Tłumaczenia na język angielski:

 • brick     
  (Adjective, Adjectival  ) (verb, noun, adjv   )
   
  made of brick(s)
   
  made of brick(s)
   
  made of brick(s)

Pozostałe znaczenia:

 
zrobiony, pochodzący od cegły
 
wykonany z cegły
 
związany z cegłą, dotyczący cegły
 
Rdzawy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego
European Route of Brick Gothic

Przykładowe zdania z "ceglany", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wspaniałe ceglane ściany
en I just love these brick walls
pl Mieszkają w ceglanym domku
en The y Iive in a brick house
pl Zgadza się, jeżeli lubisz ceglane ściany
en Yeah, if you like brick walls
pl Oddziela nas od niej solidny, ceglany mur
en A solid wall of brick stands between it and us
pl Stara ceglana bryła St James’s Palace świeciła w szarym powietrzu czerwienią tlącego się ognia, a hełm wartownika rzucał szkarłatne błyski jak ostatni, dogasający płomyk.
en The old brickwork of St. James’s Palace glowed like a dying fire through the gray weather, and the sentry flickered scarlet — a last doomed flame.
pl Kiedy po raz pierwszy dotarły do mnie informacje, że służby celne w UE przechwyciły transport leków, farmaceutyków stosowanych w leczeniu choroby wieńcowej i że kapsułki zawierały pył ceglany i żółtą farbę, byłem zszokowany.
en When I first got the information that EU customs seized some consignments of medicines, pharmaceuticals, against cardiovascular diseases, and the capsules contained brick powder and yellow paint, I was really shocked.
pl Ceglane konstrukcje osadnicze na komie centralnym w Tell el-Farha (Egipt)
en The mudbrick Settlement constructions on the Central Kom in Tell el-Farkha (Egypt)
pl Konstrukcja wewnętrzna pomieszczeń wędzarniczych i fermentacyjnych obejmuje strop typu kapa pruska z ceglanymi łukami pomiędzy belkami dwuteowymi znajdującymi się w odstępach ‧,‧ m
en The internal construction of the smoking and fermenting rooms is of the Prussian mitre design, with brick arches between I-beams located at ‧,‧ m intervals
pl Pieniądze są lepsze od ceglanego grobowca.Prawda, synu?
en Money is better than bricks and mortar
pl Po prostu podążał żółtą ceglaną drogą!
en Where is she now?
pl ceglane/betonowe ściany wokół obiektów biura SIRENE
en brick/concrete walls enclosing the SIRENE Bureau
pl ceglane/betonowe ściany wokół obiektów biura Sirene
en brick/concrete walls enclosing of the Sirene bureau
pl Wiesz, z wyjątkiem ceglanej części ściany
en You know, except for the brick wall part
pl Badanie możliwości wzmacniania zasolonych murów ceglanych
en Investigation on possibilities of consolidation of brick walls contained soluble salts
pl Architektura ceglana Starego Państwa
en The mud-brick architecture of the Old Kingdom
pl Nie przejrzysz przez ceglaną ścianę.
en One can't see through a brick wall.
pl Rola bakterii nitryfikacyjnych w procesie niszczenia zabytków ceglanych
en The role of nitrifying bacteria in the brick walls deterioration
pl Przepuszczalność ścian ceglanych dla pary wodnej jest bardzo wysoka, co przyczynia się do stałego odciągania wilgoci
en The humidity permeability of the brick walls is extremely good, which contributes to even, continuous dehydration
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19 zdań frazy ceglany.Znalezione w 0,217 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.