Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Artykuły papiernicze i biurowe
en Stationery and office supplies
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych
en This appropriation is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
pl Artykuły papiernicze i materiały biurowe
en Stationery and office supplies
pl Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że do chwili obecnej przemysł segregatorów w tych państwach pozostawał słabo rozwinięty i że statystyki dotyczące artykułów biurowych wykazują niski poziom przywozu
en In this respect, it should be noted that until now the size of the binder industry in these countries has remained small and the import statistics for office products show low imports
pl Jeden z użytkowników dowodził, ze szkoda została spowodowana przez silną konkurencję w przemyśle artykułów biurowych
en One user argued that the injury was caused by the strong competition in the office supplies industry
pl CPA ‧.‧.‧: Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych
en CPA ‧.‧.‧: Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal
pl Statystyki przywozu Eurostatu pokazują, że przywóz artykułów biurowych z tworzyw sztucznych pochodzących z tych państw jest stosunkowo niewielki i stabilny
en Eurostat import statistics show that imports of plastic office products originating in these countries are relatively low and stable
pl wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd
en expenditure on the purchase, hire, installation and maintenance of electronic office equipment, such as typewriters, calculators, word processors, etc., and expenditure regarding documentation, office supplies, etc
pl Na pozycję tę składają się: ogólne potrzeby w zakresie artykułów papierniczych i biurowych oraz własne artykuły papiernicze i biurowe ETF
en This budget item has two local lines: general stationary and office supplies and ETF personalised stationary and supplies
pl Artykuły biurowe, zakup
en Office supplies, hire
pl Jednak koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (długopisów, papieru, teczek, atramentu do drukarek, dyskietek), elektryczności w biurach, telefonów i usług pocztowych, czasu połączeń internetowych, oprogramowania komputerowego uznaje się za koszty pośrednie jeżeli dostarczane są one zespołowi realizującemu projekt (patrz zasada nr
en However, costs such as office supplies and stationary (pens, paper, folders, ink cartridges, diskettes), office electricity supply, telephone and postal services, Internet connection time, computer software, etc. are to be considered as indirect costs when they are provided to the team implementing the project (see rule No
pl Artykuły biurowe lub szkolne
en Office or school supplies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 28,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.