wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • crash     
  (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
   
  computer malfunction
 • failure     
  (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
   
  termination of the ability of an item to perform its required function
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
   
  Failure to function
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • breakdown   
  (noun   )
 • catastrophe     
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • incident         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Picture dictionary

break
break

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowanuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznegoaircraft structural failure
awaria sprzętowahardware failure
awaria technicznatechnical failure; technical breakdown; technical damage
naprawa w razie awariibreak-fix
odzyskiwanie po awariicrash recovery
pomoc na wypadek awariiemergency relief
poważna awariamajor accident
powrót klienta do pracy po awariiclient failback
powrót po awariifailback
przedsięwzięcia na wypadek awariiemergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awariifault indication
wykrywanie awarii i ich usuwaniefault detection and exclusion (FDE)
zasady powrotu po awariifailback policy
źródła awariicause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie szkodliwych skutków wynikających z awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się (jeżeli dotyczyMonitoring and reporting of adverse effects resulting from accidental spillage (if applicable
Czy właściwe systemy wczesnego ostrzegania mogą zagwarantować odpowiednie powiadomienie ludności w przypadku awarii elektrowni jądrowych?Do appropriate early warning systems exist to guarantee sufficient notice in the event of an operational problem?
Awaria lub wyłączenie źródeł światła, np. oświetlenia w kabinie pasażerskiej, nie wpływa na działanie systemu sterowaniaThe failure or switching off of light sources, e.g. passenger compartment light, shall not impair the control operation
Wydajność DPF: Proces filtrowania i regeneracji (np. zbieranie się cząstek stałych i usuwanie ich podczas wymuszonego procesu regeneracji) – monitorowanie wydajności (np. ocena mierzalnych właściwości DPF, takich jak przeciwciśnienie lub różnica ciśnień), które może nie wykryć wszystkich rodzajów awarii mogących zmniejszać skuteczność filtrowaniaDPF performance: filtering and regeneration processes (e.g. particulate accumulation during the filtering process and particulate removal during a forced regeneration process)- performance monitoring (for example, evaluation of measurable DPF properties such as backpressure or differential pressure, which may not detect all failure modes that reduce trapping efficiency
W przypadku gdy moc sterująca normalnie pochodzi jedynie ze specjalnych urządzeń określonych w ‧.‧.‧, wspomagany układ kierowniczy musi być zamontowany wraz z urządzeniem, które w przypadku awarii specjalnych urządzeń, oraz gdy siła kierowania przekracza ‧ daN, da wzrokowy lub dźwiękowy sygnał informujący o awariiWhere the steering power is normally provided solely by the special equipment defined in point ‧.‧.‧, the assisted steering equipment must be fitted with a device such that if, in the event of failure of the special equipment, the steering effort exceeds ‧ daN, a visual or acoustic signal must give warning of such failure
Aktualne rozwiązania z zakresu ciągłości biznesowej zostaną ulepszone tak, aby mogły obsługiwać szereg scenariuszy odzyskania danych po awariiThe existing business-continuity arrangements will be improved to support a range of disaster-recovery scenarios
zachowanie chemiczne i fizyczne w normalnych warunkach użytkowania lub w warunkach w których można przewidzieć awariephysical and chemical behaviour under normal conditions of use or under foreseeable accidental conditions
W przypadku awarii urządzenia służącego do rozkładania stopni, stopnie składają się i pozostają w położeniu złożonymIf the device to operate the step fails, the step shall retract and remain in the retracted position
Awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Reakcja organizacji międzynarodowych.Chernobyl nuclear power plant accident. The reaction of international organization.
operator natychmiast podejmował środki mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko i zapobiegnięcie dalszym ewentualnym awariom lub wypadkomthe operator immediately takes the measures to limit the environmental consequences and to prevent further possible incidents or accidents
