wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • crash     
  (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
   
  computer malfunction
 • failure     
  (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
   
  termination of the ability of an item to perform its required function
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
   
  Failure to function
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • breakdown   
  (noun   )
 • catastrophe     
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • incident         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Picture dictionary

break
break

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowa
nuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznego
aircraft structural failure
awaria sprzętowa
hardware failure
awaria techniczna
technical failure; technical breakdown; technical damage
pomoc na wypadek awarii
emergency relief
poważna awaria
major accident
przedsięwzięcia na wypadek awarii
emergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awarii
residual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awarii
fault indication
wykrywanie awarii i ich usuwanie
fault detection and exclusion (FDE)
źródła awarii
cause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Awaria sieci płatniczej (załącznik
en Breakdown of a payment network (Annex
pl w przypadku awarii dodatkowego żarowego źródła światła lub jednego bądź kilku modułów LED światło główne musi nadal spełniać wymogi dotyczące światła mijania
en in the event of failure of an additional filament light source or one or more additional LED module(s), the headlamp shall continue to fulfil the requirements of the passing beam
pl Państwo wnioskujące oraz strona udzielająca pomocy przestrzegają tajności wszelkich poufnych informacji udostępnianych im w związku z udzielaniem pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego
en The requesting State and the assisting party shall protect the confidentiality of any confidential information that becomes available to either of them in connection with the assistance in the event of a nuclear accident or radiological emergency
pl Jeżeli ustalone wartości maksymalnych poziomów narażenia związanego z awarią wzorcową i dotyczącego osób dorosłych, dzieci i niemowląt w pobliżu obiektu wynoszą mniej niż ‧ mSv i jeżeli nie występują nadzwyczajne drogi narażenia, obejmujące wywóz środków spożywczych, dane dotyczące poziomów narażenia w innych dotkniętych państwach członkowskich nie są wymagane, o ile udostępnione są dane dotyczące poziomów narażenia w pobliżu obiektu
en If the assessed maximum exposure levels from the reference accident to adults, children and infants close to the plant are below ‧ mSv and there are no exceptional pathways of exposure, e.g. involving the export of foodstuffs, no data on exposure levels in other affected Member States are required if exposure levels in the vicinity of the plant are provided
pl Alarm akustyczny może być wyciszony po uruchomieniu, alarm wizualny może być wyłączony dopiero po usunięciu awarii
en The acoustic alarm may be silenced after activation, the optical alarm may only be cancelled if the failure is removed
pl efekt domina z innej awarii
en domino-effect from other accident
pl wszelkich innych środków dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń z instalacji technicznych oraz dla zapobiegania i/lub zredukowania wpływu przypadkowych zanieczyszczeń, na przykład na skutek powodzi, w tym bezpośrednich systemów wykrywania i wczesnego ostrzegania o takich przypadkach, włączając wszystkie właściwe środki redukujące ryzyko dla ekosystemów wodnych w razie awarii, których nie można było przewidzieć
en any measures required to prevent significant losses of pollutants from technical installations, and to prevent and/or to reduce the impact of accidental pollution incidents for example as a result of floods, including through systems to detect or give warning of such events including, in the case of accidents which could not reasonably have been foreseen, all appropriate measures to reduce the risk to aquatic ecosystems
pl W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku przesyła faksem informacje wymienione w pkt ‧ do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Mozambiku we właściwym czasie
en Where the continuous satellite monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the master of the vessel shall transmit the information specified in point ‧ to the Control Centre of the flag State and Mozambique’s FMC in good time
pl w każdym innym czasie z inicjatywy prowadzącego lub na wniosek właściwych organów, jeśli będzie to usprawiedliwione nowymi faktami lub w celu uwzględnienia nowych wiadomości technicznych dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem, a będących wynikiem na przykład analizy awarii lub, jeśli możliwe, sytuacji niebezpiecznych oraz uwzględnienia rozwoju wiedzy w zakresie oceny niebezpieczeństwa
en at any other time at the initiative of the operator or the request of the competent authority, where justified by new facts or to take account of new technical knowledge about safety matters, for example arising from analysis of accidents or, as far as possible
pl Nie może być możliwości odcięcia zaworu bezpieczeństwa od części wodorowych lub odcinka instalacji wodorowej zabezpieczanych przez ten zawór podczas normalnej pracy lub w następstwie awarii innej części
en It shall not be possible to isolate the pressure relief valve from the hydrogen components or section of the hydrogen system that it protects, by the normal operation or failure of another component
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Jestem dość rozczarowany, że Parlamentowi nie udało się dziś większością głosów zatwierdzić tej rezolucji, aby wyciągnąć rozsądne wnioski z awarii reaktora w Japonii.
