Tłumaczenia na język angielski:

  • immunological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "choroba immunologiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto, M-M-RVAXPRO nie powinno się podawać kobietom w ciąży, w przypadku jakiejkolwiek choroby przebiegającej z gorączką (powyżej ‧, ‧°C), w czynnej, nieleczonej gruźlicy lub pacjentom z jakąkolwiek chorobą dotyczącą układu immunologicznego
M-M-RVAXPRO should not be given during pregnancy, an illness with fever (over ‧°C), active untreated tuberculosis (TB), or when the patient has any disease that affects their immune system
Nie stwierdzono jednak widocznej toksyczności, w tym występowania chorób wywołanych pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub cytotoksyczności zależnej od dopełniacza
However, no apparent toxicity, such as immune complex-mediated disease or complement-dependent cytotoxicity, was seen
Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) choroba posurowicza, anafilaksja, zapalenie guzkowate tętnic
Immune system disorders Very rare (< ‧,‧) Serum sickness, anaphylaxis, polyarteritis nodosa
napromieniowanie lub chemioterapia z zastosowaniem dawki letalnej bez rekonstytucji systemu immunologicznego, lub rekonstytucja z wytworzeniem choroby typu przeszczep przeciwko gospodarzowi
irradiation or chemotherapy with a lethal dose without reconstitution of the immune system, or reconstitution with production of graft versus host disease
Biorcy alogenicznych komórek PBPC zmobilizowanych filgrastymem Obecnie dostępne dane wskazują, że interakcje immunologiczne pomiędzy alogenicznym przeszczepem PBPC a biorcą mogą mieć związek ze zwiększonym – w porównaniu do przeszczepu szpiku kostnego – ryzykiem wystąpienia ostrej i przewlekłej choroby GvHD
Recipients of allogeneic PBPCs mobilised with filgrastim Current data indicate that immunological interactions between the allogeneic PBPC graft and the recipient may be associated with an increased risk of acute and chronic GvHD when compared with bone marrow transplantation
Należy poinformować lekarza, jeśli osoba, która ma być zaszczepiona: • ma zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż zazwyczaj), na przykład hemofilię • ma osłabiony układ immunologiczny, na przykład z powodu defektu genetycznego lub zakażenia HIV
has a bleeding disorder (a disease that makes you bleed more than normal), for example haemophilia has a weakened immune system, for example due to a genetic defect or HIV infection
Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu w celu zwalczania zakażenia i ciężkich chorób
Interferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
Lek Raptiva działa na układ immunologiczny, co może potencjalnie zwiększyć ryzyko chorób zakaźnych lub może ponownie uczynnić stare zakażenia
Raptiva acts on the immune system, which may potentially increase your risk of infectious diseases or may reactivate old infections
Interferony są naturalnymi substancjami wytwarzanymi przez organizm w celu ułatwienia zwalczania zakażeń wywołanych np. przez wirusy.Dokładny mechanizm działania interferonów alfa w chorobach wirusowych nie jest do końca wyjaśniony, lecz uważa się, że działają one jak immunomodulatory (substancje modyfikujące działanie układu immunologicznego – systemu obronnego organizmu). Interferony alfa mogą także blokować namnażanie się wirusów. Peginterferon alfa-‧b jest podobny do interferonu alfa-‧b, który jest już dostępny w Unii Europejskiej (UE) jako preparat IntronA
Peginterferon alfa-‧b is similar to interferon alfa-‧b, which is already available in the European Union (EU) as IntronA
Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość, nadwrażliwość związana z kompleksami immunologicznymi, reakcje potencjalnie związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcja typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z wysypką i proliferacyjnym zapaleniem kłębuszków nerkowych (patrz punkt
Immune system disorders Uncommon: hypersensitivity, immunocomplex mediated hypersensitivity, potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis (see section
Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobą
Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a disease
Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobami
Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
Choroby neurodegeneracyjne o podłożu immunologicznym.
Neurodegenerative diseases with immunological.
