Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowego
nervous system diseases
choroby układu nerwowego
disease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzenia
en Neurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or peripheral nervous system, which lead to sensory or motor deficiencies and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
pl Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z poważnym upośledzeniem czynności serca, z uszkodzeniem bariery krew/mózg i poważnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego
en Care should be exercised in patients with severe cardiac disease and in patients with injuries of the blood brain barrier and severe cerebral disease
pl W rezultacie tego niebezpiecznego procesu, w Europie rozprzestrzenia się cukrzyca, nadciśnienie krwi, choroby serca i układu nerwowego, dolegliwości kręgosłupa i naczyń krwionośnych, co w znaczący sposób zwiększy przyszłe wydatki na ochronę zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich.
en As a result of this dangerous process, diabetes, high blood pressure, diseases of the heart and nervous system, spinal and vascular ailments are spreading throughout Europe and will significantly increase the health care expenditure of individual Member States in the future.
pl Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu
en Memory loss in Alzheimer s disease is due to a disturbance of message signals in the brain
pl Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Other side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
pl Rzadkimi powikłaniami są ciężkie objawy niepożądane, takie jak niedrożność jelit, ciężka niewydolność wątroby, niewydolność nerek, niewydolność serca, migotanie przedsionków, niewyrównana niewydolność serca, udar mózgu, zaburzenia układu nerwowego, takie jak zaburzenia połykania i mowy, zespół lizy nowotworu z ostrą niewydolnością nerek, choroba „ graft-versus-host disease ” (GVHD) związana z przetoczeniem, zespół Stevens– Johnsona/zespół Lyella (martwica toksyczno– rozpływna naskórka), niedokrwistość hemolityczna oraz eozynofilia (z wysypką rumieniowatą, świądem i obrzękiem twarzy
en Serious adverse events like ileus, severe hepatic failure, renal failure, cardiac failure, atrial fibrillation, cardiac decompensation, apoplexy, neurological disturbances in speech and swallowing, tumour lysis syndrome with acute renal failure, transfusion-related graft-versus-host disease, Stevens-Johnson syndrome/Lyell syndrome (toxic epidermal necrolysis), haemolytic anaemia, hypereosinophilia (with erythematous skin rash, pruritus, and facial oedema) are rare
pl Ostre zakażenie płazińcami Schistosoma niejednokrotnie przebiega bezobjawowo, jednak często występuje przewlekła postać choroby, która objawia się różnie w zależności od umiejscowienia pasożyta, obejmując układ pokarmowy, moczowy lub nerwowy.
en Acute Schistosoma infection is often asymptomatic, but chronic illness is frequent and manifests in different ways according to the location of the parasite, involving the gastro-intestinal, urinary or neurological system.
pl ważniejsze choroby i zaburzenia (np. rak, cukrzyca i choroby związane z cukrzycą, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, żółtaczka, alergie, uszkodzenia wzroku), choroby rzadkie, medycyna alternatywna i niekonwencjonalna, główne choroby związane z biedą w krajach rozwijających się
en major diseases and disorders (e.g. cancer, diabetes and diabetes-related diseases, degenerative diseases of the nervous system, psychiatric diseases, cardiovascular diseases, hepatitis, allergies, visual impairment), rare diseases, alternative or non-conventional medicine and major diseases linked to poverty in developing countries
pl Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenie
en Nervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
pl Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
en Studying the brain and combating diseases of the nervous system
pl stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧ i oddalenie sprzeciwu wniesionego przez Tecnifar- Industria Tecnica Farmaceutica, S.A. w odniesieniu do produktów farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych z wyjątkiem produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym; i
en Annul the decision of the Fourth Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) of ‧ February ‧ in case R ‧/‧-‧ and dismiss the opposition filed by the other party to the proceedings before the Board of Appeal with respect to pharmaceutical and veterinary medical products with the exception of medicinal products for diseases related to the central nervous system; and
pl RR-MS, SP-MS i pojedynczy epizod kliniczny sugerujący MS We wszystkich badaniach prowadzonych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, produkt leczniczy Extavia skutecznie zmniejszał aktywność choroby (ostry stan zapalny ośrodkowego układu nerwowego i trwałe zmiany w tkankach), co potwierdzono w badaniu NMR
en RR-MS, SP-MS and single clinical event suggestive of MS Extavia was effective in all multiple sclerosis studies to reduce disease activity (acute inflammation in the central nervous system and permanent tissue alterations) as measured by magnetic resonance imaging (MRI
pl Niszczenie komórek nerwowych w chorobie neuronów motorycznych może być spowodowane zbyt dużą ilością glutaminianu (przekaźnika nerwowego) w mózgu i rdzeniu kręgowym
en The destruction of nerve cells in motor neurone disease may be caused by too much glutamate (a chemical messenger) in the brain and spinal cord
pl poważne i trwałe schorzenia centralnego lub autonomicznego układu nerwowego, spowodowanego przez choroby mózgu, miopatię lub porażenie w obrębie układu autonomicznego
en serious or chronic affection of the central or autonomic nervous system, however caused, such as diseases of the brain, myopathy and autonomic paralysis
pl poważne lub trwałe schorzenie centralnego lub autonomicznego układu nerwowego niezależnie od przyczyny, takie jak choroby mózgu, miopatię lub porażenie w obrębie układu autonomicznego
en serious or chronic affection of the central or autonomic nervous system, however caused, such as diseases of the brain, myopathy and autonomic paralysis
pl W swoich konkluzjach z 16 grudnia 2008 r. na temat strategii z dziedziny zdrowia publicznego mających na celu zwalczanie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego związanych ze starzeniem się, Rada z zadowoleniem przyjęła prace wykonane dotychczas przez stowarzyszenia broniące i wspierające pacjentów i ich opiekunów oraz wezwała państwa członkowskie i Komisję do wspólnego przemyślenia możliwości wsparcia dla ich opiekunów oraz do zastanowienia się nad sposobami dalszego ich rozwijania.
en In its conclusion of 16 December 2008 on public health strategies to combat neuro-degenerative diseases associated with ageing, the Council welcomed the work already carried out by associations that defend and support patients and their carers and called on the Member States and Commission to reflect together on support for carers and to consider ways of developing it further.
pl Zawsze z pasją studiowałem choroby nerwowe
en My hobby has always been the study of nervous disease
pl Zaburzenia układu nerwowego Częste: osłabienie czucia Niezbyt częste: choroby naczyń mózgowych
en Nervous system disorders Common: hypoaesthesia Uncommon: cerebrovascular disorder
pl Choroba uderza bezpośrednio w centralny system nerwowy...... gdzie w jakiś sposób zamyka połączenia nerwowe...... kontrolujące oddychanie i pracę serca
en This disease heads straight for the central nervous system...... where somehow it shuts down the neural pathways...... that control respiration and heartbeat
pl Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzenia
en Neurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or periphal nervous system, which lead to sensory or motor deficiences and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26556 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 9,95 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.