Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację
Junior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientację
World Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnej
en Orienteering as a form of recreation activity.
pl mając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wzywał do ukończenia prac nad antydyskryminacyjnym pakietem legislacyjnym, opartym na art. ‧ traktatu WE, i stale zwraca się do Komisji o złożenie projektu dyrektywy zakazującej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną we wszystkich dziedzinach
en whereas Parliament has repeatedly asked for the completion of the anti-discrimination legislative package based on Article ‧ of the EC Treaty, and periodically asks the Commission to propose a directive prohibiting discrimination based on sexual orientation in all sectors
pl mimo dużych postępów w propagowaniu równości i zwalczaniu dyskryminacji, m.in. dzięki przyjęciu prawodawstwa poświęconego równości oraz dzięki utworzeniu krajowych organów odpowiedzialnych za te kwestie, w UE wciąż mamy do czynienia z nierównością i dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, lub orientację seksualną; istotne koszty tego ponoszą zarówno pojedyncze osoby doświadczające dyskryminacji, jak i społeczeństwa europejskie jako całość
en despite much progress in promoting equality and fighting discrimination thanks, inter alia, to the adoption of equality legislation and to the setting up of national equality bodies, inequality and discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, age, disability, religion or belief, or sexual orientation continue to exist in the EU, at a substantive cost to the individual women and men concerned and European societies as a whole
pl Jeśli opłata wyrównawcza przewidziana w ust. ‧ nie została wpłacona przed upływem terminu wymagalności, Komisja, po konsultacji z Komitetem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, odlicza kwotę równą niewpłaconej opłacie wyrównawczej od miesięcznych zaliczek na pokrycie wydatków poczynionych przez dane Państwo Członkowskie w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej[‧]
en If the levy provided for in paragraph ‧ has not been paid before the due date and after consultation of the Committee of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, the Commission shall deduct a sum equivalent to the unpaid levy from the monthly advances on the provision for expenditure effected by the Member State concerned within the meaning of Article ‧) and Article ‧) of Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on the financing of the common agricultural policy
pl Zwiększenie to może zostać w związku z tym przyznane dla inwestycji mających na celu zapewnienie przestrzegania ostatnio wprowadzonych minimalnych norm, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR
en Thus, the increase could be granted for investments aimed at ensuring compliance with the recently introduced minimum standards, subject to the conditions in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF
pl Dotyczy: walki z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną
en Subject: Fight against discrimination based on sexual orientation
pl Z odstępstw tych powinny skorzystać tylko te podmioty gospodarcze, które mogą udowodnić, w szczególności na podstawie dokumentów wywozowych lub dokumentów określonych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylające dyrektywę ‧/‧/EWG bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów tego rozporządzenia, że nie mogły wywozić towarów w określonym terminie ze względu na wyżej wymienione okoliczności
en The benefit of those derogations should be reserved for operators who can prove, in particular on the basis of export documents or the documents referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund and repealing Directive ‧/‧/EEC without prejudice to the application of the other provisions of that Regulation, that they were prevented from carrying out export operations within the specified period by the aforementioned circumstances
pl Wpływ atrybucji odpowiedzialności oraz orientacji prospołecznej na skuteczność kampanii CRM
en The influence of responsibility attribution and prosocial orientation on the effectiveness of CRM campaign
pl Na mocy zaskarżonej decyzji Komisja zastosowała, w odniesieniu do wydatków objętych przez władze hiszpańskie wnioskiem do dnia ‧ czerwca ‧ r., korektę finansową netto w wysokości ‧ %, co powoduje zmniejszenie o ‧,‧ EUR pomocy z Sekcji Orientacji EFOGR przeznaczonej na wydatki w ramach wyżej wymienionego programu, przyznanej zgodnie z decyzją Komisji C ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r
en Pursuant to the contested decision, the Commission applied a net financial correction of a flat rate of ‧ % to the expenditure declared by the Spanish authorities until ‧ June ‧, which involves a reduction of the support from the Guidance Section of the EAGGF of EUR ‧,‧ with respect to expenditure for the programme mentioned below which was initially granted in accordance with Commission Decision C ‧ of ‧ July
pl Orientacja życiowa, a zachowania zdrowotne kobiet w połogu na przykładzie pacjentek przychodni rejonowych w Bydgoszczy
en Life orientation and health behaviors of women in puerperium on the example of patient GP surgery in Bydgoszcz district.
pl Promowanie równości między mężczyznami i kobietami, wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną
en Promoting equality between men and women and contributing to combating all forms of discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation
pl Bardzo chciałabym się dowiedzieć, co robi Komisja - bądź co ma zamiar zrobić - aby wyegzekwować podstawowe prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów we wszystkich regionach UE, aby wyraźnie pokazać, że homofobia i dyskryminacja na podstawie orientacji seksualnej są już niedopuszczalne, nie tylko w sferze zatrudnienia, gdzie oczywiście już mamy dyrektywę, ale we wszystkich dziedzinach, tak aby ludzie mogli bez obaw żyć i wybierać swoją orientację seksualną.
en I would be very interested to know what the Commission is doing - what you intend to do - to enforce the fundamental rights of lesbians, gay men, bisexuals and transgender people in all parts of the EU so as to make it clear that homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation are no longer acceptable, not only in the area of employment, where, of course, we already have a directive, but in all areas, and so that people can live and choose their sexual relationships without fear.
