wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  luggage
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  traveller's containers
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Did you mean: Bagaż

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Bagaż
The Luggage
bagaż osobisty podróżnych
personal luggage of travellers
przechowalnia bagażu
cloakroom; left luggage office; checkroom; baggage check service

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.
en Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
pl zastosowania dodatkowych drzwi głównych na tylnej ścianie pojazdu przede wszystkim do ładowania/wyładowywania towaru lub bagażu, ale z których mogliby skorzystać pasażerowie, gdyby wymagały tego okoliczności; lub
en the provision of an additional service door in the rear face of a vehicle principally for loading/unloading of goods or luggage, but which could be used by passengers where circumstances so require, or
pl Wszyscy przewoźnicy lotniczy sprzedający przewozy lotnicze we Wspólnocie mają obowiązek zapewnić, aby wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu przywozu pasażerów i ich bagażu, w tym określenie czasu przewidzianego na wypłacenie odszkodowania oraz informacja o możliwości dokonania specjalnej deklaracji bagażu, zostały udostępnione pasażerom we wszystkich punktach sprzedaży, łącznie ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub internetu
en All air carriers shall, when selling carriage by air in the Community, ensure that a summary of the main provisions governing liability for passengers and their baggage, including deadlines for filing an action for compensation and the possibility of making a special declaration for baggage, is made available to passengers at all points of sale, including sale by telephone and via the Internet
pl Konkretnym przykładem jest załącznik do rozporządzenia o płynach w bagażu podręcznym, do którego ani obywatele, ani parlamentarzyści nie mieli dostępu.
en A specific example is the Regulation on liquids in hand luggage, the annex to which was not accessible to citizens, and neither was it accessible to parliamentarians.
pl Powierzchnia przeznaczona do transportu bagażu na dachu (m
en Area for baggage transportation on the roof (m
pl Przedsiębiorstwa autobusowe lub autokarowe ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie bagażu powierzonego ich opiece
en Bus and/or coach undertakings shall be liable for the loss of or damage to luggage placed under their responsibility
pl pasażer o ograniczonej zdolności poruszania się oznacza każdego pasażera mającego trudności podczas korzystania z publicznych środków transportu, takiego jak osoba niepełnosprawna (w tym osoby z upośledzeniem czuciowym i umysłowym, użytkownicy wózków inwalidzkich, osoby z upośledzeniem narządu ruchu, osoby niskiej postury, osoby z ciężkimi bagażami, osoby w podeszłym wieku, kobiety ciężarne, osoby z wózkami na zakupy oraz osoby z dziećmi, w tym z dziećmi siedzącymi w wózkach spacerowych
en Passenger with reduced mobility means all passengers who have a difficulty when using public transport, such as disabled people (including people with sensory and intellectual impairments, and wheelchair users, people with limb impairments, people of small stature, people with heavy luggage, elderly people, pregnant women, people with shopping trolleys, and people with children (including children seated in pushchairs
pl Niniejszym zaświadcza się, że wyżej wymieniony statek posiada polisę ubezpieczeniową lub inne zabezpieczenie finansowe, które spełniają wymogi art. ‧a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z ‧ r
en This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article ‧ bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
pl Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu oraz że nie ma żadnych wątpliwości, co do wiarygodności takiego oświadczenia
en Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration
pl Zalecenie Rady Współpracy Celnej z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczące regulacji celnych dla zarejestrowanego bagażu przewożonego koleją, zmienione w dniu ‧ czerwca ‧ r., zostaje niniejszym przyjęte w imieniu Wspólnoty ze skutkiem natychmiastowym
en The recommendation of ‧ June ‧ of the Customs Cooperation Council concerning the customs treatment of registered baggage carried by rail, as amended on ‧ June ‧, is hereby accepted on behalf of the Community with immediate effect
pl W przedmiotowym tekście przewidziano między innymi wprowadzenie różnych rodzajów odszkodowań: przekąsek i posiłków w razie opóźnienia przekraczającego 90 minut; kosztu jednego noclegu w przypadku przerwania podróży, wypadku lub opóźnienia wymagającego pozostania na kolejny dzień; a także wyższej wartości granicznej w odniesieniu do zwrotu co najmniej 1 200 euro w razie utraty lub zniszczenia bagażu pozostawionego pod pieczą przedsiębiorstwa.
