wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
   
  something complete
   
  something complete
 • wholeness   
  (noun   )
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę
 • integer       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate         
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • big picture   
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )
 • whole number   
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

głosowanie nad całością
vote on a text as a whole
Idź na całość
Let’s Make a Deal
iść na całość
go the whole hog
poprawki zaakceptowane w całości lub w części
amendments accepted in whole or in part
w całości
as a whole; completely

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Krajowe organy nadzorcze mogą podjąć decyzję o przekazaniu, w całości lub w części, zadań związanych z audytem i kontrolą wymienionych w ust. ‧ niniejszego artykułu uznanym instytucjom, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en National supervisory authorities may decide to delegate in full or in part the auditing functions and inspections mentioned in paragraph ‧ of this Article to recognised organisations in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich
en This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pl Atmosfera naszej planety stanowi niepodzielną całość
en The atmosphere of our planet is an indivisible whole
pl (ES) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! I ja chciałabym najpierw podziękować panu posłowi Langemu za jego wysiłki na rzecz połączenia w jedną całość tak wielu różnych opinii i wizji, czego nieczęsto jesteśmy świadkami w tym Parlamencie.
en (ES) Madam President, Commissioner, I would also like to start by thanking Mr Lange for his efforts in bringing together so many differing opinions and visions, a situation that is quite common in Parliament.
pl Przyjęte międzynarodowe standardy rewizji finansowej publikowane są w całości we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Adopted international auditing standards shall be published in full in each of the official languages of the Community in the Official Journal of the European Union
pl Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich
en This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pl W odniesieniu do tych państw, w przypadku których stwierdzono niski poziom współpracy (mniej niż ‧ % całości wielkości przywozu do Wspólnoty w trakcie ODP), rezydualny margines dumpingu ustalono zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie dostępnych faktów
en For those countries where the level of cooperation was found to be low (less than ‧ % of all volumes imported to the Community during the RIP), the residual dumping margin was determined in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, i.e. on the basis of facts available
pl Z drugiej strony na poziomie grupy przedsiębiorstw traktowanej jako całość Komisja zauważyła, że program pomocy przynosi korzyści w przypadku transakcji transgranicznych polegających na rozliczeniach odsetek wewnątrz grupy, w ramach których odsetki netto otrzymuje przedsiębiorstwo mające siedzibę na Węgrzech, a wypłaca je przedsiębiorstwo z siedzibą za granicą
en Inversely, at the level of the group taken as a whole, the Commission noted that the scheme confers an advantage for cross-border situations with inbound interest, i.e. where the net interest-receiving company is based in Hungary and the net interest-paying company is non-resident
pl przyczynienie się do opracowania różnych krajowych koncepcji i polityk, w tym do prac nad aspektami horyzontalnymi obejmującymi całość dziedzin związanych z reformą sektora bezpieczeństwa w DRK
en contributing to the development of various national plans and policies, including work on horizontal issues which cover all the areas involved in the reform of the security sector in the DRC
pl rzut żarnika musi w całości znajdować się w obrębie prostokąta o wysokości
en the projection of the filament must lie entirely within a rectangle of height
pl Płytki jednowarstwowe są w całości otrzymywane z granulatów lub odłamków odpowiedniego kruszywa, wtopionego w szary i biały cement wymieszanym z wodą
en The single-layered are tiles completely made of granulates or chipping of a suitable aggregate, embedded in grey and white cement and water
pl Number identyfikacyjny pojazdu (VIN) odnoszący się do pojazdu jako całości, normalnie numer fabryczny nadwozia lub ramy
en Vehicle Identification Number (VIN) referring to the vehicle as a whole, normally chassis serial number or frame number
pl Transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji są, jako całość, legalne i prawidłowe
en The transactions underlying the Agency's annual accounts, taken as a whole, are legal and regular
pl pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa obowiązkowych
en st part: text as a whole without the word mandatory
pl stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości lub
en Annul the decision in its entirety; alternatively
pl pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem zobowiązań i rezerwy
en st part: text as a whole without the commitments and the reserve
pl Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i odrzucenie sprzeciwu w całości
en Decision of the Board of Appeal: Annulment of the contested decision and rejection of the opposition in its entirety
pl Przedstawione są dwie łupiny i dziesięć owoców kasztana, a całość ułożona jest na dwóch liściach
en There are two husks and ten chestnuts, wrapped in two leaves
pl Narażenie na szwank bezpieczeństwa informacji klasyfikowanych UE ma miejsce, gdy informacje te w całości lub częściowo dostały się w ręce osób nieupoważnionych, tzn. takich, które nie zostały odpowiednio sprawdzone albo zapoznanie się z daną informacją nie jest im potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych, lub też gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do takiej sytuacji
en Compromise of EU classified information occurs when it has wholly or in part fallen into the hands of unauthorised persons, i.e. who do not have either the appropriate security clearance or the necessary need-to-know or if there is the likelihood of such an event having occurred
pl Bardzo dobrze brzmi wspominanie o kwocie 400 miliardów euro, ale wszyscy wiedzą, że ta kwota prawie w całości pochodzi z budżetów krajowych.
en It is all very well to cite EUR 400 billion, but we know that this money is almost all taken from national budgets.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17264 zdań frazy całość.Znalezione w 2,58 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.