Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Basile Boli
Basile Boli
bolący
painful; sore; aching
boleć
ache; hurt; ail; ; to hurt; to ache; grieve; kill; pain; to grieve; regret; smart; rankle
bolenie
trouble; worry
ból
attempt; soreness; endeavour; earache; vexation; retribution; suffering; hurt; pain; mal; effort; trouble; stabbing; dread; grieve; stomach; aching; misery; distress; ; punishment; working; penalty; wrench; labour; agony; ache; anguish; hurting; pang; twinge; stitch; ailment; headache; exertion; sore
ból brzucha
stomachache; bellyache; stomach-ache; abdominal pain; abdominalgia; stomach pain; gastralgia; stomach ache; belly ache
ból gardła
sore throat
ból głowy
cephalalgia; headache
ból świata
Weltschmerz; world-weariness
ból ucha
earache
ból zęba
toothache
ból zębów
toothache
brzuch
tummy; midriff; guts; abdomen; bump; corporation; stomach; gut; ; tripe; paunch; belly; venter
brzucho
belly; paunch
klasterowy ból głowy
histamine headache; cluster headache
Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu
International Association for the Study of Pain
niech cię głowa o to nie boli
that's not your problem; don't worry about it
od przybytku głowa nie boli
store is no sore; plenty is no plague

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ból w miejscu wstrzyknięcia
en Injection site pain
pl Nagle napady bólu i paraliz jednej strony, pewnie prawej
en Sudden spasms of pain and paralysis of one side, probably the right
pl Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu SIFROL oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of SIFROL: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych wymaga, aby wszystkie doświadczenia zmierzały do uniknięcia niepokoju, niepotrzebnego bólu i cierpienia oraz aby wszystkie doświadczenia wykorzystywały jak najmniejszą liczbę zwierząt, angażowały zwierzęta o najniższym stopniu wrażliwości neurofizjologicznej, powodowały jak najmniej bólu, cierpienia, niepokoju i trwałych uszkodzeń
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes requires that all experiments be designed to avoid distress and unnecessary pain and suffering to the experimental animals; use the minimum number of animals; involve animals with the lowest degree of neurophysiological sensitivity; and cause the least pain, suffering, distress or lasting harm
pl Mówi, że boli go brzuch
en Says he' s got a dicky stomach
pl Jeśli znów się tu zjawisz, zrób użytek z tej broni, bo będę celował w twój brzuch
en You come after me again, you' d better be using that gun...' cause I' m gonna be aiming for your guts
pl Podczas leczenia inhibitorami proteazy, zwłaszcza w skojarzeniu z nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, informowano o zwiększeniu aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK), bólach mięśni, zapaleniu mięśni oraz, w rzadkich przypadkach, rabdomiolizie
en Increased CPK, myalgia, myositis, and rarely, rhabdomyolysis have been reported with protease inhibitors, particularly in combination with nucleoside reverse transcriptase inhibitors
pl Złamałeś mi ząb i zaczęło tak boleć, że musiałem pójść do... cyrulika aby usunął to co zostało
en You busted off a jaw tooth, and it got to hurting so bad I had to go to... the barber and have him dig out the rest of it
pl CART).Należy zalecić pacjentom kontakt z lekarzem, jeżeli cierpią na bóle stawów, sztywność lub trudności w poruszaniu się
en Patients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement
pl Właściwie to ból jest prawie nie do zniesienia
en The pain is actually quite unbearable now
pl Zaczął się wciągać na schody, a wtedy chwycił go ból i nie mógł już iść dalej.
en He began to pull himself up the stairs, but then the pain took him and he couldn’t go on.
pl Skuteczność produktu Dynastat ustalono w przeprowadzonych badaniach oceniających ból po zabiegach chirurgii szczękowej, ginekologicznych (histerektomia), ortopedycznych (protezoplastyka kolana i stawu biodrowego) i po pomostowaniu tętnic wieńcowych
en The efficacy of Dynastat was established in studies of dental, gynaecologic (hysterectomy), orthopaedic (knee and hip replacement), and coronary artery bypass graft surgical pain
pl • Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustki
en Rare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
pl • wymioty, problemy z trawieniem prowadzące do złego samopoczucia po jedzeniu, ból brzucha
en being sick (vomiting), problems with digestion resulting in discomfort after meals, stomach pain
pl Nie prowadzono badań klinicznych zastosowania z wyprzedzeniem produktu Effentora do leczenia przewidywanego epizodu bólu
en Pre-emptive use of Effentora for predictable pain episodes was not investigated in the clinical trials
pl Hej, może to cię pocieszy, ale to naprawdę będzie bolało
en If you are you can do better, you know that you' il hurt
pl W badaniach klinicznych, lumirakoksyb ‧ mg łagodził ból w modelach ostrego działania przeciwbólowego po zabiegach stomatologicznych, po zabiegach ortopedycznych, oraz w samoistnym bolesnym miesiączkowaniu
en In clinical studies, lumiracoxib ‧ mg relieved pain in acute analgesic models of post-operative dental pain, post-orthopaedic surgical pain, and primary dysmenorrhea
pl Jak tam twój ból głowy?
en How' s your headache, though?
pl Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, występującymi u ≥ ‧ % pacjentów, były: ból głowy oraz zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca
en The most commonly reported adverse drug reactions occurring in ‧ % of patients are headache and flushing
pl Niech siedzi w klasie z bólem głowy
en Let her sit in class with a headache
pl Idź sobie, proszę./ Przeszłość pacjenta// jest tak ważna jak objawy jego choroby.// To ona pomaga nam zdecydować,// czy zgaga zapowiada atak serca,// a ból głowy- guza mózgu.// Czasami pacjenci opowiadając// swoje historie, kłamią.// Utrzymują, że nigdy nie palili// albo zapominają wspomnieć,// że biorą leki,// które podczas operacji,// okazują gwoździem do trumny.// Możemy chcieć o niej zapomnieć...// Ale nasza przeszłość...// w końcu wróci,// by nas nawiedzać
en A patient' s history is as important as their symptoms.It' s what helps us decide if heartburn' s a heart attack. If a headache' s a tumor
pl Lata pracy w bólu
en Lata is in labour pain
pl Ból nerki, krwiomocz, ostra niewydolność nerek, częste oddawanie moczu
en Renal pain, haematuria, renal failure acute, urinary frequency increased
pl Procedury wykonywane na zwierzętach, w wyniku których zwierzęta mogą doświadczać dotkliwego bólu, cierpienia lub dystresu lub długotrwałego umiarkowanego bólu, cierpienia lub dystresu, jak również procedury, które mogą powodować dotkliwe niekorzystne oddziaływanie na dobrostan lub ogólny stan zwierząt, określa się jako dotkliwe
en Procedures on animals as a result of which the animals are likely to experience severe pain, suffering or distress, or long-lasting moderate pain, suffering or distress as well as procedures, that are likely to cause severe impairment of the well-being or general condition of the animals shall be classified as severe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 2,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.