Tłumaczenia na język angielski:

 • melee weapon   
   
  A weapon that is held in the hand of the combatant and that is used to hit the enemy in close combat; a weapon that is not thrown and that does not fire a projectile.
   
  broń służąca do walki wręcz;
 • mêlée weapon   
   
  A weapon that is held in the hand of the combatant and that is used to hit the enemy in close combat; a weapon that is not thrown and that does not fire a projectile.

Przykładowe zdania z "broń biała", pamięć tłumaczeniowa

add example
środków spożywczych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, anetolu, broni palnej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, żywych zwierząt, roślin, nadajników radiowych bądź aparatury nadawczo-odbiorczej, walut, okazów gatunków i produktów uzyskanych z gatunków chronionych na mocy Konwencji Waszyngtońskiej z dnia ‧ marca ‧ r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciemfoodstuffs, tobacco, alcoholic beverages, anethol, firearms, sidearms, ammunition, explosives, drugs, live animals, plants, radio transmitters or transmitter-receivers, currency, species and products obtained from species protected under the Washington Convention of ‧ March ‧ on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
Jednosieczna broń biała w średniowieczu w PolsceSingle-edged weapons in the medieval period in Poland
mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich okolice szkoły, a nawet podwórka szkolne, również w dzielnicach uprzywilejowanych, stały się strefami bezprawia (oferowanie narkotyków, przemoc- czasami z użyciem broni białej, różnego rodzaju wymuszenia i rozwój niebezpiecznych gier- patrz zjawisko happy slapping z umieszczaniem na stronach internetowych robionych telefonami komórkowymi zdjęć obrazujących sceny przemocywhereas in certain Member States the environs of and even the school playground itself (including those in affluent neighbourhoods) have become lawless areas (drug-dealing, acts of violence sometimes involving the use of knives, extortion by various means, the development of dangerous games and the phenomenon of happy slapping, involving the posting on websites of photographs of violent scenes taken with a mobile telephone
Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycjąMilitary weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading
Innymi słowy dąży ona do wybielenia zbrodni popełnionych przez NATO i USA i ich sojuszników w Kosowie, Afganistanie i Iraku (gdzie oprócz broni ze zubożonym uranem, były także stosowane bomby rozpryskowe czy z białym fosforem.In other words, it seeks to whitewash the crimes committed by NATO and the USA and its allies in Kosovo, Afghanistan and Iraq (where furthermore, besides depleted uranium weapons, fragmentation or white phosphorus bombs have also been used).
" Wywieście białą flagą i złóżcie broń" Raise the white flag and give up your arms
Teraz, chce żebyś chwycił broń jakbyś trzymał piekną białą gołębiceOkay, now, I want you to hold the gun like you' re holding a beautiful white dove
Legenda mówi, o małym białym koniu, tajemniczym towarzyszu, który jej broniThe legend tells... of a little white horse, a mystical companion to protect her
Przynieść broń białą!Bring up your small arms
Średniowieczna broń biała z Pomorza Zachodniego w zbiorach Muzeum Narodowego w SzczecinieMedieval white weapon from Western Pomerania in the National Museum in Szczecin
Legenda mówi, o małym białym koniu, tajemniczym towarzyszu, który jej broniThe legend tells... of a little white horse...A mystical companion to protect her...... a magical creature
środków spożywczych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, anetholu (składnik olejku anyżowego o silnym zapachu tego olejku), broni palnej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, żywych zwierząt, roślin, nadajników radiowych bądź aparatury nadawczo-odbiorczej, walut, okazów gatunków chronionych zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia ‧ marca ‧ r., przedmiotów, których przywóz jest zabroniony przez prawo do kraju docelowego w związku z ochroną porządku publicznego i moralnościfoodstuffs, tobacco, alcoholic beverages, anethol, firearms, sidearms, ammunition, explosives, drugs, live animals, plants, radio transmitters or transmitter-receivers, currency, species and products obtained from species protected under the Washington Convention of ‧ March ‧ on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna; articles forbidden by the laws of the country of destination on the protection of public decency and morality
