wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • survey   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
   
  an examination
 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
 • poll   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
 • enquiry     
  (noun   )
 • form         
  (verb, noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowa
market surveys; market research
slajd Ankieta
Poll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Należy zwrócić uwagę, że firmy zostały poproszone w ankiecie o natychmiastowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi, gdyby miały jakiekolwiek pytania lub potrzebę wyjaśnienia głównych aspektów samego kwestionariusza, na przykład w jego części dotyczącej opisu produktu, czego nigdy nie uczyniły
en It should be noted that companies were requested in the questionnaire to immediately contact the officials in charge, should they have any queries or request any clarification on the main aspects of the questionnaire itself, as for example the part concerning the product description, which they never did
pl technik wykorzystanych (ankiet, kwestionariuszy, danych statystycznych itd.) do pomiaru skutków przekazanych informacji (‧ punktów
en the techniques used (surveys, questionnaires, statistics, etc.) to measure the impact of the messages sent (‧ points
pl Ten projekt mógłby obejmować dodatkową działalność, jakiej ośrodek uniwersytecki byłby gotów się podjąć w ramach grantu dla tego kierunku badań, między innymi (i) organizację kursów i seminariów; (ii) opracowanie baz danych i ankiet
en The project may involve any additional activity that the University Centre would be ready to undertake with the sponsorship in the line of research, including inter alia (i) organization of courses and seminars, (ii) creation of databases and surveys
pl bieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszu
en a current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costs
pl Potwierdziły to również wyniki ankiety- podczas gdy większość organizacji odpowiedziała, że mają pewną wiedzę o WP i o NDAP II, jedynie w niewielu przypadkach okazało się, że rzeczywiście orientują się w tym zagadnieniu
en This was further supported by the results of the questionnaire- while most of the CSOs answered that they had some awareness of the ND&NDAPII, only in some cases it was obvious that the CSOs had real knowledge about the NDAPII
pl Dotyczy: ankiet Eurobarometru, które nie uwzględniają wniosku Turcji o członkostwo w UE
en Subject: Lack of reference to Turkey's candidacy for accession in Eurobarometer opinion polls
pl Portal internetowy Pracuj.pl przeprowadził ankietę, wśród osób pracujących, poszukujących pracy, pracodawców oraz studentów i absolwentów.
en The Internet portal Pracuj.pl ran a questionnaire among people in work and seeking work, employers, students and graduates.
pl zastanowić się nad ustaleniem budżetu pozwalającego na przeprowadzanie tego typu ankiet przez specjalistów od badań sondażowych
en consider earmarking adequate funds for such surveys to be carried out by specialist organisations
pl rozwój działań w zakresie komunikacji na poziomie centralnym (broszury, ulotki, biuletyny, projekt graficzny strony internetowej, jej opracowanie i utrzymanie, wystawy, punkty informacyjne, konferencje, seminaria, środki audiowizualne, badania opinii publicznej, analizy, badania, ankiety, materiały promocyjne, programy partnerskie itp
en the development of communication activities at central level (brochures, leaflets, newsletters, internet site graphic design, development and maintenance, exhibitions, stands, conferences, seminars, audiovisual products, opinion polls, surveys, studies, promotional material, twinning programmes, etc
pl technik wykorzystanych do pomiaru wpływu wywartego dzięki przekazanym treściom (ankiet, kwestionariuszy, danych statystycznych itd.) (‧ punktów
en the techniques used (surveys, questionnaires, statistics, etc.) to measure the impact of the messages sent (‧ points
pl Celem jest tu ustalenie ram dla wszystkich obecnych i przewidywanych działań w dziedzinie statystyk dotyczących edukacji i uczenia się przez całe życie, z wyjątkiem kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, objętego ankietą przeprowadzoną przez Eurostat na temat kształcenia zawodowego (badanie CVTS), którego dotyczy przyjęte ostatnio rozporządzenie
en The aim is to put in place a framework encompassing all current and planned measures in the field of lifelong learning statistics (with the exception of corporate training measured by the Continuing Vocational Training Survey, which was recently the subject of separate legislation
pl Komisja może korzystać z innych źródeł informacji i wykonać, w miarę potrzeby, badania i ankiety odnoszące się do produkcji oliwy z oliwek
en The Commission may avail itself of other sources of information and, where necessary, have studies or surveys carried out relating to olive oil production
pl Sprostowanie do decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧ r
en Corrigendum to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the application of Council Directive ‧/‧/EEC as regards the statistical surveys on cattle population and production (OJ L
pl W ramach przeprowadzonej przez Trybunał ankiety wśród członków parlamentarnej komisji ITRE i komitetu CREST Rady większość respondentów wskazała jednak, że nie czują się wystarczająco poinformowani o wdrażaniu i rezultatach PR (zob. rysunek
en In the Court's survey of the European Parliament's ITRE committee and the Council's CREST committee, a majority of respondents, however, indicated that they did not feel sufficiently informed about the implementation and the results of the FPs (see Figure
pl Stop wypaleniu zawodowemu. Ankieta dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
en Stop occudational burnout. A questionnaire for the employees of Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie regarding counteracting occupational burnout
pl Nie, nie będę robił żadnych reklam... ani ankiet, bo nie opłacam ankietujących
en Lawrence Harris made several negative spots.His pollsters have advised more
pl błędna ocena pytań i odpowiedzi przedstawionych jako dowód w formie ankiety
en Incorrect assessment of questions and answers provided as evidence in the form of questionnaires
pl Ankieta Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Artyści - Plastycy 84- 86". Próba rekonstrukcji
en Association of Art Historian Survey 'Visual Artists 1984-86'. An Attempt at Reconstruction.
pl Rozumienie pojęć oznaczających wartości moralno-obyczajowe (na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum)
en The Understanding of words with social and moral meaning (based on the survey done by students of Polish gymnasium)
pl Dochodzenie musi obejmować wypełnienie ankiety, która dostarcza informacji na temat
en This inquiry must include the completion of a questionnaire which supplies information about
pl Należy przeprowadzić europejską ankietę dotyczącą koncepcji ostrzeżeń dla uzależnionych konsumentów, bez względu na ich wiek, zawód i płeć, ale również dla rynku wewnętrznego.
en It is necessary to carry out a European survey on the influence of this warning procedure for addicted consumers, regardless of their age, occupation and gender, but also for the internal market.
pl Gdzie jest ankieta?
en What questionnaire?
pl przyjmuje z zadowoleniem szeroki udział władz regionalnych i lokalnych w swojej ankiecie na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie składowania odpadów na szczeblu regionalnym i lokalnym, co wskazuje na znaczenie tej dyrektywy dla szczebla regionalnego i lokalnego
en welcomes the strong participation of regional and local authorities in its survey on the implementation of the Landfill Directive at regional and local level, which shows the importance of this Directive for the regional and local level
pl Ankiety przeprowadzone po programie " Geraldo " wskazują, że Gubernator Picker przejmuje wyrażne prowadzenie... ale nastąpił znaczący ‧ %% % wzrost dla Gubernatora Stantona
en Polls taken after both men appeared on " Geraldo "... indicate that governor Picker... has a substantial lead... but there has been a remarkable ‧ % increase for Governor Stanton
pl Piąta ankieta na temat dopłat państwa we Wspólnocie Europejskiej, Komisja WE, ‧, str
en Fifth survey on State aids in the European Community, EC Commission, ‧, p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,289 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.