Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację
Junior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientację
World Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnej
en Orienteering as a form of recreation activity.
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym ‧ (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ April ‧ on the clearance of the accounts of the paying agencies of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia concerning expenditure in the field of rural development measures financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the ‧ financial year (notified under document number C
pl Szczególnie istotne i pilne w moim przekonaniu jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli Unii Europejskiej bez względu na ich płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przynależność wyznaniową czy światopogląd, kolor skóry, pochodzenie lub przynależność etniczną.
en Particularly significant and urgent, in my opinion, is the need to take action to ensure equal treatment of all citizens of the European Union, irrespective of gender, sexual orientation, age, disability, religious association, world-view, skin colour, background or ethnic origin.
pl Naszym zdaniem wpływ produktów na środowisko musi stanowić w UE temat bardzo istotny a cała idea wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego daje nam bardzo przydatną orientację dla konsumentów.
en We think that the environmental effect of products must be a very important issue in the EU, and the whole idea of an Ecolabel gives a very useful orientation for consumers.
pl "Nietolerancja i dyskryminacja osób ze względu na orientacje seksualną. Sytuacja homoseksualistów w Polsce"
en Intolerance and discrimination based on sexual orientation. Position of homosexuals in Poland.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso! Jak dotąd karta praw podstawowych jest jedynym dokumentem międzynarodowym, który zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
en (DE) Mr President, Mr Barroso, the Charter of Fundamental Rights is, as yet, the only international document that prohibits discrimination on grounds of sexual orientation.
pl Komitet z zadowoleniem przyjmuje więc decyzję ogłoszoną przez Komisję ‧ lipca ‧ r. o przedstawieniu nowej dyrektywy w sprawie urzeczywistnienia zasady równego traktowania bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną w obszarach poza rynkiem pracy, objętych dyrektywą w sprawie równości rasowej
en The EESC therefore welcomes the decision of the Commission announced on ‧ July ‧ to propose a new directive that would implement the principle of equal treatment irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation in the areas outside the field of employment covered by the Race Equality Directive
pl Selekcja kandydatów odbywać się będzie bez względu na rasę, przekonania polityczne, filozoficzne lub religijne, płeć lub orientację seksualną i bez brania pod uwagę ich stanu cywilnego lub sytuacji rodzinnej
en Candidates will be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation
pl Z programów pszczelarskich należy wyłączyć środki finansowane na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) [‧]
en Measures financed under Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) shall be excluded from the apiculture programme
pl Propozycja Komisji opiera się na artykule ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowił już podstawę dla dyrektyw zwalczających dyskryminację w zakresie zatrudnienia lub pracy ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jak i w odniesieniu do zarówno zatrudnienia i pracy oraz dostępu do towarów i usług oraz do dostaw towarów i usług bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
en The Commission's proposal is based on Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, which has already been the basis for the Directives combating discrimination in employment or occupation on grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation and, in relation to both employment and occupation and access to and the supply of goods and services, on grounds of racial or ethnic origin
pl Jednakże, zasada ta nie powinna mieć zastosowania do pewnych wyjątkowych i należycie uzasadnionych okoliczności, takich przypadki małych producentów lub producentów uczestniczących w programach ekstensyfikacji oraz systemów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia
en However, this rule should not apply in some exceptional and duly justified circumstances, such as the case of small producers or of producers participating in extensification programmes and early retirement schemes contemplated in Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Po latach skomplikowanych stosunków widzimy pewne nieśmiałe kroki we właściwym kierunku, takie jak uznanie ruchu kierowanego przez pana Milikiewicza, pozwolenie na publikację różnych gazet, które nie mają pro-rządowej orientacji oraz pierwsze oznaki gotowości do rozmów na temat zaleceń OBWE/ODIHR.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, after years of complicated relations we are seeing some timid steps in the right direction, with the recognition of the movement led by Mr Milinkiewicz, the authorisation of various newspapers that are not pro-government, and the first signs of willingness to discuss the recommendations made by the OSCE/ODIHR.
pl Odzyskane kwoty oraz odsetki wypłaca się na rzecz właściwej agencji płatniczej i odlicza się je od wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
en Amounts recovered and interest shall be paid to the competent paying agency and deducted from expenditure financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. ‧, poza tymi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en The costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in Article ‧, with the exception of those referred to in Article ‧, shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes, with the exception of the cost of inter-bin transfers
pl Chciałabym jednak wspomnieć, że w ostatnią środę rząd litewski wydał negatywną ocenę propozycji ustawy będącej przedmiotem debaty w parlamencie litewskim, dotyczącej wprowadzenia kar za publiczne promowanie związków homoseksualnych, ponieważ jest ona sprzeczna z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej, jak również postanowieniami konstytucji Republiki Litewskiej, i uważana jest za formę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
en However, I would like to report that last Wednesday, the Lithuanian Government gave a negative conclusion on the proposal debated in the Lithuanian Parliament to introduce penalties for the public promotion of homosexual relations, because it is contrary to international and European Union legislation, as well as the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania, and is regarded as discrimination on the grounds of sexual orientation.
