wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  luggage
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  traveller's containers
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

BagażThe Luggage
bagaż osobisty podróżnychpersonal luggage of travellers
kontrola bezpieczeństwa bagażubaggage screening
kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanegohold baggage screening
nieprawidłowa obsługa bagażumishandling luggage
przechowalnia bagażucloakroom; left luggage office; checkroom; baggage check service

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bagaże weźmiemy samiI think we can handle the bags
organizujące Państwo Członkowskie i każde uczestniczące Państwo Członkowskie dowozi osoby wydalane, za które są oni odpowiedzialni, do władz w kraju przeznaczenia, z ich bagażem i wszelkimi rzeczami, które były zabrane przed wejściem na pokładthe organising Member State and each participating Member State shall hand over the returnees, for whom they are responsible, to the authorities of the country of destination, with their luggage and any items that were seized prior to boarding
zażąda stwierdzenia szkody zgodnie z art. ‧, bezpośrednio po jej ujawnieniu, najpóźniej jednak w ciągu trzech dni po odbiorze bagażu; orazasks for ascertainment in accordance with Article ‧ immediately after discovery of the loss or damage and not later than three days after the acceptance of the luggage, and
Centrum pokrywa także koszty podróży i inne wydatki związane z transportem rzeczy osobistych i bagaży żyjących członków rodziny, wymienionych w poprzednim ustępie, powracających do miejsca pochodzenia zmarłego pracownikaThe Centre shall also reimburse travel expenses and the costs relating to the transporting of the personal effects and luggage of the surviving persons mentioned in the preceding subparagraph returning to the place of origin of the deceased staff member
W przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do ‧ Specjalnych Praw Ciągnienia w przypadku każdego pasażera, chyba że pasażer złożył, w chwili gdy przekazany bagaż został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymoguIn the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to ‧ Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires
Proszę przygotować numerki po odbiór bagażuGet out your baggage checks for Altoona
zaginięcie lub uszkodzenie zostało stwierdzone zgodnie z art. ‧ przed odebraniem bagażu przez osobę uprawnionąthe loss or damage was ascertained in accordance with Article ‧ before the acceptance of the luggage by the person entitled
pasażer, do którego należy bagaż, przechodzi odprawę przed lotem, którym będzie przewożony bagażthe passenger to whom such baggage belongs shall be checked in for the flight on which it is to be carried
Posiadacz kwitu bagażowego może żądać wydania bagażu w miejscu przeznaczenia w uzgodnionym czasie, a w stosownym wypadku po upływie czasu potrzebnego do załatwienia formalności wymaganych przez władze celne lub inne władze administracyjneThe holder of the luggage registration voucher may require delivery of the luggage at the place of destination as soon as the agreed time and, where appropriate, the time necessary for the operations carried out by customs or other administrative authorities, has elapsed
Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ogólnych warunkach przewozu, bagaż można nadać do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia bagażuSave where the General Conditions of Carriage otherwise provide, luggage shall be registered only on production of a ticket valid at least as far as the destination of the luggage
Ponadto w przypadku podróży na odległość przekraczającą 250 km będą oni mieli prawo do odszkodowania w razie opóźnienia, pomocy w razie wypadku lub śmierci, odszkodowania za uszkodzony lub utracony bagaż, a także prawo do lepszej informacji.In addition to this, in the case of journeys in excess of 250 km, they will have the right to compensation for delays, assistance in case of accident or death, compensation for lost or damaged baggage, and better information.
Transport osób oraz przewożonego przez nie bagażuTransport of passengers and their accompanying luggage
osoby te nie mają prawa żądać zwrotu opłaty za bilet ani opłaty uiszczonej za przewóz ich bagażushall be excluded from carriage or may be required to discontinue their journey and that such persons shall not be entitled to a refund of their carriage charge or of any charge for the carriage of registered luggage they may have paid
Poinformowano nas, że eksperci z różnych dziedzin intensywnie opracowują rozwiązania i technologie, które ułatwią wykrywanie zagrożeń, dzięki czemu będzie można również sprawniej transportować w cywilnym bagażu podręcznym płyny, rozpylacze, żele oraz podobne artykuły.We have been informed that experts in various fields are intensively searching for solutions and technologies that will make it easier to detect a real threat, and in that way ease the transport of liquids, sprays, gels and similar articles in civilian air passengers' hand luggage.
