wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  luggage
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  traveller's containers
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Did you mean: Bagaż

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Bagaż
The Luggage
bagaż osobisty podróżnych
personal luggage of travellers
przechowalnia bagażu
cloakroom; left luggage office; checkroom; baggage check service

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bagaże weźmiemy sami
en I think we can handle the bags
pl organizujące Państwo Członkowskie i każde uczestniczące Państwo Członkowskie dowozi osoby wydalane, za które są oni odpowiedzialni, do władz w kraju przeznaczenia, z ich bagażem i wszelkimi rzeczami, które były zabrane przed wejściem na pokład
en the organising Member State and each participating Member State shall hand over the returnees, for whom they are responsible, to the authorities of the country of destination, with their luggage and any items that were seized prior to boarding
pl zażąda stwierdzenia szkody zgodnie z art. ‧, bezpośrednio po jej ujawnieniu, najpóźniej jednak w ciągu trzech dni po odbiorze bagażu; oraz
en asks for ascertainment in accordance with Article ‧ immediately after discovery of the loss or damage and not later than three days after the acceptance of the luggage, and
pl Centrum pokrywa także koszty podróży i inne wydatki związane z transportem rzeczy osobistych i bagaży żyjących członków rodziny, wymienionych w poprzednim ustępie, powracających do miejsca pochodzenia zmarłego pracownika
en The Centre shall also reimburse travel expenses and the costs relating to the transporting of the personal effects and luggage of the surviving persons mentioned in the preceding subparagraph returning to the place of origin of the deceased staff member
pl W przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do ‧ Specjalnych Praw Ciągnienia w przypadku każdego pasażera, chyba że pasażer złożył, w chwili gdy przekazany bagaż został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymogu
en In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to ‧ Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires
pl Proszę przygotować numerki po odbiór bagażu
en Get out your baggage checks for Altoona
pl zaginięcie lub uszkodzenie zostało stwierdzone zgodnie z art. ‧ przed odebraniem bagażu przez osobę uprawnioną
en the loss or damage was ascertained in accordance with Article ‧ before the acceptance of the luggage by the person entitled
pl pasażer, do którego należy bagaż, przechodzi odprawę przed lotem, którym będzie przewożony bagaż
en the passenger to whom such baggage belongs shall be checked in for the flight on which it is to be carried
pl Posiadacz kwitu bagażowego może żądać wydania bagażu w miejscu przeznaczenia w uzgodnionym czasie, a w stosownym wypadku po upływie czasu potrzebnego do załatwienia formalności wymaganych przez władze celne lub inne władze administracyjne
en The holder of the luggage registration voucher may require delivery of the luggage at the place of destination as soon as the agreed time and, where appropriate, the time necessary for the operations carried out by customs or other administrative authorities, has elapsed
pl Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ogólnych warunkach przewozu, bagaż można nadać do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia bagażu
en Save where the General Conditions of Carriage otherwise provide, luggage shall be registered only on production of a ticket valid at least as far as the destination of the luggage
pl Ponadto w przypadku podróży na odległość przekraczającą 250 km będą oni mieli prawo do odszkodowania w razie opóźnienia, pomocy w razie wypadku lub śmierci, odszkodowania za uszkodzony lub utracony bagaż, a także prawo do lepszej informacji.
en In addition to this, in the case of journeys in excess of 250 km, they will have the right to compensation for delays, assistance in case of accident or death, compensation for lost or damaged baggage, and better information.
pl Transport osób oraz przewożonego przez nie bagażu
en Transport of passengers and their accompanying luggage
pl osoby te nie mają prawa żądać zwrotu opłaty za bilet ani opłaty uiszczonej za przewóz ich bagażu
en shall be excluded from carriage or may be required to discontinue their journey and that such persons shall not be entitled to a refund of their carriage charge or of any charge for the carriage of registered luggage they may have paid
pl Poinformowano nas, że eksperci z różnych dziedzin intensywnie opracowują rozwiązania i technologie, które ułatwią wykrywanie zagrożeń, dzięki czemu będzie można również sprawniej transportować w cywilnym bagażu podręcznym płyny, rozpylacze, żele oraz podobne artykuły.
en We have been informed that experts in various fields are intensively searching for solutions and technologies that will make it easier to detect a real threat, and in that way ease the transport of liquids, sprays, gels and similar articles in civilian air passengers' hand luggage.
