Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Artykuły papiernicze i biurowe
en Stationery and office supplies
pl Jednak koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (długopisów, papieru, teczek, atramentu do drukarek, dyskietek), elektryczności w biurach, telefonów i usług pocztowych, czasu połączeń internetowych, oprogramowania komputerowego uznaje się za koszty pośrednie jeżeli dostarczane są one zespołowi realizującemu projekt (patrz zasada nr
en However, costs such as office supplies and stationary (pens, paper, folders, ink cartridges, diskettes), office electricity supply, telephone and postal services, Internet connection time, computer software, etc. are to be considered as indirect costs when they are provided to the team implementing the project (see rule No
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych
en This appropriation is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
pl Artykuły biurowe, zakup
en Office supplies, hire
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich
en This appropriation is intended to cover the purchase of paper, envelopes, office supplies and products for the printshop
pl wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ r
en expenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
pl Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych
en This appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
pl Artykuły papiernicze i materiały biurowe
en Stationery and office supplies
pl Artykuły papiernicze i materiały biurowe
en Stationary and office supplies
pl W celu określenia wielkości przemysłu następnego ogniwa w łańcuch produkcyjnym, na który mogą mieć wpływ środki odnoszące się do mechanizmów kołowych do segregatorów, należy wykluczyć część spółek zajmujących się artykułami biurowymi innymi niż segregatory
en In establishing the size of the downstream industry which could be affected by measures on RBM, the part of the stationery companies dealing with office products other than binders should be excluded
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych
en This appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
pl zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego
en the purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
pl Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowych
en This appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
pl CPA ‧.‧.‧: Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych
en CPA ‧.‧.‧: Office or school supplies of plastics
pl Artykuły papiernicze i biurowe
en Paper and stationery
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 88,578 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.