RADA WSPÓŁPRACY CELNEJ, UWZGLĘDNIAJĄC, że starania podjęte przez władze kolejowe w celu poprawy efektywności międzynarodowego transportu zarejestrowanego bagażu zasługują na wsparcieTHE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL, CONSIDERING that the efforts made by the railway authorities to ensure efficiency in the international transport of registered baggage deserve to be supported
wykorzystuje się standardową wartość ‧ kg dla każdego pasażera i odprawionego bagażuA default value of ‧ kg for each passenger and their checked baggage is used
Masy standardowe obejmują bagaż podręczny oraz masę każdego niemowlęcia w wieku poniżej dwóch lat, przewożonego przez osobę dorosłą na jednym miejscu pasażerskimThe standard masses include hand baggage and the mass of any infant below ‧ years of age carried by an adult on one passenger seat
Wszyscy wiemy, że reklamowana cena nie zawiera podatków i opłat, między innymi opłaty za odprawę, za dodatkowy bagaż, opłaty za wszystko i za nic.We are all aware that the advertised price does not include taxes and charges: there are charges to check in, charges for extra pieces of luggage, charges for virtually everything and anything.
Bagaż transferowy przeznaczony do przewożenia w luku bagażowym, który przeładowuje się z statku powietrznego do statku powietrznego nie powinien być pozostawiony bez nadzoru na rampie ani obok statku powietrznego przed załadunkiemTail-to-tail transfer hold baggage shall not be left unattended on the ramp or plane side prior to being loaded
Przewoźnik i pasażer mogą uzgodnić, że odpowiedzialność przewoźnika będzie podlegać potrąceniu (franszyzie redukcyjnej) nieprzekraczającemu ‧ jednostek obliczeniowych w razie uszkodzenia pojazdu i nieprzekraczającemu ‧ jednostek obliczeniowych na pasażera w razie utraty lub uszkodzenia innego bagażu, które to kwoty te będą potrącane od należności za utratę lub uszkodzenieThe carrier and the passenger may agree that the liability of the carrier shall be subject to a deductible not exceeding ‧ units of account in the case of damage to a vehicle and not exceeding ‧ units of account per passenger in the case of loss of or damage to other luggage, such sum to be deducted from the loss or damage
Strony zobowiązują się również do stworzenia, w stosownych przypadkach i na podstawie decyzji podejmowanych przez poszczególne Strony, warunków wdrożenia jednolitego obszaru ochrony w odniesieniu do lotów pomiędzy terytoriami Stron, tj. do zwalniania pasażerów tranzytowych, bagażu tranzytowego lub ładunków tranzytowych z ponownej kontroli bezpieczeństwaThe Parties also agree, where appropriate, and on the basis of decisions to be taken by Parties separately, to create preconditions for implementing one-stop security for flights between the territories of the Parties, meaning the exemption of transfer passengers, transfer baggage, and/or transfer cargo from re-screening
przylatują z państwa członkowskiego, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lubthey arrive from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that those passengers and their cabin baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or
Określenie krytycznych części stref zastrzeżonych lotniska gwarantuje brak skażenia odlatujących pasażerów, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa (zarówno nowych, jak transferowych) oraz ich bagażu kabinowego, jak również odlatującego bagażu rejestrowanego, który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa (zarówno nowego, jak transferowegoThe definition of critical parts of security restricted areas shall ensure that there is no contamination of screened departing passengers (both originating and transfer) and their cabin baggage as well as of screened departing hold baggage (both originating and transfer
Stosuje się następujące środki do ochrony bagażu rejestrowanegoThe following measures shall be taken in protecting hold baggage
W przypadku każdego lotu, w którym spodziewany jest przewóz znaczącej liczby pasażerów, których masa, łącznie z ich bagażem podręcznym, może przekroczyć standardowe masy pasażerów, operator musi określić rzeczywistą masę tych pasażerów poprzez ważenie lub dodanie odpowiednich przyrostów masyOn any flight identified as carrying a significant number of passengers whose masses, including hand baggage, are expected to exceed the standard passenger mass, an operator must determine the actual mass of such passengers by weighing or by adding an adequate mass increment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2063 zdań frazy bagaż.Znalezione w 1,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.