Tłumaczenia na język angielski:

  • bananas   

Przykładowe zdania z "banan (owoc)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Programy przedstawione zgodnie z niniejszym artykułem nie dotyczą środków ochrony bananów
en The programmes submitted pursuant to this Article shall not concern protective measures for bananas
pl Mamy tu sytuację, gdzie ten Parlament, o ile można w ogóle nazwać Parlamentem gremium, które spędza większą część roku dyskutując o zakrzywionych bananach, guzkowatym pasternaku, normalizacji wymiarów butelek, a we wtorek głosowaliśmy nawet nad normalizacją siedzeń w ciągnikach; a zatem ta absurdalna organizacja poświęca większość czasu w roku nie robiąc nic, co miałoby jakąś większą wartość.
en We have a situation here where this Parliament, if Parliament it is, which spends most of the year talking about bendy bananas, knobbly parsnips, standardisation of bottle sizes, and on Tuesday we were even voting on the standardisation of tractor seats, so this absurd organisation spends most of its year doing nothing very much of value.
pl Czy należy uznać, że protokoły dotyczące bananów załączone do konwencji z Lomé stoją na przeszkodzie zwiększeniu podatku, takiego jak włoski podatek od konsumpcji bananów pochodzących z Somalii, po dniu ‧ kwietnia ‧ r., niezależnie od konkretnego wpływu tych zwyżek na wywóz rzeczonych bananów?
en Must it be concluded that the Protocols on Bananas annexed to the Lomé Conventions precluded increases of a tax such as the Italian consumption tax on bananas originating in Somalia after ‧ April ‧ regardless of the specific effect of such increases on the export of such bananas?
pl W projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcji III - Komisja, przyznaje się nowe środki na finansowanie środków towarzyszących w sektorze bananów dla państw AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku).
en The European Parliament proposal for a resolution on Council's position on Draft amending budget No 3/2010 of the European Union for the financial year 2010, Section III - Commission, allocates new resources to finance the Banana Accompanying Measures for ACP (Africa, Caribbean, Pacific) countries.
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ laid down detailed rules for applying Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community
pl Dlaczego Unia Europejska inwestuje w eksport ogórków, bananów i bydła, a nie uniwersytetów, uczelni i szkół?
en Why is the European Union investing in the export of cucumbers, bananas and live cattle rather than in universities, places of learning and schools?
pl średnich cenach sprzedaży na rynkach lokalnych zielonych bananów produkowanych we Wspólnocie, które są wprowadzane do obrotu w ich regionie produkcji
en the average selling prices on local markets of green bananas produced in the Community which are marketed in their region of production
pl dokumenty odnoszące się do transportu, dla bananów wprowadzanych do obrotu poza regionem produkcyjnym, lub
en the documents relating to transport, for bananas marketed outside the production region, or
pl Wzrost przyczyniający się do powstawania miejsc pracy w optymalnej liczbie nie będzie wynikał ze zwykłego wydobycia surowców lub tradycyjnych czy też masowych upraw rolnych (trzcina cukrowa, bawełna, banany, orzechy arachidowe, kakao itp
en Growth that creates jobs in optimum numbers will not come from the mere exploitation of raw materials or traditional and mass agricultural produce (sugar cane, cotton, bananas, peanuts, cacao ...
pl W przypadku bananów wykluczyłoby to za jednym zamachem dostawców brytyjskich, którzy nabywają banany w krajach karaibskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, tym samym tworząc nowe lukratywne możliwości dla francuskich wysp Gwadelupy i Martyniki.
en In the case of bananas, this could at a stroke rule out British suppliers who obtain their bananas from British Commonwealth Caribbean countries, and thus it will provide a lucrative new opportunity for the French islands of Guadeloupe and Martinique.
pl Co się tyczy podziału pomiędzy AKP zasobów finansowych środków towarzyszących odnoszących się do bananów, jak państwo wiedzą, projekt rozporządzenia ustanawiającego środki towarzyszące odnoszące się do bananów (BAM) został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 21 października i ustanawia warunki określające dystrybucję tych zasobów.
