wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  traveller's containers
   
  traveller's containers
 • baggage     
  (Noun  ) (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  luggage
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Did you mean: Bagaż

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Bagaż
The Luggage
bagaż osobisty podróżnych
personal luggage of travellers
przechowalnia bagażu
cloakroom; left luggage office; checkroom; baggage check service

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A co do pani bagażu
en Miss, about your bag
pl Przedsiębiorstwo kolejowe będzie odpowiednio ubezpieczone lub zawrze równoważne porozumienia w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich
en A railway undertaking shall be adequately insured or make equivalent arrangements for cover, in accordance with national and international law, of its liabilities in the event of accidents, in particular in respect of passengers, luggage, freight, mail and third parties
pl Utrata bagażu
en Loss of Luggage
pl Wziać pana bagaż, sir?
en GUARD:Take your bag, sir?
pl Treść ustawodawstwa krajowego: dopuszcza się przewożenie jako bagaż ręczny, paczek z materiałami niebezpiecznymi przeznaczonymi do użytku osobistego lub zawodowego z zastrzeżeniem niektórych warunków: stosuje się tylko przepisy odnoszące się do opakowań zbiorczych, oznakowywania i etykietowania paczek określonych w ppkt ‧, ‧ i
en Content of the national legislation: the transport as hand luggage of parcels of hazardous materials intended for the personal or professional use of passengers is authorised subject to certain conditions: only the provisions relating to the packaging, marking and labelling of parcels set out in ‧, ‧ and ‧ apply
pl Bagaż rejestrowany, który ma być przewożony statkiem powietrznym, jest chroniony przed bezprawną ingerencją od momentu, w którym poddawany jest kontroli bezpieczeństwa lub przyjęty pod opiekę przewoźnika lotniczego, w zależności od tego, które z tych działań nastąpi wcześniej, aż do odlotu statku powietrznego, którym jest przewożony
en Hold baggage to be carried on an aircraft shall be protected from unauthorised interference from the point at which it is screened or accepted into the care of the air carrier, whichever is earlier, until the departure of the aircraft on which it is to be carried
pl Czy pani i pani insekt sami pakowaliście bagaż?- Tak
en You and your insect pack your float?
pl Czy ktoś mógłby ponieść jego bagaż?
en Could somebody carry his luggage?
pl konwencjonalne urządzenie rentgenowskie przy sprawdzeniu co najmniej ‧ % bagażu także poddanemu kontroli za pomocą któregoś z poniższych sposobów
en conventional x-ray equipment with at least ‧ % of screened baggage also being subjected to either
pl Wydane zgodnie z postanowieniami art. ‧a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z ‧ r
en Issued in accordance with the provisions of Article ‧bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
pl Żadne z postanowień umowy zawartej przed wypadkiem, który spowodował śmierć pasażera lub szkodę na jego osobie albo utratę lub uszkodzenie jego bagażu, stanowiące o zwolnieniu jakiejkolwiek osoby z przewidzianej niniejszą konwencją odpowiedzialności wobec pasażera lub ustalające niższą granicę odpowiedzialności niż określona w niniejszej konwencji, chyba, że zgodnie z ust. ‧ art. ‧, ani żadne postanowienie zmierzające do zdjęcia ciężaru dowodu z przewoźnika lub wykonującego przewóz lub skutkujące ograniczeniem opcji określonych w art. ‧ ust. ‧ lub ‧ nie mają mocy prawnej, jednak nieważność takiego postanowienia nie pociąga za sobą nieważności umowy przewozu, która nadal podlega postanowieniom niniejszej konwencji
en Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to the passenger's luggage, purporting to relieve any person liable under this Convention of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than that fixed in this Convention except as provided in Article ‧, paragraph ‧, and any such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article ‧, paragraphs ‧ or ‧, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention
pl w razie widocznego uszkodzenia bagażu
en in the case of apparent damage to luggage
pl Mój bagaż jest już spakowany
en My trunk' s ready.I' il be right down
pl jeżeli osoba uprawniona nie udowodni, że wskutek opóźnienia powstała szkoda, odszkodowanie zryczałtowane w wysokości ‧,‧ jednostki obrachunkowej za kilogram masy brutto lub ‧,‧ jednostek obrachunkowych za sztukę bagażu wydanego z opóźnieniem
en if the person entitled does not prove that loss or damage has been suffered thereby, liquidated damages of ‧,‧ units of account per kilogram of gross mass of the luggage or ‧,‧ units of account per item of luggage, delivered late
pl Wykaz ten obejmuje wszystkie porty lotnicze Wspólnoty, które zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ lit. b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ uzyskały od właściwych organów zainteresowanego państwa członkowskiego upoważnienie do prowadzenia ruchu lotniczego z państwami trzecimi i gdzie w szczególności możliwe jest przeprowadzenie kontroli celnej bagażu
en This list comprises all Community airports which, as defined in Article ‧ (b) of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧, having been so authorized by the competent authorities of the Member State concerned, are approved for air traffic with third countries and where, in particular, customs controls can be carried out on baggage
pl Musiał przenieść liczne bagaże z domu na dworzec.
en He had to carry many loads from the house to station.
pl ewentualnie stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia, że sprzeciw należy uwzględnić w odniesieniu do bagażu
en In the alternative, annul the contested decision in respect of its finding that the opposition should succeed against luggage
pl Proszę pilnować tego bagażu
en Don' t let anyone touch that luggage
pl ilości znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, nieprzekraczające ‧ litrów
en quantities which are contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding ‧ litres
pl dotyczących prześwietlania bagażu (ppkt
en those on screening of hold baggage (point
pl Bagaże są na pokładzie
en Straight out... you' il find the baggage on the deck.Have your passports ready
pl Każde powództwo o odszkodowanie z tytułu śmierci pasażera lub szkody na jego osobie albo utraty lub uszkodzenia bagażu ulega przedawnieniu z upływem dwóch lat
en Any action for damages arising out of the death of or personal injury to a passenger or for the loss of or damage to luggage shall be time-barred after a period of two years
pl Ochrona pasażerów i bagażu kabinowego
en Protection of passengers and cabin baggage
pl Dotyczy to pracowników zatrudnionych przy załadunku, rozładunku i zabezpieczaniu bagażu rejestrowanego oraz osób upoważnionych przez właściwy organ do wstępu do sortowni bagażowej i stref jego składowania
en These shall include those involved in the loading, unloading and protection of hold baggage and persons authorised by the appropriate authority to be allowed access to the baggage make-up and storage areas
pl Odpowiedzialność wobec pasażerów i za bagaż
en Liability for passengers and luggage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2063 zdań frazy bagaż.Znalezione w 0,852 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.