wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • survey   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
   
  an examination
 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
   
  form containing a list of questions
 • poll   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat za pomocą formularza
 • enquiry     
  (noun   )
 • form         
  (verb, noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowa
market surveys; market research
slajd Ankieta
Poll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Łącznie, przedsiębiorstwa użytkownicy, które nadesłały istotne dane o zakupach w odpowiedzi na ankietę, odpowiadały za kolejne ‧ % przywozu do Wspólnoty (obok ‧ % przywozu przez importerów) z kraju, którego dotyczy postępowanie
en In total, the user companies having submitted the relevant purchase data in the questionnaire reply accounted for an additional (to the ‧ % accounted for by the importers) ‧ % of imports to the Community from the country concerned
pl wyraża ubolewanie z powodu faktu, że parę miesięcy po ujawnieniu wyżej wspomnianych praktyk Rada nie zajęła jeszcze żadnego stanowiska w kwestii, która dotyczy przecież tak wielu obywateli, konsumentów, przedsiębiorstw, oraz że tylko siedem spośród ‧ państw członkowskich odpowiedziało na przekazaną im przez Komisję Europejską ankietę mającą na celu zebranie wyjaśnień na temat wspólnotowego oraz krajowego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych
en Deeply regrets the fact that, several months after these matters came to light, the Council has not yet taken a stance on this subject affecting so many citizens, consumers and enterprises, and that only seven out of ‧ Member States have responded to the questionnaire sent by the Commission to obtain clarification in relation to respect for national and Community data protection laws
pl opracowywanie wskaźników i ankiet statystycznych, w tym wsparcie dla prac podejmowanych w dziedzinie kształcenia ustawicznego we współpracy z Eurostatem
en development of indicators and statistical surveys, including support for work undertaken in the field of lifelong learning in cooperation with Eurostat
pl Świadom tego problemu, EKES utrzymuje, że w zależności od zdolności państw członkowskich do podjęcia się tego zadania, w perspektywie długoterminowej uzasadnione byłoby rozważenie możliwości skrócenia pięcioletniego cyklu gromadzenia danych dotyczących uczenia się przez całe życie, tzn. zwiększenia częstotliwości przeprowadzania ankiet
en With this in mind, the EESC feels that, depending on Member States' capacities, it would be worth considering the long-term feasibility of shortening the five-year cycle for compiling statistics on lifelong learning, i.e. of conducting more frequent surveys
pl Teraz jednak największym wyzwaniem zdaje się być przekonanie mieszkańców Chorwacji, że członkostwo w UE przyniesie realne korzyści ich krajowi, ponieważ niedawna ankieta Eurobarometru wydaje się sugerować, że jest inaczej.
en Now, however, the greatest challenge seems to be to convince local people that EU membership will bring real benefits to their country, since a recent official Eurobarometer poll seems to suggest that they believe otherwise.
pl Wypełnione ankiety powinny dotrzeć do Komisji w ciągu ‧ dni od daty powiadomienia o objęciu ich próbą
en The questionnaire replies from sampled parties must reach the Commission within ‧ days from the date of the notification of their inclusion in the sample
pl Do celów jednolitego zbierania informacji, które mogą być wymagane do późniejszych postępowań karnych odnoszących się do fałszowania dokumentów podróży, Państwa Członkowskie wykorzystują, w jak najpełniejszym stopniu, ankietę, określoną w załączniku
en For the purposes of the uniform collection of information which may be required for subsequent criminal proceedings relating to counterfeit travel documents, Member States shall, as far as possible, use the questionnaire set out in Annex
pl Ankieta przeprowadzona na ten temat przez Uniwersytet w Utrechcie wykazała, że organy wspólnotowe przyjmują rocznie ponad 100 uregulowań prawnych mających bezpośredni wpływ na samorządy terytorialne.
en In connection with this, a survey by Utrecht University has shown that Community bodies annually adopt more than 100 regulations with an immediate impact on local authorities.
