Tłumaczenia na język angielski:

  • bananas   

Przykładowe zdania z "banan (owoc)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W odniesieniu do pierwszego kwartału ‧ r., maksymalna dopuszczona ilość określona w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dla pozwoleń na przywóz bananów w ramach kontyngentów taryfowych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ jest ustalona na
en For the first quarter of ‧, the maximum authorised quantity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, for licence applications for the import of bananas under the tariff quotas provided for in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ is hereby fixed at
pl Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie T-‧/‧ SPM przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd oddalił skargę wnoszącej odwołanie, o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym w świetle jej twierdzeń uregulowaniem ustanowionym przez Radę i Komisję w dziedzinie przywozu bananów do Wspólnoty- Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty- Banany pochodzące z państw AKP- Szkoda rzekomo wyrządzona niezależnemu producentowi- Brak przestrzegania reguł konkurencji w dziedzinie wspólnej polityki rolnej- Naruszenie ogólnych zasad prawa, a w szczególności zasady dobrej administracji
en Appeal brought against the judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) of ‧ November ‧ in Case T-‧/‧ SPM v Council and Commission, by which the Court dismissed the appellant’s action seeking damages for the loss which it suffered as a result of the allegedly illegal rules adopted by the Council and the Commission on the import of bananas into the Community- Non-contractual liability of the Community- Bananas originating in ACP countries- Loss allegedly suffered by an independent producer- Failure to comply with the rules on competition in the field of the common agricultural policy- Infringement of general principles of law and, in particular, of the principle of sound administration
pl Metody te powinny obejmować ważenie świeżych bananów w celu ustalenia ich wagi netto oraz sporządzenie świadectw ważenia bananów stwierdzających tę wagę przez podmioty gospodarcze upoważnione przez organy celne
en These methods should include the weighing of fresh bananas, to establish their net weight, and the drawing up of banana weighing certificates attesting that weight, by economic operators authorised by customs authorities
pl Organy celne stosują wyniki kontroli wyrywkowej, zaznaczone na świadectwie ważenia bananów, w odniesieniu do całej partii świeżych bananów, których dotyczy świadectwo
en The customs authorities shall apply the results of the sampling shown on the banana weighing certificate to the whole consignment of fresh bananas to which that certificate relates
pl W odniesieniu do trzeciego kwartału ‧ r., maksymalna dopuszczona ilość określona w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dla pozwoleń na przywóz bananów w ramach kontyngentów taryfowych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ jest ustalona na
en For the third quarter of ‧, the maximum authorised quantity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, for licence applications for the import of bananas under the tariff quotas provided for in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ is fixed at
pl Jednym z głównych celów polityki rozwojowej UE jest redukcja i docelowa eliminacja ubóstwa, do czego powinny się jednoznacznie przyczynić wnioskowane, opiewające na 190 milionów euro środki towarzyszące w sektorze bananów (BAM) na lata 2010-2013, zatwierdzone przez Komisję 17 marca 2010 r.
en in writing. - (CS) One of the main aims of EU development policy is the reduction and definitive eradication of poverty, to which the proposed EUR 190 million Banana Accompanying Measures (BAM) for 2010-2013, approved by the Commission on 17 March 2010, should make a clear contribution.
pl ponadto należy podkreślić, że banany nie spełniające norm ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr ‧ nie mogą być przeznaczone do spożycia w stanie świeżym we Wspólnocie
en whereas it should be stressed that bananas not conforming with the standards laid down in Regulation (EC) No ‧ may not be marketed for fresh consumption in the Community
pl W przypadku Martyniki i Gwadelupy nie będzie przyznawana pomoc w odniesieniu do bananów innych niż plantany o kodzie CN
en In Martinique and Guadeloupe the aid shall not be granted for bananas other than plantains falling within CN code
pl uwzględniając postawione cele wydaje się właściwe, aby utrzymać obowiązywanie istniejących przepisów w odniesieniu do produkcji własnej tych państw, ale jedynie na etapie następującym po etapie niedojrzałych bananów zielonych, pod warunkiem, że przepisy te nie są sprzeczne z normami wspólnotowymi i nie utrudniają wolnego obrotu bananami we Wspólnocie
en whereas it seems appropriate, in view of the objectives pursued, to allow these existing rules to continue to apply to their own production but only at stages subsequent to unripened green bananas, provided those rules are not in conflict with the Community standards and do not impede the free circulation of bananas in the Community
pl e)prowadzi odrębną księgowość dla działalności związanej z bananami
en keeps separate accounts for its activities relating to bananas
pl Mamy zabezpieczone niezbędne środki na badania naukowe, energię i edukację, a w dziedzinie spraw zagranicznych udało się nam znaleźć pieniądze dla Palestyny i krajów produkujących banany, bez dokonywania cięć w innych programach.
en We have secured the necessary appropriations for research, energy and education, and in the area of foreign affairs we have found the money for Palestine and the banana-producing countries without making cuts in other programmes.
