Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację
Junior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientację
World Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnej
en Orienteering as a form of recreation activity.
pl Na zasadzie odstępstwa od akapitów ‧, wydatki Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) ujmuje się w księgach rachunkowych za dany rok budżetowy zgodnie z zasadami ustanowionymi w tytule I drugiej części
en By way of derogation from paragraphs ‧, ‧ and ‧, the expenditure of the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) shall be entered in the accounts for a financial year in accordance with the rules laid down in Title I of part two
pl (LT) Panie Przewodniczący! W styczniu tego roku na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego zainicjowanym przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding, ogłosiła, że niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej nie popierają dyrektywy Rady w sprawie równego traktowania osób bez względu na wyznanie czy przekonania religijne, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
en (LT) Mr President, in January of this year at a meeting in the European Parliament initiated by the European Disability Forum, the Vice-President of the European Commission Viviane Reding stated that some European Union Member States do not support the Council Directive on equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation.
pl Powinno się upowszechniać aktywną postawę obywatelską i, podczas realizacji działań, wzmagać walkę ze wszystkimi formami wykluczenia i dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en There is a need to promote active citizenship and, when implementing the action lines, step up the fight against exclusion and discrimination in all their forms, including those based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, in accordance with Article ‧ of the Treaty
pl ponownie wzywa Komisję do nadania bardziej politycznej orientacji przedakcesyjnemu planowi działania dla Bałkanów Zachodnich poprzez położenie nacisku na wsparcie i specyficzne potrzeby każdego z zainteresowanych krajów, podkreślając jednocześnie, że kraje dokonujące postępów na drodze reform i spełniające kryteria kopenhaskie- w tym także w zakresie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii oraz współpracy regionalnej- miałyby perspektywę przystąpienia do UE; podkreśla, że ze swojej strony UE powinna z kolei spełnić kryterium kopenhaskie związane ze zdolnością absorpcji
en Reiterates its call for the Commission to give a more political orientation to the pre-accession road map for the Western Balkans by focusing on the incentive aspect and on the specific needs of each of the countries in question, while emphasising the prospect of accession for countries pursuing reforms and fulfilling the Copenhagen criteria, including cooperation with the ICTY and regional cooperation; stresses that the EU must also fulfil the Copenhagen criterion relating to its own absorption capacity
pl pytania ustnego skierowanego do Komisji przez Renate Weber, Sophię in 't Veld, Leonidasa Donskisa, Cecilię Wikström, Alexandra Alvaro, Sonię Alfano, Gianniego Vattimo, Sarah Ludford oraz Ramona Tremosę i Balcellsa, w imieniu Grupy ALDE, w sprawie naruszenia wolności słowa i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną na Litwie - B7-0669/2010),
en the oral question to the Commission by Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford and Ramon Tremosa i Balcells, on behalf of the ALDE Group, on violation of freedom of expression and discrimination on the basis of sexual orientation in Lithuania - B7-0669/2010),
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres ‧–‧ r
en amending Decision ‧/‧/EEC fixing an indicative allocation by Member State of the allocations under the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund-Guarantee section for rural development measures for the period ‧ to
pl mimo dużych postępów w propagowaniu równości i zwalczaniu dyskryminacji, m.in. dzięki przyjęciu prawodawstwa poświęconego równości oraz dzięki utworzeniu krajowych organów odpowiedzialnych za te kwestie, w UE wciąż mamy do czynienia z nierównością i dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, lub orientację seksualną; istotne koszty tego ponoszą zarówno pojedyncze osoby doświadczające dyskryminacji, jak i społeczeństwa europejskie jako całość
en despite much progress in promoting equality and fighting discrimination thanks, inter alia, to the adoption of equality legislation and to the setting up of national equality bodies, inequality and discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, age, disability, religion or belief, or sexual orientation continue to exist in the EU, at a substantive cost to the individual women and men concerned and European societies as a whole
pl Obnosił się ze swoją orientacją jak z flagą na święto narodowe
en He paraded his homosexuality like a flag
pl na realizację zobowiązań kwalifikujących się na mocy przepisów tytułu II, rozdziału VI, rozporządzenia (WE) nr ‧, zgodnie z przepisami art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) [‧]
en for commitments eligible under Title II, Chapter VI, of Regulation (EC) No ‧, as specified pursuant to Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF
pl nie dyskryminował nikogo ze względu na płeć, pochodzenie rasowe ani etniczne, religię ani przekonania, wiek ani orientację seksualną, oraz
en do not discriminate against persons on grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, and
pl wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich innych działań, które uznają za właściwe w walce z homofobią i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, oraz do propagowania i stosowania zasady równości w swoich społeczeństwach i porządkach prawnych
en Calls on all Member States to take any other action they deem appropriate in the fight against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and to promote and implement the principle of equality in their societies and legal systems
pl Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. ‧, poza tymi, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania
en The costs of taking the samples and conducting the analyses provided for in Article ‧, with the exception of those referred to in Article ‧, shall be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for up to one analysis per ‧ tonnes, with the exception of the cost of inter-bin transfers
pl Ponadto, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ kodeksu granicznego Schengen, straż graniczna nie dyskryminuje osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en In addition, Article ‧ of the Schengen Border Code stipulates that border guards shall not discriminate against persons on grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, or sexual orientation
pl Orientacja młodzieży na doświadczenia zapośredniczone z mediów
en Orientation of young people on experiences borrowed from media
pl Poprawki te zostały jednak uznane za niedopuszczalne i w związku z tym pod znakiem zapytania stoi teraz podstawowa zmiana, jaką chce wprowadzić Parlament, a mianowicie zmiana orientacji z wyłącznie rynkowej, na uwzględniającą prawa pacjentów.
