Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację
Junior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientację
World Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnej
en Orienteering as a form of recreation activity.
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, zawiera pewne przepisy, które nie mają bezpośredniego zastosowania do krajów będących beneficjentami na mocy rozporządzenia (WE) nr
en Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧, includes certain provisions that are not directly applicable to beneficiary countries under Regulation (EC) No
pl Środki te przeznaczone są na sfinansowanie przez EFOGR (Sekcja Orientacji) zobowiązań, które mają być uregulowane z poprzednich okresów programowania odnośnie do poprzedniego Celu ‧a
en This appropriation is intended to cover the funding, by the EAGGF Guidance Section, of commitments remaining to be settled from earlier programming periods in respect of former Objective ‧(a
pl Strona skarżąca twierdzi wreszcie, że Komisja dokonała korekty w sposób sprzeczny z jej własnymi wytycznymi, że korekta ta nie znajduje wystarczającego uzasadniona w okolicznościach faktycznych oraz że jest ona nieproporcjonalna ze względu na to, że Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej nie został w tym przypadku narażony na rzeczywiste ryzyko finansowe
en In conclusion, the applicant contends that the correction was carried out in a manner contrary to the Commission’s own guidelines, has an insufficient basis in the facts and is disproportionate in light of the fact that the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund was not faced with a genuine financial risk in this case
pl Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [‧], programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt są finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
en Under Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on the financing of the common agricultural policy, programmes for the eradication and the monitoring of animal diseases shall be financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
pl Ponadto stawia się w nim cel wyeliminowania dyskryminacji pod względem dostępu do metod sztucznego zapłodnienia - zwłaszcza dyskryminacji ze względu na wiek lub orientację seksualną - a jednocześnie wzywa się do propagowania powszechnego dostępu do aborcji.
en Furthermore, it aims to eliminate discrimination regarding access to assisted reproductive technology - particularly discrimination based on age or sexual orientation - while, at the same time, claiming that we must promote universal access to abortion.
pl I wreszcie, co nie najmniej ważne, uważam, że należy zapewnić dostęp do usług służących zapobieganiu przemocy ze względu na płeć i ochronie kobiet przed taką przemocą, niezależnie od ich statusu prawnego, rasy, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego czy religii, do czego w sprawozdaniu wzywa się również Komisję i państwa członkowskie.
en Last but not least, I consider it important to secure access to support services aimed at preventing gender-based violence and protecting women against such violence, regardless of their legal status, race, age, sexual orientation, ethnic origin or religion, which the report also calls on the Commission and the Member States to do.
pl tożsamośc kobiety współcze snej. między orientacją na życie osobiste a karierą zawodową.
en Identity of the contemporary woman. Between the sense of direction for life personal and with professional career.
pl By zapewnić odpowiednią transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu Coleman przeciwko Attridge Law, które potwierdziło, że zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w dyrektywie ‧/‧/WE dotyczy również osób powiązanych z osobą niepełnosprawną, EKES zaleca, by dyrektywa wyjaśniała, że dyskryminacja z przyczyn wymienionych w dyrektywie obejmuje również dyskryminację poprzez asocjację z osobami o określonej religii lub światopoglądzie, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej
en To ensure accurate transposition of the directive into national law, having regard to the judgment of the European Court of Justice in the case of Coleman –v- Attridge Law, which confirmed that the prohibition of discrimination on grounds of disability in Directive ‧/‧/EC applies to a person associated with a disabled person, the EESC recommends that the directive should clarify that discrimination on the grounds within the directive includes discrimination on grounds of association with persons of a particular religion or belief, disability, age or sexual orientation
pl powtarza apel, aby wszystkie debaty na temat praw człowieka i demokracji prowadzone z udziałem państw trzecich, wszystkie akty prawne, dokumenty i sprawozdania, w tym roczne sprawozdanie na temat praw człowieka, zawierały wyraźne odniesienie do kwestii dyskryminacji łącznie z problematyką mniejszości etnicznych, narodowych i językowych, wolności wyznaniowej, w tym nietolerancji wobec innych wyznań oraz praktyk dyskryminujących mniejszości religijne, dyskryminacji o podłożu kastowym, ochrony i wspierania praw ludności tubylczej, praw kobiet oraz praw dzieci, osób niepełnosprawnych, także umysłowo, a także osób o różnych orientacjach seksualnych i tożsamości płciowych,, przy pełnym udziale zrzeszających ich organizacji wewnątrz Unii Europejskiej, a w odpowiednich przypadkach również w krajach trzecich
en Reiterates its request that all human rights and democracy discussions with third countries, instruments, documents and reports, including the Annual Reports on human rights, explicitly address discrimination issues including the issues of ethnic, national and linguistic minorities, religious freedoms including intolerance against any religion and discriminatory practices towards minority religions, caste-based discrimination, the protection and promotion of the rights of indigenous peoples, the human rights of women, and the rights of children, disabled people including people with intellectual disabilities, and people of all sexual orientations, and gender identities, fully involving their organisations, both within the European Union and in third countries, where appropriate
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. ‧, poza kosztami związanymi z analizami, o których wynikach mowa w art. ‧ ust. ‧, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde ‧ ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en The costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in Article ‧, with the exception of those referred to in Article ‧, shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes, with the exception of the cost of inter-bin transfers
pl Możliwości proponowane pacjentom w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej powinny wpisywać się w równy dostęp do wszystkich usług zdrowotnych i personelu medycznego bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en The possibility of cross-border healthcare offered to each patient must be an extension of equal access to the whole range of healthcare services and professionals, without discrimination on grounds of gender, race or ethnicity, religion or beliefs, handicap, age, or sexual orientation
pl Jeśli chodzi o projekt dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, to zdajemy sobie sprawę, że gdyby wniosek Komisji stał się rzeczywistością miałby bardzo pozytywny wpływ na życie osób niepełnosprawnych.
