Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (Noun  ) (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki
Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Molekularna biologia białaczek dziecięcych.
en Molecular biology of childhood leukaemias.
pl Z twoją...... biologią molekularną, czy jak tam chcesz
en With...... your molecular biology, or with whatever you want
pl Zastosowanie elementów transpozycyjnych jako narzędzi biologii molekularnej
en The application of transposable elements as tools for molecular biology
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Nanonauki- Nanonauki to nowy sposób podejścia do tradycyjnych nauk (chemii, fizyki, biologii molekularnej itp.) oraz badania podstawowej struktury i zachowania się różnych materiałów na poziomie atomowym i molekularnym
en Nanosciences- The nanosciences are a new approach to traditional science (chemistry, physics, electronic biology, etc.) and deal with the basic structure and behaviour of materials at the level of atoms and molecules
pl Należy przedstawić przegląd zasad, na jakich działa metoda takich, jak biologia molekularna oparta na DNA (np. dla PCR czasu rzeczywistego
en An overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
pl EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL (European Molecular Biology Laboratory
pl Nie-obiektywna nauka. Proces konstrukcji innowacji inżynierii genetycznej i biologii molekularnej w analizie Teorii Aktora-Sieci
en Non-objective science. The process of construction of genetic engineering and molecular biology innovations (Actor-Network Theory analysis).
pl podkreśla wielką rolę nanonauki i nanotechnologii w rozwoju biologii molekularnej
en Stresses the major role to be played by nanosciences and nanotechnologies in developing molecular biology
pl Struktura COST obejmuje dziewięć dziedzin badawczych i technicznych (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia, leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomie
en Diploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
pl nazwę ustaloną w niniejszym rozporządzeniu oraz opis zgodny z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej; oraz
en the name laid down in this Regulation, and the description according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology; and
pl Identyfikacja grzybów z rodzaju Malassezia przy użyciu metod biologii molekularnej-PCR-RFLP i analizy sekwencyjnej
en Identification of the yeasts of the Malassezia genus by using molecular biology methods – PCR-RFLP and sequence analysis
pl Znajdując się na krawędzi inżynierii kwantowej, technologii materiałowej i biologii molekularnej oraz będąc jednym z przewidywanych ośrodków następnej rewolucji przemysłowej, nanotechnologie wymagają znaczących inwestycji
en Lying at the frontier of quantum engineering, materials technology and molecular biology, and one of the foreseeable hubs of the next industrial revolution, nanotechnologies need considerable investment
pl biologia komórkowa i molekularna
en cellular and molecular biology
pl Zastosowanie wektorów bakteryjnych w biologii molekularnej i medycynie
en Applications of bacterial vectors in molecular biology and medicine
pl Specjalizacja ‧: Naukowcy z przygotowaniem z zakresu radiobiologii, biologii komórkowej i molekularnej oraz cytotoksyczności spowodowanej napromieniowaniem komórek ludzkich, lub ochrony przed promieniowaniem i fizyki zdrowotnej
en Field ‧: Scientists with background in radiobiology, cellular and molecular biology and cytotoxicity by irradiation in human cells, or in radioprotection and health physics
pl Określenie mechanizmów oporności szczepów bakterii glebowych na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę z wykorzystaniem metod biologii molekularnej
en Determination of resistance mechanisms to tetracycline, streptomycine and erythromycine in soil bacterial strains using molecular biology methods
pl rozwój i wdrażanie technik określania charakterystyki wirusowych i bakteryjnych patogenów poprzez zastosowanie np. klasycznych kultur mikrobiologicznych i technik wyliczeniowych, metod immunologicznych oraz metod biologii molekularnej, takich jak łańcuchowa reakcja polimeryzacji, klonowanie, analiza sekwencji, oznaczanie zdolności neutralizacji kultur wirusowych
en development and implementation of techniques for the characterisation of viral and bacterial pathogens applying e.g. classical microbiological culture and enumeration techniques, immunological methods as well as molecular biology methods such as PCR, cloning, sequence analysis, virus culture and neutralisation assays
pl Wspólnie z tematem Technologie informacyjne i komunikacyjne corocznie wnoszona będzie składka na rzecz międzynarodowego programu Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) (Program międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii
en An annual subscription to the international Human Frontier Science Programme Organisation (HFSPO) will be made jointly with the Information and communication technologies theme
pl Kwantyfikacja zagrożeń związanych z narażeniem przez dłuższy okres na niskie dawki promieniowania: lepsza kwantyfikacja zagrożeń dla zdrowia w przypadku niskich dawek promieniowania działających przez dłuższy okres – przy uwzględnieniu indywidualnych różnic – dzięki badaniom epidemiologicznym oraz lepszemu zrozumieniu mechanizmów na podstawie badań w zakresie biologii molekularnej i biologii komórki
en Quantification of risks for low and protracted exposures: better quantification of the risks to health for low and protracted exposures, including individual variability, through epidemiological studies and an improved understanding of the mechanisms from cellular and molecular biology research
pl Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyce
en Methods of molecular biology used in forensic science
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 802 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 0,482 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.