wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
   
  something complete
 • wholeness   
  (noun   )
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate         
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

detaliczna usługa finansowe w całości lub części spłacana ze sprzedaży nieruchomości przez świadczeniodawcęequity release product
głosowanie nad całościąvote on a text as a whole
Idź na całośćLet’s Make a Deal
na ogół, w całościon the whole
ogólnie, podsumowując, w całościall in all
pokryty w całościfully paid
poprawki zaakceptowane w całości lub w częściamendments accepted in whole or in part
w całościas a whole; completely
zapłacony w całościfully paid

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Umowa międzynarodowa może być przedmiotem wyłącznej kompetencji Wspólnoty w całości bądź jedynie w pewnym zakresieAn international agreement can fall entirely or only to some extent within exclusive Community competence
Celem niniejszej Umowy jest ponowne uruchomienie i rozwinięcie, tam gdzie właściwe, współpracy pomiędzy Stronami na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej w celu umocnienia całości stosunków współpracy pomiędzy Wspólnotą i ArgentynąThe objective of this Agreement is to re-launch and develop, as appropriate, cooperation between the Parties in the peaceful uses of nuclear energy with a view to strengthening the overall cooperative relationship between the Community and Argentina
wyraża zaniepokojenie utrzymującymi się w Bośni i Hercegowinie barierami etnicznymi, które utrudniają rozwój tożsamości narodowej; jest zdania, że ustalenia konstytucyjne w porozumieniu z Dayton utrudniają pokonanie tych barier; przypomina, że doświadczenie UE uczy, iż wspólna tożsamość pozostaje w pełnej zgodzie z poszanowaniem tradycji kulturowych i religijnych społeczeństw tworzących większą całośćIs concerned by the persisting ethnic barriers in BiH, which hamper the development of a national identity; takes the view that the constitutional arrangements in the Dayton Agreement make it more difficult to remove such barriers; recalls that the EU experience is that a common identity is fully compatible with respect for the cultural and religious traditions of the constituent peoples
Decyzja wiąże w całości adresatów, do których jest kierowanaA decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed
Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Republikę Albanii zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty EuropejskiejThe tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by the Republic of Albania under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage wholly within the European Community shall be subject to European Community law
To w Damaszku leży klucz do całości polityki libańskiej.The key to the entire policy on Lebanon lies in Damascus.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
uchylenie w całości wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. z powodu naruszenia prawa wspólnotowego, art. ‧ traktatu WEAnnul the judgment of the Court of First Instance of ‧ September ‧ in its entirety on the ground that it infringes Community law (Article ‧ of the EEC Treaty
Ponad połowa zgłoszonych poprawek jest możliwa do zaakceptowania dla Komisji, w całości lub części.More than half the amendments tabled are acceptable to the Commission as they are in principle or in part.
Czy pani małżeństwo, jako całość było udane?Would you say that your marriage, speaking of it as a whole, has been a happy one?
Kompetencje UE określają ramy dla rozwoju stosunków oraz współpracy z państwami śródziemnomorskimi w sposób uwzględniający potrzebę zapewnienia spójności oraz równowagi całości procesu barcelońskiegoThe European Union's competencies provide a framework for developing relations and cooperation with the Mediterranean countries in a way that takes account of the need for the whole Barcelona Process to be coherent and balanced
W dniu ‧ stycznia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa TPG Partners V, L.P. (TPG, USA) oraz Silver Lake Partners II, L.P. (SLP, USA) nabywają kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Sabre Holdings Corporation (Sabre, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOn ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking TPG Partners V, L.P. (TPG; US) and Silver Lake Partners II, L.P. (SLP; US) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Sabre Holdings Corporation (Sabre; US) by way of purchase of shares
część pierwsza: Całość tekstu z wyjątkiem słów technologii niskoemisyjnych, w szczególnościst part: Text as a whole excluding the words low carbon technology, in particular
Nadawcy oraz RTBF stosują się do szczegółowych wymagań ustalonych przy publikacji wyżej wymienionych list, a dotyczących dostępu do transmisji bezpośredniej lub opóźnionej, w całości lub w częściThey shall comply with the special conditions set at the time of publication of the abovementioned lists, concerning live or deferred access, in full or in excerpts