en As regards the distribution of financial resources for the ACP Banana Accompanying Measures, as you know, the draft regulation establishing the BAM was approved by the European Parliament on 21 October, and it lays down conditions for the distribution of these resources.
pl Zapraszam na banany!
en Enjoy your bananas!
pl Należy przewidzieć wypłatę jednej lub kilku specjalnych zaliczek dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach
en Provision should be made for the payment of one of more specific advances to banana producers in outermost regions
pl Od dnia ‧ stycznia ‧ r. z artykułu tego pokrywane będą także koszty programu pomocy dla producentów bananów z krajów AKP w adaptacji do nowych warunków rynkowych, wynikających ze zmian we wspólnej organizacji rynku bananów
en Also charged to this Article from ‧ January ‧ is a programme of assistance intended to help ACP banana producers adapt to the new market conditions brought about by changes in the common organisation of the market in bananas
pl Produkcja bananów jest utrudniona przede wszystkim ze względu na oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary oraz trudną topografię tych regionów
en Production of bananas is disadvantaged in particular by the remoteness, insularity, small size, and difficult topography of these regions
pl Średni roczny dochód z produkcji uzyskany z wprowadzenia do obrotu bananów wyprodukowanych na Martynice i Gwadelupie okazał się znacznie niższy od średniej wspólnotowej w roku
en The annual average production income from the marketing of bananas produced in Martinique and Guadeloupe has proved to be significantly lower than the Community average during
pl Akcyza na przywóz bananów do Grecji
en Excise duty on the import of bananas into Greece
pl Urzędy celne, w których złożono zgłoszenie przywozowe celem dopuszczenia do swobodnego obrotu bananów z państw trzecich w ramach uzgodnień kontyngentów taryfowych
en The customs offices at which the import declarations are lodged with a view to the release into free circulation of third-country bananas under the tariff quota arrangements shall
pl Przecież banany jedzą dzieci, jedzą dzieci biednych rodzin.
en Bananas, after all, are eaten by children; they are eaten by the children of poor families.
pl Pomimo mechanizmu wczesnego ostrzegania opracowanego w ‧ roku, spory o mechanizmy ochrony handlowej (takie jak klauzule ochronne, opłaty antydumpingowe i cła ochronne), kwestie związane z subwencjami, prawami własności intelektualnej i innymi środkami w takich obszarach jak stal, banany, wołowina produkowana z użyciem hormonów, organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), znaki handlowe/ oznaczenia geograficzne spowodowały poważne różnice zdań i spory
en Despite an early warning mechanism developed in ‧, disputes over trade-defence mechanisms (such as safeguard measures, anti-dumping and counterveiling duties), subsidy-related issues, intellectual property rights and other measures in areas such as steel, bananas, beef hormones, genetically modified organisms (GMOs), trademarks/geographical indications have caused serious disagreement and disputes
pl Huwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów, w szczególności jego art
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the market in bananas, and in particular Article ‧ thereof
pl Po co suszyc banany?
en Why would you dry these bananas out in the first place?
pl w każdą środę ceny hurtowe żółtych bananów, zarejestrowane w poprzednim tygodniu na reprezentatywnych rynkach określonych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, z podziałem na państwo pochodzenia lub grupę państw pochodzenia
en every Wednesday: wholesale prices for yellow bananas, broken down by country of origin or group of countries of origin, as recorded the previous week on the representative markets listed in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, broken down by country or group of countries of origin
pl gdzie to stosowne, dostosowanie zapłaconych kwot dla bananów wprowadzanych do obrotu w okresach, określonych w lit. a), na podstawie ostatecznej kwoty pomocy
en where applicable, the adjustment to the amounts paid for bananas marketed during the periods referred to in (a), on the basis of the definitive amount of aid
pl Nazwa podmiotu upoważnionego do ważenia bananów
en Authorized weigher name
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan (owoc).Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.