en This text provides for, among other things, the introduction of several types of compensation: snacks and refreshments if the delay is more than 90 minutes; the cost of one night's accommodation in the event of an interrupted journey, accident or delay requiring an overnight stay; and an upper limit in terms of refund of at least EUR 1 200 in the event of loss of, or damage to, luggage left in the company's care.
pl Zabezpieczenie bagażu rejestrowanego
en Protection of hold baggage
pl Produkty pochodzenia zwierzęcego z Chorwacji w ilościach nieprzekraczających określonego progu, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki adresowane do konsumentów, nie powinny być objęte zakresem systematycznych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE
en Products of animal origin in quantities below a certain threshold which are part of passengers' luggage or sent as small consignments to consumers from Croatia should remain outside the scope of the systematic veterinary checks provided by Directive ‧/‧/EC
pl RADA WSPÓŁPRACY CELNEJ, UWZGLĘDNIAJĄC, że starania podjęte przez władze kolejowe w celu poprawy efektywności międzynarodowego transportu zarejestrowanego bagażu zasługują na wsparcie
en THE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL, CONSIDERING that the efforts made by the railway authorities to ensure efficiency in the international transport of registered baggage deserve to be supported
pl Moje bagaże są w bagażniku./ Mogę spać na kanapie./ Mogę ci gotować i sprzątać./ Pójdziemy do galerii
en My carrier is in the trunk, I just could put it on your couch, you know, I could... bring your meals, clean, and get us in some art galleries
pl Łączna wartość takich produktów nie może ponadto przekraczać ‧ EUR w przypadku małych paczek i ‧ ‧ EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych
en Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR ‧ in the case of small packages or EUR ‧ ‧ in the case of products forming part of travellers’ personal luggage
pl Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego
en Screening of hold baggage
pl Ludzie obsługujący nas w restauracjach, szoferzy kierujący naszymi samochodami, obsługa lotniska rozpakowująca nasze bagaże - wszyscy oni są podatnikami, których podatki są wykorzystywane do uniknięcia upadku wielkich banków, ponieważ rządy i parlamenty domagają się od tych ludzi wkładu.
en The people who serve us in restaurants, the drivers who drive our cars, the ground staff at the airports who unload our suitcases, are all taxpayers whose taxes are being used to prevent the big banks from failing, because governments and parliaments require these people to make a contribution.
pl b) Łączna liczba (w przybliżeniu) nielegalnych przesyłek zawierających mięso i mleko w bagażu osobistym w punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty w okresie sprawozdawczym: .................. (proszę określić
en b)Approximate total number of illegal consignments of meat and milk in personal luggage at Community entry points the reporting period: .................. (please specify
pl udowodni przy tym, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem bagażu do przewozu a jego wydaniem
en in addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier and the time of delivery
pl procedury i środki dotyczące postępowania z podejrzanym ładunkiem, bagażem, pojemnikiem, zapasami żywności lub osobami, w tym określenie chronionego obszaru, jak również dotyczące innych zagadnień z zakresu ochrony i naruszenia ochrony portu
en procedures and measures for dealing with suspect cargo, luggage, bunker, provisions or persons, including identification of a secure area; as well as for other security concerns and breaches of port security
pl masa bagażu, który może być przewożony przy pełnym obciążeniu maksymalną liczbą pasażerów i załogi, przy założeniu, że pojazd nie przekracza technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej lub dopuszczalnej masy na każdą oś
en the mass of baggage which may be carried when the vehicle is loaded with the maximum numbers of passengers and crew and the vehicle is not exceeding the technically permissible maximum mass, or the permissible mass of any axle
pl Państwa Członkowskie mogą przeprowadzać w międzynarodowym porcie lotniczym Wspólnoty, w którym dokonuje się przeładunku bagażu zarejestrowanego, kontrole bagaży
en The Member States may carry out controls at the international Community airport where the transfer of hold baggage takes place on baggage
pl Wydane zgodnie z postanowieniami art. ‧a Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, ‧ r
en Issued in accordance with the provisions of Article ‧bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
pl W żadnym wypadku odszkodowanie łączne przewidziane w ust. ‧ i odszkodowanie przewidziane w artykułach ‧ i ‧ nie może być wyższe niż odszkodowanie, które należałoby zapłacić w razie całkowitego zaginięcia bagażu
en In no case shall the total of compensation provided for in paragraph ‧ together with that payable under Articles ‧ and ‧ exceed the compensation which would be payable in case of total loss of the luggage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2063 zdań frazy bagaż.Znalezione w 0,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.