Tłumaczenia na język angielski:

  • word stemming   
     
    The process of capturing relationships between words by reducing inflected words to their stem or root form (reductive stemming), or expanding stems to their inflected forms (expansive stemming). For example, the word "swimming" is reduced to the stem "swim." Because the word "swam" can also be reduced to "swim," reductive stemming can create a list of all possible word forms that can be used by the query processor alongside the query string.

Przykładowe zdania z "analiza słowotwórcza wyrazu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wyrazy wielomorfemowe w specjalistycznym słownictwie z zakresu inżynierii mechanicznej. Procesy słowotwórcze na przykładzie morfemu 螺luó ‘ślimak/spirala’
en Polymorphemic words in a vocabulary for specific purposes in the mechanical engineering field. Word formation processes on the example of morpheme螺 luó 'snail / spiral’
pl Relacje semantyczno-formalne w wyrazach pochodnych a nabywanie reguł słowotwórczych - porównanie międzyjęzykowe
en Type of semantic-formal relation in complex words and the acquisition of word-formation rules - cross-linguistic study
pl Wpływ treningu słowotwórczego na rozwój umiejętności tworzenia wyrazów pochodnych u dzieci czteroletnich
en Influence of word formation training on derivational skills of four-year-olds
pl Analiza słowotwórcza rosyjskich neologizmów rzeczownikowych na materiale 16-go wydania z serii "Novoje v russkoj leksikie"
en Word forming characteristics of the Russian substantive neologisms on the basis of the 16th edition of the series "Novoje v russkoj leksikie"
pl Analiza gniazd słowotwórczych określających czas
en The analysis of the derivational nests, build around nounes desribing time.
pl Zabawy językowe w polszczyźnie potocznej na przykładzie strony internetowej Schronisko dla słów-analiza słowotwórcza i semantyczna
en Linguistic games in the Polish colloquial language on the example of the website Schronisko dla słów
pl Neologizm słowotwórczy jako nośnik komizmu w Dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema- analiza oryginału i serbskiego przekładu
en Formative neologisms as means of conveying humour on the example of Star Diaries by Stanislaw Lem - the analysis of the original and the serbian translation
pl Analiza słowotwórcza i składniowa czasowników odrzeczownikowych
en Formatitive and component analyzis of verbs coming from substantives
pl Analiza gniazd słowotwórczych przymiotników nazywających pozytywne cechy osobowości
en The analysis of word formation nests of adjectives calling positive features of personality
pl Semantyczna i słowotwórcza analiza nominacji osób płci żeńskiej we współczesnym języku rosyjskim
en The analysis of semantic and formative naming of persons of feminine gender in the contemporary Russian language
pl Gramatyczna analiza tłumaczenia neologizmów w wybranych przekładach wiersza „Jabberwocky” Lewisa Carrolla na polski i rosyjski w świetle różnic w systemach słowotwórczych języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego.
en Grammatical analysis of neologisms translation in chosen polish and russian versions of Lewis Carroll's "Jabberwocky" in the light of differences in english, polish and russian word-formation systems
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl Portale społecznościowe jako środowisko słowotwórcze XXI w. Analiza najnowszego słowotwórstwa chińskiego i czynników go stymulujących.
en Social media as a word-formation environment of the 21st century. Analysis of the newest word-formation in Chinese and its influencing factors.
pl Analiza zmian semantycznych między terminami medycznymi i formalnie identycznymi wyrazami języka ogólnego
en Analysis of semantic change between medical terms and formally identical LGP words
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów ateista i niewierzący. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms ateista and niewierzący. The case study as a method verifying hyphoteses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
pl Przemoc w rodzinach jako wyraz patologii społecznej - analiza zjawiska
en Violence within the family as on expression of social pathology analysis of problem
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów auto i samochód (osobowy). Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms auto and samochód (osobowy). The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów dyskusja, debata, dysputa i dyskurs. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu.
en A comparative analysis of synonyms discussion, debate, disputation and discourse. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words
pl Analiza wybranych wyrazów uważanych za lituanizmy w języku polskim
en The analysis of some words considered as the borrowings from Lithuanian in Polish
pl Wyraz uprzejmości i solidarności szczególnie wobec krajów, które nie posiadają tylu zasobów w zakresie informacji i analiz ryzyka jak Unia Europejska.
en A measure of courtesy and solidarity especially towards countries with fewer information and risk analysis resources than the European Union.
pl Luzańskie i kurdlandzkie wyrazy obiegowe i synturalne Analiza translatoryczna (na podstawie ,,Wizji lokalnej'' Stanisława Lema)
en Luzanian and Kurdlanian common and sintural words. A translation analysis (on the basis of the Inspection at the scene of the crime By Stanisław Lem)
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów szarlotka i jabłecznik. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms szarlotka and jabłecznik. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words.
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów golkiper i bramkarz. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms golkiper and bramkarz. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationship in words.
pl "Styl czeskiej reklamy na podstawie analizy środków wyrazu"
en "The Style of Czech Advertising on the strength of Analysis of Means of Expression"
pl Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów show i widowisko. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu
en A comparative analysis of synonyms show and widowisko. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41939 zdań frazy analiza słowotwórcza wyrazu.Znalezione w 5,7 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.