Tłumaczenia na język angielski:

 • baobab   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Adansonia digitata
   
  ''Adansonia digitata''

Pozostałe znaczenia:

 
drzewo gigant z Afryki
 
grubas w sawannie
 
długowieczne drzewo afrykańskie
 
najgrubsze drzewo z sawanny
 
Jedno z najgrubszych drzew świata, długowieczne, rośnie w Afryce Środ. i Zach.
 
jedno z najgrubszych drzew świata, długowieczne, rośnie w Afryce Środkowej i Zachodniej
 
drzewo afrykańskie o potężnym pniu
 
drzewo Stasia i Nel
 
ma owoce zwane małpim chlebem
 
gdzie Staś wsadził Nel
 
wielkie drzewo z Afryki
 
Potężne drzewo afrykańskie, w którym zamieszkali Staś i Nel
 
dendrologiczne monstrum
 
"Kraków" Stasia i Nel
 
Matuzalem z Afryki
 
Drzewo potężne, długowieczne, sawanny podzwrotnikowej, owoce jadalne, drewno lekkie, miękkie
 
afrykańskie drzewo
 
Drzewo afrykańskie, potężne
 
Ogromne, długowieczne drzewo podzwrotnikowe Afryki
 
potężne długowieczne drzewo
 
potężne drzewo z sawanny
 
wielkie drzewo afrykańskie
 
potężne drzewo afrykańskie
 
drzewo w którym zamieszkiwali Staś i Nel
 
bot. botanika ogromne, długowieczne drzewo liściaste o bardzo grubym pniu rosnące w Afryce;
 
długowieczne liściaste drzewo sawanny afrykańskiej
 
potężne, długowieczne drzewo z Afryki
 
"oba" w "babach"
 
drzewo z Afryki
 
potężne drzewo liściaste z rodziny wełniakowatych
 
potężne drzewo z Afryki
 
Drzewo, w którym schronili się Staś i Nel
 
Owoce tego afrykańskiego drzewa nazywa się małpim chlebem
 
miękkie drzewo
 
ogromne, długowieczne drzewo
 
drzewo Afryki
 
długowieczne drzewo, dożywa do 5000 lat
 
potężne drzewo
 
"małpi chleb"
 
olbrzymie drzewo afrykańskie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Baobab
Adansonia
Orchestre Baobab
Orchestre Baobab

Przykładowe zdania z "baobab", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z przypływem wody, baobab przygotowuje się do niezapomnianego pokazu
en Flush with water, the baobab prepares itself for an unforgettable display
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r. przedsiębiorstwo PhytoTrade Africa zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności
en On ‧ August ‧ the company PhytoTrade Africa made a request to the competent authorities of the United Kingdom to place Baobab dried fruit pulp on the market as a novel food ingredient
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ June ‧ authorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council (notified under document number C
pl – To prawda. Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby?
en < That is strictly correct, > I said. < But why do you want the sheep to eat the little baobabs? >
pl Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
en And one day he said to me: < You ought to make a beautiful drawing, so that the children where you live can see exactly how all this is.
pl Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Zirna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt.
en Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince; and these were the seeds of the baobab. The soil of that planet was infested with them.
pl Mój trud jednakże opłacił się. Może zapytacie, dlaczego w tej książce nie ma innych równie wspaniałych rysunków jak rysunek baobabów?
en The lesson which I pass on by this means is worth all the trouble it has cost me. Perhaps you will ask me, < Why are there no other drawing in this book as magnificent and impressive as this drawing of the baobabs? >
pl Mały Książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydawały mu się tego ranka szczególnie miłe.
en The little prince also pulled up, with a certain sense of dejection, the last little shoots of the baobabs. He believed that he would never want to return. But on this last morning all these familiar tasks seemed very precious to him.
pl I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby! Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek, który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym.
en < Children, > I say plainly, < watch out for the baobabs! > My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it; and so it is for them that I have worked so hard over this drawing.
pl – Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą.
en That would be very useful to them if they were to travel some day. Sometimes, > he added, < there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe.
pl Suszony miąższ owoców baobabu, określony w załączniku może być wprowadzany do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności
en Baobab dried fruit pulp as specified in the Annex, hereinafter called the product, may be placed on the market in the Community as a novel food ingredient
pl Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.
en The reply is simple. I have tried. But with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity.
pl Teraz drzewa baobabu rehoduje swoje liście i zbiera wodę aby przechować ją w swoich ogromnych pieniach przygotowując się do pory suchej
en It' s now that the baobab trees regrow their leaves and collect water to store in their huge trunks, ready for the dry season ahead
pl A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę.
en A baobab is something you will never, never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet.
pl Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad.
en But the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risks would be run by anyone who might get lost on an asteroid, that for once I am breaking through my reserve.
pl Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany w etykietowaniu środków spożywczych zawierających go jako miąższ owoców baobabu
en The designation of the novel food ingredient authorised by this Decision on the labelling of the foodstuff containing it shall be Baobab fruit pulp
pl zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en authorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
pl Lemury mogłyby wydawać się szkodnikiem dla baobabu
en The lemurs might seem to be a pest for the baobab
pl Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzew
en The Baobab (Adansonia digitata) fruits are harvested from trees
pl Mógł to być nowy gatunek baobabu. Lecz krzak szybko przestał rosnąć i zaczął się formować kwiat.
en It might, you see, have been a new kind of baobab. The shrub soon stopped growing, and began to get ready to produce a flower.
pl Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.
en It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many, they split it in pieces...
pl Wysoko w gałęziach powyżej nektar baobabu zaczyna płynąć
en High in the branches above, the baobab' s nectar is starting to flow
pl – Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie.
en < Before they grow so big, the baobabs start out by being little. >
pl Sprawozdanie to zawiera konkluzję, że spożywanie przez ludzi suszonego miąższu owoców baobabu w proponowanych ilościach jest bezpieczne
en In that report it came to the conclusion that Baobab dried fruit pulp is safe for human consumption at the proposed use levels
pl Suszony miąższ owoców baobabu spełnia kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Baobab dried fruit pulp complies with the criteria laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy baobab.Znalezione w 0,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.