pl Upoważnienie jest ograniczone do ważenia świeżych bananów przeprowadzonego na miejscu nadzorowanym przez upoważniający urząd celny
en The authorisation shall be limited to the weighing of fresh bananas carried out at the place supervised by the authorising customs office
pl Należy uwzględnić znaczenie społeczno-gospodarcze sektora bananów w najbardziej oddalonych regionach, jak również wkład sektora w realizacje celu spójności gospodarczej i społecznej, dzięki dochodom i zatrudnieniu, jakie sektor ten oferuje, wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym sektorze i zachowaniu równowagi w dziedzinie ekologii i ukształtowania terenu, która sprzyja rozwojowi turystyki
en Account should be taken of the socio-economic importance of the banana sector to the outermost regions and the contribution which it makes to achieving social and economic cohesion on account of the income and employment which it generates, the economic activities to which it gives rise (both upstream and downstream), and the effect which it has of maintaining an ecological and landscape balance which encourages the development of tourism
pl Z drugiej strony od 1993 roku kraje objęte systemem importu cieszyły się ogromną przewagą i miały w tym czasie sposobność, by uporządkować swoje sprawy oraz rozwinąć własną produkcję bananów.
en On the other hand, since 1993 the countries in the import regime have enjoyed an immense advantage and in that time have had the chance to sort themselves out and develop their own banana production.
pl Pomoc należy przyznawać w pierwszym rzędzie tym państwom AKP, które chcą utrzymać sektor produkcji bananów, jako że ma on wpływ na ich zrównoważony rozwój.
en Aid should be allocated as a priority to those ACP countries that wish to maintain their banana sector because of the latter's impact on their country's sustainable development.
pl Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki i ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy
en The aid fixed in paragraph ‧ shall be increased by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Martinique and by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Guadeloupe
pl W ramach niniejszej skargi skarżące wnoszą o stwierdzenie- na podstawie art. ‧ WE- nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ października ‧ r. (sprawa COMP/‧.‧- Banany) dotyczącej postępowania na podstawie art. ‧ ust. ‧ WE, w której Komisja uznała, że są one odpowiedzialne za udział w uzgodnionej praktyce polegającej na koordynowaniu cen referencyjnych bananów przywożonych do ośmiu krajów członkowskich Wspólnoty położonych w Europie Północnej
en By means of this application, the applicants seek annulment pursuant to Article ‧ EC of the Commission Decision C ‧ final of ‧ October ‧ (Case COMP/‧.‧- Bananas) relating to a proceeding under Article ‧ EC which held them liable for participating in a concerted practice of coordination of quotation prices for bananas imported to the eight Member States of the Northern European region of the Community
pl a)w przypadku zaliczek, w ciągu pierwszych ‧ dni marca, maja, lipca, września i listopada dla bananów wprowadzanych do obrotu podczas dwumiesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
en in the case of advances, in the first ‧ days of March, May, July, September and November in the case of bananas actually marketed during the two-month period preceding the month of application
pl Ponadto UE prowadzi obecnie rozmowy dwustronne z niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej mające na celu podpisanie umów o wolnym handlu, co może doprowadzić do znacznych dalszych obniżek taryf i istotnie zmniejszyć korzyści, jakie producenci bananów z AKP mieli czerpać z EPA
en Moreover, the EU is currently holding bilateral talks with certain Latin American countries, with a view to signing free-trade agreements, which may lead to significant further tariff reductions and considerably reduce any supposed benefits to ACP banana producers derived from EPAs
pl Świadectwo wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami jakości bananów
en Certificate of exemption from verification of compliance with quality standards for bananas
pl Na mocy porozumienia UE stopniowo obniży wysokość ceł przywozowych na banany z Ameryki Łacińskiej z obecnych 176 euro za tonę do 114 euro za tonę w 2017 roku, co oczywiście będzie miało negatywny wpływ na będące producentami bananów kraje AKP i najbardziej oddalone regiony UE.
en Under the terms of the deal, the EU will gradually cut its tariffs on imports of Latin American bananas from the current level of EUR 176/tonne to EUR 114/tonne by 2017, which will naturally have a negative impact on banana-producing ACP countries and EU outermost regions.
pl treści i realizacji regionalnych ramowych programów w odniesieniu do bananów
en the content and implementation of the regional framework programmes for bananas
pl Instrument elastyczności funkcjonujący w ramach działań towarzyszących w odniesieniu do bananów pomoże krajom produkującym banany sprostać nowym wyzwaniom i przyniesie korzyści konsumentom w UE oraz krajom słabiej rozwiniętym.
en A flexibility instrument in the Banana Accompanying Measures will help producing countries face new challenges and will benefit EU consumers and the least-developed countries.
pl Włączenie kwot referencyjnych dla bananów do systemu jednolitej płatności w następstwie reformy sektora bananów, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do sektora bananów, wymaga elastyczności pod względem możliwych uzupełnień lub zmian do pojedynczego wniosku w roku
en The integration of the banana reference amounts into the single payment scheme following the reform in the banana sector, as provided for by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulations (EEC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ as regards the banana sector, requires flexibility concerning possible additions and amendments to the single application during the year
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan (owoc).Znalezione w 0,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.