Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki
Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zastosowanie wektorów bakteryjnych w biologii molekularnej i medycynie
en Applications of bacterial vectors in molecular biology and medicine
pl EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL (European Molecular Biology Laboratory
pl Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomie
en Diploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Struktura COST obejmuje dziewięć dziedzin badawczych i technicznych (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia, leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Kwantyfikacja ryzyka związanego z niskim oraz przedłużającym się narażeniem na promieniowanie: badania będą się koncentrować na badaniach epidemiologicznych narażonej ludności, oraz na badaniach biologii komórkowej i molekularnej dotyczących wzajemnego oddziaływania między promieniowaniem a DNA, komórkami, organami i ciałem ludzkim
en Quantification of risks associated with low and protracted exposure: research will focus on epidemiological studies of suitable exposed populations, and on cellular and molecular biology research on the interaction between radiation and the DNA, cells, organs and the body
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo oraz związane z nim produkty i usługi; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Najczęściej stosowane metody identyfikacji chorób nowotworowych trzustki a nowoczesne techniki diagnostyczne oparte na dwuwymiarowej elektroforezie żelowej i metodach biologii molekularnej
en Most often employed methods for identification of pancreas cancer and modern diagnostic techniques based on Two-dimensional gel electrophoresis and molecular biology methods
pl Test PCR powinni wykonywać doświadczeni technicy w wyspecjalizowanych laboratoriach biologii molekularnej, tak aby zminimalizować możliwość kontaminacji docelowym DNA
en The PCR test should be performed by experienced technicians, in dedicated molecular biology laboratories, in order to minimise the possibility of contamination with target DNA
pl EMBL: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL: European Molecular Biology Laboratory
pl Z twoją...... biologią molekularną, czy jak tam chcesz
en With...... your molecular biology, or with whatever you want
pl Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology (Sekcja Biologii Molekularnej, Komórkowej i Rozwojowej
en Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology
pl Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyce
en Methods of molecular biology used in forensic science
pl podkreśla wielką rolę nanonauki i nanotechnologii w rozwoju biologii molekularnej
en Stresses the major role to be played by nanosciences and nanotechnologies in developing molecular biology
pl Metody biologii molekularnej w badaniu załadowania sacharozy do floemu w roślinach
en Molecular biology methods in the study of phloem loading of sucrose in plants
pl zatwierdzanie technik opartych na biologii molekularnej służących kontroli żywności i pasz, np. w zakresie alergenów, żywności funkcjonalnej i ekologicznej
en validation of molecular biology and hyphenated techniques for food and feed control e.g. in the area of allergens, functional and organic food
pl Należy przedstawić przegląd zasad, na jakich działa metoda takich, jak biologia molekularna oparta na DNA (np. dla PCR czasu rzeczywistego
en An overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
pl nazwę ustaloną w niniejszym rozporządzeniu oraz opis zgodny z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej; oraz
en the name laid down in this Regulation, and the description according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology; and
pl Kwantyfikacja zagrożeń związanych z narażeniem przez dłuższy okres na niskie dawki promieniowania: lepsza kwantyfikacja zagrożeń dla zdrowia w przypadku niskich dawek promieniowania działających przez dłuższy okres – przy uwzględnieniu indywidualnych różnic – dzięki badaniom epidemiologicznym oraz lepszemu zrozumieniu mechanizmów na podstawie badań w zakresie biologii molekularnej i biologii komórki
en Quantification of risks for low and protracted exposures: better quantification of the risks to health for low and protracted exposures, including individual variability, through epidemiological studies and an improved understanding of the mechanisms from cellular and molecular biology research
pl Zastosowanie elementów transpozycyjnych jako narzędzi biologii molekularnej
en The application of transposable elements as tools for molecular biology
pl Wspólnie z tematem ‧ Zdrowie zostanie wniesiony wkład do Programu międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii (Human Frontier Science Programme, HFSP) w celu propagowania badań interdyscyplinarnych oraz nowych inicjatyw współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny oraz umożliwienia państwom członkowskim nienależącym do grupy G‧ wyciągnięcia z programu pełnych korzyści
en A subscription will be made available jointly with theme ‧ Health to the international Human Frontier Science Programme (HFSP) to promote interdisciplinary research and novel collaborations between scientists from different fields, and provide the possibility for non-G‧ Member States to fully benefit from the programme
pl Wspólnie z tematem Technologie informacyjne i komunikacyjne corocznie wnoszona będzie składka na rzecz międzynarodowego programu Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) (Program międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii
en An annual subscription to the international Human Frontier Science Programme Organisation (HFSPO) will be made jointly with the Information and communication technologies theme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 802 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.