wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • survey   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
   
  an examination
 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
 • poll   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
 • enquiry     
  (noun   )
 • form         
  (verb, noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowamarket surveys; market research
slajd AnkietaPoll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy zwrócić uwagę, że firmy zostały poproszone w ankiecie o natychmiastowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi, gdyby miały jakiekolwiek pytania lub potrzebę wyjaśnienia głównych aspektów samego kwestionariusza, na przykład w jego części dotyczącej opisu produktu, czego nigdy nie uczyniłyIt should be noted that companies were requested in the questionnaire to immediately contact the officials in charge, should they have any queries or request any clarification on the main aspects of the questionnaire itself, as for example the part concerning the product description, which they never did
technik wykorzystanych (ankiet, kwestionariuszy, danych statystycznych itd.) do pomiaru skutków przekazanych informacji (‧ punktówthe techniques used (surveys, questionnaires, statistics, etc.) to measure the impact of the messages sent (‧ points
Ten projekt mógłby obejmować dodatkową działalność, jakiej ośrodek uniwersytecki byłby gotów się podjąć w ramach grantu dla tego kierunku badań, między innymi (i) organizację kursów i seminariów; (ii) opracowanie baz danych i ankietThe project may involve any additional activity that the University Centre would be ready to undertake with the sponsorship in the line of research, including inter alia (i) organization of courses and seminars, (ii) creation of databases and surveys
bieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszua current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costs
Potwierdziły to również wyniki ankiety- podczas gdy większość organizacji odpowiedziała, że mają pewną wiedzę o WP i o NDAP II, jedynie w niewielu przypadkach okazało się, że rzeczywiście orientują się w tym zagadnieniuThis was further supported by the results of the questionnaire- while most of the CSOs answered that they had some awareness of the ND&NDAPII, only in some cases it was obvious that the CSOs had real knowledge about the NDAPII
Dotyczy: ankiet Eurobarometru, które nie uwzględniają wniosku Turcji o członkostwo w UESubject: Lack of reference to Turkey's candidacy for accession in Eurobarometer opinion polls
Portal internetowy Pracuj.pl przeprowadził ankietę, wśród osób pracujących, poszukujących pracy, pracodawców oraz studentów i absolwentów.The Internet portal Pracuj.pl ran a questionnaire among people in work and seeking work, employers, students and graduates.
zastanowić się nad ustaleniem budżetu pozwalającego na przeprowadzanie tego typu ankiet przez specjalistów od badań sondażowychconsider earmarking adequate funds for such surveys to be carried out by specialist organisations
rozwój działań w zakresie komunikacji na poziomie centralnym (broszury, ulotki, biuletyny, projekt graficzny strony internetowej, jej opracowanie i utrzymanie, wystawy, punkty informacyjne, konferencje, seminaria, środki audiowizualne, badania opinii publicznej, analizy, badania, ankiety, materiały promocyjne, programy partnerskie itpthe development of communication activities at central level (brochures, leaflets, newsletters, internet site graphic design, development and maintenance, exhibitions, stands, conferences, seminars, audiovisual products, opinion polls, surveys, studies, promotional material, twinning programmes, etc
technik wykorzystanych do pomiaru wpływu wywartego dzięki przekazanym treściom (ankiet, kwestionariuszy, danych statystycznych itd.) (‧ punktówthe techniques used (surveys, questionnaires, statistics, etc.) to measure the impact of the messages sent (‧ points
Celem jest tu ustalenie ram dla wszystkich obecnych i przewidywanych działań w dziedzinie statystyk dotyczących edukacji i uczenia się przez całe życie, z wyjątkiem kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, objętego ankietą przeprowadzoną przez Eurostat na temat kształcenia zawodowego (badanie CVTS), którego dotyczy przyjęte ostatnio rozporządzenieThe aim is to put in place a framework encompassing all current and planned measures in the field of lifelong learning statistics (with the exception of corporate training measured by the Continuing Vocational Training Survey, which was recently the subject of separate legislation
Komisja może korzystać z innych źródeł informacji i wykonać, w miarę potrzeby, badania i ankiety odnoszące się do produkcji oliwy z oliwekThe Commission may avail itself of other sources of information and, where necessary, have studies or surveys carried out relating to olive oil production
Sprostowanie do decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧ rCorrigendum to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ laying down detailed rules for the application of Council Directive ‧/‧/EEC as regards the statistical surveys on cattle population and production (OJ L
W ramach przeprowadzonej przez Trybunał ankiety wśród członków parlamentarnej komisji ITRE i komitetu CREST Rady większość respondentów wskazała jednak, że nie czują się wystarczająco poinformowani o wdrażaniu i rezultatach PR (zob. rysunekIn the Court's survey of the European Parliament's ITRE committee and the Council's CREST committee, a majority of respondents, however, indicated that they did not feel sufficiently informed about the implementation and the results of the FPs (see Figure
Stop wypaleniu zawodowemu. Ankieta dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemuStop occudational burnout. A questionnaire for the employees of Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie regarding counteracting occupational burnout
Nie, nie będę robił żadnych reklam... ani ankiet, bo nie opłacam ankietującychLawrence Harris made several negative spots.His pollsters have advised more
błędna ocena pytań i odpowiedzi przedstawionych jako dowód w formie ankietyIncorrect assessment of questions and answers provided as evidence in the form of questionnaires
Ankieta Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Artyści - Plastycy 84- 86". Próba rekonstrukcjiAssociation of Art Historian Survey 'Visual Artists 1984-86'. An Attempt at Reconstruction.
Rozumienie pojęć oznaczających wartości moralno-obyczajowe (na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum)The Understanding of words with social and moral meaning (based on the survey done by students of Polish gymnasium)
Dochodzenie musi obejmować wypełnienie ankiety, która dostarcza informacji na tematThis inquiry must include the completion of a questionnaire which supplies information about
Należy przeprowadzić europejską ankietę dotyczącą koncepcji ostrzeżeń dla uzależnionych konsumentów, bez względu na ich wiek, zawód i płeć, ale również dla rynku wewnętrznego.It is necessary to carry out a European survey on the influence of this warning procedure for addicted consumers, regardless of their age, occupation and gender, but also for the internal market.
Gdzie jest ankieta?What questionnaire?
przyjmuje z zadowoleniem szeroki udział władz regionalnych i lokalnych w swojej ankiecie na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie składowania odpadów na szczeblu regionalnym i lokalnym, co wskazuje na znaczenie tej dyrektywy dla szczebla regionalnego i lokalnegowelcomes the strong participation of regional and local authorities in its survey on the implementation of the Landfill Directive at regional and local level, which shows the importance of this Directive for the regional and local level
Ankiety przeprowadzone po programie " Geraldo " wskazują, że Gubernator Picker przejmuje wyrażne prowadzenie... ale nastąpił znaczący ‧ %% % wzrost dla Gubernatora StantonaPolls taken after both men appeared on " Geraldo "... indicate that governor Picker... has a substantial lead... but there has been a remarkable ‧ % increase for Governor Stanton
Piąta ankieta na temat dopłat państwa we Wspólnocie Europejskiej, Komisja WE, ‧, strFifth survey on State aids in the European Community, EC Commission, ‧, p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,288 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.