Tłumaczenia na język angielski:

  • bananas   

Przykładowe zdania z "banan (owoc)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do celu wydawania pozwoleń w maju ‧ r. na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich dostępna jest ilość ‧ tonA quantity of ‧ tonnes shall be available for the issue of licences in May ‧ with a view to the importation of bananas into the new Member States
Jeśli rolnikowi zostały przyznane uprawnienia do płatności lub nabył je przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności na rok ‧ w ramach włączenia wsparcia dla bananów, wartość i liczba jego uprawnień do płatności zostaje ponownie obliczona w następujący sposóbIf the farmer has been allocated or has bought or received payment entitlements by the last day for applying for the establishment of payment entitlements for ‧ in the framework of the integration of banana support, the value and number of his payment entitlements shall be recalculated as follows
Ponieważ system zarządzania na zasadzie kolejności zgłoszeń zgodnie z art. ‧a rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zapewnia informacje równoważne do tych uzyskanych w pozwoleniu na przywóz, zatem wymóg pozwolenia nie jest konieczny w odniesieniu do świeżych bananów objętych powyższym rozporządzeniemThis requirement is unnecessary as regards the fresh bananas covered by this Regulation, since the first come, first served management system as laid down in Article ‧a of Regulation (EC) No ‧/‧ provides equivalent information to that obtained on an import licence
WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE BANANÓWJOINT DECLARATION ON BANANAS
Połowa bananów w koszu była zepsuta.Half of the bananas in the basket were rotten.
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ dotyczącym stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym ‧ r., w szczególności jego art. ‧ ustHaving regard to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on imports during January and February ‧ of bananas originating in ACP countries under the tariff quota opened by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the tariff rates for bananas, and in particular Article ‧ thereof
właściwości bananów figowych oraz sposób, w jaki są sprzedawane sprawiają, że nie powinny być objęte normami wspólnotowymiwhereas the characteristics of fig bananas and the way in which they are marketed are such that they should not be covered by the Community standards
Dlatego zgadzam się z wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1905/2006, aby umożliwić finansowanie środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) w latach 2010-2013, z całkowitego budżetu w kwocie 190 milionów euro oraz ewentualną dodatkową kwotą w wysokości 10 milionów euro, o ile pozwolą na to marginesy.I therefore agree with the Commission proposal to amend Regulation (EC, Euratom) No 1905/2006 in order to allow the financing of Bananas Accompanying Measures (BAM) over the years 2010 to 2013, with an overall budget of EUR 190 million, with a potential supplementary EUR 10 million, if margins allow.
Celem tej pomocy jest wsparcie uruchamiania programów dostosowawczych przez państwa AKP eksportujące banany.The objective of this assistance is to help ACP banana exporters to launch adjustment programmes.
Działając poprzez współpracę określoną w ust. ‧, właściwe władze, w możliwie największym stopniu, włączają się do przygotowania środków określonych w ust. ‧ z grupami, zrzeszeniami i organizacjami w sektorze bananów, jak określono odpowiednio w art. ‧, ‧ i ‧ oraz z techniczno-ekonomicznymi ośrodkami badawczymiActing through the cooperation referred to in paragraph ‧, the competent authorities shall, as far as possible, associate in the preparation of the measures referred to in paragraph ‧ groups, associations and organizations in the banana sector, as referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ respectively, and technical and economic research centres
LA SOCIEDAD KÁBANA, S.A., rezolucja z dnia ‧ grudnia ‧ r. obejmująca okres gospodarczy ‧- ‧ r., w odniesieniu do następującego produktu rolnego klasy ekstra i I: banany wyprodukowane na Wyspach KanaryjskichTHE KÁBANA COMPANY, Resolution of ‧ December ‧ (renewal of authorisation granted earlier), covering the years ‧-‧, for the following agricultural product in grades Extra and Class ‧: bananas produced in the Canary Islands
w celu zakwalifikowania się do pomocy wyrównawczej, banany muszą spełniać wspólnotowe normy jakościWhereas in order to be eligible for the compensatory aid the bananas must comply with Community quality standards
Pozwolenia na przywóz, wydawane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym ‧ r., były ważne od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ rThe import licences issued in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on imports during January and February ‧ of bananas originating in ACP countries under the tariff quota opened by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the tariff rates for bananas were valid from ‧ January ‧ to ‧ April
Reforma rynku bananów i reforma rynku cukru są zasadniczo wyrazem tego samego niepowstrzymanego przejścia do wielkiego rynku światowego, który, niestety, miażdży najsłabszych i najbardziej podatnych na załamania.The reform of the banana market and the reform of the sugar market are basically expressions of the same inexorable shift towards a large global market, which, unfortunately, is crushing the weakest and most fragile.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji, ponieważ uważam, że nie należy kwestionować pomocy finansowej UE dla państw AKP będących dostawcami bananów, objętych liberalizacją zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania w ramach WTO, oraz że nie powinno się opóźniać działań budżetowych.I voted in favour of the resolution as I agree that EU financial assistance to ACP banana supplier countries affected by the Most Favoured Nation (MFN) liberalisation in the framework of the World Trade Organisation (WTO) should not be questioned, and that the budgetary effort is not held up.
