Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowego
nervous system diseases
choroby układu nerwowego
disease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stosowanie preparatu Sustiva jest także związane z objawami ze strony układu nerwowego, takimi jak zawroty głowy, bezsenność (problemy ze snem), senność, zaburzenia uwagi i nietypowe sny, jak również z objawami psychiatrycznymi, w tym z ciężką depresją, myślami samobójczymi, próbami samobójczymi i agresywnym zachowaniem, szczególnie u pacjentów z chorobami psychicznymi w wywiadzie
en Sustiva is also associated with nervous system symptoms, such as dizziness, insomnia (difficulty sleeping), somnolence (sleepiness), impaired concentration and abnormal dreaming, and with psychiatric disorders, including severe depression, suicidal thoughts, suicide attempts and aggressive behaviour, especially in patients with a history of mental illness
pl Dlatego też musimy zapewnić pomoc - ponieważ często się zdarza, że Unia Europejska nie ma niezbędnych uprawnień w tym zakresie - poprzez wytyczanie kierunku, koordynowanie współpracy, tworzenie synergii między działaniami państw członkowskich w odniesieniu do tych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera, a także poprzez pomoc pośrednią.
en Therefore, we need to provide assistance - as the European Union often does not have the necessary powers to be able to do this - by guiding, coordinating, cooperating, producing a synergy between Member States' actions with respect to these neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's disease, and also by helping indirectly
pl Wirus ospy wietrznej, po ustąpieniu objawów choroby, pozostaje w stanie utajonym w organizmie, w komórkach nerwowych
en After you have had chickenpox, the virus that caused it stays in your body in nerve cells
pl Badanie mózgu i zwalczanie chorób układu nerwowego: celem jest wykorzystanie informacji o genomie w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania i zaburzeń czynności mózgu, pozwalającego na nowe spojrzenie na procesy zachodzące w sferze psychiki, zwalczanie zaburzeń i chorób układu nerwowego oraz w celu usprawnienia procesów poprawy czynności mózgu
en Studying the brain and combating diseases of the nervous system: The objectives are to use genome information to understand better the functioning and dysfunctioning of the brain, in order to gain new insight into mental processes, to combat neurological disorders and diseases, and to improve brain repair
pl Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (z wyjątkiem pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym), u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy mniejszej (z wyjątkiem prostatektomii oszczędzającej unerwienie), urazach miednicy lub radioterapii, u pacjentów z obniżonym popędem seksualnym lub z anatomicznymi zniekształceniami prącia
en No clinical trials in CNS diseases (except spinal cord injury), patients with severe renal or hepatic impairment, pelvic surgery (except nerve-sparing prostatectomy) or trauma or radiotherapy and hypoactive sexual desire or penile anatomic deformities have been performed
pl jeśli u pacjenta występują choroby mózgu z drgawkami lub inne choroby układu nerwowego
en you suffer from brain conditions with seizures or from other diseases of the nervous system
pl SLA stanowi postać choroby neuronu ruchowego, w której zajęte są komórki nerwowe odpowiedzialne za przesyłanie sygnałów do mięśni, co prowadzi do osłabienia i zaniku mięśni oraz do porażenia
en ALS is a form of motor neurone disease where attacks of the nerve cells responsible for sending instructions to the muscles lead to weakness, muscle waste and paralysis
pl Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami lub interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych lub motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzenia
en Neurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or peripheral nervous system, which lead to sensory or motor deficiencies and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
pl W starzejącej się Europie coraz powszechniej występują również choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.
en Also, in an ageing Europe, neurodegenerative disorders are becoming ever more common.
pl Stwardnienie zanikowe boczne jest postacią choroby neuronów motorycznych, w której atakowanie komórek nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do mięśni prowadzi do osłabienia, zaniku mięśni i porażenia
en ALS is a form of motor neurone disease where attacks of the nerve cells responsible for sending instructions to the muscles lead to weakness, muscle waste and paralysis
pl Zaburzenia układu nerwowego Częste: osłabienie czucia Niezbyt częste: choroby naczyń mózgowych
en Nervous system disorders Common: hypoaesthesia Uncommon: cerebrovascular disorder
pl Preparatu Stalevo nie należy stosować u pacjentów z: • ciężką niewydolnością wątroby, • jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku), • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym w wywiadzie (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne) lub rozpadem mięśni prążkowanych
en Stalevo should not be used in patients with: severe liver disease; narrow-angle glaucoma (increased pressure within the eye); phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland); a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines) or rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres
pl Holistyczne ujęcie działań pielęgniarskich w opiece nad chorymi z wybranymi chorobami infekcyjnymi ośrodkowego układu nerwowego
en A holistic approach to nursing actions in the care of patients with selected infectious diseases of the central nervous system.
pl "Udział metalotionein w procesie starzenia się układu nerwowego i w chorobach neurozwyrodnieniowych"
en The role of metallothioneins in the ageing nervous system and in neurodegenerative diseases.
pl Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
en Studying the brain and combating diseases of the nervous system
pl jeżeli pacjent ma chorobę układu nerwowego lub chorobę psychiczną
en if you have had a severe nervous or mental disorder
pl Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego
en Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord
pl Co 24 godziny rozpoznawany jest kolejny przypadek choroby neurodegeneracyjnej (choroby układu nerwowego).
en A new case of neurodegenerative disease (nervous system disorders) is diagnosed every 24 hours.
pl Odkleszczowe zapalenie mózgu (TBE) jest wirusową chorobą zakaźną występującą u ludzi, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy. TBE występuje w wielu miejscach Europy i Azji.
en Tick-borne encephalitis (TBE) is a human viral infectious disease involving the central nervous system, and occurring in many parts of Europe and Asia.
pl myśli samobójcze, zachowania samobójcze częstość (szczególnie u pacjentów z występującymi nieznana wcześniej chorobami psychicznymi) zawroty głowy, ból głowy Zaburzenia układu nerwowego
en Nervous system disorders
pl Plan działań koncentruje się w szczególności na uzyskaniu lepszego zrozumienia zależności między czynnikami środowiskowymi a chorobami układu oddechowego, zaburzeniami rozwoju układu nerwowego, rakiem i zaburzeniami gospodarki hormonalnej, które coraz częściej występują u dzieci
en The Action Plan focuses particularly on gaining a better understanding of the links between environmental factors and respiratory diseases, neurodevelopmental disorders, cancer and endocrine disrupting effects, all with a rising incidence in children
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26556 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 3,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.