pl zastanowić się nad ustaleniem budżetu pozwalającego na przeprowadzanie tego typu ankiet przez specjalistów od badań sondażowych
en consider earmarking adequate funds for such surveys to be carried out by specialist organisations
pl konkretnych działania Komisji, takich jak analizy i badania, badania opinii publicznej i ankiety, opracowywanie wskaźników i wspólnej metodyki, zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie danych statystycznych, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie sieci ekspertów krajowych, analiza, monitorowanie i ocena, lub
en specific actions taken by the Commission, such as studies and research, opinion polls and surveys, formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities, or
pl koszty świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej użytkowników (ankiety, statystyki), system zarządzania jakością itd
en the cost of services relating to library activities, in particular in dealings with library customers (enquiries, analyses), and quality management systems, etc
pl Środki z rezerwy zostaną uwolnione w momencie udzielenia Parlamentowi wspomnianych wyżej informacji oraz gdy Urząd przedstawi Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego dowody dokumentujące w pełni działające i skuteczne metody działania uwzględniające wnioski z ankiety
en The amounts in the reserve will be released when the abovementioned information has been received by Parliament and the Authority can prove to the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety of the European Parliament full operability and efficient working methods taking into account the conclusions of the survey
pl Wedle dostępnych informacji na rok ‧ planuje się kolejną ankietę
en We are informed that a new survey is planned for
pl Zawierał on syntezę otrzymanych od państw członkowskich odpowiedzi na ankietę dotycząca prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa procesowego i praw podstawowych w walce z terroryzmem.
en This is a synthesis of the replies from the Member States to the questionnaire on criminal law, administrative law, procedural law and fundamental rights in the fight against terrorism.
pl Jestem prawie całkowicie przekonany, że gdybyśmy przeprowadzili ankietę wśród europejskich obywateli dotyczącą roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także jego uprawnień i działalności, dowiedzielibyśmy się niestety, że jest on postrzegany jako ktoś oddalony, a wielu ankietowanych nie wiedziałoby nawet, że istnieje.
en I am quite sure that if we conducted a survey of European citizens regarding the role of the European Ombudsman and his powers and activities, we would unfortunately find that he is perceived as someone far away and, in many cases, people will not even know that he exists.
pl formularz (ankieta danych osobowych) oparty na decyzjach podjętych w każdym indywidualnym przypadku, wskazujący, gdy taka zmiana ma miejsce, wszelkie zmiany jakichkolwiek składników wynagrodzenia
en a form (personal information sheet) based on decisions taken in each individual case, showing, whenever such change occurs, any change in any component of remuneration
pl W odniesieniu do dużych ryb dostępne dane pochodzą z ankiet monitorujących ryby
en For large fish, data are available from fish monitoring surveys
pl wiarygodność, systematyczność: informacje konieczne do wyznaczenia wskaźnika muszą być przekazywane systematycznie, za pomocą wiarygodnych ankiet
en Reliability, regularity: the information needed for the indicator must be provided regularly, by means of reliable surveys
pl Gdzie jest ankieta?
en What questionnaire?
pl uwzględniając europejską ankietę podatkową Komisji (SEC
en having regard to the Commission's European Tax Survey (SEC
pl przypomina, że sekretariat Rady, powołując się na powyższy Gentlemen's Agreement, odmówił oficjalnej odpowiedzi na ankietę wystosowaną do wszystkich instytucji (w tym do Parlamentu Europejskiego), a dotyczącą wykorzystywania samochodów służbowych
en Recalls that the Council Secretariat was unwilling to reply officially to a questionnaire to all the institutions (including the European Parliament) concerning the use of official cars having regard to the terms of the abovementioned Gentlemen's Agreement
pl W każdym razie ta moja przyjaciółka... przy spotkaniu następnego faceta ma gotową ankietę.... o jego preferencjach
en Yeah, yeah.So I read in that article that you' re married with a kid. That' s great
pl zachęca administrację do przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości usług i wsparcia dla posłów oraz do udostępnienia wyników tej ankiety wszystkim posłom przed pierwszym czytaniem budżetu na rok ‧; wzywa Sekretarza Generalnego do zapewnienia udziału wszystkich posłów w ankiecie, tak aby wyniki ankiety nie były mylące; oczekuje natychmiastowego przedstawienia propozycji poprawy w dziedzinach, w których ankieta wykazałaby problemy
en Encourages the Administration to conduct a quality survey on the service and assistance being given to Members and to make the findings of the survey available to all Members by the first reading of the ‧ budget; asks the Secretary General to involve all Members in the survey in order to avoid any misleading results; expects immediate proposals for improvements in response to any major deficiency detected by the survey
pl Drugi z punktów, które chciałem poruszyć dotyczy ankiety na temat terroryzmu, którą przeprowadziłem wśród państw członkowskich, jak już wspomniałem podczas poprzedniej części sesji.
en My second point is this: I have drawn up a questionnaire on terrorism for all Member States, as I mentioned at the last part-session.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.