Należy pobrać jedno nieuszkodzone jelito ślepe od każdego ptaka; osoby pobierające próbki upewniają się czy jelito ślepe jest w całości, gdyż w przeciwnym razie nie należy go pobieraćOne intact caecum shall be taken per bird, and samplers shall verify that the caecum is full or it shall be disregarded
Zakaz określony w ust. ‧ znajduje zastosowanie do wszelkich uzgodnień w zakresie zwrotu, umorzenia lub warunkowego zwolnienia, w całości lub części, z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym stosowanych we Wspólnocie lub w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania, jeżeli ten zwrot, umorzenie lub warunkowe zwolnienie stosuje się, w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku, gdy są one tam zatrzymane do użytku domowegoThe prohibition in paragraph ‧ shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in the former Yugoslav Republic of Macedonia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there
Różnice te, wynikające między innymi z przyczyn historycznych, powodują, że konieczne są skoordynowane działania na szczeblu europejskim, aby zmniejszyć nierówności, zacieśnić więzi między partnerami i ograniczyć ryzyko dla Unii jako całościThese differences, due in part to historical reasons, call for coordinated action at European level to redress imbalances, forge closer links between partners and to limit the risks for the European Union as a whole
jaja i produkty jajeczne sporządzone w całości z jajeggs and egg products made wholly from eggs
Irlandia zwróciła się o uczestnictwo w całości przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia i działania Systemu Informacyjnego Schengen (zwanego dalejIreland has requested to participate in the ensemble of the provisions of the Schengen acquis concerning the establishment and operation of the Schengen information system (hereinafter referred to as the
rodzaje wydatków dotyczących infrastruktury kolejowej powinny zostać wyszczególnione tak, aby całość tych wydatków wraz z częścią przypadającą na przedsiębiorstwa kolejowe mogła zostać zapewnionaWhereas the types of expenditure relating to rail infrastructures should be specified in order that the total of these expenditures as well as that part borne by the railway undertakings may be ascertained
istnieje wyraźna potrzeba zdefiniowania okoliczności, w jakich poszczególne dokumenty mogą w całości lub częściowo zostać sklasyfikowane jako poufne, a także ustalenia zasad wymuszających regularne kontrole takiej klasyfikacji; ponadto, w sprzeczności z zasadą demokracji, na jakiej opiera się Unia pozostaje fakt, że Parlament Europejski nie posiada jasnej podstawy prawnej dla dostępu do poufnych informacji UE, szczególnie w przypadkach, kiedy dostęp ten jest również zabroniony albo ograniczony dla parlamentów krajowych; należy także podjąć odpowiednie kroki w celu utworzenia zabezpieczenia, uniemożliwiającego krajom trzecim i organizacjom międzynarodowym wprowadzenie zakazu udzielenia Parlamentowi dostępu do poufnych informacji przez Radę i Komisjęthere remains a clear need to define the circumstances in which specific documents may be classified, wholly or in part, as confidential and to lay down rules requiring such classification to be reviewed regularly; furthermore, it is contrary to the democratic principle on which the Union is founded that the European Parliament does not have a clear legal basis for accessing classified EU information, notably where such access is also forbidden to or limited for national parliaments; moreover, provision must also be made to prevent third countries and international organisations from forbidding the Council and the Commission from allowing Parliament access to classified information
W drodze odstępstwa od przepisów załącznika ‧ lit. a) do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ minimalny udział prywatnych środków finansowych wynosi ‧ % całości kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku przyznania pomocy na finansowanie sprzętu, narzędzi lub wymiany silników, w celu znaczącego poprawienia wydajności energetycznej statków rybackich, włącznie z jednostkami zajmującymi się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę, a także w celu obniżenia emisji i przyczyniania się do walki ze zmianami klimatycznymiBy way of derogation from point (a) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, where a contribution is granted for the financing of equipment or of gear or engine replacement which significantly improves energy efficiency on board fishing vessels, including small scale coastal fishing vessels, and reduces emissions and contributes to the fight against climate change, the minimum private financial participation to that operation shall be ‧ % of the total of the eligible costs of the operation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17264 zdań frazy całość.Znalezione w 6,035 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.