pl Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ stanowi, że Komisja przekazuje Państwom Członkowskim do dyspozycji, w ramach środków przewidzianych w budżecie, fundusze na pokrycie wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
en Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ provides that the Commission is to place at the disposal of the Member States, within the framework of the budget appropriations, the funds needed to cover expenditure to be financed by the Guarantee Section of the European Agricultural and Guidance Fund
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami, wymienionymi w ust. ‧, poza tymi, w których przypadku ostateczny wynik analiz wykazuje jakość niższą od minimalnych cech wymaganych przy interwencji, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en Except where the final results of analyses indicate a quality below the minimum characteristics laid down for intervention, the costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in paragraph ‧ but not of inter-bin transfers shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes
pl Żałuję, że w swym projekcie rezolucji sprawozdawczyni zdecydowała się na przedstawienie opinii na temat takich kwestii jak orientacja seksualna i jej ochrona konstytucyjna, co nie tylko nie ma nic wspólnego z prawdziwymi problemami, ale ponadto powinno należeć do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.
en I find it regrettable that, in her motion for a resolution, the rapporteur has chosen to give opinions about issues such as sexual orientation and its constitutional protection, which not only have nothing to do with the real issues in question, but should also be the exclusive competence of the Member States.
pl uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. ‧, zakazujący dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
en having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular Article ‧ thereof, which prohibits discrimination based on sexual orientation
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ Państwa Członkowskie, w których więcej niż ‧% krów mamek i jałówek jest hodowanych na terenach górskich w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia, może zadecydować o zarządzaniu premiami od krów mamek w odniesieniu do jałówek odrębnie od zarządzania premiami od krów mamek w ramach odrębnego pułapu krajowego wyznaczonego przez takie Państwo Członkowskie
en By way of derogation from Article ‧), Member States where more than ‧ % of suckler cows and heifers are kept in mountain areas within the meaning of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations may decide to manage the granting of the suckler cow premium for heifers separately from that for suckler cows within the limits of a separate national ceiling to be set up by the Member State concerned
pl Dlatego mam do niej pełne zaufanie i jestem przekonana, że ten problem zostanie rozwiązany oraz że państwo członkowskie, którego on dotyczy, znajdzie rozwiązanie tak poważnego problemu, jakim jest dyskryminacja ze względu na orientację seksualną.
en I therefore have complete confidence in her, and I am sure that this problem will be resolved and that the Member State concerned will find a solution to this serious problem that is discrimination based on sexual orientation.
pl Środki z tytułu VAT, środek dodatkowy – z wyjątkiem kwoty odpowiadającej rezerwie pieniężnej EFOGR (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej), rezerwie dotyczącej pożyczek i gwarancji kredytowych oraz rezerwie przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach – oraz, tam gdzie jest to stosowne, składki finansowe wynikające z PNB są zapisywane pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca kwoty w wysokości jednej dwunastej właściwych kwot ogólnych w budżecie, przeliczonej na waluty krajowe po kursie walutowym z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, tak jak zostało to opublikowane w serii
en VAT resources, the additional resource-excluding an amount corresponding to the EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) monetary reserve, to the reserve relating to loans and loan guarantees and to the reserve for emergency aid-and, where appropriate, GNP financial contributions shall be credited on the first working day of each month, the amounts being one-twelfth of the relevant totals in the budget, converted into national currencies at the rates of exchange of the last day of quotation of the calendar year preceding the budget year, as published in the Official Journal of the European Communities
pl Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez żadnej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną
en The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situation
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. ‧, poza tymi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en The costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in Article ‧, with the exception of those referred to in Article ‧, shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes, with the exception of the cost of inter-bin transfers
pl Wiele organizacji pozarządowych działających na różnych szczeblach może wnieść istotny wkład na szczeblu europejskim poprzez kluczowe sieci sprzyjające zmianom orientacji politycznej w odniesieniu do ogólnych celów programu
en Many non-governmental organisations (NGOs) active at various levels can make an important contribution at European level through key networks which assist in changing policy orientations relating to the general objectives of the Programme
pl Orientacja pielęgniarek w obszarze prawa zawodowego - na przykładzie 10 WSzK z P w Bydgoszczy
en The orientation of nurses working in the area of law - for example, the 10 Military Hospital in Bydgoszcz with Policlinics.
pl Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej zastosowania korekt finansowych w odniesieniu do pomocy z Sekcji Orientacji EFOGR przyznanej na rzecz programu operacyjnego CCI ‧.PT.‧.‧.PO.‧ (Portugalia- Program krajowy, Cel ‧), dla realizacji zadania Inwestycje w gospodarstwa rolne, zmniejszającej o ‧,‧ EUR pomoc z Sekcji Orientacji EFOGR przyznaną zgodnie z decyzją Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r. i przeznaczoną na wydatki w ramach programu pomocy CCI ‧.PT.‧.‧.PO.‧ (Portugalia- Program krajowy, Cel
en annulment of Commission Decision C ‧ final of ‧ June ‧ concerning the application of financial corrections to assistance from EAGGF Guidance to the operational programme CCI ‧.PT.‧.‧.PO.‧ (Portugal- National Objective ‧ programme) for the measure Investments in agricultural holdings, which reduced by EUR ‧,‧ the contribution of EAGGF Guidance to the expenditure awarded under Commission Decision C ‧ of ‧ October ‧, under the operational programme CCI ‧.PT.‧.‧.PO.‧ (Portugal- National Objective ‧ programme); and
pl No dalej, białasku.Czas na orientację
en Let' s go, blanco
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 121,822 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.