wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • crash     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
   
  computer malfunction
   
  computer malfunction
 • failure     
  (Noun  ) (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
   
  termination of the ability of an item to perform its required function
   
  termination of the ability of an item to perform its required function
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
   
  Failure to function
   
  failure to function
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • breakdown   
  (Noun  ) (noun   )
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • catastrophe     
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • equipment failure   
  (Noun  )
 • error       
  (noun   )
 • incident         
  (noun   )
 • loss       
  (noun   )
 • system crash   
 • wreck       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Picture dictionary

break
break

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowa
nuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznego
aircraft structural failure
awaria sprzętowa
hardware failure
awaria techniczna
technical failure; technical breakdown; technical damage
pomoc na wypadek awarii
emergency relief
poważna awaria
major accident
przedsięwzięcia na wypadek awarii
emergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awarii
residual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awarii
fault indication
wykrywanie awarii i ich usuwanie
fault detection and exclusion (FDE)
źródła awarii
cause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W razie występowania dwóch lub więcej niezależnych urządzeń typu ster-śruba, napęd strugowodny lub pędnik cykloidalny drugi system sterowania nie jest wymagany, jeśli w przypadku awarii jednego z tych urządzeń statek zachowuje zdolność manewrową zgodnie z rozdziałem
en Where there are two or more rudder-propeller, water-jet or cycloidal-propeller installations that are independent of each other the second actuation system is not necessary if the vessel retains the manoeuvrability required by Chapter ‧ if one of the systems fails
pl na rzecz wspierania środowiska, zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju: zapobieganie lub zmniejszanie podatności oraz łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, awarii przemysłowych i działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym
en in support of the environment, risk management and sustainable development, to prevent or reduce vulnerability and to mitigate the consequences of natural disasters, industrial accidents and human activities related to economic development
pl W poprzednich opiniach odnotowano, że nie istnieje dwustronne porozumienie pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Irlandią dotyczące przygotowania na wypadek awarii
en It was noted in previous opinions that a bilateral agreement between the United Kingdom and Ireland concerning emergency preparedness was not in place
pl Znajomość metod lokalizowania przyczyn awarii
en Knowledge of methods of locating causes of breakdowns
pl Jeśli awaryjnym źródłem zasilania elektrycznego jest akumulator, a główne źródło energii elektrycznej ulegnie awarii, akumulator musi zostać automatycznie podłączony do awaryjnej elektrycznej tablicy rozdzielczej i zasilać przez nieprzerwany okres trzech godzin systemy wymienione w ust. ‧ tiret pierwsze, drugie i trzecie
en If the emergency electrical power source is an accumulator battery and the main electrical power source fails, the accumulator battery must be automatically connected to the emergency electrical switchboard and supply power for an uninterrupted period of three hours to the systems referred to in the first, second and third indents of the second subparagraph
pl Urządzenia tej kategorii muszą być zdolne do działania, nawet w przypadku rzadko występujących awarii urządzeń, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, i charakteryzują się środkami zabezpieczenia przeciwwybuchowego takimi, że
en Equipment in this category is required to remain functional, even in the event of rare incidents relating to equipment, with an explosive atmosphere present, and is characterized by means of protection such that
pl CS-SIS, wykonujący funkcje nadzorcze i administracyjne, mieści się w Strasburgu, we Francji, natomiast rezerwowy CS-SIS, zdolny do zapewnienia wszystkich funkcji głównego CS-SIS w przypadku jego awarii, mieści się w Sankt Johann im Pongau, w Austrii
en CS-SIS, which performs technical supervision and administration functions, shall be located in Strasbourg (France) and a backup CS-SIS, capable of ensuring all functionalities of the principal CS-SIS in the event of failure of this system, shall be located in Sankt Johann im Pongau (Austria
pl Dane wymienione w niniejszej sekcji ‧.‧.‧ są wymagane jedynie wówczas, gdy potencjalne następstwa awarii wzorcowej(-ych) będącej(-ych) przyczyną uwolnień do środowiska wodnego są poważniejsze
en Data mentioned in this section ‧.‧.‧ are required only if the potential consequences of the reference accident(s) entailing releases into an aquatic environment are increased
pl W razie awarii właściwe organy wymagają, aby operator ograniczył lub wstrzymał eksploatację obiektu, jeżeli w ciągu ‧ godzin nie uda się przywrócić normalnych warunków eksploatacji, lub aby eksploatował obiekt wykorzystujący paliwo zanieczyszczające w niskim stopniu
en In the case of a breakdown, the competent authority shall require the operator to reduce or close down operations if a return to normal operation is not achieved within ‧ hours, or to operate the plant using low polluting fuels
