wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • survey   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
   
  an examination
 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
 • poll   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
 • enquiry     
  (noun   )
 • form         
  (verb, noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowa
market surveys; market research
slajd Ankieta
Poll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Takie ukierunkowane ankiety oraz analizy oparte na wypływających z nich wnioskach, mogłyby umożliwić monitorowanie najważniejszych z politycznego punktu widzenia procesów, jak i ocenę, w jakim stopniu wspólnotowe cele w zakresie uczenia się przez całe życie zostały osiągnięte
en These targeted surveys and analyses based on them would enable the monitoring of processes of particular political relevance, and evaluation of progress towards achieving EU lifelong learning objectives
pl Według ankiety najbardziej dyskryminowanymi grupami społecznymi na rynku pracy są osoby po 50. roku życia oraz niepełnosprawni.
en According to the questionnaire, the social groups most discriminated against in the labour market are the over-50s and disabled people.
pl Mam również pewne niepokojące wieści, gdyż przed wejściem przeprowadziłem krótką ankietę
en I also have some disturbing news
pl Lekarze rodzinni poprzez codzienne i bezpośrednie kontakty z pacjentami mogą spełniać ważną rolę przez rozpoznanie problemów z alkoholem, zanim sami pacjenci zdadzą sobie nich sprawę: prosta ankieta zwana audytem, która jest już próbnie stosowana w kilku europejskich miastach, i może stanowić uzupełnienie takich osobistych działań.
en General practitioners, through the daily and direct relationship that they have with patients, could be a valuable resource for identifying alcohol-related problems even before patients themselves become aware of them: a simple questionnaire, known as an audit, which is already being tried out in some European cities, could supplement such personal action.
pl Komisja rozesłała ankiety, w szczególności do importerów i przemysłowych użytkowników mrożonych truskawek
en The Commission sent questionnaires, in particular, to importers and industrial users of frozen strawberries
pl Wyniki ankiety wskazują znaczne duże zainteresowanie rozwiązaniem nowych wyzwań dla rynków pracy, zatrudnienia i ochrony konsumenta wynikających z wprowadzenia wewnętrznego rynku usług
en The responses to the questionnaire show there is considerable interest in tackling the new challenges for labour markets, employment and consumer protection in the internal market in services
pl Wyniki przeprowadzonych przez Niemcy ankiet wskazują, że przeciętna kwota podatku od transferu nieruchomości związana z fuzjami pomiędzy przedsiębiorstwami mieszkaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi wyniesie- z wyjątkiem Berlina- między ‧ EUR a ‧,‧ mln EUR
en According to surveys undertaken by Germany, the average amount of real estate transfer tax associated with mergers between housing companies and housing associations will therefore- with the exception of Berlin- be between EUR ‧ and EUR ‧,‧ million
pl Podział środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji
en Budget breakdown of action grants for translating and testing a victimisation survey module
pl kosztów świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej użytkowników (ankiety, statystyki), system zarządzania jakością itd
en the cost of services relating to library activities, in particular in dealings with library customers (enquiries, analyses), and quality management systems, etc
pl wyraża zadowolenie z decyzji Rady dotyczącej rozesłania do państw członkowskich ankiety z prośbą o informacje na temat kroków, jakie zostały podjęte w celu wdrożenia rezolucji RB ONZ nr ‧ oraz apeluje do Rady o podzielenie się uzyskanymi informacjami z Parlamentem
en Welcomes the Council's decision to send out a questionnaire to the Member States requesting information on the steps they have taken towards the implementation of UNSCR ‧; calls on the Council to share its findings with the Parliament
pl Ujednolica ankiety krajowe, zapewniając w ten sposób większą porównywalność danych i dając szansę lepszego i powszechniejszego wykorzystania administracyjnych zasobów zebranych danych, co spowoduje obniżenie kosztów i obciążeń administracyjnych dla rolników i innych podmiotów sektora rolnego.
en It harmonises statistical surveys and thereby enables greater comparability of data, offering the possibility of better and broader use of the administrative resource of collected data, which will reduce costs and the administrative burden on farmers and other entities in the agricultural sector.
