Tłumaczenia na język angielski:

 • brain diseases   
 • cerebrocortical necrosis   
 • chorea   
  (noun   )
 • demyelination   
 • myeloencephalitis   
 • myeloencephalopathy   
 • myelomalacia   
 • nervous system diseases   
 • neuritis   
  (noun   )
 • neurological diseases   
 • neuropathy   
  (noun   )
 • spinal cord diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowego
nervous system diseases; chorea; neuritis; neuropathy; brain diseases; cerebrocortical necrosis; demyelination; myeloencephalitis; myeloencephalopathy; myelomalacia; neurological diseases; spinal cord diseases
choroby układu nerwowego
disease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Lek ten stosuje się w diagnostyce: • zaburzeń ruchowych, takich jak obserwowane w chorobie Parkinsona i innych podobnych chorobach, w których utrata komórek nerwowych w prążkowiu mózgu prowadzi do drżenia, zaburzeń chodu i sztywności mięśni
en The medicine is used to help in the diagnosis of: movement disorders such as those seen in Parkinson s disease and other related diseases, where a loss of striatal nerve cells in the brain leads to tremor (shaking), gait disturbance and stiffness of muscles
pl Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
en Studying the brain and combating diseases of the nervous system
pl Stosowanie preparatu Sustiva jest także związane z objawami ze strony układu nerwowego, takimi jak zawroty głowy, bezsenność (problemy ze snem), senność, zaburzenia uwagi i nietypowe sny, jak również z objawami psychiatrycznymi, w tym z ciężką depresją, myślami samobójczymi, próbami samobójczymi i agresywnym zachowaniem, szczególnie u pacjentów z chorobami psychicznymi w wywiadzie
en Sustiva is also associated with nervous system symptoms, such as dizziness, insomnia (difficulty sleeping), somnolence (sleepiness), impaired concentration and abnormal dreaming, and with psychiatric disorders, including severe depression, suicidal thoughts, suicide attempts and aggressive behaviour, especially in patients with a history of mental illness
pl Pomoc stosuje się zgodnie z art. ‧ rozporządzenia i ma ona na celu zrekompensowanie rolnikom strat w produkcji dorosłych owiec i kóz, które zostały poddane ubojowi na polecenie władz sanitarnych, z uwagi na wystąpienie objawów trzęsawki (scrapie) – choroby degeneracyjnej atakującej centralny system nerwowy owcy i kozy
en Aid shall be implemented pursuant to Article ‧ of the Regulation and is aimed at compensating farmers for the loss of production from adult sheep and goats, which, having shown symptoms of scrapie, a degenerative disease affecting the central nervous system of sheep and goats, have been culled on the basis of an order by the health authorities
pl Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub w przeszłości wystąpiła choroba serca • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub w przypadku stosowania leków wpływających na pracę wątroby, takich jak cymetydyna, lub jeśli pacjent jest dializowany • jeśli u pacjenta występuje autonomiczna neuropatia cukrzycowa, choroba związana z cukrzycą, która uszkadza układ nerwowy. • u pacjentów w wieku poniżej ‧ lat
en Take special care with Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you have problems with your heart or a history of heart disease if you have liver disease or you are taking medicines to control the way your liver works such as cimetidine or if you are undergoing dialysis if you suffer from diabetic autonomic neuropathy, a disease associated with diabetes which affects your nervous system. If you are under ‧ years of age
pl Choroba centralnego układu nerwowego, nieuleczalna
en A disease of the central nervous system that has no cure
pl Te opętania- somnambuliczne, uwarunkowane oszołomieniem- są konsekwencją chorób nerwowych zwanych histerią
en These possessions- these somnambulistic, dazed conditions- are consistent with the nervous diseases we call hysteria
pl Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Other side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
pl Zaburzenia układu nerwowego Częste: osłabienie czucia Niezbyt częste: choroby naczyń mózgowych
en Nervous system disorders Common: hypoaesthesia Uncommon: cerebrovascular disorder
pl SLA stanowi postać choroby neuronu ruchowego, w której zajęte są komórki nerwowe odpowiedzialne za przesyłanie sygnałów do mięśni, co prowadzi do osłabienia i zaniku mięśni oraz do porażenia
en ALS is a form of motor neurone disease where attacks of the nerve cells responsible for sending instructions to the muscles lead to weakness, muscle waste and paralysis
pl "Udział metalotionein w procesie starzenia się układu nerwowego i w chorobach neurozwyrodnieniowych"
en The role of metallothioneins in the ageing nervous system and in neurodegenerative diseases.
