Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowego
nervous system diseases
choroby układu nerwowego
disease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl NMS jest rzadko występującą ostrą reakcją na leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się sztywnością, skurczami mięśni, drżeniem, zmianami stanu psychicznego, śpiączką, wysoką temperaturą ciała, przyspieszoną czynnością serca, chwiejnym ciśnieniem tętniczym
en NMS is a rare severe reaction to medicines used to treat disorders of the central nervous system and ‧ characterised by stiffness, muscle twitching, shaking, mental changes, coma, high body temperature, increased heart rate and unstable blood pressure
pl Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (z wyjątkiem pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym), u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy mniejszej (z wyjątkiem prostatektomii oszczędzającej unerwienie), urazach miednicy lub radioterapii, u pacjentów z obniżonym popędem seksualnym lub z anatomicznymi zniekształceniami prącia
en No clinical trials in CNS diseases (except spinal cord injury), patients with severe renal or hepatic impairment, pelvic surgery (except nerve-sparing prostatectomy) or trauma or radiotherapy and hypoactive sexual desire or penile anatomic deformities have been performed
pl Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenie
en Nervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
pl jeśli u pacjenta występują choroby mózgu z drgawkami lub inne choroby układu nerwowego
en you suffer from brain conditions with seizures or from other diseases of the nervous system
pl Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
en Studying the brain and combating diseases of the nervous system
pl U pacjentów z postacią otępienia typu alzheimerowskiego lub otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, pewne komórki nerwowe umierają w mózgu, co powoduje obniżenie poziomu neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina (związek chemiczny, który umożliwia komórkom nerwowym wzajemne komunikowanie się
en In patients with Alzheimer s dementia or dementia due to Parkinson s disease, certain nerve cells die in the brain, resulting in low levels of the neurotransmitter acetylcholine (a chemical that allows nerve cells to communicate with each other
pl Zaburzenia układu nerwowego Częste: osłabienie czucia Niezbyt częste: choroby naczyń mózgowych
en Nervous system disorders Common: hypoaesthesia Uncommon: cerebrovascular disorder
pl poważne lub trwałe schorzenie centralnego lub autonomicznego układu nerwowego niezależnie od przyczyny, takie jak choroby mózgu, miopatię lub porażenie w obrębie układu autonomicznego
en serious or chronic affection of the central or autonomic nervous system, however caused, such as diseases of the brain, myopathy and autonomic paralysis
pl Regranex stosowany jest w przypadku wrzodów neuropatycznych: są to wrzody spowodowane chorobami układu nerwowego, a nie problemami z dostarczeniem krwi do miejsc zmienionych chorobowo
en Regranex is used in neuropathic ulcers: these are ulcers due to a nerve problem, and not to a problem with the blood supply to the area affected
pl Do badania włączono pacjentów z jednoogniskowym lub wieloogniskowym początkiem choroby (tj. pacjenci z klinicznie potwierdzoną odpowiednio pojedynczą lub co najmniej dwiema zmianami, w ośrodkowym układzie nerwowym
en Patients with monofocal or multifocal onset of the disease were included (i. e. patients with clinical evidence for a single or at least two lesions, respectively, of the central nervous system
pl We wszystkich badaniach prowadzonych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, produkt Betaferon skutecznie zmniejszał aktywność choroby (ostry stan zapalny ośrodkowego układu nerwowego i trwałe zmiany w tkankach), co potwierdzono w badaniu NMR
en Betaferon was effective in all multiple sclerosis studies to reduce disease activity (acute inflammation in the central nervous system and permanent tissue alterations) as measured by magnetic resonance imaging (MRI
pl Zawsze z pasją studiowałem choroby nerwowe
en My hobby has always been the study of nervous disease
pl Chociaż patogeneza stwardnienia zanikowego bocznego nie została całkowicie wyjaśniona, uważa się, że za śmierć komórki w tej chorobie odpowiedzialny jest glutaminian (podstawowy neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym
en Although the pathogenesis of ALS is not completely elucidated, it is suggested that glutamate (the primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system) plays a role for cell death in the disease
pl "Udział metalotionein w procesie starzenia się układu nerwowego i w chorobach neurozwyrodnieniowych"
en The role of metallothioneins in the ageing nervous system and in neurodegenerative diseases.
pl Pomoc stosuje się zgodnie z art. ‧ rozporządzenia i ma ona na celu zrekompensowanie rolnikom strat w produkcji dorosłych owiec i kóz, które zostały poddane ubojowi na polecenie władz sanitarnych, z uwagi na wystąpienie objawów trzęsawki (scrapie) – choroby degeneracyjnej atakującej centralny system nerwowy owcy i kozy
en Aid shall be implemented pursuant to Article ‧ of the Regulation and is aimed at compensating farmers for the loss of production from adult sheep and goats, which, having shown symptoms of scrapie, a degenerative disease affecting the central nervous system of sheep and goats, have been culled on the basis of an order by the health authorities
pl Preparatu Stalevo nie należy stosować u pacjentów z: • ciężką niewydolnością wątroby, • jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku), • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym w wywiadzie (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne) lub rozpadem mięśni prążkowanych
en Stalevo should not be used in patients with: severe liver disease; narrow-angle glaucoma (increased pressure within the eye); phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland); a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines) or rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres
pl Nie należy także stosować go u pacjentów z: • objawami chorób wątroby lub podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych, • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne), rozpadem mięśni prążkowanych lub hipertermią (udarem cieplnym) w wywiadzie, • ciężką dyskinezją
en It should not be used in patients with: signs of liver disease or increased liver enzymes, phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland), a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines), rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres) or hyperthermia (heat stroke), severe dyskinesia
pl Choroba centralnego układu nerwowego, nieuleczalna
en A disease of the central nervous system that has no cure
pl Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzenia
en Neurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or peripheral nervous system, which lead to sensory or motor deficiencies and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
pl Powoduje to różne konsekwencje, w tym choroby wątroby i uszkodzenie układu nerwowego
en This causes a variety of effects, including liver disease and damage to the nervous system
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26556 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 3,679 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.