Preparatu Osigraft nie należy również stosować w następujących grupach pacjentów: • z niedojrzałym układem szkieletowym (którzy nadal rosną), • z chorobami autoimmunologicznymi (w których układ immunologiczny atakuje części organizmu), • z aktywnymi zakażeniami w miejscu zabiegu chirurgicznego lub innymi ciężkimi zakażeniami, • z niewystarczającą ilością skóry lub niewystarczającym ukrwieniem w miejscu złamania, • ze złamaniami patologicznymi (np. występującymi w chorobach metabolicznych kości lub chorobach nowotworowych), • z nowotworami zlokalizowanymi w pobliżu miejsca złamania, • otrzymujących chemioterapię, radioterapię lub leczenie immunosupresyjne
Osigraft should also not be used by the following groups of patients: skeletally immature (still growing), with an autoimmune disease (where the immune system attacks parts of the body), with an active infection at the surgery site or another serious infection, without enough skin or blood supply at the fracture site, where the fracture is disease-related (such as metabolic bone disease or cancer), with have a tumour near the fracture, receiving chemotherapy, radiation treatment or immunosuppression
Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu celem zwalczania zakażenia i ciężkich chorób
Interferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
Szczepionki to produkty lecznicze w postaci wyrobu farmaceutycznego, licencjonowane przez organy regulacyjne kraju produkcji lub użytkowania lub posiadające wydane przez takie organy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub na badania kliniczne, a mające na celu zapobieganie wystąpieniu chorób u ludzi lub zwierząt, którym podano szczepionkę, poprzez wywołanie ochronnej reakcji immunologicznej
vaccines are medicinal products in a pharmaceutical formulation licensed by, or having marketing or clinical trial authorisation from, the regulatory authorities of either the country of manufacture or of use, which is intended to stimulate a protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered
W przypadku poważnych chorób epizootycznych, Państwa Członkowskie mogą tymczasowo dopuścić użycie immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w sytuacji braku odpowiedniego produktu leczniczego oraz po zawiadomieniu Komisji o szczegółowych warunkach zastosowania
In the event of serious epizootic diseases, Member States may provisionally allow the use of immunological veterinary medicinal products without a marketing authorisation, in the absence of a suitable medicinal product and after informing the Commission of the detailed conditions of use
Preparat Posaconazole SP jest stosowany w przypadkach, gdy choroba ma ciężki przebieg lub gdy u pacjenta występują zaburzenia odporności (osłabienie układu immunologicznego
Posaconazole SP is used if the disease is severe, or if the patient is immunocompromised (with a weakened immune system
• jeśli kiedykolwiek przedtem wystąpiły problemy zdrowotne po szczepieniach; • jeśli układ immunologiczny jest osłabiony przez chorobę lub przyjmowane leki; • jeśli zdarzają się problemy z krwawieniami lub łatwo dochodzi do powstawania siniaków
if you have experienced any health problems after previous administration of a vaccine. if you have a poor immune system due to illness or drug treatment. if you have a bleeding problem or bruise easily
w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, zwierzęta te były trzymane od urodzenia lub przez okres co najmniej ‧ dni przed datą szczepienia w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka oraz zostały zaszczepione szczepionką inaktywowaną co najmniej przed liczbą dni wystarczającą, aby zaczęła działać ochrona immunologiczna, określoną w specyfikacji szczepionki zatwierdzonej w programie szczepień
they were kept during the seasonally vector-free period, defined in accordance with Annex V, in a bluetongue seasonally-free zone, since birth or for a period of at least ‧ days before the date of vaccination and have been vaccinated with an inactivated vaccine before at least the number of days necessary for the onset of the immunity protection set in the specifications of the vaccine approved in the vaccination programme
Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja, reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczej
Immune system disorders Anaphylaxis, allergic reactions including anaphylactoid reactions and mimicking serum sickness
W przypadku ponownego kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy w przyszłości ich układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże im zwalczyć chorobę
In the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, the immune system will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
Cztery lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niniejsza procedura powinna stać się obowiązkowa także w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi zawierających nową aktywną substancję i w odniesieniu do której wskazaniem terapeutycznym jest leczenie chorób autoimmunologicznych oraz innych dysfunkcji immunologicznych oraz chorób wirusowych
Four years after the date of entry into force of this Regulation, the procedure should also become compulsory for medicinal products for human use containing a new active substance, and for which the therapeutic indication is for the treatment of auto-immune diseases and other immune dysfunctions and viral diseases
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobą
Vaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25889 zdań frazy choroba immunologiczna.Znalezione w 9,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.