Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki
Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zatwierdzanie technik opartych na biologii molekularnej służących kontroli żywności i pasz, np. w zakresie alergenów, żywności funkcjonalnej i ekologicznej
en validation of molecular biology and hyphenated techniques for food and feed control e.g. in the area of allergens, functional and organic food
pl nazwę określoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdego enzymu spożywczego lub- w przypadku braku takiej nazwy- przyjętą nazwę zawartą w nomenklaturze Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB
en the name laid down under this Regulation in respect of each food enzyme or a sales description which includes the name of each food enzyme or in the absence of such a name, the accepted name laid down in the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB
pl Należy przedstawić przegląd zasad, na jakich działa metoda takich, jak biologia molekularna oparta na DNA (np. dla PCR czasu rzeczywistego
en An overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
pl Określenie mechanizmów oporności szczepów bakterii glebowych na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę z wykorzystaniem metod biologii molekularnej
en Determination of resistance mechanisms to tetracycline, streptomycine and erythromycine in soil bacterial strains using molecular biology methods
pl EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL (European Molecular Biology Laboratory
pl Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology (Sekcja Biologii Molekularnej, Komórkowej i Rozwojowej
en Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology
pl I n n e o r g a n i z a c j e m i ę d z y n a r o d o w e NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) Rada Europy ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) EPO (Europejski Urząd Patentowy) EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej) EUTELSAT (Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej) INTELSAT (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej) EBU/ UER (Europejska Unia Radiofoniczna/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) CERN (Europejska Organizacja ds
en O t h e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Council of Europe ICRC (International Committee of the Red Cross) ESA (European Space Agency) EPO (European Patent Office) Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation) EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) EBU/ UER (European Broadcasting Union/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) EMBL (European Molecular Biology Laboratory) CERN (European Organisation for Nuclear Research) IOM (International Organisation for Migration
pl Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością do procesu akredytacji laboratorium biologii molekularnej na przykładzie NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów w Toruniu.
en The preparation of Quality Management System documentation for the acreditation process of molecular biology laboratory on the basis of NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów in Toruń.
pl Nowoczesne metody biologii molekularnej i komórkowej do oceny biomateriałów
en Modern methods of molecular and cell biology for evaluation biomaterials
pl Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyce
en Methods of molecular biology used in forensic science
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl biologia komórkowa i molekularna
en cellular and molecular biology
pl podkreśla wielką rolę nanonauki i nanotechnologii w rozwoju biologii molekularnej
en Stresses the major role to be played by nanosciences and nanotechnologies in developing molecular biology
pl Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomie
en Diploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
pl Najczęściej stosowane metody identyfikacji chorób nowotworowych trzustki a nowoczesne techniki diagnostyczne oparte na dwuwymiarowej elektroforezie żelowej i metodach biologii molekularnej
en Most often employed methods for identification of pancreas cancer and modern diagnostic techniques based on Two-dimensional gel electrophoresis and molecular biology methods
pl Znajdując się na krawędzi inżynierii kwantowej, technologii materiałowej i biologii molekularnej oraz będąc jednym z przewidywanych ośrodków następnej rewolucji przemysłowej, nanotechnologie wymagają znaczących inwestycji
en Lying at the frontier of quantum engineering, materials technology and molecular biology, and one of the foreseeable hubs of the next industrial revolution, nanotechnologies need considerable investment
pl EMBL: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL: European Molecular Biology Laboratory
pl nazwę ustaloną w niniejszym rozporządzeniu oraz opis zgodny z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej; oraz
en the name laid down in this Regulation, and the description according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology; and
pl Molekularna Biologia Raka.
en Molecular biology of cancer.
pl rozwój i wdrażanie technik określania charakterystyki wirusowych i bakteryjnych patogenów poprzez zastosowanie np. klasycznych kultur mikrobiologicznych i technik wyliczeniowych, metod immunologicznych oraz metod biologii molekularnej, takich jak łańcuchowa reakcja polimeryzacji, klonowanie, analiza sekwencji, oznaczanie zdolności neutralizacji kultur wirusowych
en development and implementation of techniques for the characterisation of viral and bacterial pathogens applying e.g. classical microbiological culture and enumeration techniques, immunological methods as well as molecular biology methods such as PCR, cloning, sequence analysis, virus culture and neutralisation assays
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo oraz związane z nim produkty i usługi; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 802 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 1,264 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.