wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  luggage
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
   
  zapakowane przedmioty zabierane w podróż
   
  traveller's containers
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przen. przenośnie, przenośnia doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

BagażThe Luggage
bagaż osobisty podróżnychpersonal luggage of travellers
kontrola bezpieczeństwa bagażubaggage screening
kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanegohold baggage screening
nieprawidłowa obsługa bagażumishandling luggage
przechowalnia bagażucloakroom; left luggage office; checkroom; baggage check service

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
zastosowania dodatkowych drzwi głównych na tylnej ścianie pojazdu przede wszystkim do ładowania/wyładowywania towaru lub bagażu, ale z których mogliby skorzystać pasażerowie, gdyby wymagały tego okoliczności; lubthe provision of an additional service door in the rear face of a vehicle principally for loading/unloading of goods or luggage, but which could be used by passengers where circumstances so require, or
Wszyscy przewoźnicy lotniczy sprzedający przewozy lotnicze we Wspólnocie mają obowiązek zapewnić, aby wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu przywozu pasażerów i ich bagażu, w tym określenie czasu przewidzianego na wypłacenie odszkodowania oraz informacja o możliwości dokonania specjalnej deklaracji bagażu, zostały udostępnione pasażerom we wszystkich punktach sprzedaży, łącznie ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub internetuAll air carriers shall, when selling carriage by air in the Community, ensure that a summary of the main provisions governing liability for passengers and their baggage, including deadlines for filing an action for compensation and the possibility of making a special declaration for baggage, is made available to passengers at all points of sale, including sale by telephone and via the Internet
Konkretnym przykładem jest załącznik do rozporządzenia o płynach w bagażu podręcznym, do którego ani obywatele, ani parlamentarzyści nie mieli dostępu.A specific example is the Regulation on liquids in hand luggage, the annex to which was not accessible to citizens, and neither was it accessible to parliamentarians.
Powierzchnia przeznaczona do transportu bagażu na dachu (mArea for baggage transportation on the roof (m
Przedsiębiorstwa autobusowe lub autokarowe ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie bagażu powierzonego ich opieceBus and/or coach undertakings shall be liable for the loss of or damage to luggage placed under their responsibility
pasażer o ograniczonej zdolności poruszania się oznacza każdego pasażera mającego trudności podczas korzystania z publicznych środków transportu, takiego jak osoba niepełnosprawna (w tym osoby z upośledzeniem czuciowym i umysłowym, użytkownicy wózków inwalidzkich, osoby z upośledzeniem narządu ruchu, osoby niskiej postury, osoby z ciężkimi bagażami, osoby w podeszłym wieku, kobiety ciężarne, osoby z wózkami na zakupy oraz osoby z dziećmi, w tym z dziećmi siedzącymi w wózkach spacerowychPassenger with reduced mobility means all passengers who have a difficulty when using public transport, such as disabled people (including people with sensory and intellectual impairments, and wheelchair users, people with limb impairments, people of small stature, people with heavy luggage, elderly people, pregnant women, people with shopping trolleys, and people with children (including children seated in pushchairs
Niniejszym zaświadcza się, że wyżej wymieniony statek posiada polisę ubezpieczeniową lub inne zabezpieczenie finansowe, które spełniają wymogi art. ‧a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z ‧ rThis is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article ‧ bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu oraz że nie ma żadnych wątpliwości, co do wiarygodności takiego oświadczeniaProducts sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration
Zalecenie Rady Współpracy Celnej z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczące regulacji celnych dla zarejestrowanego bagażu przewożonego koleją, zmienione w dniu ‧ czerwca ‧ r., zostaje niniejszym przyjęte w imieniu Wspólnoty ze skutkiem natychmiastowymThe recommendation of ‧ June ‧ of the Customs Cooperation Council concerning the customs treatment of registered baggage carried by rail, as amended on ‧ June ‧, is hereby accepted on behalf of the Community with immediate effect
W przedmiotowym tekście przewidziano między innymi wprowadzenie różnych rodzajów odszkodowań: przekąsek i posiłków w razie opóźnienia przekraczającego 90 minut; kosztu jednego noclegu w przypadku przerwania podróży, wypadku lub opóźnienia wymagającego pozostania na kolejny dzień; a także wyższej wartości granicznej w odniesieniu do zwrotu co najmniej 1 200 euro w razie utraty lub zniszczenia bagażu pozostawionego pod pieczą przedsiębiorstwa.This text provides for, among other things, the introduction of several types of compensation: snacks and refreshments if the delay is more than 90 minutes; the cost of one night's accommodation in the event of an interrupted journey, accident or delay requiring an overnight stay; and an upper limit in terms of refund of at least EUR 1 200 in the event of loss of, or damage to, luggage left in the company's care.