W przypadku braku rozsądnej możliwości zabezpieczenia porozumienia wszystkich Umawiających się Stron WTO, które mają istotny interes w dostawach bananów, Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. ‧, może dokonać rozdziału kontyngentów taryfowych określonych w ust. ‧ i ‧ oraz tradycyjnej ilości z krajów AKP między te państwa, które mają istotny interes w dostawachShould there be no reasonable possibility of securing agreement of all WTO contracting parties with a substantial interest in the supply of bananas, the Commission may under the procedure set out in Article ‧ allocate the tariff quotas provided for in paragraphs ‧ and ‧ and the traditional ACP quantity between those States with a substantial interest in the supply
Na rok ‧, przy przywozie bananów do nowych Państw Członkowskich, dostępna jest ilość ‧ ton, masy nettoA quantity of ‧ tonnes, net weight, shall be available for imports of bananas into the new Member States in
rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu ze sprzedaży w sektorze bananówWhereas Commission Regulation (EEC) No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, laid down detailed rules for the application of the system of compensatory aid for loss of income from the marketing of bananas
Kontyngenty taryfowe dla produktów objętych kodem CN ‧ (banany), wymienione w załączniku ‧ do niniejszej decyzji, przestaną być stosowane w momencie, gdy obecne kontyngenty WTO zostaną zastąpione systemem czysto taryfowymThe tariff quota for products falling within CN code ‧ bananas, listed in Annex ‧ to this Decision, will cease to apply when the current WTO quotas are replaced by a tariff-only regime
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ wkład finansowy Wspólnoty może obejmować do ‧ % wydatków kwalifikowalnych, wyłączając środki ochrony bananówAccording to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ the Community's financial contribution may cover up to ‧ % of eligible expenditure, protective measures for bananas being excluded
Pozwoli to zagwarantować państwom otrzymanie dalszej pomocy i środki wsparcia, jeśli zaistnieje taka konieczność, tak więc nie zostaną pozostawione samym sobie i uzyskają wsparcie w zwalczaniu, przeciwdziałaniu i łagodzeniu w pewnym stopniu wszelkich ujemnych konsekwencji, jakie wejście w życie tych porozumień może mieć w obrębie Unii Europejskiej z powodów związanych z korektami cenowymi, a zatem i zmianami pod względem konkurencyjności bananów z innych krajów.This would ensure that those countries could receive further assistance and support measures if necessary, so that they are not left to go it alone and are supported in combating, counteracting and mitigating to some degree any negative consequences that the entry into force of these agreements may have within the European Union due to the price adjustments and hence to changes in the competitiveness of bananas from other countries.
W celu zapewnienia spójności właściwe jest zlikwidowanie istniejącego systemu pomocy wyrównawczej dla sektora bananów oraz włączenie go do systemu jednolitej płatnościFor sake of consistency it is appropriate abolish the existing compensatory aid scheme for bananas and to include it into the Single Payment Scheme
Decyzja Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi AmerykiCouncil Decision of ‧ May ‧ on the signing and provisional application of the Geneva Agreement on Trade in Bananas between the European Union and Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru and Venezuela and of the Agreement on Trade in Bananas between the European Union and the United States of America
Upoważniony podmiot dokonujący ważenia dostarcza organom celnym wcześniejsze zawiadomienie dotyczące ważenia partii świeżych bananów w celu sporządzenia świadectwa ważenia bananów, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące typu opakowania, pochodzenia, czasu i miejsca ważeniaThe authorised weigher shall give the customs authorities advance notice of the weighing of a consignment of fresh bananas for the purpose of drawing up a banana weighing certificate, giving details of the type of packaging, the origin and the time and place of weighing
w Państwach Członkowskich, które zajmują się produkcją bananów, obowiązują już normy krajowe na różnych etapach obrotu bananówWhereas the banana-producing Member States already apply national standards within their territory at different stages in the marketing of bananas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan (owoc).Znalezione w 0,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.