Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "ból+brzucha" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

bolący
aching; painful; sore
boleć
ail; ; kill; pain; smart; grieve; regret; to ache; to grieve; to hurt; hurt; ache; rankle
ból
; anguish; sore; suffering; attempt; effort; soreness; labour; stomach; grieve; penalty; retribution; stitch; agony; headache; working; punishment; ailment; ache; exertion; pang; trouble; vexation; twinge; endeavour; misery; stabbing; earache; dread; hurt; wrench; pain; distress; aching
ból brzucha
abdominal pain; bellyache; belly ache; stomach-ache; stomach ache; stomach pain; stomachache; gastralgia
ból gardła
sore throat
ból głowy
headache; cephalalgia
ból zęba
toothache
ból zębów
toothache
brzuch
gut; venter; paunch; tummy; ; corporation; guts; midriff; tripe; belly; abdomen; stomach; bump
Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu
International Association for the Study of Pain
niech cię głowa o to nie boli
don't worry about it; that's not your problem
od przybytku głowa nie boli
store is no sore; plenty is no plague
taniec brzucha
belly dance
wyraźny ból
frank pain
z bólem donoszę, że
it gives me pain to tell you that

Przykładowe zdania z "ból+brzucha", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl CHMP zalecił także dodanie następującej informacji do punktu ‧. ‧ ChPL:„ W przewlekłym bólu nienowotworowym może być wskazane rozpoczęcie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiną) oraz przepisywanie systemu transdermalnego z fentanylem po określeniu skuteczności i optymalnych dawek silnego opioidu ”
en The CHMP recommended also adding the following statement in section ‧ of the SPC: In chronic non-cancer pain, it might be preferable to initiate the treatment with immediate-release strong opoids (e. g. morphine) and to prescribe fentanyl transdermal patch after determination of the efficacy and the optimal dosage of the strong opioid
pl Mój kochany Ferdynandzie.Dziś dowiedziałam się, co się stało. Chciałabym być z tobą, by dzielić twój ból
en “ My darling Ferdinando, I heard what happened. ” “ My love, I wish I could be with you... ” “... to share your pain. ” “ Maybe it' s a punishment for our sin. ” “ A sign that the Lord will never bless our love. ” “ Yours forever, no matter what
pl Poza tym pokojem obiekty wyczuwają się nawzajem.Zawsze. Jak ból
en Outside this room... the objects all sense each other... always, like paln, electricity, noise
pl Zadam ci dużo bólu
en I' m gonna give you a lot of pain
pl Najczęściej występujące działania niepożądane to: torbiele jajników, ból głowy i miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk i(lub) podrażnienie
en Side effects in women The most commonly reported side effects are ovarian cysts, headache and local reactions at the injection site (pain, redness, bruising, swelling and/or irritation
pl W badaniach, w których Aranesp podawano za pomocą wstrzyknięcia podskórnego stwierdzono, że ból w miejscu wstrzyknięcia był związany z leczeniem
en Injection site pain was reported as attributable to treatment in studies where Aranesp was administered via subcutaneous injection
pl Jeśli ból nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym
en If it does not disappear, see your doctor
pl Kiedy oni uderzą, boli
en When they hit, it hurts
pl Przy częstym kontakcie powoduje chroniczne... bóle głowy, choroby układu oddechowego, wątroby... serca, bezpłodność, rozkład kości
en With repeated exposure to toxic levels, anything...... from chronic headaches to respiratory disease, liver failure...... heart failure, reproductive failure, bone or organ deterioration
pl Ma mnóstwo wyczuwalnych węzłów chłonnych, oraz bóle brzucha i stawów.Do obiadu będzie zdrowiutka
en [ incessant knocking at door ]
pl U pacjentów, u których stwierdzono gorączkę, neutropenię oraz charakterystyczny ból brzucha należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zapalenia okrężnicy w przebiegu neutropenii
en In patients presenting with fever, neutropenia, and a compatible pattern of abdominal pain, the possibility of neutropenic colitis should be considered
pl Preparat Actrapid podawany jest we wstrzyknięciach podskórnych wykonywanych zwykle w ścianę brzuszną (brzuch
en Actrapid is administered subcutaneously (under the skin) by injection, usually into the abdominal wall (tummy
pl Po ‧ latach ból moich pleców zniknął
en My ‧ ‧- year- old back problem is gone
pl bóle mięśni, zaburzenia stawów (obrzęki stawów
en Disorders of the skeletal muscles, tendons and bones Uncommon: joint pain (arthralgia) Rare: muscular pain (myalgia), joint disorder (swollen joints) Very rare
pl Choroba Parkinsona, najczęściej występujące działania niepożądane Najczęściej zgłaszanymi (≥ ‧ %) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej MIRAPEXIN niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, halucynacje, ból głowy i zmęczenie
en Parkinson s disease, most common adverse events The most commonly (‧ %) reported adverse drug reactions in patients with Parkinson s disease more frequent with MIRAPEXIN treatment than with Placebo were nausea, dyskinesia, hypotension, dizziness, somnolence, insomnia, constipation, hallucination, headache and fatigue
pl I nie będzie dla ciebie pocieszenia...Żadnego pocieszenia, żeby załagodzić ból jego odejścia
en And there will be no comfort for you...... no comfort to ease the pain of his passing
pl Głębokie, szybkie oddechy, senność i inne niespecyficzne objawy, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, mogą wskazywać na rozwój kwasicy mleczanowej
en Deep, rapid breathing, drowsiness, and non specific symptoms such as nausea, vomiting and stomach pain, might indicate the development of lactic acidosis
pl Skierowałem go do psychologa, a tam odkryto, że jego ból powodują jego huśtawki nastroju
en Later on I referred him to a psychologist and finally found out his headache was his mood swings
pl Jeżeli nasilający się ból miał psychiczne podłoże, nie pomogą żadne leki
en If the increased pain was psychological, no drug' s gonna help
pl Wolą pomijać milczeniem to, że tak zwany "tymczasowy instrument stabilizacyjny” i związane z nim fundusze będą niczym więcej jak tylko środkiem na złagodzenie bólu, jaki przynosi kryzys finansowy, zastosowanym do ukrycia tego, że tylko zerwanie z obecną polityką oraz zmiana kursu może przynieść postęp społeczny.
en They prefer to ignore that the so-called 'temporary stabilisation measure' and related fund will be nothing more than means of easing the pain of the financial crisis, used to conceal the fact that only a break with current policies and a change of course can bring social progress.
pl Choroba zaczyna się zwykle bólem gardła, gorączką i bólami głowy.
en Scarlet fever usually starts with a sore throat, headache and fever.
pl Szok minął i ból z zimnem zaatakowały bezlitośnie. Znowu zaczął padać śnieg. Z drutów poznikały wszystkie wrony.
en The shock had worn off and the pain and cold were attacking me relentlessly. The snow had begun falling again. On the outside wire there wasn’t a crow to be seen.
pl Urabiamy sobie ręce po łokcie na polu, a brzuchy wciąż mamy puste
en We break our backs in the fields, and our bellies stay empty
pl Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody ogłuszania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój lub cierpienie zwierząt
en Depending on how they are used during the slaughtering or killing process, some stunning methods can lead to death while avoiding pain and minimising distress or suffering for the animals
pl Bardzo częste: ból głowy Częste: zawroty głowy
en Very common: headache Common: dizziness
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8208 zdań frazy ból+brzucha.Znalezione w 2,069 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.