Tłumaczenia na język angielski:

  • immunological diseases   
  • immunopathology   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "choroba immunologiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych
en No information on the induction of long-term side effects is available in dog and cat, especially for autoimmune disorders
pl W przypadku ponownego kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy w przyszłości ich układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże im zwalczyć chorobę
en In the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, the immune system will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
pl Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) choroba posurowicza, anafilaksja, zapalenie guzkowate tętnic
en Immune system disorders Very rare (< ‧,‧) Serum sickness, anaphylaxis, polyarteritis nodosa
pl Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalny system obronny organizmu), w jaki sposób może on chronić się przed chorobą
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a disease
pl Lek Xolair nie jest przewidziany w zapobieganiu lub leczeniu innych stanów typu alergicznego, takich jak nagłe reakcje alergiczne, zespół hiper-IgE (dziedziczne zaburzenie immunologiczne), aspergiloza (choroba płuc o podłożu grzybiczym), alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny
en Xolair is not meant to prevent or treat other allergy-type conditions, such as sudden allergic reactions, hyperimmunoglobulin E syndrome (an inherited immune disorder), aspergillosis (a fungus-related lung disease), food allergy, allergic skin rash or hay fever
pl Rzadkie działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ pacjentów): − Bezsenność − Niedosłuch, dzwonienie w uszach − Zaburzenia smaku − Wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną − Zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, drgawki
en Hearing difficulties, ringing in the ears-Abnormal sense of taste-Increase in muscle tone, muscle weakness caused by an abnormal immune system response-Abnormal brain function, Parkinson-like symptoms, convulsion
pl W przyszłości, w przypadku ponownego kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy, ich układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże im zwalczyć chorobę
en In the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, the immune system will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
pl Interferony są naturalnymi substancjami wytwarzanymi przez organizm w celu ułatwienia zwalczania zakażeń wywołanych np. przez wirusy.Dokładny mechanizm działania interferonów alfa w chorobach wirusowych nie jest do końca wyjaśniony, lecz uważa się, że działają one jak immunomodulatory (substancje modyfikujące działanie układu immunologicznego – systemu obronnego organizmu). Interferony alfa mogą także blokować namnażanie się wirusów. Peginterferon alfa-‧b jest podobny do interferonu alfa-‧b, który jest już dostępny w Unii Europejskiej (UE) jako preparat IntronA
en Peginterferon alfa-‧b is similar to interferon alfa-‧b, which is already available in the European Union (EU) as IntronA
pl Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobami
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
pl W odniesieniu do pewnych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (związanych z pryszczycą, grypą ptaków i chorobą niebieskiego języka) oraz w drodze odstępstwa od przepisów tytułu II, część ‧, sekcja C dotyczących substancji czynnych, wprowadza się koncepcję stosowania dokumentacji wielu szczepów
en For certain immunological veterinary medicinal products (foot-and-mouth disease, avian influenza and bluetongue) and by derogation from the provisions of Title II, Part ‧ Section C on active substances the concept of the use of a multi-strain dossier is introduced
pl choroby autoimmunologiczne i inne dysfunkcje immunologiczne
en auto-immune diseases and other immune dysfunctions
pl Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobą
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a disease
pl Nie stwierdzono jednak widocznej toksyczności, w tym występowania chorób wywołanych pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub cytotoksyczności zależnej od dopełniacza
en However, no apparent toxicity, such as immune complex-mediated disease or complement-dependent cytotoxicity, was seen
pl Wykrycie reakcji immunologicznej na wirusa choroby niebieskiego języka u zwierząt nieszczepionych oznacza, że zostały one wcześniej zarażone
en The detection of an immune response to bluetongue virus in non-vaccinated animals indicates previous infection
pl Preparat Posaconazole SP jest stosowany w przypadkach, gdy choroba ma ciężki przebieg lub gdy u pacjenta występują zaburzenia odporności (osłabienie układu immunologicznego
en Posaconazole SP is used if the disease is severe, or if the patient is immunocompromised (with a weakened immune system
pl Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja, reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczej
en Immune system disorders Anaphylaxis, allergic reactions including anaphylactoid reactions and mimicking serum sickness
pl W przyszłości w przypadku kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże ptakom zwalczyć chorobę
en In the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, their immune systems will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
pl Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a diseases
pl Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu w celu zwalczania zakażenia i ciężkich chorób
en Interferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
pl Należy poinformować lekarza, jeśli osoba, która ma być zaszczepiona: • ma zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż zazwyczaj), na przykład hemofilię • ma osłabiony układ immunologiczny, na przykład z powodu defektu genetycznego lub zakażenia HIV
en has a bleeding disorder (a disease that makes you bleed more than normal), for example haemophilia has a weakened immune system, for example due to a genetic defect or HIV infection
pl w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, zwierzęta te były trzymane od urodzenia lub przez okres co najmniej ‧ dni przed datą szczepienia w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka oraz zostały zaszczepione szczepionką inaktywowaną co najmniej przed liczbą dni wystarczającą, aby zaczęła działać ochrona immunologiczna, określoną w specyfikacji szczepionki zatwierdzonej w programie szczepień
en they were kept during the seasonally vector-free period, defined in accordance with Annex V, in a bluetongue seasonally-free zone, since birth or for a period of at least ‧ days before the date of vaccination and have been vaccinated with an inactivated vaccine before at least the number of days necessary for the onset of the immunity protection set in the specifications of the vaccine approved in the vaccination programme
pl Opisywano wystąpienie choroby nerek po podaniu wysokich dawek osoczowego czynnika ‧ w celu uzyskania tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B, u których uprzednio stwierdzono występowanie inhibitorów czynnika ‧ i reakcji alergicznych (patrz również „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BeneFIX ”
en A kidney disorder has been reported following high doses of plasma derived Factor ‧ to induce immune tolerance in haemophilia B patients with factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactions (see also Take special care with BeneFIX
pl Szczepionki to produkty lecznicze w postaci wyrobu farmaceutycznego, licencjonowane przez organy regulacyjne kraju produkcji lub użytkowania lub posiadające wydane przez takie organy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub na badania kliniczne, a mające na celu zapobieganie wystąpieniu chorób u ludzi lub zwierząt, którym podano szczepionkę, poprzez wywołanie ochronnej reakcji immunologicznej
en vaccines are medicinal products in a pharmaceutical formulation licensed by, or having marketing or clinical trial authorisation from, the regulatory authorities of either the country of manufacture or of use, which is intended to stimulate a protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered
pl Tego rodzaju choroby są określane często jako „ zespoły niedoboru odporności ”, a ich leczenie określa się jako „ leczenie zastępcze ”; • u pacjentów z określonymi zaburzeniami immunologicznymi
en These types of conditions are called immunodeficiency syndromes and their treatment is called replacement therapy. Patients with certain immune disorders
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25889 zdań frazy choroba immunologiczna.Znalezione w 3,938 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.