Tłumaczenia na język angielski:

 • baobab   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Adansonia digitata
   
  ''Adansonia digitata''
   
  ''Adansonia digitata''
 • Adansonia   
  (Noun  )
 • genus Adansonia   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
drzewo gigant z Afryki
 
grubas w sawannie
 
długowieczne drzewo afrykańskie
 
najgrubsze drzewo z sawanny
 
Jedno z najgrubszych drzew świata, długowieczne, rośnie w Afryce Środ. i Zach.
 
jedno z najgrubszych drzew świata, długowieczne, rośnie w Afryce Środkowej i Zachodniej
 
drzewo afrykańskie o potężnym pniu
 
drzewo Stasia i Nel
 
ma owoce zwane małpim chlebem
 
gdzie Staś wsadził Nel
 
wielkie drzewo z Afryki
 
Potężne drzewo afrykańskie, w którym zamieszkali Staś i Nel
 
dendrologiczne monstrum
 
"Kraków" Stasia i Nel
 
Matuzalem z Afryki
 
Drzewo potężne, długowieczne, sawanny podzwrotnikowej, owoce jadalne, drewno lekkie, miękkie
 
afrykańskie drzewo
 
Drzewo afrykańskie, potężne
 
Ogromne, długowieczne drzewo podzwrotnikowe Afryki
 
potężne długowieczne drzewo
 
potężne drzewo z sawanny
 
wielkie drzewo afrykańskie
 
potężne drzewo afrykańskie
 
drzewo w którym zamieszkiwali Staś i Nel
 
bot. botanika ogromne, długowieczne drzewo liściaste o bardzo grubym pniu rosnące w Afryce;
 
długowieczne liściaste drzewo sawanny afrykańskiej
 
potężne, długowieczne drzewo z Afryki
 
"oba" w "babach"
 
drzewo z Afryki
 
potężne drzewo liściaste z rodziny wełniakowatych
 
potężne drzewo z Afryki
 
Drzewo, w którym schronili się Staś i Nel
 
Owoce tego afrykańskiego drzewa nazywa się małpim chlebem
 
miękkie drzewo
 
ogromne, długowieczne drzewo
 
drzewo Afryki
 
długowieczne drzewo, dożywa do 5000 lat
 
potężne drzewo
 
"małpi chleb"
 
olbrzymie drzewo afrykańskie

Did you mean: Baobab

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Baobab
Adansonia
baobab afrykański
Adansonia digitata; baobab; monkey-bread tree
baobab australijski
Adansonia gregorii; cream-of-tartar tree; sour gourd
baobab właściwy
Adansonia digitata; baobab; monkey-bread tree
Orchestre Baobab
Orchestre Baobab

Przykładowe zdania z "baobab", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sprawozdanie to zawiera konkluzję, że spożywanie przez ludzi suszonego miąższu owoców baobabu w proponowanych ilościach jest bezpieczne
en In that report it came to the conclusion that Baobab dried fruit pulp is safe for human consumption at the proposed use levels
pl Typowe składniki odżywcze suszonego miąższu owoców baobabu
en Typical nutritional components of Baobab dried fruit pulp
pl Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad.
en But the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risks would be run by anyone who might get lost on an asteroid, that for once I am breaking through my reserve.
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ June ‧ authorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council (notified under document number C
pl – Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą.
en That would be very useful to them if they were to travel some day. Sometimes, > he added, < there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe.
pl Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.
en The reply is simple. I have tried. But with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity.
pl Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
en And one day he said to me: < You ought to make a beautiful drawing, so that the children where you live can see exactly how all this is.
pl Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.
en It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many, they split it in pieces...
pl Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby.
en The grown-ups, to be sure, will not believe you when you tell them that. They imagine that they fill a great deal of space. They fancy themselves as important as the baobabs.
pl Mały Książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydawały mu się tego ranka szczególnie miłe.
en The little prince also pulled up, with a certain sense of dejection, the last little shoots of the baobabs. He believed that he would never want to return. But on this last morning all these familiar tasks seemed very precious to him.
pl Lemury mogłyby wydawać się szkodnikiem dla baobabu
en The lemurs might seem to be a pest for the baobab
pl Specyfikacja suszonego miąższu owoców baobabu
en Specifications of Baobab fruit pulp
pl Suszony miąższ owoców baobabu, określony w załączniku może być wprowadzany do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności
en Baobab dried fruit pulp as specified in the Annex, hereinafter called the product, may be placed on the market in the Community as a novel food ingredient
pl Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa...
en You must see to it that you pull up regularly all the baobabs, at the very first moment when they can be distinguished from the rosebushes which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work, > the little prince added, < but very easy. >
pl Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły, i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni, to nie dałyby one rady jednemu baobabowi.
en I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but, on the contrary, trees as big as castles; and that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab.
pl Z przypływem wody, baobab przygotowuje się do niezapomnianego pokazu
en Flush with water, the baobab prepares itself for an unforgettable display
pl – Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie.
en < Before they grow so big, the baobabs start out by being little. >
pl A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę.
en A baobab is something you will never, never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet.
pl Prehistoryczny kształt tych drzew jest słusznie sławny ale mało kto kiedykolwiek zaznał prawdziwej magi baobabu ponieważ to zdarza się w nocy i wysoko w wierzchołkach drzewa
en The prehistoric shape of these trees is rightly famous but few have ever witnessed the baobab' s real magic for that happens at night and high in the treetops
pl I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby! Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek, który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym.
en < Children, > I say plainly, < watch out for the baobabs! > My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it; and so it is for them that I have worked so hard over this drawing.
pl Teraz drzewa baobabu rehoduje swoje liście i zbiera wodę aby przechować ją w swoich ogromnych pieniach przygotowując się do pory suchej
en It' s now that the baobab trees regrow their leaves and collect water to store in their huge trunks, ready for the dry season ahead
pl Suszony miąższ owoców baobabu spełnia kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Baobab dried fruit pulp complies with the criteria laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl – Twoje baobaby przypominają trochę główki kapusty... – Och! Byłem tak dumny z tych baobabów.
en < Your baobabs – they look a little like cabbages. > < Oh! > I had been so proud of my baobabs!
pl Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzew
en The Baobab (Adansonia digitata) fruits are harvested from trees
pl zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en authorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy baobab.Znalezione w 0,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.