pl w tym kontekście Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) powinna w dalszym ciągu przyczyniać się do osiągania celu priorytetowego polegającego na rozwoju i strukturalnym dostosowaniu regionów opóźnionych w rozwoju poprzez poprawę efektywności struktur produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi i leśnymi oraz rozwijanie potencjału lokalnego na obszarach wiejskich
en whereas in this context the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) should continue to contribute to attaining the priority objective of the development and structural adjustment of the regions whose development is lagging behind, by improving the efficiency of the structures of production, processing and marketing of agricultural and forest products and developing local potential in rural areas
pl w celu ułatwienia przygotowania oświadczenia o rocznych wydatkach do przedstawienia przez Grecję, na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie rozliczenia rachunków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, Sekcja Gwarancji‧, niektóre elementy powinny pojawić się w powyższych oświadczeniach z chwilą rozpoczęcia wydatkowania pieniędzy na poziomie administracji krajowej
en Whereas, in order to facilitate the declaration of annual expenditure to be submitted by Greece under Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ relating to the clearance of accounts of the European Agricultural Guarantee and Guidance Fund, Guarantee Section, certain elements should appear in these declarations from the start of the expenditure at the level of the national administration
pl Katastrofa smoleńska, prawicowy autorytaryzm, orientacja na dominację społeczną a uprzedzenia i myślenie spiskowe
en The plane crash in Smolensk, conspiracy thinking, prejudices, right-wing authoritarianism and social dominance orientation
pl W art. ‧ określono zakres zastosowania proponowanej dyrektywy, a więc obszary działalności, do których będzie mieć zastosowanie zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en Article ‧ defines the scope of the proposed directive, that is the areas of activity to which the prohibition of discrimination on grounds of religion or belief, disability, age and sexual orientation will apply
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. ‧, poza tymi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde ‧ ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en The costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in Article ‧, with the exception of those referred to in Article ‧, shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes, with the exception of the cost of inter-bin transfers
pl Więcej należy uczynić w celu zwalczania dyskryminacji i promowania równości bez względu na płeć, płeć społeczno-kulturową, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, wiek i orientację seksualną.
en There needs to be more done to combat discrimination and to promote equality on the base of sex, gender, racial or ethnic origin, religion or belief, age and sexual orientation.
pl Ogólne cele programu przyczyniają się do rozwoju polityk Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie uznania kulturowej, wielokulturowej i językowej różnorodności Europy, wspierania spójności społecznej i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju
en The general objectives of the Programme shall contribute to the development of the EU policies, in particular with regard to the recognition of cultural, multicultural and linguistic diversity in Europe, to fostering social cohesion and combating all discrimination based on sex, race or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, and with regard to sustainable development
pl Środki te przeznaczone są na sfinansowanie instrumentów Celu ‧ EFOGR (Sekcja Orientacji) w odniesieniu do zobowiązań związanych z okresem programowania na lata ‧–
en This appropriation is intended to cover EAGGF Guidance Section Objective ‧ measures for commitments relating to the programming period ‧ to
pl mając na uwadze, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości opartych na poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji, praworządności, równości i niedyskryminacji oraz mając na uwadze, że przyjęto i zaproponowano dyrektywy, w również te, które obejmują walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną z myślą o osiągnięciu tego celu
en whereas the EU is a community of values based on human rights, fundamental freedoms, democracy and the rule of law, equality and non-discrimination, and whereas directives, including those concerning the fight against discrimination based on sexual orientation, have been approved and proposed in order to achieve this aim
pl mając na uwadze, że w ciągu minionych kilku lat ponad ‧ prodemokratycznych organizacji pozarządowych różnych szczebli i różnych orientacji politycznych, ‧ niezależnych mediów oraz kilka zakładów edukacyjnych zostało zlikwidowanych z przyczyn technicznych, gdy tymczasem sprawą oczywistą było, że we wszystkich wypadkach organizacje te zostały ukarane za krytykowanie prezydenta i jego polityki
en whereas over the past few years several political parties and more than ‧ pro-democracy NGOs of different levels and different political persuasions, ‧ independent mass media entities and several educational establishments have been closed down for technical reasons, but whereas it was clear that in every case these organisations were being punished for criticising the President and his policy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 216,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.