pl RADA WSPÓŁPRACY CELNEJ, UWZGLĘDNIAJĄC, że starania podjęte przez władze kolejowe w celu poprawy efektywności międzynarodowego transportu zarejestrowanego bagażu zasługują na wsparcie
en THE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL, CONSIDERING that the efforts made by the railway authorities to ensure efficiency in the international transport of registered baggage deserve to be supported
pl wykorzystuje się standardową wartość ‧ kg dla każdego pasażera i odprawionego bagażu
en A default value of ‧ kg for each passenger and their checked baggage is used
pl Masy standardowe obejmują bagaż podręczny oraz masę każdego niemowlęcia w wieku poniżej dwóch lat, przewożonego przez osobę dorosłą na jednym miejscu pasażerskim
en The standard masses include hand baggage and the mass of any infant below ‧ years of age carried by an adult on one passenger seat
pl Wszyscy wiemy, że reklamowana cena nie zawiera podatków i opłat, między innymi opłaty za odprawę, za dodatkowy bagaż, opłaty za wszystko i za nic.
en We are all aware that the advertised price does not include taxes and charges: there are charges to check in, charges for extra pieces of luggage, charges for virtually everything and anything.
pl Bagaż transferowy przeznaczony do przewożenia w luku bagażowym, który przeładowuje się z statku powietrznego do statku powietrznego nie powinien być pozostawiony bez nadzoru na rampie ani obok statku powietrznego przed załadunkiem
en Tail-to-tail transfer hold baggage shall not be left unattended on the ramp or plane side prior to being loaded
pl Przewoźnik i pasażer mogą uzgodnić, że odpowiedzialność przewoźnika będzie podlegać potrąceniu (franszyzie redukcyjnej) nieprzekraczającemu ‧ jednostek obliczeniowych w razie uszkodzenia pojazdu i nieprzekraczającemu ‧ jednostek obliczeniowych na pasażera w razie utraty lub uszkodzenia innego bagażu, które to kwoty te będą potrącane od należności za utratę lub uszkodzenie
en The carrier and the passenger may agree that the liability of the carrier shall be subject to a deductible not exceeding ‧ units of account in the case of damage to a vehicle and not exceeding ‧ units of account per passenger in the case of loss of or damage to other luggage, such sum to be deducted from the loss or damage
pl Strony zobowiązują się również do stworzenia, w stosownych przypadkach i na podstawie decyzji podejmowanych przez poszczególne Strony, warunków wdrożenia jednolitego obszaru ochrony w odniesieniu do lotów pomiędzy terytoriami Stron, tj. do zwalniania pasażerów tranzytowych, bagażu tranzytowego lub ładunków tranzytowych z ponownej kontroli bezpieczeństwa
en The Parties also agree, where appropriate, and on the basis of decisions to be taken by Parties separately, to create preconditions for implementing one-stop security for flights between the territories of the Parties, meaning the exemption of transfer passengers, transfer baggage, and/or transfer cargo from re-screening
pl przylatują z państwa członkowskiego, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lub
en they arrive from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that those passengers and their cabin baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or
pl Określenie krytycznych części stref zastrzeżonych lotniska gwarantuje brak skażenia odlatujących pasażerów, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa (zarówno nowych, jak transferowych) oraz ich bagażu kabinowego, jak również odlatującego bagażu rejestrowanego, który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa (zarówno nowego, jak transferowego
en The definition of critical parts of security restricted areas shall ensure that there is no contamination of screened departing passengers (both originating and transfer) and their cabin baggage as well as of screened departing hold baggage (both originating and transfer
pl Stosuje się następujące środki do ochrony bagażu rejestrowanego
en The following measures shall be taken in protecting hold baggage
pl W przypadku każdego lotu, w którym spodziewany jest przewóz znaczącej liczby pasażerów, których masa, łącznie z ich bagażem podręcznym, może przekroczyć standardowe masy pasażerów, operator musi określić rzeczywistą masę tych pasażerów poprzez ważenie lub dodanie odpowiednich przyrostów masy
en On any flight identified as carrying a significant number of passengers whose masses, including hand baggage, are expected to exceed the standard passenger mass, an operator must determine the actual mass of such passengers by weighing or by adding an adequate mass increment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2063 zdań frazy bagaż.Znalezione w 1,372 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.