Tłumaczenia na język angielski:

  • immunological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "choroba immunologiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
pl W zakresie, w jakim produkty terapii zaawansowanej przedstawiane są jako produkty posiadające zdolność leczenia lub profilaktyki chorób u ludzi lub jako produkty, które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu przywrócenia, poprawy lub modyfikowania czynności fizjologicznych poprzez wykorzystanie głównie działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego, produkty te są uważane za biologiczne produkty lecznicze w rozumieniu załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w związku z definicją produktu leczniczego zawartą w art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy
en Insofar as advanced therapy products are presented as having properties for treating or preventing diseases in human beings, or that they may be used in or administered to human beings with a view to restoring, correcting or modifying physiological functions by exerting principally a pharmacological, immunological or metabolic action, they are biological medicinal products within the meaning of Annex I to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Community code relating to medicinal products for human use, read in conjunction with the definition of medicinal products in Article ‧ thereof
pl Należy poinformować lekarza, jeśli osoba, która ma być zaszczepiona: • ma zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż zazwyczaj), na przykład hemofilię • ma osłabiony układ immunologiczny, na przykład z powodu defektu genetycznego lub zakażenia HIV
en has a bleeding disorder (a disease that makes you bleed more than normal), for example haemophilia has a weakened immune system, for example due to a genetic defect or HIV infection
pl Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznych
en No information on the induction of long-term side effects is available in dog and cat, especially for autoimmune disorders
pl w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, zwierzęta te były trzymane od urodzenia lub przez okres co najmniej ‧ dni przed datą szczepienia w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka oraz zostały zaszczepione szczepionką inaktywowaną co najmniej przed liczbą dni wystarczającą, aby zaczęła działać ochrona immunologiczna, określoną w specyfikacji szczepionki zatwierdzonej w programie szczepień
en they were kept during the seasonally vector-free period, defined in accordance with Annex V, in a bluetongue seasonally-free zone, since birth or for a period of at least ‧ days before the date of vaccination and have been vaccinated with an inactivated vaccine before at least the number of days necessary for the onset of the immunity protection set in the specifications of the vaccine approved in the vaccination programme
pl Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu w celu zwalczania zakażenia i ciężkich chorób
en Interferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
pl napromieniowanie lub chemioterapia z zastosowaniem dawki letalnej bez rekonstytucji systemu immunologicznego, lub rekonstytucja z wytworzeniem choroby typu przeszczep przeciwko gospodarzowi
en Irradiation or chemotherapy with a lethal dose without reconstitution of the immune system, or reconstitution with production of graft versus host disease
pl W przypadku braku szczególnej legislacji wspólnotowej dotyczącej stosowania immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych dla zwalczania lub kontroli chorób zwierzęcych, Państwo Członkowskie może, zgodnie z jego ustawodawstwem krajowym, zakazać produkcji, przywozu, posiadania, sprzedaży, dostawy i/lub stosowania immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych na całym lub w części swojego terytorium, jeśli stwierdzono, że
en In the absence of specific Community legislation concerning the use of immunological veterinary medicinal products for the eradication or control of animal disease, a Member State may, in accordance with its national legislation, prohibit the manufacture, import, possession, sale, supply and/or use of immunological veterinary medicinal products on the whole or part of its territory if it is established that
pl Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt często
en Potentially immunocomplex-mediated reactions Potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis have been reported uncommonly
pl W odniesieniu do pewnych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (związanych z pryszczycą, grypą ptaków i chorobą niebieskiego języka) oraz w drodze odstępstwa od przepisów tytułu II, część ‧, sekcja C dotyczących substancji czynnych, wprowadza się koncepcję stosowania dokumentacji wielu szczepów
en For certain immunological veterinary medicinal products (foot-and-mouth disease, avian influenza and bluetongue) and by derogation from the provisions of Title II, Part ‧ Section C on active substances the concept of the use of a multi-strain dossier is introduced
pl Właściwe władze powinny być także upoważnione do wprowadzenia zakazu używania immunologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego, gdy immunologiczne reakcje leczonego zwierzęcia będą zakłócać krajowy lub wspólnotowy program diagnozy, zwalczania lub kontroli choroby zwierzęcej
en The competent authorities should also be empowered to prohibit the use of an immunological veterinary medicinal product when the immunological responses of the treated animal will interfere with a national or Community programme for the diagnosis, eradication or control of animal disease
pl Nie stwierdzono jednak widocznej toksyczności, w tym występowania chorób wywołanych pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub cytotoksyczności zależnej od dopełniacza
en However, no apparent toxicity, such as immune complex-mediated disease or complement-dependent cytotoxicity, was seen
pl Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a diseases
pl Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą
en Vaccines work by priming the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
pl Wykrycie reakcji immunologicznej na wirusa choroby niebieskiego języka u zwierząt nieszczepionych oznacza, że zostały one wcześniej zarażone
en The detection of an immune response to bluetongue virus in non-vaccinated animals indicates previous infection
pl Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobami
en Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
pl W przyszłości, w przypadku ponownego kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy, ich układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże im zwalczyć chorobę
en In the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, the immune system will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
pl Opisywano wystąpienie choroby nerek po podaniu wysokich dawek osoczowego czynnika ‧ w celu uzyskania tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B, u których uprzednio stwierdzono występowanie inhibitorów czynnika ‧ i reakcji alergicznych (patrz również „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BeneFIX ”
en A kidney disorder has been reported following high doses of plasma derived Factor ‧ to induce immune tolerance in haemophilia B patients with factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactions (see also Take special care with BeneFIX
pl Ponadto, M-M-RVAXPRO nie powinno się podawać kobietom w ciąży, w przypadku jakiejkolwiek choroby przebiegającej z gorączką (powyżej ‧, ‧°C), w czynnej, nieleczonej gruźlicy lub pacjentom z jakąkolwiek chorobą dotyczącą układu immunologicznego
en M-M-RVAXPRO should not be given during pregnancy, an illness with fever (over ‧°C), active untreated tuberculosis (TB), or when the patient has any disease that affects their immune system
pl Interferony są naturalnymi substancjami wytwarzanymi przez organizm w celu ułatwienia zwalczania zakażeń wywołanych np. przez wirusy.Dokładny mechanizm działania interferonów alfa w chorobach wirusowych nie jest do końca wyjaśniony, lecz uważa się, że działają one jak immunomodulatory (substancje modyfikujące działanie układu immunologicznego – systemu obronnego organizmu). Interferony alfa mogą także blokować namnażanie się wirusów. Peginterferon alfa-‧b jest podobny do interferonu alfa-‧b, który jest już dostępny w Unii Europejskiej (UE) jako preparat IntronA
en Peginterferon alfa-‧b is similar to interferon alfa-‧b, which is already available in the European Union (EU) as IntronA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25889 zdań frazy choroba immunologiczna.Znalezione w 7,805 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.