Tłumaczenia na język angielski:

  • satellite dish   
    (noun   ) []
     
    parabolic antenna
  • parabolic antenna   

Pozostałe znaczenia:

 
antena umożliwiająca odbiór telewizji satelitarnej

Przykładowe zdania z "antena satelitarna", pamięć tłumaczeniowa

add example
antena lub anteny podłączone do urządzeń do śledzenia satelitarnego nie są w żaden sposób zasłaniane, orazthe antenna or the antennas connected to the satellite tracking devices are not obstructed in any way, and
Obecnie w Szwecji programy telewizyjne nadawane są za pośrednictwem sieci naziemnych, kablowych i zbiorczych systemów dystrybucji sygnałów telewizyjnych i satelitarnych z jednej anteny satelitarnej (SMATV), satelity oraz łącz szerokopasmowychIn Sweden, television is currently distributed through the terrestrial networks, through cable networks and satellite-delivered master antenna television systems (SMATV), via satellite and via broadband
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie były w żaden sposób zakłócanethe antenna or the antennas connected to the satellite tracking devices are not obstructed in any way
Zapomniałem, że jesteś specem w Montażu Anten Satelitarnych ze StanfordSorry, I know that you major...... in a satellite dish installation at Stanford
Byłoby istotne, aby rząd przyjął to do wiadomości, ponieważ prowadzona jest obecnie polityka eliminująca odesłania do poszczególnych rozwiązań wówczas, gdy rząd pobiera niejednolite opłaty i podatki, tak jak to miało miejsce w przypadkach odnoszących się do podatku VAT dotyczącego rejestracji oraz opłat z tytułu anten satelitarnych w przeszłości.It would be pertinent for the Government to take note of this as it has become a policy not to make referrals when irregular tariffs and taxes are collected by Government, as has been the cases relating to the VAT on registration and past payments on satellite dishes.
DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami (VSAT) działających w pasmach częstotliwości ‧ GHz i ‧ GHz (notyfikowana jako dokument nr CCOMMISSION DECISION of ‧ September ‧ on a common technical regulation for very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the ‧ GHz and ‧ GHz frequency bands (notified under document number C
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or the antennas connected to the satellite tracking devices are not obstructed in any way
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellite-tracking equipment are not obstructed in any way
Dokumentacja techniczna nie musi zawierać informacji dotyczących zapotrzebowania na energię peryferyjnych urządzeń odbiorczych zasilanych za pośrednictwem STB, takich jak aktywna antena naziemna, konwerter LNB do odbioru sygnałów satelitarnych lub wszelkiego rodzaju modemy kablowe lub radioweThe power requirements of peripheral devices powered by the STB for broadcast reception, such as active terrestrial antenna, satellite LNB or any cable or telecom modem are not required to be included in the technical documentation
Do Porozumienia ma być włączona decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami (VSAT) działających w pasmach częstotliwości ‧ GHz i ‧ GHz [‧]Commission Decision ‧/EC of ‧ September ‧ on a common technical regulation for very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the ‧ GHz and ‧ GHz frequency bands, is to be incorporated into the Agreement
obejmowanie dużego obszaru geograficznego nieograniczonego granicami państwowymi, niewrażliwość na cenę w zależności od odległości, elastyczność oraz łatwość rozwijania sieci, w szczególności w systemach naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami (very small aperture terminals-VSATcoverage of a wide geographic area not limited by national borders, insensitivity of costs to distance, flexibility and ease of networks deployment, in particular in the very small aperture terminals (VSAT) systems
Odbiornik satelitarny, który przetwarza sygnały telewizyjne o wysokiej częstotliwości odebrane przez antenę satelitarną i który przekazuje je w formie przystosowanej do odtwarzania przez podłączony kolorowy odbiornik telewizyjnyA satellite receiver which converts high frequency television signals received by the satellite dish and transfers them in a usable form to a connected colour television receiver
Według informacji, które docierają do nas kanałami organizacji pozarządowych, obecnie trwa tam kampania usuwania anten satelitarnych mająca na celu dalsze ograniczenie dostępu do wolnych mediów.At the moment, according to information channelled to us by non-government organisations, a campaign is under way to remove satellite dishes and hence further obstruct access to the free media.
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellite-monitoring equipment are not obstructed
Niniejsza decyzja ustanawia wspólną regulację techniczną dla naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami (VSAT) działających w pasmach częstotliwości ‧ GHz i ‧ GHzThis Decision establishes a common technical regulation covering the very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the ‧ GHz and ‧ GHz frequency bands
szczególnie zaniepokojony coraz większą liczbą doniesień na temat przypadkowych aresztowań i gróźb wobec dziennikarzy prasowych, dziennikarzy publikujących w Internecie oraz użytkowników sieci; mając na uwadze, że od początku roku aresztowano ponoć co najmniej ‧ dziennikarzy, co stawia Iran w szeregu najgorszych krajów na świecie pod względem prześladowania dziennikarzy i brutalnego ograniczania wolności prasy poprzez zamknięcie praktycznie wszystkich gazet i publikacji internetowych pozwalających sobie na krytyczną postawę, w związku z czym członkowie rodzin są napastowani, dziennikarze mają zakaz podróżowania, a anteny satelitarne są konfiskowaneparticularly concerned about the increasing reports of arbitrary arrests of and threats against journalists, cyber-journalists and webloggers; whereas at least ‧ journalists have reportedly been arrested since the beginning of the year, ranking Iran among the very worst countries in the world for the prosecution of journalists and for its crackdown on press freedom by closing virtually all critical newspapers and online magazines, in which connection family members are being harassed, travel bans imposed on journalists and satellite dishes confiscated
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellite-tracking equipment are not obstructed
stacje satelitarne z małymi antenami (VSAT); naziemne stacje satelitarne pozwalające tylko na wysyłanie, na wysyłanie i odbiór lub tylko na odbiór sygnałów, działające w pasmach częstotliwości ‧ GHz i ‧ GHzvery small aperture terminal (VSAT) transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the ‧ GHz and ‧ GHz frequency bands
Jeśli nie ma wolności prasy, jeśli ludzie nie mogą nawet dostać anten satelitarnych, bo ich import został zakazany, to nie ma żadnych warunków dla wolnych i sprawiedliwych wyborów.If there is no freedom of the press, if people cannot even get satellite dishes because imports of those have now been banned, then there are no circumstances for free and fair elections whatsoever.
działanie anteny lub anten podłączonych do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie było w żaden sposób zakłócanethe antenna or the antennas connected to the satellite tracking devices are not obstructed in any way
antena lub anteny podłączone do sprzętu monitorowania satelitarnego nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellite monitoring equipment are not obstructed
działanie anteny lub anten podłączonych do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie było w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellite-tracking equipment are not obstructed
Dziesięć procent Białorusinów, którzy posiadają anteny satelitarne może obecnie oglądać nadawane przez stację programy.The ten per cent of Belarusians who have satellite dishes can currently watch the broadcasts.
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami (VSAT) działających w pasmach częstotliwości ‧ GHz i ‧ GHz (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ September ‧ on a common technical regulation for very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the ‧ GHz and ‧ GHz frequency bands (OJ L ‧, ‧.‧, p
antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócanethe antenna or antennas connected to the satellit tracking equipment are not obstructed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2557 zdań frazy antena satelitarna.Znalezione w 0,699 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.