en As regards the proposed Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation, we realise that life for people with disabilities would be very positively affected were the Commission's proposal to become a reality.
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia oraz rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wprowadziły szczególne zasady odnośnie do pomocy państwa na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich otrzymujące wsparcie państwa członkowskiego bez finansowania ze strony Wspólnoty
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations and Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) have introduced specific State aid rules for certain rural development measures receiving Member State support without any Community financing
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE ustalającą indykatywny podział środków między państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres ‧–
en amending Decision ‧/‧/EC fixing an indicative allocation by Member State of the allocations under the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund- Guarantee section for rural development measures for the period ‧ to
pl transformacji Nová Huť z zakładu o orientacji produkcyjnej na orientację rynkową oraz na zwiększeniu operatywności i skuteczności zarządzania, włączając w to większą przejrzystość kosztów
en restructuring efforts shall concentrate on the following
pl Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe, iż różne formy seksualności, różne orientacje seksualne, style życia, stały się częścią wszystkich kultur i wszystkich społeczeństw, również na Litwie, i że ukrywanie tego rodzaju faktów przed opinią publiczną, przed młodymi ludźmi, jest niczym więcej jak tylko pożywką dla podsycania wrogości, nawoływaniem do nienawiści i popełniania przestępstw z nienawiści.
en I hope it will be clear that different forms of sexuality, of sexual orientation, of forms of living, have been part of all cultures and of all societies and are so in Lithuania, as well, and that hiding facts like that from the public, from young people, is simply a basis for inciting hatred, hate speech and hate crimes.
pl ponownie zaznacza, jak ważna dla Unii Europejskiej jest walka ze wszelkimi formami dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
en Reaffirms the importance of the EU fighting against all forms of discrimination, and in particular discrimination based on sexual orientation
pl podkreśla, że dostęp do towarów i usług powinien być prawem każdego obywatela UE i w związku z tym wzywa Komisję Europejską do przedstawienia szczegółowych dyrektyw odnoszących się do wszystkich dziedzin nieobjętych instrumentami przyjętymi na podstawie postanowień art. ‧ traktatu WE, w celu zwalczania dyskryminacji w dostępie do towarów i usług, w tym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, religię bądź wyznanie lub orientację seksualną
en Stresses that access to goods and services should be a right for every EU citizen and therefore calls on the Commission to propose specific directives relating to all areas not already covered by instruments adopted on the basis of Article ‧ of the Treaty in order to combat discrimination in access to goods and services including disability, age, religion or belief or sexual orientation
pl W następstwie ustanowienia na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), który zastąpił Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) Sekcja Gwarancji należy przewidzieć odpowiednie szczegółowe zasady stosowania
en Following the creation, by Regulation (EC) No ‧/‧, of the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), which has replaced the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, the corresponding detailed implementing rules should be laid down
pl w celu ułatwienia przygotowania oświadczenia o rocznych wydatkach do przedstawienia przez Grecję, na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie rozliczenia rachunków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, Sekcja Gwarancji‧, niektóre elementy powinny pojawić się w powyższych oświadczeniach z chwilą rozpoczęcia wydatkowania pieniędzy na poziomie administracji krajowej
en Whereas, in order to facilitate the declaration of annual expenditure to be submitted by Greece under Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ relating to the clearance of accounts of the European Agricultural Guarantee and Guidance Fund, Guarantee Section, certain elements should appear in these declarations from the start of the expenditure at the level of the national administration
pl Art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, iż we wszystkich działaniach określonych w niniejszym artykule Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zaś art. ‧ Traktatu stanowi, że Wspólnota podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en Article ‧ of the Treaty establishing the European Community provides that for all activities it envisages the Community shall aim to eliminate inequalities and to promote equality between men and women, and Article ‧ of the Treaty provides for the Community to take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation
pl Nawiązując do wystąpienia pani poseł Lunacek, powstrzymam się od omówienia, na przykład, tematu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
en Thinking back also to the recent statements made by Mrs Lunacek, I will refrain from discussing, for example, the topic of discrimination on the basis of sexual orientation.
pl wieloletnie programy orientacji dla flot rybackich na okres od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. powinny pozostać w mocy do czasu ich wygaśnięcia
en the multiannual guidance programmes for the fishing fleets for the period from ‧ January ‧ to ‧ December ‧ are to remain in force until they expire
pl Należy wziąć pod uwagę środki na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) i zmieniające oraz uchylające niektóre rozporządzenia[‧]
en Account should be taken of the measures under Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 114,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.