wymowa: IPA: [ˈxɔrɨ] ˈxɔrɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • ill         
  (Adjective  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  suffering from a disease
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  suffering from a disease
 • sick           
  (Adjective, adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  In poor health
   
  In poor health
   
  Whose health is altered.
   
  dotknięty chorobą
   
  in poor health
 • ailing   
  (adjv   )
 • unwell   
  (adjv   )
 • immoral     
  (verb, adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • afflicted   
  (adjv   )
 • bad         
  (verb, adjv   )
 • bed-ridden   
 • bedridden   
  (adjv   )
 • dicky   
  (noun   )
 • diseased       
  (adjv   )
 • ill-tempered   
  (adjv   )
 • infirm   
  (adjv   )
 • insane     
  (adjv   )
 • invalid             
  (noun, adjv   )
 • lame   
  (verb, adjv   )
 • liverish   
  (adjv   )
 • patient             
  (verb, noun, adjv   )
 • poorly     
  (advb, adjv   )
 • sore     
  (verb, noun, adjv   )
 • unhealthy   
  (adjv   )
 • weak       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
ill
 
pot. potocznie dziwaczny, nienormalny
 
osoba dotknięta chorobą

Picture dictionary

sick, ill
sick, ill

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

chore
ill;
izba chorych
infirmary
jestem chora
I'm sick
jestem chory
I'm sick
namaszczenie chorych
anointing of the sick
Namaszczenie chorych
Anointing of the Sick
opieka nad chorym
nursing care
Ruch dla Chorych
Movement for the Sick
sala chorych
sickroom
syndrom chorego budynku
sick building syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chory", pamięć tłumaczeniowa