pl Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenie
en Nervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
pl Wirus ospy wietrznej, po ustąpieniu objawów choroby, pozostaje w stanie utajonym w organizmie, w komórkach nerwowych
en After you have had chickenpox, the virus that caused it stays in your body in nerve cells
pl stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧ i oddalenie sprzeciwu wniesionego przez Tecnifar- Industria Tecnica Farmaceutica, S.A. w odniesieniu do produktów farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych z wyjątkiem produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym; i
en Annul the decision of the Fourth Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) of ‧ February ‧ in case R ‧/‧-‧ and dismiss the opposition filed by the other party to the proceedings before the Board of Appeal with respect to pharmaceutical and veterinary medical products with the exception of medicinal products for diseases related to the central nervous system; and
pl swoje konkluzje w sprawie wspólnego zaangażowania państw członkowskich w walkę z chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie chorobą Alzheimera (‧ września ‧ r
en its conclusions concerning A common commitment by the Member States to combat neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's (‧ September
pl Zaburzenia funkcjonalne autonomicznego układu nerwowego w chorobie Parkinsona.
en Functional disorders of the autonomic nervous system in Parkinson's disease.
pl jeżeli pacjent ma chorobę układu nerwowego lub chorobę psychiczną
en if you have had a severe nervous or mental disorder
pl podstawowe choroby i zaburzenia (np. rak, cukrzyca i choroby związane z cukrzycą, choroby zwyrodnienia układu nerwowego, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, choroby wątroby, alergie, pogorszenie wzroku, choroby zakaźne), choroby rzadkie
en major diseases and disorders (e.g. cancer, diabetes and diabetes-related diseases, degenerative diseases of the nervous system, psychiatric diseases, cardiovascular diseases, hepatitis, allergies, visual impairment, infectious diseases), rare diseases
pl Jak działa lek Extavia Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyka ośrodkowy układ nerwowy (OUN), wpływając w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego
en How Extavia works Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord
pl Rzadkimi powikłaniami są ciężkie objawy niepożądane, takie jak niedrożność jelit, ciężka niewydolność wątroby, niewydolność nerek, niewydolność serca, migotanie przedsionków, niewyrównana niewydolność serca, udar mózgu, zaburzenia układu nerwowego, takie jak zaburzenia połykania i mowy, zespół lizy nowotworu z ostrą niewydolnością nerek, choroba „ graft-versus-host disease ” (GVHD) związana z przetoczeniem, zespół Stevens– Johnsona/zespół Lyella (martwica toksyczno– rozpływna naskórka), niedokrwistość hemolityczna oraz eozynofilia (z wysypką rumieniowatą, świądem i obrzękiem twarzy
en Serious adverse events like ileus, severe hepatic failure, renal failure, cardiac failure, atrial fibrillation, cardiac decompensation, apoplexy, neurological disturbances in speech and swallowing, tumour lysis syndrome with acute renal failure, transfusion-related graft-versus-host disease, Stevens-Johnson syndrome/Lyell syndrome (toxic epidermal necrolysis), haemolytic anaemia, hypereosinophilia (with erythematous skin rash, pruritus, and facial oedema) are rare
pl Dlatego też musimy zapewnić pomoc - ponieważ często się zdarza, że Unia Europejska nie ma niezbędnych uprawnień w tym zakresie - poprzez wytyczanie kierunku, koordynowanie współpracy, tworzenie synergii między działaniami państw członkowskich w odniesieniu do tych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera, a także poprzez pomoc pośrednią.
en Therefore, we need to provide assistance - as the European Union often does not have the necessary powers to be able to do this - by guiding, coordinating, cooperating, producing a synergy between Member States' actions with respect to these neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's disease, and also by helping indirectly
pl poważne lub trwałe schorzenie centralnego lub autonomicznego układu nerwowego niezależnie od przyczyny, takie jak choroby mózgu, miopatię lub porażenie w obrębie układu autonomicznego
en serious or chronic affection of the central or autonomic nervous system, however caused, such as diseases of the brain, myopathy and autonomic paralysis
pl Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego
en Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord
pl Objawy choroby Gauchera niezwiązane z układem nerwowym obejmują jeden lub więcej spośród wymienionych stanów: • niedokrwistość, po wykluczeniu innych przyczyn, takich jak niedobór żelaza • małopłytkowość • choroba kości, po wykluczeniu innych przyczyn, takich jak niedobór witaminy D • powiększenie wątroby lub śledziony
en The non-neurological manifestations of Gaucher disease include one or more of the following conditions: anaemia after exclusion of other causes, such as iron deficiency thrombocytopenia bone disease after exclusion of other causes such as Vitamin D deficiency hepatomegaly or splenomegaly
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26556 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 5,249 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.