Zabezpieczenie bagażu rejestrowanegoProtection of hold baggage
Produkty pochodzenia zwierzęcego z Chorwacji w ilościach nieprzekraczających określonego progu, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki adresowane do konsumentów, nie powinny być objęte zakresem systematycznych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WEProducts of animal origin in quantities below a certain threshold which are part of passengers' luggage or sent as small consignments to consumers from Croatia should remain outside the scope of the systematic veterinary checks provided by Directive ‧/‧/EC
RADA WSPÓŁPRACY CELNEJ, UWZGLĘDNIAJĄC, że starania podjęte przez władze kolejowe w celu poprawy efektywności międzynarodowego transportu zarejestrowanego bagażu zasługują na wsparcieTHE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL, CONSIDERING that the efforts made by the railway authorities to ensure efficiency in the international transport of registered baggage deserve to be supported
Moje bagaże są w bagażniku./ Mogę spać na kanapie./ Mogę ci gotować i sprzątać./ Pójdziemy do galeriiMy carrier is in the trunk, I just could put it on your couch, you know, I could... bring your meals, clean, and get us in some art galleries
Łączna wartość takich produktów nie może ponadto przekraczać ‧ EUR w przypadku małych paczek i ‧ ‧ EUR w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnychFurthermore, the total value of these products shall not exceed EUR ‧ in the case of small packages or EUR ‧ ‧ in the case of products forming part of travellers’ personal luggage
Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanegoScreening of hold baggage
Ludzie obsługujący nas w restauracjach, szoferzy kierujący naszymi samochodami, obsługa lotniska rozpakowująca nasze bagaże - wszyscy oni są podatnikami, których podatki są wykorzystywane do uniknięcia upadku wielkich banków, ponieważ rządy i parlamenty domagają się od tych ludzi wkładu.The people who serve us in restaurants, the drivers who drive our cars, the ground staff at the airports who unload our suitcases, are all taxpayers whose taxes are being used to prevent the big banks from failing, because governments and parliaments require these people to make a contribution.
b) Łączna liczba (w przybliżeniu) nielegalnych przesyłek zawierających mięso i mleko w bagażu osobistym w punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty w okresie sprawozdawczym: .................. (proszę określićb)Approximate total number of illegal consignments of meat and milk in personal luggage at Community entry points the reporting period: .................. (please specify
udowodni przy tym, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem bagażu do przewozu a jego wydaniemin addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier and the time of delivery
procedury i środki dotyczące postępowania z podejrzanym ładunkiem, bagażem, pojemnikiem, zapasami żywności lub osobami, w tym określenie chronionego obszaru, jak również dotyczące innych zagadnień z zakresu ochrony i naruszenia ochrony portuprocedures and measures for dealing with suspect cargo, luggage, bunker, provisions or persons, including identification of a secure area; as well as for other security concerns and breaches of port security
masa bagażu, który może być przewożony przy pełnym obciążeniu maksymalną liczbą pasażerów i załogi, przy założeniu, że pojazd nie przekracza technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej lub dopuszczalnej masy na każdą ośthe mass of baggage which may be carried when the vehicle is loaded with the maximum numbers of passengers and crew and the vehicle is not exceeding the technically permissible maximum mass, or the permissible mass of any axle
Państwa Członkowskie mogą przeprowadzać w międzynarodowym porcie lotniczym Wspólnoty, w którym dokonuje się przeładunku bagażu zarejestrowanego, kontrole bagażyThe Member States may carry out controls at the international Community airport where the transfer of hold baggage takes place on baggage
Wydane zgodnie z postanowieniami art. ‧a Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, ‧ rIssued in accordance with the provisions of Article ‧bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
W żadnym wypadku odszkodowanie łączne przewidziane w ust. ‧ i odszkodowanie przewidziane w artykułach ‧ i ‧ nie może być wyższe niż odszkodowanie, które należałoby zapłacić w razie całkowitego zaginięcia bagażuIn no case shall the total of compensation provided for in paragraph ‧ together with that payable under Articles ‧ and ‧ exceed the compensation which would be payable in case of total loss of the luggage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2063 zdań frazy bagaż.Znalezione w 1,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.