wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
 • survey   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
   
  an examination
   
  an examination
 • poll   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
 • form         
  (verb, noun   )
 • enquiry     
  (noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • opinionaire   
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowa
market surveys; market research; market analysis; market studies
slajd Ankieta
Poll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Średnia maksymalna długość ciała w przypadku wszystkich gatunków odnotowanych w ankietach statków badawczych
en Mean maximum length across all species found in research vessel surveys
pl Ankiety wśród decydentów w przedsiębiorstwach dają czasami obraz inny niż ten, który wynika ze statystyk dotyczących handlu
en Surveys of decision-makers in businesses sometimes paint a different picture than that given by trade statistics
pl Wyniki ankiety wskazują znaczne duże zainteresowanie rozwiązaniem nowych wyzwań dla rynków pracy, zatrudnienia i ochrony konsumenta wynikających z wprowadzenia wewnętrznego rynku usług
en The responses to the questionnaire show there is considerable interest in tackling the new challenges for labour markets, employment and consumer protection in the internal market in services
pl tworzenie ankiet mających na celu zgromadzenie dowodów empirycznych, analiz statystycznych, ocen wpływu w mikroskali oraz ekonometrycznych analiz alternatywnych rozwiązań technologicznych mających przełożenie na produkcję i wykorzystanie produktów
en design dedicated surveys to collect empirical evidence, statistical analyses, micro-level impacts and econometric analyses of technology alternatives on productivity and input use
pl Łącznie, przedsiębiorstwa użytkownicy, które nadesłały istotne dane o zakupach w odpowiedzi na ankietę, odpowiadały za kolejne ‧ % przywozu do Wspólnoty (obok ‧ % przywozu przez importerów) z kraju, którego dotyczy postępowanie
en In total, the user companies having submitted the relevant purchase data in the questionnaire reply accounted for an additional (to the ‧ % accounted for by the importers) ‧ % of imports to the Community from the country concerned
pl Specyfika struktury próby w badaniach sondażowych realizowanych techniką CAWI za pomocą ankiet wyświetlanych na stronach internetowych
en The specificity of sample structure in CAWI surveys conducted with the use of on-site sampling
pl zbadać przyczyny braku zainteresowania tą ankietą wśród przedsiębiorstw
en try to find out the reasons for the lack of interest shown by companies in the survey
pl (EL) Pani przewodnicząca! Chciałbym dodać do pytań kolegi posła Caspary'ego jedno własne dotyczące tego, kiedy będziemy mogli obejrzeć ocenę ankiety na temat zielonej księgi.
en (EL) Madam President, in addition to the questions put by my colleague Mr Caspary, let me add my own question about when we will have access to the assessment of the questionnaire on the Green Paper.
pl ankieta przeprowadzona przez Komisję w Państwach Członkowskich wykazała konieczność ustalenia minimalnych kryteriów fizycznych, chemicznych i higienicznych przed zbadaniem możliwości ustalenia kryteriów jakości
en Whereas a survey conducted by the Commission among the Member States has demonstrated the need to lay down minimum physical, chemical and hygienic standards prior to examining the possibility of laying down quality criteria as such
pl konkretnych działań Komisji, takich jak analizy i badania, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźników i wspólnej metodyki, zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych statystycznych, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie sieci ekspertów krajowych, analiza, monitorowanie i ocena
en specific actions taken by the Commission, such as studies and research, opinion polls and surveys, formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities
pl Gospodarstwo rolne, które jest jednostką aktualnie używaną do badań statystycznych rolnictwa (spisy, ankiety strukturalne gospodarstw rolnych), jest lokalną JDG najbardziej odpowiadającą działalności rolniczej (chociaż muszą być do niej zaliczone pewne inne jednostki, jak spółdzielnie wytwarzające wino lub oliwę z oliwek lub jednostki wykonujące pracę na umowę zlecenia itp
en The agricultural holding, which is the unit currently used for statistical studies of agriculture (censuses, surveys of the structure of agricultural holdings), is the local KAU most appropriate to the agricultural industry (even though certain other units, such as wine or olive oil cooperatives, or units performing contract work, etc., have to be included in it
pl EKES uważa, że ankieta dostarczyła bardzo niewiele praktycznych informacji i że Komisja nie powinna była na jej podstawie formułować wniosków, których zasadność może się okazać niewystarczająca
en The EESC feels that, as the survey offers very little useful information, the Commission should not have drawn conclusions from it which could be inadequately founded
pl poprzez ankiety wśród zainteresowanych instytucji: w Komisji ITRE Parlamentu Europejskiego oraz w Komitecie CREST Rady
en surveys with institutional stakeholders at the European Parliament's ITRE and the Council's CREST committees
pl zorganizowanie w Parlamencie kampanii informacyjnej, podczas której – w oparciu o potrzeby transportowe i preferencje urzędników i innych pracowników zebrane w ankietach – zaprezentowany zostanie plan Parlamentu dotyczący mobilności, podkreślający zalety i zachęcający do stosowania zrównoważonych środków transportu (tj. chodzenie pieszo, jazda rowerem, korzystanie z publicznych środków transportu, wspólne przejazdy samochodem, wspólne użytkowanie samochodu itp