pl Zobowiązania sprawozdawcze uczestników wobec Komisji należy znacznie ograniczyć, a ankiety należy stosować jedynie w odniesieniu do próby projektów
en Participants' reporting obligations towards the Commission should be reduced significantly and surveys carried out on a sample basis only
pl W celu określenia wpływu środków na importerów oraz użytkowników Komisja przesłała ankiety znanym importerom i użytkownikom rozpatrywanego produktu na rynku Wspólnoty
en In order to evaluate the impact on importers and users of measures, the Commission sent questionnaires to the known importers and users of the product concerned on the Community market
pl Państwa Członkowskie zapewniają, aby dochodzenie epidemiologiczne w związku z podejrzeniem przypadków lub ognisk afrykańskiego pomoru świń było prowadzone na podstawie ankiet przygotowanych w ramach planów awaryjnych określonych w art
en Member States shall ensure that the epidemiological inquiry in relation to suspected cases or outbreaks of African swine fever is carried out on the basis of questionnaires, prepared within the framework of the contingency plans referred to in Article
pl Opowiadają się nawet za jej zwiększeniem - jak wynika z ankiet - choć musimy również wykazać, jak wydatkujemy środki i czy wydatkujemy je z korzyścią dla ubogich.
en They are even in favour of providing more development aid - as surveys have shown - but we also have to show clearly how we spend it and that we spend it to the benefit of poor people.
pl Niezwykle ważne jest jednak, aby Parlament Europejski uczestniczył w tym procesie poprzez opracowywanie sprawozdań okresowych i aby Rada Europy była wzywana do przedstawienia opinii na temat wszystkich przeprowadzonych ankiet i ocen, tak aby działania obu instytucji były wzajemnie uzupełniające, aby się nie powielały i aby były prowadzone z zachowaniem przejrzystości.
en However, it is enormously important that the European Parliament should participate in this process, through periodic reports, and that the Council of Europe should be called on to state its opinion on all the surveys and assessments carried out, with a view to complementarity, non-duplication of work, and the transparency of the operations of the two institutions.
pl Wspólne elektrownie przemysłu hutnictwa żelaza powinny odpowiedzieć na tę ankietę bezpośrednio
en Joint steel industry generating stations should answer the survey directly
pl Zestawienie takich informacji i danych statystycznych wymaga wspólnych wysiłków ze strony państw członkowskich w postaci zaangażowania zawodowych tłumaczy ustnych, którzy mogliby porozumiewać się z imigrantami w celu uzyskania wszystkich danych niezbędnych do pomyślnego przeprowadzenia ankiety
en The collation of such information and statistical data requires a joint effort among Member States in the recruitment of professional interpreters who could communicate with the immigrants in order to elicit all the data necessary for a successful survey
pl kosztów świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza w stosunku do użytkowników (ankiety, statystyki), systemem zarządzania jakością itd
en the cost of services connected with the activities of the library, including those provided for its users (searches, analyses), the quality management system etc
pl Piąta ankieta na temat dopłat państwa we Wspólnocie Europejskiej, Komisja WE, ‧, str
en Fifth survey on State aids in the European Community, EC Commission, ‧, p
pl zachęca administrację do przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości usług i wsparcia dla posłów oraz do udostępnienia wyników tej ankiety wszystkim posłom przed pierwszym czytaniem budżetu na rok ‧; wzywa Sekretarza Generalnego do zapewnienia udziału wszystkich posłów w ankiecie, tak aby wyniki ankiety nie były mylące; oczekuje natychmiastowego przedstawienia propozycji poprawy w dziedzinach, w których ankieta wykazałaby problemy
en Encourages the Administration to conduct a quality survey on the service and assistance being given to Members and to make the findings of the survey available to all Members by the first reading of the ‧ budget; asks the Secretary General to involve all Members in the survey in order to avoid any misleading results; expects immediate proposals for improvements in response to any major deficiency detected by the survey
pl Ankietę badającą świadomość NDAP ‧ wśród społeczeństwa przeprowadzono w czerwcu ‧ r
en The survey on general public awareness of the NDAPII was conducted in June
pl Do celów jednolitego zbierania informacji, które mogą być wymagane do późniejszych postępowań karnych odnoszących się do fałszowania dokumentów podróży, Państwa Członkowskie wykorzystują, w jak najpełniejszym stopniu, ankietę, określoną w załączniku
en For the purposes of the uniform collection of information which may be required for subsequent criminal proceedings relating to counterfeit travel documents, Member States shall, as far as possible, use the questionnaire set out in Annex
pl Ankieta oparta o WWW - kolejna technika ankietowa czy przełom w badaniach?
en Web-based Survey - Another Survey Technique or Breakthrough in Research?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,468 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.