en (DE) Madam President, I am somewhat disappointed that Parliament was unable to approve this by a majority today in order to learn sensible lessons from the reactor disaster in Japan.
pl W razie awarii, tutaj jest spadochron rezerwowy
en Pull it down.Clear?
pl Aktywacja wskaźnika awarii (MI
en Activation of malfunction indicator (MI
pl Wykaz awarii przeanalizowanych w raporcie bezpieczeństwa
en List of the accidents studied in the safety report
pl Przeprowadzona dyskusja wskazała również na duże różnice w ocenie możliwych zagrożeń, w tym skali promieniowania tego powstałego w wyniku awarii czy też ze źródeł naturalnych.
en The debate we have held has also shown the large differences in opinion when it comes to assessing possible threats, including levels of radiation caused by accidents or those from natural sources.
pl W przypadku gdy silnik jest poddawany badaniom homologacyjnym zgodnie z pkt. ‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, pod kątem monitoringu poważnych awarii funkcjonalnych, badanie układu deNOx powinno stwierdzić zapalanie się wskaźnika MI w następujących warunkach
en In the case that the engine is being approved according to paragraph ‧.‧.‧. of this Regulation in relation to monitoring for major functional failure, the test of the particulate filter shall determine that the MI illuminates under any of the following conditions
pl krótkiego opisu podjętych środków bezpieczeństwa oraz bezpośrednich środków zapobiegawczych, niezbędnych do tego, aby zapobiec powtórzeniu się takiej awarii
en a brief description of the emergency measures taken and of the immediate precautions necessary to prevent recurrence
pl Mamy awarię radia i burzę na zewnątrz
en The radio does not go and we have this storm
pl W okresie ośmiu lat od dnia notyfikacji niniejszej dyrektywy warunek, że wypadek lub awaria musi nastąpić na terytorium Państwa Członkowskiego zakładu udzielającego ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania do czynności określonych w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy tiret trzecie pierwszej dyrektywy, w przypadku, gdy te czynności są wykonywane przez ELPA (Automobilklub i Klub Podróżniczy Grecji
en During a period of eight years from the date of notification of this Directive, the condition that the accident or breakdown must have happened in the territory of the Member State of the undertaking providing cover shall not apply to the operations referred to in the third indent of the first subparagraph of Article ‧ of the First Directive where these operations are carried out by the ELPA (Automobile and Touring Club of Greece
pl Powszechne nazwy lub, w przypadku niebezpiecznych substancji objętych częścią ‧ załącznika ‧, nazwy rodzajowe lub ogólna klasyfikacja niebezpieczeństwa substancji i preparatów występujących w zakładzie, mogących spowodować niebezpieczną awarię, ze wykazaniem ich zasadniczej charakterystyki niebezpieczeństwa
en The common names or, in the case of dangerous substances covered by Part ‧ of Annex I, the generic names or the general danger classification of the substances and preparations involved at the establishment which could give rise to a major accident, with an indication of their principal dangerous characteristics
pl Rozwój energetyki jądrowej na świecie w kontekście awarii w Fukushimie
en „The development of global nuclear energy in light of the Fukushima nuclear disaster”
pl Gdy Dyrekcja Bezpieczeństwa Komisji otrzymuje informację o wypadku związanym z bezpieczeństwem, takim jak poważny wypadek medyczny, pożar, wyciek gazu, awaria prądu, zalanie lub poważne problemy konstrukcyjne budynku Komisji, Dyrekcja Bezpieczeństwa Komisji powiadamia personel służb zajmujących budynek oraz służby techniczne
en When the Commission Security Directorate is informed of a safety incident such as a serious medical event, a fire, a gas leak, a breakdown of electricity, an inundation or severe structural problems with a Commission building, the Commission Security Directorate shall alert the personnel of the services occupying the building, as well as the technical service
pl Badania, w szczególności nad ryzykiem związanym z niskimi dawkami promieniowania, zastosowaniami w medycynie i postępowaniem w przypadku awarii, mające na celu stworzenie podstaw naukowych dla solidnego, wyważonego i społecznie akceptowanego systemu ochrony, który niesłusznie nie ograniczy korzystnego i powszechnego użycia promieniowania w medycynie i przemyśle
en Research, in particular on the risks from low doses, on medical uses and on the management of accidents, to provide a scientific basis for a robust, equitable and socially acceptable system of protection that will not unduly limit the beneficial and widespread uses of radiation in medicine and industry
pl Przewoźnik kolejowy musi zdefiniować odpowiednie procedury mające pomóc drużynie pociągowej w sytuacjach funkcjonowania pogorszonego, celem uniknięcia lub zmniejszenia opóźnień wywołanych awariami technicznymi lub innymi awariami taboru (np. kanały komunikacji, środki, które należy podjąć w przypadku ewakuacji pociągu
en The Railway Undertaking must define appropriate procedures to assist the train crew in degraded situations in order to avoid or decrease delays caused by technical or other failures of the rolling stock (e.g. lines of communication, measures to be taken in case of evacuation of a train
pl identyfikacja instalacji oraz innego zakresu działalności zakładu, które mogą powodować niebezpieczeństwo poważnych awarii
en identification of installations and other activities of the establishment which could present a major-accident hazard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2004 zdań frazy awaria.Znalezione w 0,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.