add example
W kontrolowanych badaniach klinicznych u chorych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące ‧ g), serca i wątroby, otrzymujących mykofenolan (‧ g lub ‧ g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi infekcjami oportunistycznymi były: zakażenie skóry i śluzówek Candida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplex
The most common opportunistic infections in patients receiving mycophenolate (‧ g or ‧ g daily) with other immunosuppressants in controlled clinical trials of renal (‧ g data), cardiac and hepatic transplant patients followed for at least ‧ year were candida mucocutaneous, cytomegalovirus (CMV) viraemia/syndrome and Herpes simplex
A na co był chory ojciec Thaddiusa?
What was Thaddius ' father like?
Wśród nich leżało mnóstwo chorych niewidomych, chorych, sparaliżowanych
A Iarge crowd of sick people were Iying on the porches... the blind, the Iame, and the paralyzed
Średnia objętość dystrybucji po dawce ‧ mikromol/kg u chorych bez zaburzeń czynności nerek (w tym u zdrowych jak i chorych z patologią w obrębie OUN lub wątroby) wynosiła ‧, ‧ ± ‧, ‧ do ‧, ‧ (zakres ‧, ‧ do ‧, ‧) ml/kg
Mean volume of distribution at the ‧ micromol/kg dose in non-renally impaired patients (including both normal subjects and patients with CNS or liver pathology) was ‧ ± ‧ to ‧ (range ‧ to ‧) ml/kg
* Przemijające objawy grypopodobne były zgłaszane u chorych otrzymujących dożylne wstrzyknięcia produktu Bonviva w dawce ‧ mg co ‧ miesiące, typowo związane z pierwszą dawką
* Transient, influenza-like symptoms have been reported in patients receiving intravenous injection of Bonviva ‧ mg every ‧ months, typically in association with the first dose
U chorych z przewlekłą niewydolnością nerek produkt leczniczy należy podawać dożylnie (patrz punkt
In patients with chronic renal failure the medicinal product has to be administered intravenously (see section
Z zadowoleniem przyjmuję także skoncentrowanie naszych wysiłków na wymianie najlepszych praktyk oraz na prawach chorych i ich rodzin.
I also welcome the focus on the sharing of best practices and the rights of sufferers and their families.
chorych lub niemających łaknienia
sick or anorexic pigs
Rola rodziny w leczeniu pacjentów chorych na depresję.
the role of the family in the treatment of patients suffering from depression
Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu pacjentów chorych na depresję
The use of music therapy in the treatment of patients with depression
Scooby, nie byłeś chory?
You' re supposed to be sick, Scooby
Preparat Sonata stosowany w dawce ‧ mg w badaniach chorych w sile wieku leczonych ambulatoryjnie zmniejszał latencję snu w okresie do ‧ tygodni
Sleep latency in outpatient studies was decreased for up to ‧ weeks in non-elderly patients with Sonata ‧ mg
Samoregulacja i funkcjonowanie poznawcze u dzieci chorych na astmę oskrzelową w okresie późnego dzieciństwa.
Self-regulation and cognitive functioning in children with asthma during late childhood.
Leczenie początkowe, ‧ dawek podawanych w odstępach tygodniowych W wieloośrodkowym jednoramiennym badaniu ‧ chorych z nawrotowym lub opornym na chemioterapię chłoniakiem nieziarniczym z komórek B o niskim stopniu złośliwości lub chłoniakiem grudkowym otrzymywało produkt MabThera w dawce ‧ mg/m‧ pc. w infuzji dożylnej, raz w tygodniu, przez ‧ tygodni
Initial treatment, weekly for ‧ doses In a multi-centre, single-arm study, ‧ patients with relapsed or chemoresistant, low grade or follicular B cell NHL received ‧ mg/m‧ of MabThera as intravenous infusion weekly for eight doses
Przykro mi, że jesteś taki chory
I' m sorry you' re so sick
Subiektywna ocena stresu w pracy personelu Domu Pomocy Społecznej im. O. Rafała Kalinowskiego dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Wadowicach
Subjective evaluation of working stress among the staff of The Public Social Care House for people with severe mental diseases in Wadowice
U chorych ze skłonnością do alergii decyzję o zastosowaniu produktu Gadovist należy podjąć po szczególnie starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka
In patients with an allergic disposition the decision to use Gadovist must be made after particularly careful evaluation of the risk-benefit ratio
Tymczasem to prawda, że te 2 tysiące ofiar śmiertelnych w skali roku, a w większości przypadków były to osoby w podeszłym wieku lub osoby wcześniej chore, nikogo nie interesują.
Yet it is true that those 2 000 annual victims, most of whom were elderly or already ill, are of no interest to anyone.
Produktu Gadovist nie należy stosować u chorych z niewyrównaną hipokaliemią
Gadovist should not be used in patients with uncorrected hypokalemia
Stosowanie u chorych z zaburzeniami czynności wątroby U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt
Use in patients with hepatic impairment No dose adjustment is necessary in patients with mild or moderate hepatic impairment (see section
Dlatego też zaleca się, by chory na cukrzycę zawsze miał przy sobie kilka kostek cukru, słodycze, herbatniki lub słodki sok owocowy
It is therefore recommended that the diabetic patient constantly carries some sugar lumps, sweets, biscuits or sugary fruit juice
Pielęgniarki w opiece nad chorymi onkologicznie w Bydgoszczy po drugiej wojnie światowej
The role of nurses in the care of oncological patients in Bydgoszcz after the Second World War.
Edukacja dzieci chorych w Zespole Szkół nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu
Education of sic children in hospital school of L. Perzyna Provincial Hospital in Kalisz
W kilku kontrolowanych badaniach klinicznych, w których epoetyny podawane były chorym na różne typy częstych nowotworów, takie jak rak płaskonabłonkowy regionu głowy i szyi, rak płuca oraz rak sutka, obserwowano niewyjaśniony wzrost śmiertelności
Several controlled clinical studies in which epoetins were administered to patients with a variety of common tumours including squamous head and neck cancer, lung cancer, and breast cancer, have shown an unexplained excess mortality
Artykuł ‧ ust. ‧ akapit drugi lit. c) przypadek pierwszy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, powinien być interpretowany w ten sposób, że finansowanie w przeważającej części przez państwo ma miejsce wówczas, gdy działalność powszechnych kas chorych jest finansowana zasadniczo ze składek obciążających członków, nałożonych, obliczanych i pobieranych według zasad prawa publicznego takich jak omawiane w postępowaniu przed sądem krajowym
The first alternative of letter (c) of the second subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts must be interpreted as meaning that there is financing, for the most part, by the State when the activities of statutory sickness insurance funds are chiefly financed by contributions payable by members, which are imposed, calculated and collected according to rules of public law such as those in the main proceedings
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5917 zdań frazy chory.Znalezione w 1,793 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.