en organising an information campaign in Parliament, during which- on the basis of transport needs and preferences of officials and other agents already established in surveys- a Parliament mobility plan is presented, which would highlight the advantages and encourage the use of sustainable means of transport (i.e. walking, using bicycles, public means of transport, car sharing, car pooling etc
pl uważa że do tablic wyników można dodać wskaźniki dotyczące poziomu świadomości, umiejętności i wieku konsumentów (np. poziom edukacji, znajomość obsługi komputera oraz stopień znajomości języków obcych); podkreśla jednak znaczenie utrzymania równowagi między wskaźnikami opartymi na tzw. miękkich danych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród konsumentów a wskaźnikami opartymi na twardych danych otrzymanych z innych źródeł
en Takes the view that indicators relating to consumer literacy, skills and age (for example level of education, computer literacy and foreign language skills) could be included in the Scoreboard; underlines, however, the importance of striking a balance between indicators based on soft data stemming from consumer surveys and hard data based on other sources
pl technik wykorzystanych (ankiet, kwestionariuszy, danych statystycznych itd.) do pomiaru skutków przekazanych informacji (‧ punktów
en the techniques used (surveys, questionnaires, statistics, etc.) to measure the impact of the messages sent (‧ points
pl Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy
en Such activities could include the organisation of marketing, market research, press and promotional activities related to the Agency's work (surveys, brochures, videos, posters, public events, conferences, seminars, exhibitions, campaigns, etc.) as well as contributions to similar activities organised by third parties that contribute to the implementation and development of the work programme
pl Gdzie jest ankieta?
en What questionnaire?
pl Obejmuje to w szczególnosci gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych; prognozowanie nowo powstających zagrożeń; rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka; przygotowanie etapu testowego ankiet/badań panelowych Agencji w całej UE; ustalenie priorytetów badawczych BHP i koordynację projektów badawczych BHP na poziomie UE
en It includes in particular the collection, analysis and consolidation of existing statistical data; forecasting on new and emerging risks; development of the Risk Observatory website; preparation and test phase of an EU-wide company panel/survey; identification of OSH research priorities and stimulation of OSH research projects at EU level
pl Przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw stanowiła szczególny obszar zainteresowania ankiety: Czy przyrost transgranicznego przepływu usług przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia, czy też presja cenowa i konkurencyjna doprowadzi do wyeliminowania MŚP, a przez to do redukcji zatrudnienia?
en The future of SMEs was an issue in itself: would the increase in cross-border service traffic create more jobs or would price and competitive pressures squeeze SMEs out and so lead to job losses?
pl W trakcie przeprowadzonej przez Komisję ankiety respondenci potwierdzili, że GDP stałoby się najprawdopodobniejszym i mającym największe szanse nowym graczem na tych rynkach, w szczególności dzięki dużej bazie odbiorców gazu oferowanego przez GDP, znanej ogólnie marce krajowej, a także dzięki możliwości świadczenia dostawy energii elektrycznej i gazu jednocześnie
en During the Commission’s investigation, respondents have indeed confirmed that GDP would be the most likely and effective potential entrant on these markets, in particular due to its wide gas customer base, its well-known national brand as well its ability to make dual-fuel offers
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof- Niemcy)- Gintec International Import-Export GmbH przeciwko Verband Sozialer Wettbewerb eV (Dyrektywy ‧/‧/EWG oraz ‧/‧/EWG- Przepisy krajowe zakazujące reklamy produktów leczniczych polegającej na oświadczeniach osób trzecich lub na losowaniu nagród- Podawanie ogólnie pozytywnych wyników przeprowadzonych wśród konsumentów ankiet oraz comiesięczne losowanie pozwalające na uzyskanie opakowania produktu leczniczego
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ November ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany))- Gintec International Import-Export GmbH v Verband Sozialer Wettbewerb eV (Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EEC- National legislation prohibiting advertising of medicinal products by way of statements of third parties or prize draws- Use of generally positive results of a consumer survey and a monthly prize draw to win a pack of the product
pl Przeprowadzona w 2007 roku ankieta pokazała, że w odczuciu większości obywateli UE władze publiczne nie spełniły we właściwy sposób swojego obowiązku w zakresie informowania ich o sposobach ochrony przed PEM.
en A 2007 European survey indicates that the majority of EU citizens feel that public authorities have not done an adequate job of informing them on ways to protect themselves from EMFs.
pl Firmy wybrane do próby powinny złożyć wypełnione ankiety w terminie określonym w ust. ‧ lit. b) pkt iii) niniejszego ogłoszenia
en Companies selected in a sample must submit questionnaire replies within the time limit specified in paragraph ‧(b)(iii) of this notice
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.