Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki
Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl rozwój i wdrażanie technik określania charakterystyki wirusowych i bakteryjnych patogenów poprzez zastosowanie np. klasycznych kultur mikrobiologicznych i technik wyliczeniowych, metod immunologicznych oraz metod biologii molekularnej, takich jak łańcuchowa reakcja polimeryzacji, klonowanie, analiza sekwencji, oznaczanie zdolności neutralizacji kultur wirusowych
en development and implementation of techniques for the characterisation of viral and bacterial pathogens applying e.g. classical microbiological culture and enumeration techniques, immunological methods as well as molecular biology methods such as PCR, cloning, sequence analysis, virus culture and neutralisation assays
pl Określenie mechanizmów oporności szczepów bakterii glebowych na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę z wykorzystaniem metod biologii molekularnej
en Determination of resistance mechanisms to tetracycline, streptomycine and erythromycine in soil bacterial strains using molecular biology methods
pl Wspólnie z tematem ‧ Zdrowie zostanie wniesiony wkład do Programu międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii (Human Frontier Science Programme, HFSP) w celu propagowania badań interdyscyplinarnych oraz nowych inicjatyw współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny oraz umożliwienia państwom członkowskim nienależącym do grupy G‧ wyciągnięcia z programu pełnych korzyści
en A subscription will be made available jointly with theme ‧ Health to the international Human Frontier Science Programme (HFSP) to promote interdisciplinary research and novel collaborations between scientists from different fields, and provide the possibility for non-G‧ Member States to fully benefit from the programme
pl I n n e o r g a n i z a c j e m i ę d z y n a r o d o w e NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) Rada Europy ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) EPO (Europejski Urząd Patentowy) EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej) EUTELSAT (Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej) INTELSAT (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej) EBU/ UER (Europejska Unia Radiofoniczna/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) CERN (Europejska Organizacja ds
en O t h e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Council of Europe ICRC (International Committee of the Red Cross) ESA (European Space Agency) EPO (European Patent Office) Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation) EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) EBU/ UER (European Broadcasting Union/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) EMBL (European Molecular Biology Laboratory) CERN (European Organisation for Nuclear Research) IOM (International Organisation for Migration
pl Wspólnie z tematem Technologie informacyjne i komunikacyjne corocznie wnoszona będzie składka na rzecz międzynarodowego programu Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) (Program międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii
en An annual subscription to the international Human Frontier Science Programme Organisation (HFSPO) will be made jointly with the Information and communication technologies theme
pl zatwierdzanie technik opartych na biologii molekularnej służących kontroli żywności i pasz, np. w zakresie alergenów, żywności funkcjonalnej i ekologicznej
en validation of molecular biology and hyphenated techniques for food and feed control e.g. in the area of allergens, functional and organic food
pl nazwę określoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdego enzymu spożywczego lub- w przypadku braku takiej nazwy- przyjętą nazwę zawartą w nomenklaturze Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB
en the name laid down under this Regulation in respect of each food enzyme or a sales description which includes the name of each food enzyme or in the absence of such a name, the accepted name laid down in the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB
pl Zastosowanie elementów transpozycyjnych jako narzędzi biologii molekularnej
en The application of transposable elements as tools for molecular biology
pl Kwantyfikacja ryzyka związanego z niskim oraz przedłużającym się narażeniem na promieniowanie: badania będą się koncentrować na badaniach epidemiologicznych narażonej ludności, oraz na badaniach biologii komórkowej i molekularnej dotyczących wzajemnego oddziaływania między promieniowaniem a DNA, komórkami, organami i ciałem ludzkim
en Quantification of risks associated with low and protracted exposure: research will focus on epidemiological studies of suitable exposed populations, and on cellular and molecular biology research on the interaction between radiation and the DNA, cells, organs and the body
pl EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej
en EMBL (European Molecular Biology Laboratory
pl Struktura COST obejmuje dziewięć dziedzin badawczych i technicznych (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia, leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Identyfikacja grzybów z rodzaju Malassezia przy użyciu metod biologii molekularnej-PCR-RFLP i analizy sekwencyjnej
en Identification of the yeasts of the Malassezia genus by using molecular biology methods – PCR-RFLP and sequence analysis
pl Metody biologii molekularnej stosowane w oznaczaniu antygenów zgodności tkankowej
en Molecular methods used in Human Leucocyte Antigens typing
pl Specjalizacja ‧: Naukowcy z przygotowaniem z zakresu radiobiologii, biologii komórkowej i molekularnej oraz cytotoksyczności spowodowanej napromieniowaniem komórek ludzkich, lub ochrony przed promieniowaniem i fizyki zdrowotnej
en Field ‧: Scientists with background in radiobiology, cellular and molecular biology and cytotoxicity by irradiation in human cells, or in radioprotection and health physics
pl Zastosowanie wektorów bakteryjnych w biologii molekularnej i medycynie
en Applications of bacterial vectors in molecular biology and medicine
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
pl Metody biologii molekularnej stosowane w identyfikacji oddziaływań między białkami.
en Molecular biology methods used in identification of protein-protein interaction
pl Najczęściej stosowane metody identyfikacji chorób nowotworowych trzustki a nowoczesne techniki diagnostyczne oparte na dwuwymiarowej elektroforezie żelowej i metodach biologii molekularnej
en Most often employed methods for identification of pancreas cancer and modern diagnostic techniques based on Two-dimensional gel electrophoresis and molecular biology methods
pl Molekularna Biologia Raka.
en Molecular biology of cancer.
pl Molekularna biologia białaczek dziecięcych.
en Molecular biology of childhood leukaemias.
pl Znajdując się na krawędzi inżynierii kwantowej, technologii materiałowej i biologii molekularnej oraz będąc jednym z przewidywanych ośrodków następnej rewolucji przemysłowej, nanotechnologie wymagają znaczących inwestycji
en Lying at the frontier of quantum engineering, materials technology and molecular biology, and one of the foreseeable hubs of the next industrial revolution, nanotechnologies need considerable investment
pl Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo oraz związane z nim produkty i usługi; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka
en COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 802 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 1,017 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.