objawy toksyczności busulfanu podczas stosowania itrakonazolu w profilaktyce przeciwgrzybiczej, razem z busulfanem podawanym dożylnie
en Patients should be monitored for signs of busulfan toxicity when itraconazole is used as an antifungal prophylaxis with intravenous busulfan
pl Możliwe jest przejściowe zwiększenie wolnej frakcji oraz stężenia osoczowego MPA u chorych z opóźnioną czynnością przeszczepionej nerki
en There may be a transient increase in the free fraction and concentration of plasma MPA in patients with delayed renal graft function
pl usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi
en domestic care services (e.g. home help and care of the young, elderly, sick or disabled
pl Ocena jakości życia chorych po radykalnej radioterapii z powodu raka stercza
en Quality of life of prostate cancer patients after radical radiotherapy
pl Zahamowanie niszczenia struktury stawu wykazano na podstawie istotnie mniejszej progresji radiologicznej u chorych otrzymujących tocilizumab w porównaniu do grupy kontrolnej (Tabela
en Inhibition of joint structural damage was shown with significantly less radiographic progression in patients receiving tocilizumab compared to control (Table
pl W sprawozdaniach tych znajdujemy liczby podobne do tych, które przed chwilą przytoczyła pani poseł: czterdziestoprocentowe cięcia w sektorze edukacji, dziesięcioprocentowe cięcia w systemie emerytalnym, zmniejszenie o połowę zasiłków dla osób chorych itd.
en They are giving us figures such as those which my fellow Member just quoted: cuts of 40% in the education sector; cuts of 10% in the pensions programme; a halving of subsidies for the ill, etc.
pl Ale wujku Tom, jeśli jestem chora, to nie powinnam pójść do lekarza w Stanach?
en But, Uncle Tom...If I' m sick, shouldn' t I go see a doctor in the United States?
pl Model opieki nad chorym z zawałem serca
en Model of hospital care for heart attack patients
pl To jest chore
en That is sick
pl Rak piersi i problemy pielęgnacyjne chorych poddanych chemioterapii.
en Breast cancer and the issues regarding the care of chemotherapy patients.
pl Nie chcę chorego z miłości gliny plątającego się pod nogami
en Wouldn' t want a lovesick cop on my hands
pl Chorzy z chorobą Otępienną i z chorobą Alzheimera na przykładzie oddziału psychiatrycznego ZOL.
en Patient with Cataphrenia and Alzheimer disease in edition to Psychiatric Unit in Curative care institution.
pl napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
en or surgery) in patients with breast cancer and bone metastases
pl Chorzy z zaburzeniem czynności nerek
en Renal impairment
pl Nie można wykluczyć dodatkowego wydłużenia okresu półtrwania u chorych z zawałem serca oraz ciężką niewydolnością nerek i wątroby, niemniej brak jest danych klinicznych dotyczących farmakokinetyki reteplazy u tych pacjentów
en An additional increase of half-life of activity in patients with myocardial infarction and severely impaired liver and renal function cannot be excluded, but no clinical data of pharmacokinetics of reteplase in these patients are available
pl Może twój tatuś upijał się codziennie, żeby się nakręcić na wesoło, a kiedy wracał do domu, stawałeś się obiektem głupich dowcipów chorego głupka
en Maybe your pop' s gotta booze himself up every morning so he can plow roads with a sense of humor.Then when he gets home, you' re just a distant third to Sloppy Joes and a bad sitcom
pl "Model opieki nad chorym z nefropatią cukrzycową"
en Model of nursing care of the diabetic nephropathy patient
pl Prawda jest taka, że jestem chory i tak to się dzisiaj objawia
en The fact is, I have this f- ing disease, and this is how it' s showing up today
pl Produktu Gadograf nie należy stosować u chorych z niewyrównaną hipokaliemią
en Gadograf should not be used in patients with uncorrected hypokalemia
pl W dwóch na dwa badania kliniczne kontrolowane placebo oraz w dwóch na trzy badania porównawcze z innym lekiem, obejmujące łącznie ‧ chorych na schizofrenię, u których występowały objawy pozytywne i negatywne, leczenie olanzapiną wiązało się z istotnie statystycznie większą poprawą, zarówno objawów pozytywnych, jak i negatywnych
en In two of two placebo and two of three comparator controlled trials with over ‧ schizophrenic patients presenting with both positive and negative symptoms, olanzapine was associated with statistically significantly greater improvements in negative as well as positive symptoms
pl Wpływ pielęgnowania chorych umierających na przeżycia psychiczne pielęgniarek.
en The influence of taking care of dying patients on psychological experiences of nurses.
pl Metoda podania Należy rozważyć premedykację glikokortykoidami, jeśli produkt MabThera nie jest podawany w skojarzeniu ze schematem chemioterapii zawierającym glikokortykoidy w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze lub przewlekła białaczkę limfocytowa
en Method of Administration Premedication with glucocorticoids should be considered if MabThera is not given in combination with glucocorticoid-containing chemotherapy for treatment of non-Hodgkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemia
pl odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się pielęgniarstwo ogólne, łącznie z wystarczającym zrozumieniem budowy, funkcji fizjologicznych i zachowania osób zdrowych i chorych oraz zależności między stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka
en adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based, including sufficient understanding of the structure, physiological functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5917 zdań frazy chory.Znalezione w 0,86 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.