Tłumaczenia na język angielski:

  • word stemming   
     
    The process of capturing relationships between words by reducing inflected words to their stem or root form (reductive stemming), or expanding stems to their inflected forms (expansive stemming). For example, the word "swimming" is reduced to the stem "swim." Because the word "swam" can also be reduced to "swim," reductive stemming can create a list of all possible word forms that can be used by the query processor alongside the query string.

Przykładowe zdania z "analiza słowotwórcza wyrazu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Relacje semantyczno-formalne w wyrazach pochodnych a nabywanie reguł słowotwórczych - porównanie międzyjęzykowe
en Type of semantic-formal relation in complex words and the acquisition of word-formation rules - cross-linguistic study
pl Wpływ treningu słowotwórczego na rozwój umiejętności tworzenia wyrazów pochodnych u dzieci czteroletnich
en Influence of word formation training on derivational skills of four-year-olds
pl Wyrazy wielomorfemowe w specjalistycznym słownictwie z zakresu inżynierii mechanicznej. Procesy słowotwórcze na przykładzie morfemu 螺luó ‘ślimak/spirala’
en Polymorphemic words in a vocabulary for specific purposes in the mechanical engineering field. Word formation processes on the example of morpheme螺 luó 'snail / spiral’
pl Semantyczna i słowotwórcza analiza nominacji osób płci żeńskiej we współczesnym języku rosyjskim
en The analysis of semantic and formative naming of persons of feminine gender in the contemporary Russian language
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl Analiza słowotwórcza rosyjskich neologizmów rzeczownikowych na materiale 16-go wydania z serii "Novoje v russkoj leksikie"
en Word forming characteristics of the Russian substantive neologisms on the basis of the 16th edition of the series "Novoje v russkoj leksikie"
pl Analiza gniazd słowotwórczych określających czas
en The analysis of the derivational nests, build around nounes desribing time.
pl Zabawy językowe w polszczyźnie potocznej na przykładzie strony internetowej Schronisko dla słów-analiza słowotwórcza i semantyczna
en Linguistic games in the Polish colloquial language on the example of the website Schronisko dla słów
pl Gramatyczna analiza tłumaczenia neologizmów w wybranych przekładach wiersza „Jabberwocky” Lewisa Carrolla na polski i rosyjski w świetle różnic w systemach słowotwórczych języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego.
en Grammatical analysis of neologisms translation in chosen polish and russian versions of Lewis Carroll's "Jabberwocky" in the light of differences in english, polish and russian word-formation systems
pl Analiza słowotwórcza i składniowa czasowników odrzeczownikowych
en Formatitive and component analyzis of verbs coming from substantives
pl Portale społecznościowe jako środowisko słowotwórcze XXI w. Analiza najnowszego słowotwórstwa chińskiego i czynników go stymulujących.
en Social media as a word-formation environment of the 21st century. Analysis of the newest word-formation in Chinese and its influencing factors.
pl Analiza gniazd słowotwórczych przymiotników nazywających pozytywne cechy osobowości
en The analysis of word formation nests of adjectives calling positive features of personality
pl Neologizm słowotwórczy jako nośnik komizmu w Dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema- analiza oryginału i serbskiego przekładu
en Formative neologisms as means of conveying humour on the example of Star Diaries by Stanislaw Lem - the analysis of the original and the serbian translation
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów image i wizerunek. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms image and wizerunek. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words.
pl Zwróciła się ona do Przewodniczącej o przygotowanie listu zawierającego wyrazy sympatii Parlamentu skierowane do narodu meksykańskiego, dotkniętego huraganem Wilma, a także o dokonanie analizy możliwości zapewnienia niezbędnej Meksykowi pomocy w ramach umowy o wolnym handlu WE-Meksyk (Przewodnicząca przyjęła wniosek do wiadomości
en She also asked that the President should look at the possibilities of providing the required aid to Mexico via the EC-Mexico free trade agreement (the President noted her remarks
pl Luzańskie i kurdlandzkie wyrazy obiegowe i synturalne Analiza translatoryczna (na podstawie ,,Wizji lokalnej'' Stanisława Lema)
en Luzanian and Kurdlanian common and sintural words. A translation analysis (on the basis of the Inspection at the scene of the crime By Stanisław Lem)
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów makaron i kluski. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms kluski and makaron. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationship in words.
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów nostalgia i tęsknota. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms nostalgia and tęsknota. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words
pl "Styl czeskiej reklamy na podstawie analizy środków wyrazu"
en "The Style of Czech Advertising on the strength of Analysis of Means of Expression"
pl Aby dać wyraz przejrzystym procedurom działania w stosunkach dostawców z wielkimi detalistami, EKES zaleca przeprowadzenie dalszej debaty nad wartością dodaną i legalnością- w świetle unijnego prawa konkurencji- dobrowolnego kodeksu postępowania zawodowego regulującego stosunki między detalistą a dostawcą na szczeblu państw członkowskich oraz dokonanie jasnej i przejrzystej analizy łańcucha dostaw obejmującego szereg zainteresowanych stron poza głównym dostawcą i wielkimi detalistami
en In order to reflect transparent operating procedures between suppliers and HVR the EESC would recommend further debate on the added value and legality under EU Competition Law of a voluntary Code of Practice governing retailer and supplier relations at Member State level as well as a clear and transparent analysis of the supply chain which has a multitude of stakeholders other than the primary supplier and the HVR
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów szarlotka i jabłecznik. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms szarlotka and jabłecznik. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words.
pl Przemoc w rodzinach jako wyraz patologii społecznej - analiza zjawiska
en Violence within the family as on expression of social pathology analysis of problem
pl z zadowoleniem przyjmuje rozwój ocen wpływu w fazie przygotowawczej, lecz przestrzega, że nie mogą one zastąpić politycznej debaty nad zaletami i wadami prawodawstwa; podkreśla, że interesy konsumentów, przedsiębiorstw i obywateli nie mogą być zredukowane do samej analizy zysków i strat; jest zdania, że prawo powinno być stosowane z zachowaniem pełnej odpowiedzialności samych instytucji w zakresie ich politycznych priorytetów; wnosi o całkowitą przejrzystość w fazie przygotowawczej, o oparcie uzasadnień na wyznaczonych celach, a także w miarę potrzeby o większe uszczegółowienie; utrzymuje, że wspólne wytyczne, będące wyrazem pełnego poszanowania trzech filarów strategii lizbońskiej, mają istotne znaczenie oraz nalega na ustalenie odpowiedniego budżetu
en Welcomes the development of impact assessments in the preparatory phase but warns that they cannot replace political debates about the advantages and disadvantages of laws; emphasises that the interests of consumers, companies and citizens cannot be reduced to a mere cost-benefit analysis; is of the opinion that laws should be executed under the full responsibility of the institutions themselves, in accordance with their political priorities; asks for full transparency during the preparatory phase, for justifications based on the results sought, and for further precision where necessary; insists on the importance of common guidelines in full respect of the three Lisbon pillars; and insists on a proper budget
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów show i widowisko. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms show and widowisko. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów dyskusja, debata, dysputa i dyskurs. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu.
en A comparative analysis of synonyms discussion, debate, disputation and discourse. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41939 zdań frazy analiza słowotwórcza wyrazu.Znalezione w 11,223 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.