en These amendments have, however, been declared inadmissible and therefore the fundamental change which Parliament wishes to make - in other words from an exclusive market orientation to including patients' rights - is in trouble.
pl Na mocy art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, działania weterynaryjne i działania mające na celu ochronę roślin podjęte zgodnie z zasadami Wspólnoty są finansowane w ramach sekcji Gwarancja Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych
en Pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the financing of the common agricultural policy, veterinary and plant health measures undertaken in accordance with Community rules shall be financed under the Guarantee section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
pl Bierzemy pod uwagę człowieka, zanim zastanawiamy się, czy ta osoba w jakiś sposób od nas się różni - czy na przykład jest niepełnosprawna, czy o orientacji homoseksualnej - i dlatego tę osobę kochamy, zapewniamy jej bezpieczeństwo i jej bronimy; to jest istota strategii dotyczącej niedyskryminacji.
en We consider the person before considering the fact that he or she is in some way different - disabled, for example, or homosexual - and we therefore love, safeguard and defend the person; that is the heart of the strategy of non-discrimination.
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ Państwa Członkowskie, w których więcej niż ‧% krów mamek i jałówek jest hodowanych na terenach górskich w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia, może zadecydować o zarządzaniu premiami od krów mamek w odniesieniu do jałówek odrębnie od zarządzania premiami od krów mamek w ramach odrębnego pułapu krajowego wyznaczonego przez takie Państwo Członkowskie
en By way of derogation from Article ‧), Member States where more than ‧ % of suckler cows and heifers are kept in mountain areas within the meaning of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations may decide to manage the granting of the suckler cow premium for heifers separately from that for suckler cows within the limits of a separate national ceiling to be set up by the Member State concerned
pl Na chwilę straciłem orientację pomiędzy Charing Cross a Holbornem
en As to where I am...... I was, admittedly, just for a moment between Charing Cross and Holborn
pl UHRW stosuje politykę równych szans i przyjmuje zgłoszenia bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en The OHIM applies a policy of equal opportunities and accepts applications without distinction on the grounds of sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation
pl Inicjatywy wspólnotowe powinny być skoncentrowane na wspieraniu współpracy przygranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej (Interreg), gospodarczej i społecznej rewitalizacji miast i przedmieść dotkniętych kryzysem (URBAN), w obu przypadkach przeznaczonych do sfinansowania z EFRR, rozwoju obszarów wiejskich (Leader), przeznaczonych do sfinansowania z Sekcji Orientacji EFOGR oraz rozwoju zasobów ludzkich w kontekście równości szans (EQUAL), przeznaczonych do sfinansowania z EFS
en Whereas these Community initiatives should concentrate on promoting cross-border, transnational and inter-regional cooperation (Interreg), economic and social regeneration of cities and urban neighbourhoods in crisis (URBAN), both to be financed by the ERDF, rural development (Leader), to be financed by the EAGGF Guidance Section, and the development of human resources in the context of equal opportunities (EQUAL), to be financed by the ESF
pl w celu usprawnienia działań związanych ze wspólnotową pomocą żywnościową należy wprowadzić metodę finansowania opartą na tej, która jest stosowana przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, a która polega na wypłacaniu zaliczek według wartości towarów
en Whereas a method of financing by means of advances to the value of the goods, based on that employed by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, should be introduced in order to facilitate Community food aid measures
pl zauważa, że ramy wspomnianego art. [‧a] pozwalają połączyć zasadę skuteczności- ustalając maksymalną liczbę posłów na poziomie, który odpowiada jeszcze roli zgromadzenia prawodawczego, zasadę pluralizmu- dopuszczając reprezentację spektrum głównych orientacji politycznych z każdego państwa członkowskiego, zwłaszcza większości i opozycji- oraz zasadę solidarności, zgodnie z którą państwa członkowskie o największej liczbie ludności zgadzają się być niedoreprezentowane, aby umożliwić lepszą reprezentację państwom o najmniejszej liczbie ludności
en Observes that the framework of the aforementioned Article [‧a] makes it possible to combine the principle of efficiency, by imposing a ceiling on the number of Members at a level which is still compatible with the role of a legislative assembly, the principle of plurality, by allowing the main constituents of the spectrum of political opinion in each Member State- particularly the majority and the opposition- to be represented, and the principle of solidarity, whereby the more populous States agree to be under-represented in order to allow the less populous States to be represented better
pl mając na uwadze, że niespójne stosowanie przepisów przeciwdziałających dyskryminacji w państwach członkowskich przyczyniło się do braku wdrażania w praktyce dyrektyw Wspólnoty zabraniających dyskryminacji, co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniach takich jak sprawozdanie europejskiej grupy ekspertów ds. zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną zatytułowane Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dziedzinie zatrudnienia: prawodawstwo w piętnastu państwach członkowskich UE
en whereas the inconsistent application of non-discrimination policies in Member States contributes to the lack of implementation in practice of Community directives prohibiting discrimination, as is reflected in reports such as that of the European Group of Experts on Combating Sexual Orientation Discrimination entitled Combating sexual orientation discrimination in employment: legislation in fifteen EU Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 83,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.