Symulację awarii przeprowadza się w taki sposób, aby poziom NOx nie przekroczył o ponad ‧ g/kWh żadnej z wartości progowych podanych w sekcjach ‧.‧.‧.‧ lubThe failure shall be simulated in a way that the NOx level does not exceed by more than ‧ g/kWh any of the threshold levels given in sections ‧.‧.‧.‧ or
Ilość potencjalnie związana z awarią (w tonachQuantity potentially involved (tonnes
mając na względzie Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, Konwencję o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz Konwencję o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznegokeeping in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, and the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
ustalenia strategii na wypadek awariicontingency planning
O awarii specjalnego urządzenia ostrzega sygnał wzrokowy lub dźwiękowyIn the event of failure of the special equipment, a visual or acoustic signal must give warning of such failure
Po awarii elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii Komisja zapowiedziała testy wytrzymałości unijnych elektrowni.Following the accident at the Fukushima nuclear power station in Japan, the Commission announced stress tests for similar facilities in the European Union.
Włącza się, jeżeli zostanie wykryta awaria sygnałów sterowania systemu AFS lub gdy otrzymano sygnał awarii zgodnie z pkt ‧.‧. regulaminu nrIt shall be activated whenever a failure is detected with respect to the AFS control signals or when a failure signal is received in accordance with paragraph ‧.‧. of Regulation No
obsługę oraz faktyczne otwieranie wszystkich typów lub wariantów wyjść normalnych i awaryjnych w trybach normalnych i awaryjnych, w tym w razie potrzeby podczas awarii automatycznych systemów wspomagającychThe operation and actual opening of each type or variant of normal and emergency exit in the normal and emergency modes, including failure of power assist systems where fitted
Awaria prądu jest tylko w naszym budynkuThe power failure is only on our block
Mając na celu wdrożenie opracowanej przez prowadzącego zakład polityki zapobiegania poważnym awariom oraz systemu zarządzania w sprawie bezpieczeństwa, uwzględnione zostaną następujące elementyFor the purpose of implementing the operator
I za awarię oni odpowiedząThey' il be judged for that accident
Działalności w zakresie pomocy, w której odpowiedzialność ogranicza się do następujących czynności wykonywanych w razie wypadku lub awarii pojazdu drogowego, następujących w normalnych okolicznościach na terytorium Państwa Członkowskiego zakładu udzielającego ochrony ubezpieczeniowej: usuwanie awarii na miejscu z wykorzystaniem w większości przypadków przez zakład udzielający ochrony ubezpieczeniowej własnego personelu i sprzętuThe assistance activity in which liability is limited to the following operations provided in the event of an accident or breakdown involving a road vehicle which normally occurs in the territory of the Member State of the undertaking providing cover:-an on-the-spot breakdown service for which the undertaking providing cover uses, in most circumstances, its own staff and equipment
Żadna awaria ani nieupoważniona ingerencja w system nie może skutkować zwiększeniem mocy silnika powyżej wartości wyznaczonej wybranym przez kierowcę położeniem urządzenia sterującego przyspieszeniem pojazduNo malfunction or unauthorised interference shall result in an increase in engine power above that demanded by the position of the driver's accelerator
Przewoźnik nie mający siedziby na danym terytorium może, w celu zakończenia przewozu kabotażowego przerwanego przez awarię lub wypadek, wynająć pojazd w przyjmującym Państwie Członkowskim na tych samych warunkach, co przewoźnicy mający w tym państwie stałą siedzibęHowever, the non-resident carrier may, in order to complete a cabotage operation interrupted because of a breakdown or an accident, hire a vehicle in the host Member State under the same conditions as resident carriers
Układ sterowania drzwi wodoszczelnych, włącznie z przewodami hydraulicznymi i kablami elektrycznymi, powinien być umieszczony najbliżej jak jest to możliwe grodzi, w których te drzwi są zamontowane, aby ograniczyć do minimum możliwość ich uszkodzenia w przypadku awarii statkuWatertight door controls, including hydraulic piping and electric cables, shall be kept as close as practicable to the bulkhead in which the doors are fitted, in order to minimise the likelihood of them being involved in any damage which the ship may sustain
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2004 zdań frazy awaria.Znalezione w 1,187 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.