wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
   
  something complete
 • wholeness   
  (noun   )
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate         
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

głosowanie nad całością
vote on a text as a whole
Idź na całość
Let’s Make a Deal
poprawki zaakceptowane w całości lub w części
amendments accepted in whole or in part
w całości
as a whole; completely

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów bliskich[wiersz ‧] oraz bliskim [wiersz ‧]
en st part: text as a whole excluding the first two occurrences of the word close [line ‧ and line ‧]
pl W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Carrefour (Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hyparlo (Francja) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Carrefour (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Hyparlo (France) by way of purchase of shares
pl Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich
en This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pl Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich
en This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pl ewolucja środków: całość środków na zobowiązania dostępnych w trakcie roku obrachunkowego składa się z następujących elementów: budżet początkowy (ŚNZ + ŚPZ) + budżety korygujące + przyznane dochody + przesunięcia środków + środki na pokrycie zobowiązań przeniesione z poprzedniego roku + nieautomatyczne przeniesienie środków z poprzedniego roku, jeszcze nieprzydzielone + środki na pokrycie zobowiązań anulowane z poprzednich lat i ponownie udostępnione
en evolution of appropriations: the total appropriations for commitments available in a financial year are made up as follows: initial budget (NDA and CA) + amending budgets + assigned revenue + transfers + commitment appropriations carried over from the preceding financial year + non-automatic carry-overs from the preceding financial year not yet committed + released commitment appropriations from preceding financial years which have been made available again
pl Komisja niesłusznie powołała się na wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych (art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze rozporządzenia nr ‧/‧) w celu odmowy przekazania dokumentów w całości, ponieważ była w stanie usunąć z dokumentów informacje poufne
en the Commission was incorrect in relying on the exception relating to the protection of commercial interests (first indent of Article ‧ of Regulation No ‧/‧) in order to refuse disclosure of the documents in their entirety when it was in a position to purge the documents of confidential information
pl Jak stosować • Pelzont należy przyjmować raz na dobę wieczorem lub przed snem. • Pelzont należy przyjmować z jedzeniem. • Każdą tabletkę należy połknąć w całości
en How to take Take Pelzont once a day, in the evening or at bedtime. Take Pelzont with food. Swallow each tablet whole
pl Dane, choć niekompletne, wskazują, że napływ kapitału ma tendencję kierowania się w sposób nieproporcjonalny w stronę regionów, które są silniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, co potwierdza się zarówno wewnątrz poszczególnych państw, jak i w całości Unii Europejskiej
en Though incomplete, data suggest that a disproportionate amount of investment inflows tends to go to the economically stronger regions both within countries and across the EU as a whole
pl Jeśli Komisja uzna, że nieprawidłowość nie została skorygowana, lub że całość lub część działania nie uzasadnia całości lub części przyznanej na ten cel pomocy, Komisja ma przeprowadzić stosowną analizę przypadku i zażądać od kraju beneficjenta przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie
en Where the Commission considers that an irregularity has not been corrected or that all or part of an operation does not justify either all or part of the assistance granted to it, the Commission is to conduct a suitable examination of the case and request the beneficiary country to submit its comments within a specified period
pl Poza tym użytkownicy, którzy chcieliby mieć możliwość przeglądania w całości dzieła lub dokumentu o chronionym dostępie, kierowani byliby do prywatnych stron internetowych, specjalizujących się w zabezpieczonym rozpowszechnianiu treści cyfrowych, gdzie użytkownicy ci korzystaliby z szeregu opcji za stosowną opłatą, przekazywaną posiadaczom praw autorskich.
en Beyond that, users wishing to scan through a certain work or access a protected document in its entirety would be directed to private sites specialising in secure digital dissemination, where a number of options would be open to them in return for payment of a fair remuneration to the copyright holders.
pl Po podaniu zdrowym ochotnikom ‧ mg dazatynibu znakowanego węglem [ ‧C ], dazatynib w postaci niezmienionej stanowił ‧ % z całości radioaktywnej krążącej w osoczu
en In healthy subjects administered ‧ mg of [ ‧C]-labelled dasatinib, unchanged dasatinib represented ‧ % of circulating radioactivity in plasma
pl Zgodnie z praktyką Komisji cena transferowa jest określona jako pozostająca nominalna wartość pomniejszona o kwotę pierwszej partii, która w całości obciąża bank będący beneficjentem środka
en According to Commission practice, the transfer value is defined as the residual nominal value less the first tranche which is payable in full by the bank benefiting from the measure
pl Zasadniczo organ Wspólnoty świadczy usługi na podstawie zadań mu powierzonych, wyłącznie jeśli odpowiadająca im opłata lub należność została wpłacona w całości
en As a general rule, the Community body shall provide services by virtue of the tasks entrusted to it only after the corresponding fee or charge has been paid in its entirety
pl stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧, czego skutkiem byłaby odmowa rejestracji spornego znaku towarowego w całości
en Annul the decision of the First Board of Appeal of OHIM of ‧ September ‧ in Case R-‧/‧-‧, which would lead to the refusal of the contested mark in its entirety
pl Skarżąca żąda zatem stwierdzenia nieważności decyzji o odrzuceniu jej oferty i udzielenia zamówienia wygrywającemu oferentowi oraz zasądzenia od pozwanego, obok całości kosztów związanych z niniejszym postępowaniem, odszkodowania za szkody poniesione z tytułu spornego postępowania przetargowego
en The applicant requests, hence, that the decision to reject its bid and to award the contract to the successful tenderer be annulled and that the defendant is ordered to pay, in addition to the applicant's legal expenses related to the proceedings, the damages suffered by the applicant on account of the tendering procedure
pl Sieć musi umożliwiać Wspólnocie jako całości samowystarczalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a Państwom Członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki geograficzne lub potrzebę specjalistycznych urządzeń dla niektórych rodzajów odpadów
en The network must enable the Community as a whole to become self‐sufficient in waste disposal and the Member States to move towards that aim individually, taking into account geographical circumstances or the need for specialised installations for certain types of waste
pl Umawiające się Państwo może w momencie ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia Protokołu albo przystąpienia do niego oświadczyć, że będzie stosować w całości wariant A lub wariant B z artykułu ‧ oraz, w takim przypadku, określa ewentualne rodzaje postępowań upadłościowych, do których stosować będzie wariant A, oraz ewentualne rodzaje postępowań upadłościowych, do których stosować będzie wariant B. Umawiające się Państwo, składające oświadczenie na podstawie niniejszego ustępu, określa okres, który należy określić zgodnie z artykułem XI
en A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article ‧ and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17264 zdań frazy całość.Znalezione w 4,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.