Europa musi teraz bezwzględnie nabrać rozpędu i nadać kształty tej idei, której niektórzy z nas, liczni spośród nas, od kilku lat bronią tutaj, w Parlamencie Europejskim, a także gdzie indziej, a mianowicie utworzenia europejskiej instytucji interwencji cywilnej, zielonych hełmów lub białych hełmów - kolor nie ma tu większego znaczenia - ludzi, zasobów i wspólnych strategii.Europe absolutely must now gather momentum and give substance to this idea that some of us, many of us, have been defending here in the European Parliament and elsewhere for several years, namely the implementation of a European civil intervention body, green helmets or white helmets - the colour is of little importance - people, resources and common strategies.
Broń biała.Hand weapons.
Biała broń Kaukazu - ornamentyka, typologia, zbiory polskieCaucasian edged weapons- Ornaments, Types, Polish Collections
Broń Biała w Wojsku II RzeczypospolitejSide arms of the Second Polish Republic Army
Krótkie głosy przemawiają./ Z serca płyną/ Żadne ziemskie wino nie może/ równać się z blaskiem Księżyca/ Uśmiech wie,/ czego żadne słowo wiedzieć nie może/ Przemijające spojrzenie/ i wszystko jest białe jak śnieg/ Niech umysł, nie ręce,/ bronią i walczą/ Żelazne mury nie powstrzymają naszej potęgi/ Te życie, nie próżne, nie złośliwe/ Z każdej kotliny wylatuje Feniks/ Umysły w bitwie zetrą się i zderzą/ W tej wojnie, w której decydują nasze serca/ Niech wojna przyniesie/ pokój rozległemu światu/ Powstańcie razem i walczcie z dumą!/ Niech nikt nie lęka się/ długiej nocy na zewnątrz/ Niech płacz wojny będzie naszą pieśnią/ Żaden brat broni nie zrozumie/ źle naszych wspomnień/ Białe fale na Yangtze są tak długie/ Gotuje się, jak wcześniej,/ mocno w naszych sercach/ Dlaczego by płacz wojny/ nie miałby być naszą pieśnią?Brief voices speak out, from the heart they flowNo earthly wine can rival the moon' s glow A smile knows what no words can know
Na górze, w szufladzie nocnego stolika miał rewolwer, do posiadania którego nie przyznał się nigdy Davisowi, całkiem legalny, z czasów pobytu w Południowej Afryce. Tam prawie każdy biały nosił broń.He had a revolver upstairs in a drawer beside his bed, a revolver which he had never admitted to Davis he possessed, a quite legal revolver dating from his days in South Africa. Nearly every white man there possessed a gun.
Czy nadal obstajesz przy tym pomyśle? < Dlaczego on jest taki kontrowersyjny? > < Jeśli biali uważają się za ofiary przemocy... > <.. to czarni uznają się za ofiary Ameryki. > < Jeśli rząd nie był w stanie, ani nie był gotowy by cokolwiek z tym zrobić,... > <.. świadczy to tylko o inteligencji czarnych, że chcą się bronić. > < A co z bronią?Do you still favor that idea?Why is that controversial? If white people find themselves the victims of...... the violence black people found themselves victims of in America...... and if the government was unable or unwilling to do anything...... it' d be intelligence on their part to defend themselves
wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia aktywnych działań celem rozszerzenia zakresu protokołu ‧ w sprawie broni zapalającej do konwencji CCW, aby zapobiec dalszemu stosowaniu białego fosforu przeciwko celom wojskowym i cywilnym, jak również, aby położyć kres stosowaniu głowic ze (zubożonym) uranemCalls upon the EU and its Member States to work hard to ensure that the scope of Protocol ‧ to the CCW on Incendiary Weapons is expanded in order to prevent the further use of white phosphorus shells against military and civilian targets and to stop the use of (depleted) uranium warheads
I skubiąc delikatnie niebieski rąbek jej długiego białego paska, dodał: - Kto nam broni zacząć od nowa?...And fingering gently the blue binding of her long white sash, he added, < And who prevents us from beginning now? >
Wedle mnie, nawet bez białej koszuliI have made even without a white shirt
Co pani wie o pani Białej?What do you know about Mrs White?
Cieniutkie białe linieLittle white lines
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22491 zdań frazy broń biała.Znalezione w 14,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.