pl Te zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze muszą zawierać nie tylko informacje na temat środków zaradczych na terenie zakładu oraz poza terenem zakładu, ale również informacje dla opinii publicznej o awarii i o prawidłowym zachowaniu
en Those external emergency plans must not only contain information on on-site and off-site mitigatory action, but must also contain arrangements for providing the public with information relating to the accident and the behaviour which it should adopt
pl Awaria w Czernobylu wywołała u dżdżownic mutację DNA
en The radioactive contamination in that area has mutated the earthworm' s DΝA
pl Niedopuszczalny zakres awarii
en Impermissible Fault range
pl opracowano procedury postępowania w razie przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych i awarii
en procedures are established for responding to anticipated operational occurrences and to accidents
pl Awaria wytwornicy pary
en The cryogenic plant failed
pl Przedwczesny koniec eksploatacji oznacza awarię lampy po okresie eksploatacji krótszym niż podany w dokumentacji technicznej znamionowy okres trwałości
en Premature failure is when a lamp reaches its end of life after a period in operation which is less than the rated life time stated in the technical documentation
pl Jeżeli kierowca nie wyłączy układu, na przykład poprzez wyłączenie zapłonu lub wyłączenie danej funkcji za pomocą przewidzianego do tego celu przełącznika, jeżeli taki występuje, to ostrzeżenie pozostaje widoczne przez cały czas trwania awarii
en When the system is not deactivated by the driver, e.g. by turning the ignition (run) switch to off, or by switching off that particular function if a special switch is provided for that purpose, the warning shall be present as long as the fault condition persists
pl Jeżeli badanie wykonywane jest dla homologowania rodziny silników OBD obejmującej silniki nie należące do tej samej rodziny silników, urząd homologacji zwiększy liczbę awarii podlegających badaniu do maksymalnie czterokrotnej liczby rodzin silników występujących w rodzinie silników OBD
en If the test is being carried out to type-approve an OBD-engine family consisting of engines that do not belong to the same engine family, the type approval authority will increase the number of failures subject to testing up to a maximum of four times the number of engine families present in the OBD-engine family
pl Art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niebezpieczeństwa poważnych awarii powodowanych przez określone działania przemysłowe, ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/EWG. c
en Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the major-accident hazards of certain industrial activities, as last amended by Directive ‧/EEC
pl mobilizację ekspertów wspierających i pomagających państwom członkowskim lub krajom trzecim zmagającym się z klęskami żywiołowymi lub z awariami technologicznymi
en mobilisation of experts to reinforce and assist Member States or third countries facing natural disasters or technological accidents
pl z tych samych przyczyn dopłaty powinny być przyznawane z tytułu składowania produktów zamrożonych o dobrej jakości handlowej, wyprodukowanych we Wspólnocie zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr ‧, których poziom radioaktywności nie przekracza maksymalnych wartości dopuszczonych w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych z państw trzecich po awarii elektrowni atomowej w Czernobylu
en Whereas, for the same reason, aid should be granted only for the storage of products in frozen condition, of sound and fair merchantable quality and of Community origin as defined by Commission Regulation (EEC) No ‧, with a level of radioactivity not exceeding the maximum levels permitted under Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ March ‧ on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station
pl mając na uwadze, że Prezydent Łukaszenko praktycznie uniemożliwił międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych w Europie i na Białorusi pomoc dzieciom cierpiącym na schorzenia spowodowane awarią elektrowni w Czarnobylu w wyjazdach do różnych krajów na leczenie
en whereas President Lukashenko has made it almost impossible for the international network of NGOs in Europe and Belarus to help children suffering from the consequences of the Chernobyl disaster to travel to various countries to convalesce
pl Dotyczy: awarii atomowej łodzi podwodnej HMS Tireless w Cieśninie Maltańskiej
en Subject: Incident involving the nuclear submarine HMS Tireless in Sicilian-Maltese waters
pl Zwlaszcza projekt tlumienia komory?????? moglby spowodawac awarie rekombinatorow wodoru powodujac zalamanie systemu izolacyjnego powodując topnienie. odrobiłaś zadanie domowe
en He was concerned about the reactor.- All that technical stuff. Specifically that the design of the suppression pool would cause the hydrogen recombiners to fail, precipitating the collapse in the containment system resulting in a meltdown
pl Nastąpiła awaria pociągu.// Proszę się przesiąść.// Pociąg dalej nie jedzie
en This train is not in service.All change, please. This train terminates here
pl W przypadku maszyn sterowych z napędem silnikowym w razie awarii lub zakłócenia w działaniu systemu napędowego maszyny sterowej w ciągu pięciu sekund musi istnieć możliwość uruchomienia drugiego niezależnego systemu napędu lub napędu ręcznego
en If the steering apparatus has a powered drive unit, it shall be possible to bring a second independent drive unit, or manual drive, into use within five seconds if the steering apparatus drive unit fails or malfunctions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2004 zdań frazy awaria.Znalezione w 0,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.