Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

bolący
aching; painful; sore
boleć
ail; ; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt; hurt; ache; rankle
ból
; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; endeavour; misery; stabbing; dread; earache; hurt; wrench; pain; distress; aching
ból brzucha
abdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; stomachache; gastralgia
ból gardła
sore throat
ból głowy
headache; cephalalgia
ból zęba
toothache
ból zębów
toothache
brzuch
gut; venter; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; belly; abdomen; stomach; bump
Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu
International Association for the Study of Pain
niech cię głowa o to nie boli
don't worry about it; that's not your problem
od przybytku głowa nie boli
store is no sore; plenty is no plague
taniec brzucha
belly dance
wyraźny ból
frank pain
z bólem donoszę, że
it gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ponadto, to było jedyne buty, w których nie bolą mnie plecy
en Plus, those are the only shoes I gotThat don' t hurt my back
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: ból pleców, osłabienie mięśni, ból mięśni
en Musculoskeletal, Connective Tissue and Bone Disorders: back pain, muscle weakness, myalgia
pl U pacjentów, u których występują okresy zaostrzenia stanu zapalnego stawów w przebiegu dny moczanowej etorykoksyb stosowany w dawce ‧ mg, jeden raz na dobę, przez ‧ dni łagodził umiarkowany i ciężki ból stawów oraz stan zapalny porównywalnie do indometacyny stosowanej w dawce ‧ mg, trzy raz na dobę
en In patients experiencing attacks of acute gouty arthritis, etoricoxib ‧ mg once daily over an eight-day treatment period, relieved moderate to extreme joint pain and inflammation comparable to indomethacin ‧ mg three times daily
pl INTEGRILIN wskazany jest w zapobieganiu wystąpienia wczesnego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q, z ostatnim epizodem bólu w klatce piersiowej, występującym w ciągu ‧ godzin i zmianami w obrazie EKG i(lub) zwiększeniem aktywności enzymów wskaźnikowych zawału mięśnia sercowego
en INTEGRILIN is indicated for the prevention of early myocardial infarction in patients presenting with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction with the last episode of chest pain occurring within ‧ hours and with ECG changes and/or elevated cardiac enzymes
pl Tak bardzo cię boli?
en Does it hurt that much?
pl Poszedłbym, gdyby nie bolała mnie głowa.
en I would go except for my headache.
pl Tak jak w przypadku wszystkich insulin, należy zmieniać każdorazowo miejsce wstrzykiwań lub stałego wlewu w obrębie miejsc do wstrzykiwania (brzuch, udo, ramię
en As for all insulins, injection sites and infusion sites within an-injection area (abdomen, thigh or upper arm) must be rotated from one injection to the next
pl Zaburzenia pracy jelit i pęcherza, utrata funkcji poznawczych, ból
en Bowel and bladder dysfunction,loss of cognitive function, pain
pl zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania, omdlenia amnezja, dyskineza, hiperkineza
en dizziness, headache, somnolence sudden onset of sleep, syncope amnesia, dyskinesia, hyperkinesia
pl Serce mnie boli.
en My heart's aching.
pl Mo na tak e, je li jest to wygodne, podawa insulin w tkank podskórn brzucha, okolic po ladka lub okolic mi nia naramiennego
en If convenient, the abdominal wall, the gluteal region or the deltoid region may also be used
pl Ze względu na to, iż sewofluran jest środkiem do znieczulenia ogólnego, narażenie człowieka na pary sewofluranu może powodować objawy, takie jak dreszcze, nudności, bóle głowy, spadek ciśnienia tętniczego, a nawet osłabienie oddechu
en As sevoflurane is a general anaesthetic, human exposure to sevoflurane vapour may cause symptoms such as shivering, nausea, headaches, low blood pressure, decreased heart rate and even reduced breathing
pl O ile działanie takie jest zgodne z celem doświadczenia, znieczulone zwierzę, które odczuwa znaczny ból po ustaniu działania znieczulenia, odpowiednim czasie otrzyma środki uśmierzające ból, a gdy to niemożliwe, zostaną niezwłocznie zabite metodą humanitarną
en Provided such action is compatible with the object of the experiment, an anaesthetized animal, which suffers considerable pain once anaesthesia has worn off, shall be treated in good time with pain-relieving means or, if this is not possible, shall be immediately killed by a humane method
pl To uleczy ból, ale odbierze mu świadomość
en ItwiII certainly cure his pain... but he wiII drift in and out of consciousness... even worse than he is now
pl Doświadczenie dotyczące przedawkowania leku Valdoxan jest ograniczone.Do zgłaszanych objawów należy ból w górnej części żołądka i senność
en The experience of overdoses with Valdoxan is limited but reported symptoms include pain in the upper part of the stomach and drowsiness
pl Mówi, że boli go brzuch
en Says he' s got a dicky stomach
pl Zapalenie spojówek, bóle gałek ocznych, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych
en Conjunctivitis, eye pain, abnormal vision, lacrimal gland disorder
pl Podzielamy twój ból
en We share your pain
pl ♦ Bardzo często (‧ na ‧ dawek szczepionki lub częściej): • Uczucie zmęczenia • Ból głowy • Ból, zaczerwienienie, obrzęk lub twardy guzek w miejscu wstrzyknięcia • Gorączka • Ból mięśni, ból stawów
en Very common (these may occur with ‧ in ‧ doses or more of the vaccine): Tiredness Headache Pain, redness, swelling or a hard lump at the injection site Fever Aching muscles, joint pain
pl Leczenie bólu po operacji pomostowania tętnic wieńcowych (patrz punkt ‧. ‧ i
en Treatment of post-operative pain following coronary artery bypass graft (CABG) surgery (see sections ‧ and
pl Bóle głowy także odejdą
en The headaches will go away too
pl Prawda smakuje doskonale, kiedy brzuch jest pełen kłamstw
en And the truth tastes good when there' s a belly full of lies
pl Problemem tajemnic jest to, inaczej niż z pozbyciem się bólu głowy...... że muszę je rozwiązywać
en The problem with mysteries is that in order to get rid of the headaches...... I have to figure them out
pl Z tego powodu należy poinformować personel medyczny w przypadku wystąpienia bólu podczas wstrzykiwania leku
en Therefore, be sure to tell the medical staff if you experience pain during the injection
pl Nie mogę pozbyć sie tego bólu głowy
en I think I' m coming down with the flu or something
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 3,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.